නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uf.a ÿj mqxÑ ldf,Èu thdf. iShf.a fg%dacka ldka;dfjda ys rÕmEjd'''


;ukag Wreu jQ iqúfYaIS rx.k yelshdj .=re fldg .ksñka fõÈldfjka iskudjg;a" iskudfjka mqxÑ ;srhg;a" imeñKs weh ish odhl;ajh ,ndfok ks¾udKh ckm%sh;ajfha ysksfm;a;g hkafka ksrdhdifhks' wo ojfia úldYh jk kdv.ïldrfhda fg,s is;a;u thg lÈu ksoiqkla j wm bÈßfha we;s fudfyd;l tys l=iqu,;dg mK fmdjk ókd l=udß wmg yuqjqKd'


wo ojfia b;d ckm%sh kdv.ïldrfhda fg,s is;a;fuka wms fï l;dj wrUuqo@

we;a;gu fï kdgHhg iïnkaO fjkak ,eîu i;=gg ldrKdjla' fudlo chm%ldYa isj.=rekdoka lshkafk fndfydu ks¾udKYS,S wOHCIjrfhla' Tyq;a tlal jev lsÍu b;d myiqhs' ta jf.au ;uhs kdgHfha bkak wksla msßi;a iyfhda.h lshk tl Wmßufhka ;sfhk ksid l;dny lr, jev lsÍfï yelshdj wms wmsu i,idf.k ;sfhkjd'

tys Tfí pß;h .ek l;d lf<d;a'''

udiag¾f. ìß| tfyu;a ke;skï l=iqu,;d lshkafk .%dóh jqK;a j¾;udkh .ek;a hïlsis wjfndaOhla ;sfhk wïu flfkla' orejkaf. me;af;ka idOdrK úÈhg ys;k ;ukaf.a iajdñhd jk ^udiag¾& f. me;af;ka n,, Tyqg;a widOdrKhla is;a ßoúula tkak ;sfhkj kï fndfydu mßiaifuka ys;, n,, yeufoau ne,kaia tfla f.kshk ujlf. N+ñldjla'

ta lshkafka ±ka ókg fmïj;shlf. pßf;g idOdrKhla lrkak nE lsh,o@

fufyuhs rx.k Ys,amskshla úÈhg uu tal Ñ;hla yeáhg lrkak neß lula ke' úúO pß; ;=< Ôj;a fjñka bÈßm;a l< ug ±ka iqÿiq fjkafk ujlf. pß; lshk tl ;uhs uf.a ;SrKh'

ienE Ôúf;a wïu .ek l;d lf<d;a

tod jf.au wo;a uu ujf.a N+ñldj Wmßufhka fufyhjñka ÿj ij¢f. wOHdmk lghq;=j,g yeu w;skau Èßhla" Yla;shla fjkafk f,dl= lemùulska' tys m%;sM,h;a wo ud bÈßfha ;sfhkjd'

ÿjj rx.khg tl;= lr.kak ókf. leue;a;la keoao'

uf.a wlue;a;l=;a ke' ÿjf. leue;a;l=;a kE' yenehs wehg l,d yelshdjla ;sfhk nj uu okakjd' fudlo thd fndfydu mqxÑ ldf,È ;uhs thdf. iShf. fg%dacka ldka;dfjda fõÈld kdgHfha pß;hlg mK ÿkafk'

wïuf. rÕmEï ij¢ olskafka fldfyduo@

ÿj ;uhs uf.a rx.k lghq;=j, m%Odku úfõÑldj' ´ku foal yß je/oao fmkajd §fï yelshdj jf.au oCI;djh weh ;=< ;sfnkjd'

tfyu fmkak,d fok jerÈ yod.kak Tn iQodkï o@

wuq;=fjka iQodkï fjkak fohla kE' ÿj fmkaj, ÿkakq jerÈ ;eka uu ´k ;rï ksjerÈ lrf.k ;sfhkjd'

fudk ;rï ks¾udKj, ysáh;a zjiQodZ lshk pß;h ;rï tajd ckm%sh jqfKa keye fkao@

we;af;kau Tõ' ta pß;hg fndfyda fofkla ióm jqKd' tys m%udKh fldf;la o lsõfjd;a ókd lshk uf.a ku w;yer, jiQod lsh,d ug l;d lrkak;a fm<UqKd' wog;a ÿr m<d;aj, wh wd fï jiqod fkao lsh, uf.ka wyk wjia:d ´fk ;rï ;sfhkjd'

jiQod lshk ta pß;h t;rï ck;dj w;rg hkak fya;=j f,i Tn olskafka

meyeÈ,sju bjiSfï .=Kh ´kjg;a jvd ;sîu' ta .ek wo u;la jqKdu;a uu rx.k Ys,amskshla yeáhg b;du;a ;Dma;su;a fjkjd' fudlo ta pß;h yryd ñksiaiqkaf. Ôú;j,g hïlsis mKsúvhla ÿkakd bjiSu ms<sn|j' ta pß;h ±l, ta úÈhg ;ukaf. Ôú; yev.iajd .;a;= pß; ug uQKg yuqfj,d ;sfhkjd'

jeämqru bjiSu ;sfhkafk jiqogo ókd l=udßg o lsh, weyqfjd;a

tal we;a;gu uf.ka fkfuhs wykak ´fk' yenehs ldf.ka weyqj;a wksjd¾hfhkau ,efnk W;a;f¾ ókd l=udß' fudlo fndfyda fofkla uf.ka wyk fohla ;uhs fldfyduo Th ;rï bjikafk lshk tl' tal i;Hhla ñi wd;au j¾Kkdjla fkfuhs fldfydugj;a'

Tn rx.kfhka odhl jQ W;=ï me;=ï" i|d" jiaidfka fm%auh" Pdhd" fnd| óÿï jf.au fï Èkj, úldyh jk kdv.ïldrfhda jeks fg,skdgH úYd, ckm%sh;ajhla ysñlr .ksñka fndfyda l;dnyg ,la jQjd' Tn th olskafka'''

we;a;gu b;ska fudlla yß jdikd .=Khla kshd Th lshk ckm%sh;ajh uu rx.kfhka odhl jQ iEu fg,s kdgHhlgu ysñjqKd' Th w;fr uu olsk iqúfYaISu ldrKdj ;uhs tf,i ckm%sh jQ yeu kdgHhlu uf.a ÿj fyda mq;d f,i rx.kfhka odhl jQ ¥ orejkq;a úYd, f,i ckm%sh;ajhg m;a jQ wh' Th w;f¾ W;=ï me;=ï ys bIdrd i|ñKs i|d kdgHfha ks¨CIs" Pdhd ys ufyaIa uOqIxld jiaidfka fm%auh kdgHfha idrx. iy wo ojfia úldYh jk kdv.ïldrfhda ys fikd,s f*dkafiald isákjd'

f.or fodr Ôúf;a .ek l;dny lf<d;a'''

idudkHfhka uu tod b|,u rx.kh;a tlal f,dl= ld¾hnyq,;ajhlg ,lajqK flfkla fkfuhs' uf.a f.or bjqï msyqï msßisÿ lsÍï w,xldrh mj;ajd .ekSu jeks ish¨ lghq;= isoaO fjkafk uf.a w;ska' ta;a tlalu uf.a wïu ;d;a; bkafk;a ud;a tlal ksid ta whj wdorfhka lreKdfjka n,d .ekSfï hq;=lu;a uu yßhgu bgq lrkjd' yeufoau ie,iqulg wkqj lrkak mqreÿ mqyqKq ùu ;=< ta yeu foau ug myiqh'

wms ´ku flfkl=g wkd.; n,dfmdfrd;a;= ;sfhkjd

ókd l=udß lshkafk ljodj;a wyi Wig wkd.; n,dfmdfrd;a;= ;shdf.k Ôj;a jqK flfkla fkfuhs' ta isoaOdka;h fyg ojfiÈ;a tfyuu ;uhs' ysf;a fldKl yß tjeks n,dfmdfrd;a;=jla ;sfhkj kï ta uf.a ÿjf. wkd.;h id¾:l ùu ±lSu muKhs'


Oïñl fyajdjiï

PdhdrEm - vhka m%§ma