නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

*s,aï ;=k y;rl rÕmd, ;snqKg mqxÑ ;srfha r.mkafka oeka - úYdro pkaøsld isßj¾Ok
uu úYdro úNd.h iïmQ¾K lf<a wjqreÿ 16 oS


uf.a wïuhs ;d;a;hs fokaku osjHuh fm%aufha r`.mEjd


kx.sf.hs uf.hs ix.S; .=rejßh wfma wdÉÑ


weh oeka ñ;a;kshls' kuq;a wehf.a yçkaj;a reúkaj;a wehg ñ;a;kshl ùug ;rï jhila .;j we;ehs lsj fkdyel' —wkNsNjkShhs" w;súYsIaghs" fodia;r mq;d'''˜ hk wduka;%Khka ksid ßhe,sá ;r. l,dfõoS wehg fjkuu bvla fjkaùu;a" ´kEu olaI ;r.lrefjla fõosldfjka iuq.kakd fudfydf;a Tjqka fjkqfjka l÷<la fk;Õska .s,sySu;a fuu wmQre l,dldßkshf.a ixfõoS;ajh f,djgu lshd mdhs' úksYaph uKav,fha wfkla msßig jvd fndfydu ,iaikg y|sk m<¢k ksid;a wef.a idß ú,dis;djkag;a fjkuu fm%aCIl wdl¾IKhla ks¾udKh ùu ms<sn|j o wuq;=fjka Tng uu lsj hq;= fkdfõ'

wo jkúg fg,s kdgHh rx.kh yrydo ck;djg ióm ù we;s weh óg fmr Ñ;%mg ks<shls' weh m%ùK ix.S;fõÈkS" úYdro pkaøsld isßj¾Okhs' kj,shg weh fuf,i yuqjkafka wehf.a mq;df.a ÈhKsh;a mq;=Kqjkq;a iuÕhs' Tjqkao wdõú wïudf.a wä mdf¾ hk úYdro ÿ,aIdrd o w,aúia iy foúka o w,aúia hk ;reK ix.S;fõoSka fõ'


zzuf.a wïuhs ;d;a;hs fokaku zzosjHuh fm%aufhaZZ r`.mEjd' Bg miafia bkaÈhdfõ rEm.; lsÍï l< zzwfidalud,dZZ Ñ;%mgh;a l<d' Tjqka w;skaj;a w,a,kafk ke;sj fndfydu fm%auKSh cjksld mqÿu l=i,;djhlska lr ;snqKd' we;a;gu udj ,enqKg miafia ;uhs uf.a foudmshka .=re jD;a;shg fhduq jqfKa' tA w;fr l,ïnq ,shd¾ frfldäkaj, È.gu .dhkh;a l<d' ;d;a;d fmd,af.d,a, fÜ%kska fldf,aðfha ix.S;h ms<sn| lÓldpd¾h OQrh ±rejd' wïud .=re WmfoaYsldjla f,i lghq;= l<d'

uf.a f,dl= whsh" iqks,a isßj¾Ok'''fojeks whshd" isisr isßj¾Ok''' uu mjqf,a nd,hd''' wms ;=ka fokdgu l,d yelshdjka fmdä ldf, b|,u ;snqKd' fmdä whshd ke;sfj,d wjqreÿ 05 fjkjd' f,dl= whshf. mq;d, fokak uOqudOj iy Okxch;a l,dfj olaIfhda' we;a;u lsõfjd;a wfma mjq, l,d .yla'˜ weh kj,sh fifkyil kjd;ekg msúfiñka l;d lrhs'


fldÉpr ld,hlg miafio Tn kej;;a r`.mdkafka'''