නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uf.a Ôú;hg lems,s flá,s wkka;hs'''' wm%udKhs''''


Y%S ,xld ldka;d l%slÜ kdhsld - puß chx.kS w;m;a;=l%slÜ fkd.eiqjd kï" l%Svd WmfoaYljßhla fyda nexl= ks<Odßkshla f,i uu /lshdj lrkak bv ;snqKd


ik;a chiQßhg jf.au Tyqf.a ms;syrUhg;a uu yqÕla leu;shs


;siatla yeúßÈ puß w;m;a;= f.dl/,a, m%foaYfhka Y%S ,xld ldka;d l%slÜ ksfhdackh lrñka tys jxY l;dfõ woaú;Sh u;l igyka /ila ;enQ l%Säldjls'

Y%S ,xld ldka;d l%slÜ lKavdhfï j;auka kdhsldj fukau f,dalfha ldka;d l%slÜ l%Säldjka w;r iqmsß ms;sldrkshl f,i kula Èkd isák weh t<fUk Tlaf;danrfha ´iafÜ%,shdkq l%slÜ wdh;kh úiska ixúOdkh lrkq ,nk y;ajk ì.a nEIa ,S.a mkaÿjdr úiaihs úiai ldka;d ls%lÜ ;r.dj,sfha ´iafÜ%,shdfõ m¾;a ys iafldp¾ia lKavdhu ksfhdackh lsÍug iQodkïj isák w;r;=r kj,sh fifkyil kjd;ekg f.dvjeÿkd'


iïmQ¾K ku'''

w;am;;= uqÈhkafia,df.a puß chx.kS w;m;a;='


mjqf,a úia;r'''

uuhs wïuhs ;d;a;hs'


l%slÜj,g fhduq jqfKa'''

mqxÑ ldf,aosuhs' wjqreÿ y;fr jf.a b|, uu l%slÜ j,g wdihs'


tAlg fya;=j'''

wfma udu flfkla ysáhd pkaø Èidkdhl lsh,d' th uykqjr lgq.iaf;dg Ydka; wkaf;daks úoHd,fh;a l=reKE., mdi,l;a l%slÜ mqyqKqlrejl= f,i lghq;= l<d' Tyq ;uhs tA leu;a; uf. ysf;a we;s lf<a' 1996 l%slÜ f,dal l=i,dk wjika ;r.h uu wjika fjklï ne¨jd' t;fldg uf.a jhi wjqreÿ yhhs' tod tA ch.%yKh jf.au l%Svd l< ik;a chiQßh we;=¿ l%Svlhkaf. olaI;d uf.a ysf;a ls%lÜj,g wdidjla we;sfjkak n,mEjd'


wOHdmk lghq;= fldfyduo@

uu uf.a wOHdmk lghq;= fyd¢ka lrd' uu uQ,sl wOHdmkh ,enqfõ f.dl/,a, uy úoHd,fhka' Bg miafia bínd.uqj uOH úoHd,fhka Wiia fm< olajd bf.k .;a;d Wiia fm< lf<a jdKsc wxYfhka'


l%slÜ j,g f.oßka ,enqKq iyfhda.h @'''

we;a;gu uf.a wïuhs ;d;a;hs ug f,dl= Yla;shla jqKd' wfma .fï kEoEfhd uu l%slÜ j,g .syska wOHdmk lghq;= wjq,alr .kshs lsh,' wïughs wmamÉÑghs lsh,d ;snqKd' kuq;a wOHdmk lghq;= wjq,alr .kafka ke;sj tA lghq;= l<d'

uu Wiia fm<g úoHd úIhhka lrkak ysáfha' kuq;a wmamÉÑ lsõjd mqf;a úoHd úIhka lf<d;a Thd wdidfjka lrk l%Svdj w;ayßkak fjhs lsh,d' wjidkfha wOHdmk lghq;= yd l%slÜ lS%vdj yßhg lrkak ´k ksid uu jdKsc wxYfhka Wiia fm< l<d' Wiia fm< iu;a fj,d uu hQkshka weIqjrkaia ys /lshdjla l<d'


mdi,a ld,fha l%slÜj,g odhl;ajh fldfyduo @'''

bínd.uqj úoHd,fha ldka;d l%slÜ lKavdhla ;snqKd' uu thg l%Svd l<d' tl, wmg mdi,a ldka;d l%slÜ ch.%yK /ila ,nd .kak yels jqKd' uu 2002 § ;uhs m<uqjrg f,o¾ l%slÜ lrkafka' uf. m<uq mqyqKqlre ckl úfÊ;=x. whshd' m<uq ls%lÜ iudch jqfKa fld,aÜia l%Svd iudchhs'

uu ks;r fld<U wdmq .shmq <ufhla fkfjhsfk' wmamÉÑ iu. ;uhs mqyqKq ùï i|yd wdfj .sfha' b;sx Tfydu mqyqKq ùï i|yd udj f.k;a wer,,d hk w;f¾ uf.a wmamÉÑ yd¾Ü wegEla tllska ke;s jqKd' th uf.a l%slÜj,g yqÕdla n,mEjd' uu l%slÜ kj;a;kak ys;+jd' tA;a wïud lsõjd mqf;a wmamÉpf. leue;a; ;snqfKa Thd fyd| l%slÜ l%Säldjla fjkjd olskak' tA ksid l%slÜ kj;a;kak tmd lsh,d' uu 2008 cd;sl ixÑ;hg f;arefK' kuq;a fld<U hk tk tl m%Yakhla ksid kej; wdfõ 2009 §hs' uu cd;sl lKavdhu g f;areKd lshk m%jD;a;sh wmamÉÑ okakjd' tA;a thdg ux cd;sl" cd;Hka;r ;r.hla l%Svd lrkjd n,kak neß jqKd'


fld<U .uk isoaO jqfKa fldfyduo @'''

uu fld<U ;ksfhka hkak tkak mqreÿ jqKd' Wfoa mdkaor ;=khs ;syg muK f.dl/,af,a nia tlg f.dv Wkdu fld<Ug tkjd mdkaor myhs ;syg yhg muK' ux fld<U .ek jeäh okafk;a kE' f,dl= nE.a tll=;a Wiaif.k fldfyduyß ù ojfia mqyqKqùï lr,d wdfh yekaoEfõ myudrg ú;r nia tlg k.skjd' ? oyhg oyhyudrg f.dl/,af,ka nyskjd' tlu iykhlg ;snqfKa wfma f.or mdr whsfka ;sìÉp tl' iuyr ojig ? oyhg uu f.or .syska myqjod ;=kyudrg wdfh;a fld<U tkak msg;a fjkjd' iudr ojig mdi,a hkjd' tAl fndfydu ÿIalr ÿlanr ld,mßÉfþohla' uu m<uq úfoia ixpdrh .syska weú;a ojia lSmhlska ;uhs Wiia fm< úNd.hg ,sõfj'


ik;a chiQßhf. n,mEula Tng ;sínd fkao @'''

Tõ Tõ' uu ik;a chiQßhg yß wdihs' Tyqf. ms;slrK rgdjg;a uu yqÕdla wdihs' uu W;aidy l<d Tyqf.a rgdjg neÜ lrkak mjd' fL;a;drdu l%Svdx.kfha uu mqyqKq ùï lroaÈ Tyq;a mqyqKq ùï l<d' ojila uf.a mqyqKq lre uu ik;a chiQßhg leu;s nj;a tÈk uf.a Wmka Èkh fh§ we;s nj;a mejiqjd' Tyq uf.ka WmkaÈk flala b,a¨jd' b;sx uu flala lE,a,la ÿkakd' tod ug ik;a whshd mqyqKq ùï l< neÜ tlhs .a,õia folhs ÿkakd' u;l igykla f,i' wog;a th ud <Õ ;sfnkjd' ik;a chiQßh jf.a l%Svd msáfha yeisfrkak l%Svd lrkak uu wo;a wdihs' uf.a m<uq mqyqKq lre úð; l=,;=x.' uu Tyqf.ka mkaÿjg myr fok wdldrh ;dlaI‚l lreKq f.dvla bf.k .;a;d'


Tn l%slÜ fkd.eiqjdkï jvd leu;s l=uk Ëa;%hgo @'''

we;a;gu tfyu jqKd kï uu l%Svd WmfoaYljßhla f,i fyda nexl= ks<Odßkshla f,i /lshdj lrhs'


Tng úfoaY lKavdhï j,ska úfYaI wdrdOkd ,efnkjd'''

uu rgj,a lsysmhlu ;r.j,g iyNd.S fj,d ;sfhkjd' tAlg úfYaI fya;=jla jqfKa miq.sh f,dal l=i,dk ;r.dj,shl È tjlg f,dal Y+r l%slÜ lKavdhug tfrysj fkdoeù uu ,nd .;a; ,l=Kq 178' th ldka;d f,dal l=i,dk ;r.dj,shlÈ l%Säldjla ,nd .;a fojeks jeä u ,l=Kq m%udKh' wfkl th uu ,nd .;af;a f,dal Y+r lKavdhulg tfrysj' ,xldfõ l%Säldjla ,nd .;a jeäu ,l=Kq ixLHdj' f,dalfha y;r jekshd uu bkakjd' tAl ug f,dl= i;=gla' b;sx Th ;;a;ajh u; ug tx.,ka;h" ´iafÜ%,shdj" bkaÈhdj jf.a rgj,ska ,S.a ;r.dj,sj,g tys lKavdhï ksfhdackh wdrdOkd ,efnkjd' fujr ´iafg%,shdfõ ì.a nEIa ;r.dj,shg wdrdOkd ,eì,d ;sfhkjd' m¾;a m%dka;fha iafldp¾ia lKavdhu ksfhdackh i|yd' uu thg jvd leu;s tys l%Svdx.k yd uf.a kEoEhska ñ;=ßhka bkak ksid'
Tfí Ôú;fha lems,s flá,s ;sì,d ;sfhkjo @'''

wkka;hs wm%udKhs' tAjd .ek ug fmd;a .Kkdjla jqK;a ,shkak mq¿jka' tA;a wo uu yqÕla i;=gq fjkjd ug lems,s flá,s isÿl< wh.ek' thd,d tfyu foaj,a lrmq ksid ;uhs uf.a ys; jv jvd;a Yla;su;a jqfKa' wo uu YS% ,xld ldka;d l%slÜ lKavdhfï kdhsldj' meñKs ndOl ksidu ;uhs m%Yak j,g uqyqK fokafk fldfyduo ;r.hlg uqyqK fokafka fldfyduo ñksiqka weiqre lrkafka fldfyduo wd§ yqÕdla foaj,a uu bf.k .;af;a' tA ksid uu tA whg yeuodu ia;=;sjka; fjkjd' Tjqka uf.a .ufka fldgialrefjda ùu .ek'


;reK úfha bkak Tng wdorh wd.ka;=l ke;=j we;s'''

tAl fufyuhs' wo ojfia uf.a wdorh l%sslÜ l%Svdj úiska Èkd f.k ;sfhkjd' wmamÉÑ ke;s jqKdg wïud ;uhs ux .ek fydh, n,kafk' uf.a kEoEfhd;a ug fï .ek u;la lrkjd' tA;a uu wdof¾ lrkak .sfhd;a újdyhla lr .;af;d;a tAl ls%lÜ j,g;a uf.a fm!oa.,sl Ôú;hg;a hï n,mEula we;sfjkjd' tA ksidu ug wdof¾ lrk ;eke;a;dg yd l%slÜ l%Svdjg ndOdjla fkdfjkakg;a ´kE ksid uu wo ojfia wdof¾ .ek ys;kafka kE' ;j wjqreÿ fol ;=klska l%slÜ l%Svdfjka iuq .kSú' wkak todg ux uf.a Ôúf;a .ek uf.a wdof¾ .ek ys;kjd'


Tn ú,dis;d lrkjo @'''

we;a;gu uu l%Säldjla úoshghs uu wfma rg ksfhdackh lrkafk' uu iudcfh hï ;eklg .shdu iuyre ux Èyd n,kafka rg ksfhdackh lrk ldka;d l%slÜ lKavdhfï kdhsldj f,ihs' uu ku yd úkh /l .; hq;=hs' uu w¢k we÷fuka mjd tA úkh mj;ajd .kak uu wdihs' leu;shs' tA ksid uu ;ekg Tìk" uf.a YÍrhg Tìk" uf.a jD;a;shg Tìk" uf.a iudc miqìug Tìk f,i ú,dis;d lrkjd'


wkd.; ie,iqï fudkjdo @'''

uu ;j ál ldf,lska ldka;d l%slÜ lKavdhfï kdhl;ajfhka jf.au l%Svdfjka iuq .kakjd' uu l%slÜ l%Svdjg wfma rgg hula lrkak leu;s flfkla' wfma ldka;d l%slÜ ixj¾Okh lrkak leu;shs' tA ksid uu Y%S ,xldfjka neyer fj,d l%slÜ ixj¾Okh fjkqfjka hïlsis mqyqKqùï mdGud,djla yodrkak leue;af;ka bkakjd' iuyr úg uu l%slÜ mqyqKqldß‚hla fõú' wfma rfÜ fyda msg rgl' tA jf.au uf.a fm!oa.,sl Ôú;h me;af;ka u. yereKq foaj,a bgq lr .ekSug;a n,d fmdfrd;a;=fjka bkakjd'


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr


PdhdrEm wka;¾cd,fhks