නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

ksfõÈldjla rx.k Ys,amskshla úoshg yefudaf.u wdorh ,nkak uu leu;shs - oiqks uOqjka;s
mdi,a ldf, b|, ksfõok jD;a;shg we¨ï lrk oiqks uOqjka;s ;ukaf.a n,dfmdfrd;a;=j bgqlr .kak bÈßhg hk .ufkos ;uhs wehg ysf;kafk ljodyß ojil ysiu; lsre<la orkak we;akï lsh,d' wêIaGdkh W;aidyh lemùu m%n, jqK ;ek ch.%yKh wksjd¾hhs' wkak tA úÈhg ;uhs fujr whs'à'tka' wjqreÿ l=ußh f,i ysiu; lsre<la m<¢ñka weh ksfõÈldjla njg m;ajkafk'


fndfydu iqkaor úÈhg ysf;a ;snqK n,dfmdfrd;aa;= bgqlr.kak ;rï jdikdjka; ùu .ek oiqksg fudlo ysf;kafk'''

jpkj,g fmr<kak neß i;=gla jf.au ksy;udkS wdvïnrhla'


ksfõÈldjla fjkak isysk olsk w;r;=r wjqreÿ l=udßhla fjkak ys;=fj wehs @'''

uu ys;kafk bÈßfha§ rEmjdysks ueÈßhl ksfõÈldjla f,i jevigyka fufyhjoaos uu fjk;a l,d lghq;=j,g iïnkaOj olajk wfkl=;a oCI;d jf.au ch.%yK uf.a jD;a;Sh Ôúf;ag f,dl= rel=,la fjhs lsh,hs'


whs'à'tka wjqreÿ l=udßhka w;f¾ Tn ,nkafk m<uqjk ia:dkh' tA ch.%yKh;a iu. ±ka rx.khg;a wdrdOkd ,efnkjd we;s fkao @'''

tAl wo Bfha isoaO jqK fohla fkfuhs' uu wjqreÿ l=udßhla fjkak biafi,a,d b|,d úúO ;r. iy jevuq¿j,g iyNd.sfj,d ;sfhkjd uf.a oCI;d ÈhqKq lr.kak' tA wjia:dj, ug rx.khg fndfyda fihska wdrdOkd ,eì,;a ;sfhkjd' fï ch.%yKfhka miafi;a tjeks wdrdOkd lsysmhlau ,enqKd'


±ka oiqksg ysf;kj;a we;s fkao ksfõok jD;a;sh me;a;lska ;sh,d rx.k Ys,amskshla jqKdkï fyd|hs lsh,d'''

kE''' kE''' ug ljodj;a tfyu ysf;k tlla kE' tod jf.au uu wo;a wdof¾ lrkafk ksfõok jD;a;shg' uu fï fjoaos O¾uYS% úl%uisxy .=re;=ud hgf;a ksfõok l,dj yodrñka isákjd'


tA i|yd Tng ;ju wdrdOkd keye fkao @'''

we;a;gu uu jD;a;Sh jYfhka ksfõÈldjla fjkak ys;df.k ysáfha ksis yeoEÍu;a tlal uf.a oCI;d Tma uÜgï lrf.k' tA;a wjqreÿ l=udßhla f,i lsre< me<÷jdg miafi ug iajdëk rEmjdysksfha ksfõÈldjla f,i lghq;= lrkak wjia:dj ,eì,d ;sfhkjd' fldfrdakd jix.;fha n,mEu;a tlal ;ju iyNd.s fjkak neßjqKd'


ksfõokh rx.kh lshk /lshd foflau tljr kshef<k tl ÿIalr ld¾hhla lsh, oiqksg ysf;kafk keoao @'''

fufyuhs uu wksjd¾hfhkau tod jf.au wo;a uQ,sl;ajh fokafk ksfõÈldjg' fï fjoaos rx.khg wdrdOkd ,eì, ;snqK;a tA foaj,aj,g iïnkaO fjkafk ksfõok lghq;=j,g ndOd fkdfjk úÈhg'


ksfõokhg jf.au rx.khg wdrdOkdjla ,enqKu tA .ek l;dny lrkafk ld;a tlalo @'''

uu mjqf,a tlu orejd' wïuhs ;d;a;hs tlal ;uhs yeufoau fnodyod .kafk' .Ekq <ufhla úÈhg uu f;dard .kafk yßu foa ;uhs lshk úYajdih Tjqka ;=< ;sfhkjd'


l,dj yryd bÈßhg hkak isysk ujk oiqksf.a ysf;a ;sfhk wkd.; n,dfmdfrd;a;= .ek lsõfjd;a'''

wdorKSh ksfõÈldjla rx.k Ys,amskshla fj,d yefudaf.u wdorh ,nkak uu leu;shs'Oïñl fyajdjiï