නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

tfyu flfkla tlal cSj;a fjkak wudrehs fmï fkdlr bkakjd - uOqYdks fmf¾rd


;ju uf.a Ôúf;a we;=f< tfyu flfkla kE' ta jf.au tfyu tkak W;aidylrk flfkl=;a ;jukï ke;s mdghs'


ta;a ±ka f;areï wrf.k bkakj wdof¾gfk tfyu lshkafka lsh,d'


rx.k fCIa;%hg mh ;sh, mqxÑ ld,hla we;=<; yefudaf.u l;d nyg ,lafjk pß;hla ùu flfkl=g wdYs¾jdohla' weh;a ta wdYs¾jdohg ,lajqK ;rejla' ks¾udKfha§ ku cdklS jqK;a fï fjoa§ fndfyda fofkla l=l=<f.a ÿj lsls<s meáhd" W¿ lefÜ" W¿ pQá lsh, wu;kafk ta m%isoaêh ksid' kdv.ïldrfhdays cdklSg idOdrKh bgqlrkak .syska kï f.dvlg ueÈjqK weh ienE Èúfha uOqIdks fmf¾rd'''


wyïfnka rx.khg msúiqk;a wo Tn l;dnyg ,lafjk pß;hla' wms ta w;S;hg huqo@

we;a;u lsõfjd;a uf.a rx.k Ôúf;ag fï fjoaos f,dl= w;S;hla kE' 2019 wjqreoafo rdjK fg,s kdgHfha iSika gqQ j,§ ukafodaoÍ l=ußhf.a pß;hg flfkla fidhñka bkak w;fr uf.a hd¿fjla ;uhs ug fï ;ek yo, fokak uf.a f*dfgdaia hj, f,dl= lemùula lrkafka' fldfydu yß ialS%ka fgiaÜ tflka iu;a fj,d uu ta i|yd f;areKd'


wyïfnka jqK;a rdjK yryd wfma ldf,a ukafodaoÍ fjkak ,eîu .ek fudlo ysf;kafk

fndfyda fofkla wdorh lrk mQckSh pß;hla uf.a m%:u rx.kh i|yd ,eîu we;a;gu jdikdjla úÈhg ;uhs uu i,lkafk' tA jf.au rc l;djl l=udßhla fj,d fCIa;%hg mh;shkak ,eîu .ek ug ;sfhkafka ksy;udkS wdvïnrhla'


fndfyda fofokl=f. wdorKSh m%;spdr .,df.k toa§ tod .=jka fiaúldjla ùug isysk ueõfj wmrdfo lsh,;a ysf;kj we;s fkao@

ta ldf, uu ta jD;a;shg f.dvla wdidfjka ysáhd' ta;a fkdys;mq úÈyg wo fï ,eì, ;sfhk ;ekg uu ±ka f.dvla leu;shs'


rx.k fCIa;%hg tkjg wlue;s jqK ;d;a;d wo fndfyda fia tlu ÿjf.a oCI;d oel,d f,dl= i;=gla ú¢kjd' ta .ek fudlo ysf;kafk'

uu ys;kafk uq,aldf,a ;d;a;d ys;=j .Ekq <ufhla úÈhg uu rÕmdkak fhduqfjk tl ta ;rï iqÿiq fohla fkfuhs lsh,d' fudlo f.dvla fj,djg Th jf.a u;su;dka;r iudcfha .ejfikj jeähsfk' ta;a miafi ldf,los ;d;a;u ys;, n,kak we;s ta foaj,aj, i;H;djhla kE lsh,d' wo ;d;a; ;uhs f.or yefudagu l,ska fg,súIka tl biairy jdäfjkafk kdgHh n,kak'


kdv.ïldrfhda Tfí Èúfha iqúfYaIS lvbula' ,enqK wjia:dj .ek fudlo ys;kafk'

we;a;gu lsõfjd;a uf.a jdikdjg ,enqK wjia:djla ;uhs fï' uq,skau fï kdgHfha ialS%ka fgiaÜ tlg ug tkak lsõfõ .eñ ;reKshlf.a pß;hla i|yd' ta;a ,enqfKa fï pß;h' uu Ndr.;a;d' fudlo wjia:dj lshk tl wfma Ôú;j,g f.dvla jákjd' ta wjia:djg ksis jákdlula §u ;uhs fï m%;spdrj,g fya;=j'


rx.kh;a tlal ld¾hnyq, fjoaos fuf;la kshe¨k ksrEmK fCIa;%fha jev jf.au àù lu¾I,a ;=<u /÷kkï fyd|hs lsh, ysf;kj;a we;s fkao@

rx.kfha fh§u ;=< jeä fjfyi uykaishg m;afj,d wúfõlS fjk tl we;a;' ta;a kdgHh krU,d wdorKSh fma%CIlfhd lrk we.hSï ,ndfok m%;spr ksid bfíu ta fjfyi uykaish ksfjkjd'


fï fjoaos uOqIdks jf.au kdgHfha Tfí ku cdklS lshk kï hgm;afj,d u.f;dfܧ fjk;a kïj,ska wu;kj lshkafk we;a;o@

Tõ' iuyre l=l=<f.a ÿj lsls<s meáhd" W¿ lefÜ" W¿ pQá lshk kïj,ska l;d lrkjd' uq,Èkï uu talg leu;s jqfKa kE' ta;a ±ka f;areï wrf.k bkakj wdof¾gfk tfyu lshkafka lsh,d' ta úÈfha wduka;%K ug;a ±ka úfkdaohla fj,d'


ud,kaf.a lïuq,g ta ;rï fõ.fhka .ykak cdkqg mq¿jka jqfKa ienE Ôúf;a uOqIdks kmqre fl,af,la ksid fkao@

wfka keye' uu tfyu kmqrelï lrk iermreI flfkla fkfuhs'


tfyu jqK;a fmdâv neß fjkfldg cdkqf. ;sfhk lgjdp,lï ksid wysxil lu hgm;afj,d lsõfjd;a'

ta b;ska kdgHfha pß;h yßhg lrkak ´k ksidfka' f.dv fofkla ys;df.k bkafka wms rÕmEu lrk úÈhgu ;uhs ienE Ôúf;;a yeisfrkafk lsh,d' udj ±l,;a iuyre wy, ;sfhkjd we;a;gu thduo fï lsh,d' f.dvlau uu l;dlrk ú,dYhg ;uhs rislhkaf.ka nekqï wykafk'


fï úÈhg .syska uOqIdks wfma rfÜ úlg ks<shlau fjhso@

tfyu fjkakkï uf.a lsisu leue;a;la kE' kdv.ïldrfhda mgka wrf.k ál ojilskq;a ug ta jf.au ;j;a pß;hlg wdrdOkd ,enqKd' Th fya;=j;aa ld, fõ,dj ms<sn| .eg¨j;aa ksid uu iïnkaO jqfKa keye' úúO pß; yryd fma%CIlfhda w;rg hkak ;uhs uu leu;s'


ud,kag §mq lïuq,a mdr ±l, uOqIdksf.a fmïj;d fudkjo lsõfj@

;ju uf.a Ôúf;a we;=f< tfyu flfkla kE' ta jf.au tfyu tkak W;aidylrk flfkl=;a ;jukï ke;s mdghs'


ta lshkafka msßñ <uhs Tng nhfj,d@

talkï okafk kE' ta;a ±ka wïuhs ;d;a;hs lshkafk;a Th lE.yk úÈhg ukud,fhla fydhk tlkï f,ais fjk tlla kE lssh,hs'


ienE Ôúf;ag ud,ka jf.a fmïjf;la wdorh m;df.k wdfjd;a@

wksjd¾hfhkau fma%u fkdlr bkakjd' fudlo tfyu flfkla tlal Ôj;a fjkak ug kï wudrehs' uefrklï ta flkd tlal wms Ôj;a fjkak;a ´kfk'


bÈß rx.k lghq;= fudk úÈhgo ie,iqï fj,d ;sfhkafk@

rdjK iSika gQ bjrfj,d iSika ;S% j, rE.; lsÍï w;f¾ jf.au kdv.ïldrfhda kdgHfha rE.; lsÍï w;r ;uhs uu bkafka' fldúâ ksid jev lrkjd k;rfjkjd' wjia:dj ,efnk úÈhg ta k¾udK j, uf.a pß; folg idOdrKhla bgqlrkak ;uhs uu yeu fj,dfju W;aidy lrkafk'


Oïñl fyajdjiï


msx;+r - vhdka m%§ma