නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

wd;au f.!rjh /lf.k rÕmdkak - f.%aia f;kakfldaka
t;kydñ fjkak —f;kafk˜ ug n, l<d


mqxÑ ldf,osu rx.kh yryd f.org tk wh i;=gq lrkakg ug mejrekd


fh!jk úhg t<fU;au fõÈldj yryd l,d fCIa;%hg md ;nk weh tla;rd ld,hl .=jkaúÿ,shg ke;=ju neß pß;hla jkafka rx.k yelshdjg fkdfofjks y~leùfï olaI;dj iycfhkau Wreuj ;sîu fya;=fjks' il, l,d yelshdjka uekúka úoyd olajñka mqxÑ ;srfha fukau ߧ ;srfha ;ukag ,enqK pß; ;=< Ôj;a fjñka tAjdg isÿl< Wmßu idOdrKh ksidu fma%laIl wdorh fkdwvqj ysñlr .ekSfï Nd.Hh ,o weh wo ojfia w;aoelSï nyq, m%ùK rx.fõÈkshls' kñka f.a%ia f;kakfldaka kï jk weh miq.sh m<uqjeksodg fhÿk f,dal <ud Èkh fukau jeäysá Èkh ixfla;j;a lrñka kj,sh —fifkyil kjd;ekg˜ fufia f.dvjeÿkd'''


wo oji'''

uu ljo;a fndfydu ir,j Ôj;a jqK flfkla' wo oji jf.au uf.a fyg ojila tA úÈhg f.jd oukak ;uhs n,dfmdfrd;a;=j' tA ;=< wvqjlg lsh, oefkk tlu foa ohdnr zf;kafkZ ú;rhs' Tyq óg jir tlyudrlg l,ska Ôúf;ka iuq.;a;d'


i;a mqreIfhla'''

we;a;gu f;kafk lshkafk wïug ifydaoßhkag fndfydu wdorh lrmq f.!rj olajmq flfkla' tA yqremqreÿlï ksidu wms fï fCIa;%fha ifydaor ifydaoßhka úÈhg wdY%h lrk ldf,;a ldka;dj lshk pß;hg Tyq f.!rj lrk yeá uu oelald' udj ìß| lr .;a;g miafi ;d;a; flfkla jf.a b;d wdofrka ie,l=jd' ifydaorfhla jf.a wdrlaId l<d' ys; ÿlska msreK yeu fj,djlu tA wkqlïmdj ug ,enqKd' ;ukaf. ìß| úÈhg ug Èh hq;= f.!rjh ,ndfok w;fr rx.k Ys,amskshla úÈhg udj ks;ru wf.a l<d'


Èúhg wdf,dalhla'''

rx.k lghq;=j,g ú;rla fkfuhs Tyq uf.a Ôúf;ag wdmq ojfi b|, óg jir tlyudrlg fmr Ôúf;ka iuq.kakd f;lau fyjke,a,la jf.a <Õ b|f.k yeu w;skau Woõ Wmldr lrñka jpkfha mßiudma; w¾:fhkau Ôjk w;aje, jqKd' f;kafkf. weia foflka uu f,dalh oelal lsõfjd;a ksjerÈhs'


<ud wjêfha u;lhka'''

lf;da,sl mjq,l .Ekq <ufhla úÈhg m,a,sh;a tlal uu f,dl= iïnkaOhla ;snqKd' .S;sld lKavdhfï idudðldjla jqKd' wïu ;d;a; fokak;a .dhkh jdokh we;=¿ ish¨u l,d lghq;=j,g fndfydu leu;shs' Th w;fr úfYaIu foa ;uhs tA ldf, wfma f.org tkafk ljqo Tjqkaj isxÿjla lsh, rx.khla bÈßm;a lr, i;=gq lrkak mejfrkafk ug' uu ys;kafk tA foaj,aj,g ug iyc yelshdjla ;snqKd' fudlo wïuhs ;d;a;hs wms Ôj;a jqK m%foaYfha kdv.ï ixúOdhljre f,i lghq;= l<d'


wyïfnka rx.khg'''

tA fjkfldg uf.a jhi wjqreÿ 16 - 17 fjkak ´k' rx.k Ys,amskshla fjkjd lshk tl uu kslugj;a ;SrKh lr, ;snqK fohla fkfuhs'

uf.a ifydaorhska wOHdmkh ,enqfj fjia,s úoHd,fha ksid wïu ;d;a; tA úÿy, iu. fyd| iïnkaOhla ;snqKd' tys bx.S%is .=rejrfhla ysáhd *S,slaia fma%uj¾Ok lsh,' Tyq kdgHlrefjla' Tyqf.a kdgHj,g Woõjg flfkla ´k lsh,d wfma wïu;a tlal lshmq fj,djl ;uhs wïu lsh, ;sfhkafk wfma ÿj;a Th jf.a foaj,aj,g leu;shs thd Woõ lrhs lsh,d' tA wkqj uu uq,skau iïnkaO fjkafk t;=udf. foajjru lshk kdgHfha y~ u;la lrkakshla f,i' t;kska miafi ug fykaß chfiak uy;auhf. ukrxck jev j¾ck lshk kdgHfha pß;hla ksrEmKh lrkak wjia:dj Wod jqKd' tA 1965 wjqreoafo' B<Õg 1966 wjqreoafo fykaß chfiakhkaf.u wyia ud<s.d lshk kdgHfha pß;hla ysñ jqKd' tA wjqreoafo cd;sl kdgH W;aijfhos tys uf.a rx.kh fjkqfjka uu m<uq iïudkh;a ysñ lr .;a;d' tA mgka .;a;= mgka .ekSu ;uhs wo olajd fï mj;ajf.k hkafk'