නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

Congrats fhdydksix.S;h ms,sn| Wmka yelshdjka we;s wh we.hSug bkaÈhdkqjka f,dan ke;' ùÈ ldka;djl jQ zzrkq fudkavd,aZZ tla /hlska bkaÈhdj ;=< .dhsldjl f,iska kula ,nd .;a;dh' cela,ska *¾kkaäia rEm/ðkla jqk;a wehg zzwe,äkaZZ Ñ;%mgfha rxÕk odhl;ajh ,nd §ug fnd,sjqâ ;drldjla jQ zzwñ;dí nÉpdkaZZ f.k wdrdOkdjla ,enqks' ±ka wñ;dí nÉpdka wfma rfÜ ÈhKshlf.a .S;hla fjkqfjka weíneys ù wjidkh'

weh kñka fhdydks is,ajdh' 1993 jif¾ cQ,s 30 jeks Èk fld<U§ Wm; ,o wef.a mshd fïc¾ ckrd,a m%ikak is,ajdh' ;sia jirl ìysiqkq hqO wjÈfha§ Tyq 55 jk fiakdxlfha fiakdxlm;s f,iska lghq;= lf,ah' uj Èks;s is,ajdh' fhdydks mjqf,a jeäuy,a ÈhKshhs' wehg isákafka nd, ke.kshla muKs' mshdf.a /lshdj ksidu Tjqka uef,aishdj iy nx.,dfoaYh jeks rgj,;a ld,h f.jd we;s w;r fhdydks bf.kqu ,enqfõ fld,U úYdLd úoHd,fhah' mdi,a ld,fha§ msyskqï iy zzwater poloZZ ls%vd lKavdhï ksfhdackh l< weh mdi,a j¾K mjd Èkd .;a;dh' wOHdmk fmdÿ iy;sl m;% idudkH fm< úNd.fhka miqj weh Wiia wOHdmkh i|yd tx.,ka;h n,d .shdh'

wef.a ix.S; Èúh fmdaIKh jQfha tx.,ka;fha§ lsjfyd;a ksj/Èh' tx.,ka;fha wOHdmfhka miqj 2015 jif¾§ fld;,dj, wdrlaIl úYaj úoHd,fhka iemhqï l<ukdlrKh ms,sn| úoHdfõ§ Wmdêh ,nd .kakd weh 2017 jif¾§ jD;a;sh .sKqïlrKh ms,sn| mYapdoa Wmdêh fjkqfjka Tiafg%a,shdjg hk w;r weh zzysfmdmaZZ iy zz/maZZ ix.S;hg ms%h l,dh'

2016 jif¾ ud¾;= udifha § fhdydks wef.a kñka zzhQ áhqíZZ kd,sldjla wdrïN lsÍug iu;a jQjdh' wef.a ks¾udk fuu hQ áhqí kd,sldj Tiafia úldYh ùu ksidu fhdydks ms<sn|j kula f.dv k.d .ekSu t;rï wmyiq jQfha ke;' fï w;r Tiafg%a,shdfõ fu,an¾ka k.rfha meje;s zzkÈl wekaâ kÈlZZ m%ix.fha .S; .dhkd lsÍug fhdydksg wjia:dj ,enqks' weh Nd;sh ika;=ia iu. uq,skau zzfrânq,a fldkai¾ÜZZ i|yd iyNd.S jQ w;r thska miqj zz,hsõ bka fldkai¾ÜZZ m%ix.fha§ weh .dhkd l< zzisßiÕfndaÈ ZZ.S;fhka jvd;a ckms%h;ajhg m;a jQjdh'

m<uq mx;sfha idud¾:hla iys;j mYapdoa Wmdêh iu;a fhdydks Tiafg%,shdfõ .Kldêjßhl f,iska fiajhg iïnkaO ùug wjia:dj ,enqk;a 2019 jif¾ ud¾;= udifha§ ,xldjg meñKs weh ix.S; wxYh f;dard zzug wdf,dafl f.k ÿkakZZ .S;h zzuEIa wmaZZ tlla f,iska hQ áhqnhg uqod yßk ,§' wehg wkkH jQ ffY,sh ksidu Nd;sh ika;=Ia" ,ysre fmf¾rd jeks ix.S; lafI;%fha fmr,sldrhka iu. lghq;= lsÍug fhdydksg wjia:dj ,enqks'

weh 2020 jif¾ zzm%sud fld;a;= ó ZZ fj<| ikakdu ;dkdm;sksh f,iska jir foll .súiqula fjkqfjka w;aika ;nk ,§' lghq;= lrk ,§'

weh zz,hsõ bka fldkaiÜ ZZ m%ix.h vqndhs k.rfha§ mj;ajk ,o w;r ,kavka k.rfha§;a fhdydks úiska m%ix.hla meje;aùug lghq;= lrk ,§' 2020 jif¾ rg w.=¨ ±uqj;a weh ;udf.a iudc udOH cd,h Tiafia ;u ks¾udk uqod yßk ,§'wdishdfõ zz,hsõ bka fldkaiÜ ZZ fjqkfjka weh .S; .dhkhg iïnkaO jQfha Wudßhd" Nd;sh ika;=Ia , jia;s jeks .dhl .dhsldjka iu.hs'

fhdydks úiska bÈßm;a lrk ,o iaj;ka;% ks¾udk lSmhls' wef.a uq,au iaj;ka;% .S;h ZZwdfhaa wdfha 2020 jif¾ ys; ±jqkd .s;h iy wef.a ;=kajeks .S;h jQfha ;u mshdg Wmydr f,iska ks¾udkh l< /jqj;a oEiska .S;hhs' fï w;r weh úiska 2020 jif¾ zzfuß ls%iauia fíìZZ .S;h uqod yßk ,§' 2019 jif¾ weh rhs.ï iudc cd, iïudk Wf,f,a§ zzMost popular remakerZZ iïudkh Èkd .ekSug iu;a jQjdh'

zzueksfla uf.aZZ .S;h fhdydks úiska ks¾udkh lrkq ,enqfõ zCover" .S;hla f,iska jk w;r fuys uq,a .S;h .dhkd lf<a i;SYdka r;akdhl jk w;r mo rpkh ÿ,dka ARX úiskah' 'ix.S;h pu;a ix.S;a úiskah' fhdydksf.a .S;h isxy," oñ, iy yskaÈ NdIdj,ska bÈßm;a lrk ,§' ta ksidu .S;h ffjrihla fuka ck;dj w;r ckms%h úh' flar,fhka ,o m%;spdr bkaÈhdj mqrd me;sfrkakg úh' .S;h fjkqfjka bkaÈhdkq" weußldkq iy W.kavd rislhka úiska zzreactionZZ ks¾udkh lr ;sfí' úúO iudcd,d Tiafia m%;spdr f.dv kef.kakg úh' wï;dí nÉpdka úiska Tyq 1981 § ksiamdokh lrk ,o zzld,shdZZ Ñ;%mgfha fldgila fjkqfjka zzueksfla uf.a ysf;aZZ .S;h we;=,;a lrk ,§' fuu ixialrKh lrkq ,enqfõ wñ;díf.a ñksmsßh jk kjHd kjd,s úiskah' flfia fyda fõjd ±ka wï;dí nÉpdka ±ka fhdydksf.a ueksfla uf.a ysf;a .S;hg weíneysj isák nj Tyq úiska i|yka lr ;sfí'

fï fjk úg wef.a .S;hg jeäu kerUqqï jdr ñs,shk 38 blaujd ;sfí' kuq;a fï b,lalh imqrd .ekSfï§ weh meñKs .ukau. ;=< .,a uq,ao fkd;snqkd fkdfõ' wef.a fmkqu' we\qï ú,dis;djka muKla fkdj ndidj yiqrejk wdldrhg mjd fï l¾lY úfõpk t,a, úh' M, we;s relg .,a jÈk neõ okakd ksidu fhdydks ta ish,a, mfil ;md Okd;aul f,iska wef.a .ukau. irid .;a;dh' iuyr úg fujeks úfõpk wehg mkakrhla jQjdo úh yelsh'kuq;a ta ish,a, weh WfmalaIdfjka ord .;a ksidu wo wef.a kduh cd;Hka;r ;,fha ;rejla ùu isyskhla fkdfõ'fua fjk jsg wef.a zzueKsfla uf.a .S;hZZ hQ gshqí Tiafia us,shk 50 la blaujq risl msrsila jsiska krUd ;sfí'ta jf.au Y%s ,xldj ;=< jeäu wkq.dñlhka  (subscribers& iïnkaO lr .;a l,dldßkshla f,iska weh jd¾;d ;enqjdh' fï w;r ;ju;a ,dnd, úfha miqjk fhdydks wkd.;fha§ .dhsldjla f,iska ì,shkm;skshla iy ldka;d /ma /ðkla úh yels njg;a mqfrdal:k ;sfí' ;ju;a Ôú;fha werUqfï isák fhdydksg wef.a Ôú;fha fï È.= .uk fjkqfjka zzkj,shZZ mqj;amf;a iqNdYsxYkh lruq'

mqkHd pdkaoks o is,ajd