නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

újdy ixj;air fjkqfjka wms fokakg fokak ;E.s .kafk kE - frdYdka rKjl


Tyq tod jf.au wo;a fh!jkfha isysk l=urd' ojiska oji wms yeu flfkl=u jhig hk tl we;a; tA;a flfkl=f.a ys; ;=< ;sfhk is;=ú,s msú;=re fjk ;rug wdorKSh fjk ;rug tA mqoa.,hdf.a jhi b,lalula muKla njg m;afj,d is; ;reK fjkjd' tfyu fjkak yefudagu nE' tA;a tjeks wh wms w;fr bkakjd' fuh;a tfyu flfkla' thdgu yß.sh thdf.a ìß|;a tA jf.auhs'

fldÉpr ld¾h nyq, jqK;a fï fokak wms l;d ny lrk ´ku fj,djl fldfydu yß bvla fjka lrf.k wfma y~g lka fokjd' tA wdorKSh le±,af, iqúfYaIS wjia:d folla miq.sh Èkj, fndfydu iq¿fjka ieureKd' tA ;uhs miq.sh wf.daia;= m<uqjeksodg fhÿk Tjqkaf.a y;a jeks újdy ixj;airh' wfkla ldrKdj újdyfhka jir .Kkdjlg miafia fï fokak fouy,a,kag ujq msh moú Wreu lrñka fï f,daflg wdmq wdorKSh ñfk;af. fojeks Wmka Èkh' tAl fhÈ,d ;snqfK iema;eïn¾ 26 jeksodg'

tA úfYaI wjia:d wdorKSh rislhka w;rg f.kshkak ´fk lsh,d ys;=j;a rfÜ mj;sk whym;a fi!LH ;;a;ajh Bg yria jqKd' tfyu jqK;a ±ka uqøs; udOH fCIa;%fha jev lghq;= fyñka fyñka h:d ;;a;ajhg m;a ùf.k tk ksid wms frdIdka - l=Ia,dksj weu;=jd' yeuodu;a jf.a fujr;a fndfydu wdorKSh úÈhg iqmqreÿ fifkyiska Tjqka fofokdg wfma y~g lkaÿkakd'


fldfyduo Ôúf;a'''

wms fyd¢ka mßiaifuka Ôj;a fjkjd' Thd,;a tfyu fkao @


fudkjo w¨;a jev'''

w¨;a jevkï lSmhlgu l;d l<d' tA;a wms ldgj;a ;ju tA foaj,aj,g iïnkaO fj,d ysf;a nhla ke;=j jev lrkak mq¿jka jgmsgdjla we;sfj,d keyefk' fldfydu jqK;a fï udfi ueo b|, iskudmghlg iïnkaO fjkak ys;df.k bkakjd' tA;a tlalu rE.;lsÍï w;ru. k;r jqK ks¾udKj, b;sß fldgia wjika lrkak ´k lshk n,dfmdfrd;a;=fjka ;uhs bkafk'


ld¾h nyq,hs'''

we;a;u lsõfjd;a IQáka ke;s jqKdg uu ld¾h nyq,hs' tA b;ska uf.a f.or jf.au j;a; msáh ,iaikg lshd .kak ork W;aidyh ksid' uu tA jevj, ksr; fjkafk tAl foaj ldßhla úÈhg i,l,d' fudlo wms rx.kfha§ fldÉpr ,iaik m%shukdm o¾Yk ;,j, jev lr, i;=gq fj,d wdj;a jevla kE wfma f.j,aj, tA i;=g r|jd .kak neßkï' lkak ke;;a f.org weú;a we`.m; fidaof.k jeá, ksod.kak ugkï tA ,iaik ksial,xl mßirh wjYHuhs' tA mßirh ks¾udKh lr .kak Wmßufhka lemfjk flfkla ;uhs uu'


orejd fjkqfjka'''

we;a;gu uu jf.au ìß| l=Ia,dks;a fï foaj,aj,g Wmßu iyfhda.h fok ugu .e,fmk flfkla' fudkfoa lrkak .sh;a wfma woyiq;a yßhgu .e,fmkjd' mq;d ,efnkak bkak ldf,u wms l;d lr, maf,a rEï tlla yeÿjd Wv;Ügqfõ ;snqK ´mka tAßhd tlla mdúÉÑ lr,d' t;k ;uhs wo fjkfldg wms ;=kafokd ojfi jeä yßhla ldf, .; lrkafk' mq;dg ´k yeu fi,a,ï nvqjlau t;k ;shkjd' wksl mqxÑ mekaá%hl=;a wms t;ku yod.;a;d mq;df. lEu îu jf.au wmsg f;a tlla fldams tlla yod.kak;a tlal' úfYaIu foa wjqreÿ 25 lg 30 lg l,ska uu fi,a,ï lrmq fi,a,ï nvq;a t;k ;sfhkjd' bosßfhos ñfk;af. ldufr;a fïlu fõú'


f.or fodf¾ jev'''

lsõjg ljqre;a úYajdi lrkafk kE fï f.jqKq wjqreÿ y;gu wms fufyldrfhdkaf. fiajh ,ndf.k kE' tA jf.au bÈßfha§ ,nd.kakj lsh,d n,dfmdfrd;a;=jl=;a keye' f.a fodr wiamia lr,d msßisÿj ;shd.kafk wms fokaku ;uhs' Whk msyk tAjd l=Ia,dks wïu;a tlal fnodf.k ;uhs lrkafk' wïu oj,a lEu yokjd' ÿj ? lEu yokjd' uu mq¿jka úÈhg fokakgu Woõ lrkjd'


y;ajeks újdy ixj;aif¾'''

fhÈ, ;snqfK miq.sh wf.daia;= m<uqjeksodg' wms ljodj;a újdy ixj;airh fjkqfjka fokakg fokak ;E.s .kafk kE' tA;a yeu wjqreoafou fldfya yß ksial,xl ;eklg .syska ksoyfia oji f.jkjd' fuod ief¾ rfÜ ;;a;afj;a tlal ÿrl hkak neß ksid fld<U Iex.%s,d fydag,fha oji .; l<d'


mq;=f.a fojk Wmka Èkh'''

fndfydu pdfug ;uhs meje;ajqfKa' ldgj;a hkak tkak úÈhl=;a kEfka' uuhs l=Ia,dkshs wïuhs tl;= fj,d f.or iri,d flala tlla lm, f*dfgda álla .;a;d ljo yß ojil u;l igykla úÈhg ;shd .kak ´k ksid'


;d;a;dj àù tfla olsoaÈ'''

úfYaIhla kE' ;d;a;d ;d;a;d lsh,d fmkakjkjd' Bg jvd thd úfkdaohla ,nkjd wms ;=ka fokd bkak fíì fIrñ lu¾I,a tl à ù tfla hoaÈ' fldfya ysáh;a tA ñhqislaj,g t;kg ÿjf.k tkjd'


rx.khg keUqre fjk ,l=Kq'''

;du mqxÑ ksid tA foaj,a tfyuuhs lsh,d lshkak nE' tA;a ysre kd,sldfõ úldYh fjk /,a, fjr<g wdofrhs lshk fg,skdgHfha fldals, mjka tl weyela wkaO pß;hla r`.mdkjd' tAl mq;dg fyd|g u;lhs' wr kdgHfha udu fldfyduo lsh,d weyqju tl weyela jy, uQK tA úÈhg yo, fmkakkjd'


wkd.; n,dfmdfrd;a;='''

we;a;u lsõfjd;a wfma mq;d ñfk;a .ek uuj;a l=Ia,dksj;a f,dl= f,dl= ySk ujkafk kE' thd ldgj;a lrorhla ke;s fyd| orefjla jqfKd;a we;s' uf.a wïu ;d;a; udj yomq úÈh;a l=Ia,dksf. wïu ;d;a; thdj yomq úÈh;a ksid ;uhs wo wms fï yeufoau lrf.k wjfndaOfhka Ôj;a fjkafk' ta úÈhg wjjdohg jvd wdo¾Yh W;=ï lshk jdlHhg uq,a;ek §, wmsj wkqlrKh lrñka mq;dg yefokak jefvkak §u ;uhs wms fokakf.u n,dfmdfrd;a;=j'


ñfk;a rKjl k¿fjla jqfKd;a'''

je/oaola keye' fudlo ;d;a;g fyd|kï mq;dg krla fjkak neyefk' yenehs tA frdIdka rKjlf. mq;d úÈhg fCIa;%hg weú;a fkfuhs' Tyq ;=< ;sfhk oCI;d fmkaj,d'Oïñl fyajdjiï