නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uf.a ms<sldfjka 99] lau oeka iqj nj wfmalaId frdayf,a ffjoHjreka lsõjd - fidauisß ueof.or


fujr fifkyfia kjd;ek l;dnyg wms le|jd .kafka Y%S ,xldfõ w;sYh ckm%sh .dhk Ys,amsfhla jk fidauisß ueof.or iy Tyqf.a jeäuy,a mq;= hiia ueof.orhs'

cd;sl ;reK fiajd iNdfõ ix.S; lKavdhu yryd furg muKla fkdj foia úfoia Y%S ,dxlsl rislhkaf.a yoj;a Èkd.;a fidauisß ueof.or miq.sh ld,jljdkqfõ frda.S ;;a;ajhlska miq jQ nj fndfydafokd okakd lreKla' tA ksidu wm fï l;dny wms t;kskau mgka .;af;uq'

 

oeka fldfyduo Tfí frda.S ;;a;ajh'''@

 we;a;gu oeka 99% lg;a jvd uu iqjm;a fj,d' óg jir tlyudrla muK ld,hl isg frda.S ;;a;ajhg m%;sldr l<d' Y,Hl¾u follg uqyqK ÿkakd' miq.sh iema;eïn¾ ;sia jeksod uyr.u wfmalaId frdayf,a idhkhg uu bÈßm;a jqKd' tys§ ud mÍlaId l< ffjoHjreka mejiqjd ms<sld frda.S ;;a;ajfhka uu oeka iqjh ,nd isák nj' udi 6 lg jrla idhkhg bÈßm;a fj,d ffjoH mÍlaIK isÿlr .kakd f,io ug Tjqka Wmfoia ,nd ÿkakd' we;a;gu ug m%;sldr l< ug Y,Hl¾uh isÿ l< wfmalaId frdayf,a ffjoHjreka yd fyo ld¾hh uKav,h we;=¨ ish¨fokdgu uu fï wjia:dfõ ia;=;sjka; fjkjd' tA jf.au cmdkh" weußldj" tx.,ka;h" ueofmrÈ. rgj, bkak uf.a rislhka uQ,Huh jYfhka ug iyfhda.h oelajQjd' Tjqkag;a uu fï wjia:dfõ§ ia;=;sjka; fjkjd'

 

f.oßka ,enqfKa fudk jf.a iyfhd.hlao'''@

we;a;gu uf.a ìß| kS,d ueof.or ÿj hfidau ud fjkqfjka úYd, fjfyila .;a;d' uf.a ìß| ug ish¨u wem Wmldr l<d' ug ;snqfKa frda.sfhla f,i we|g fj,d bkak' uf.a ÿj uf.a ;ks fkd;kshg iómfha isáñka ks;r l;dny lrñka ud iuÕu ld,h .; l<d' mq;=ka fofokd f.or wksl=;a ish¨ lghq;= fidhd ne¨jd' we;a;gu mjq,l iu.sh" wjYH;dj lshk tl fldhs;rï o lshk tl ug tA fj,dfõ isyshg ke.=Kd' uf.a mjqf,a whg jqK;a uu ks;r ks;r is;ska ia;=;sjka; fjkjd'

 

Tfí mjqf,a ish¨ fokdgu mdfya .S; .dhkd lsÍfï yelshdj ;sfnkjd kuq;a'''

 jeäuy,a mq;= hiia muKhs ix.S;hg fhduq fj,d bkafka'we;a;gu yeu wïud flfklau ;d;a;d flfklau n,dfmdfrd;a;= fjkjd ;ukaf.a ÿjd orejka ;ukag;a jvd ÿr .uka lrkjd olskak' uu;a kS,d;a tjka n,dfmdfrd;a;=jlska miqjqKd' mq;d,d fokakgu jf.au ÿjg;a fyd|g .S; .ehSfï yelshdj ;sfhkjd' kuq;a fojeks mq;d Tyq ix.S; lafIa;%fhka ñÈ,d fjk;a jD;a;shl .uka lrkjd' f,dl= mq;d hiia ix.S; lghq;= j, ksr; fjkjd' tAl ug mqÿudldr jQ i;=gla' Èh‚h hfidaud fm!oa.,sl úYaj úoHd,hl Wiia wOHdmk lghq;=j, ksr; fjkjd' tA w;f¾ jeäuy,a mq;a hiia iuÕ tlaù ix.S; lghq;= j, ksr; fjk nj ug fmfkkjd'

 

wo ßhe,sá fIda yryd Ëa;%hg tk kjlhka msßi w;s úYd,hs' fï ms<sn|j Tng ;sfnkafka fudk jf.a yeÕSulao'''

 we;a;gu ßhe,sá fIdaj, fyd| jf.au krl;a ;sfhkjd' wfma ldf,a fkd;snqKq úfYaI wjia:djka wo mrïmrdfõ ÿjdorejkag ;sfnkjd' tA tla wjia:djla ;uhs ßhe,sá fIda' ish¨u rEmjdyskS kd,sld j, fuu jevigyka l%shd;aul jk w;r tAjdfha úúO jhia ldKav Tiafia ix.S;h k¾;kh fjk;a yelshdjka Wr.d n,k ikao¾Yk meje;afjkjd' ckm%sh mqoa.,hka Wfoido ßhe,sá fIda meje;afjk w;r tho w.h l<hq;= tlla' Tjqkaf.a úúO l=i,;d" olaI;d tA yryd u;= fjkjd' th l,dlrejkag jf.au ks¾udK ld¾hhkays ksIamdok lghq;= j, ksr; jkakkag ;u ;ukaf.a ks¾udKj,g odhl lr.; hq;= wh ms<sn|j jgyd .ekSula we;s lr.kakg;a wjia:djla' fïjdfha ;sfhk fyd| wms ,nd .kak ´ks' tAjdfha§ wys;lr ;;a;ajhka wu;l lr, ouuq'

 

hiia ueof.or lsishï jQ rdcldß lghq;a;la i|yd ksjiska neyerj f.dia isg meñK wm;a iuÕ l;d nyg tlajQfha fu;eka isghs'''

we;a;gu ßhe,sá j, ckm%sh Ys,amSkaf.a .S; wdOqkslhka .dhkd lsÍu jrola f,i uu olskafka kE' kuq;a thg l¾;D Nd.hla f.jkjd kï tu .S;h ckm%sh lrùug lghq;= l< Ys,amSkag jeo.;a fjkjd' tA jf.au wdOqkslhka mer‚ .dhlhkaf.a .S; .dhkd lrñka lafIa;%fha /£ bkakg W;aidy lrkjd kï tAl jerÈhs' ;u ;ukaf.a yelshdjka fmkakqï lr,d rislhka w;rg wd miq ;ukaf.au w¨;a ks¾udK bÈßm;a lr,d lafIa;%fha /£ isákak W;aidy lrkjd kï ;uhs jvd;a hym;a'

 

Tnf.a Èh‚h hfidaud ßhe,sá fIda i|yd bÈßm;a ù .S; .dhkd lrk whqre wmg olskakg ,enqKd'''

Tõ' tA óg jir .Kkdjlg by;§' forK kd,sldfõ weh ug;a fydfrka tu jevigyk i|yd whÿïm;la fhduq lr,d tA i|yd bÈßm;a fj,d ;snqKd' weh .S; .dhkd lrk wdldrh uu ÿgqfõ úfoaY rgl isg' uu tl, úfoaY.; fj,d ysáfha' ix.S; m%ix.hla Wfoid' ug wehg lsisu iyfhda.hla §ug wjia:djla ;snqfKa keye' tA ú;rla fkfï' Èh‚h lsisu úfgl;a thd fidauisß ueof.or f.a Èh‚h nj m%ldY lf<a kE' uu ldgj;a lshkakg .sfh;a kE' weh ;ukaf. ksiÕ yelshdfjka wjika 16 fokd w;rg meñK ;snqKd'

 

;ukaf. ifydaoßh ms<sn|j hiia oelajqfha fujka woyila'''

we;a;gu wfma kx.S tu jevigykg bÈßm;a jqfKa wehf.a yelshdjka Wr.d n,kakg' tA fjkfldg ;d;a; f.or ysáfh;a kE' ;d;a;d oekf.k ysáfh;a kE kx.S fï jevigykg bÈßm;a fjk nj' ug;a tA wjia:dfõ wehg Woõ lrkakg f,dl= yelshdjla ;snqfK kE' kuq;a kx.s ;ukaf.a l=i,;djhka yryd bÈßhg meñ‚hd' wo weh todg;a jvd fyd|g .S; .dhkd lrkjd' tA jf.au bÈßfha§ ;sr.; ùug kshñ; Ñ;%mghla Wfoido .S; .dhkd lrkjd'

 

Tik Tok wo ;reK ;re‚hka w;r ckm%sh wx.hla njg m;afj,d' tA jf.au Tik Tok i|yd .S; .dhkd lrk wh b;d ckm%sh;ajhg m;a fj,d ;sfnkjd'''

we;a;gu ála fgdla ms<snoj tA yeá ie,lSula kE' tAjdfha iuyr tAjdkï fyd|hs' tA;a iuyr whf. jevkï n,kak wm%ikakhs'

 

thg hiia ÿkafk fujka ms<s;=rla'''

wo jk úg ;reK msßi w;r jf.au jeäysá wh w;r;a ála fgdla ckm%sh udOHhla njg m;afj,d' ldf,ka ldf,g úúO /<s tkjd' tA jf.a ;uhs fï ála fgdla /,a,;a' fuh ;j;a ál ld,hla bÈßhg hoaoS fjkiafõú' tA fldfydu kuq;a Tik Tok o cd;Hka;rfha mjd ms<s.;a Ys,amSka ìys fj,d ;sfhkjd' th ieneúkau w.h l< hq;= ;;a;ajhla' wo cd;Hka;rj l;d ny lrk fhdydks ã is,ajd tkafk;a ála fgdla yryd'

 

fhdydksf. fï wd.ukfhaoS iudc cd,dj, m%pdrh fjkjd m%ùKhka wehg iqn me;=fõ kE lsh,d'''

ieneúkau wehg fm!oa.,slj iqN m;kak ;ju ug;a yelshdjla ,enqfKa kE' kuq;a uu uf.a yoj;ska wehg wdYs¾jdo lrkjd' uu;a wka;¾cd, myiqlï mßyrKh lrk flfkla fkdfõ' lafIa;%fha jeäysá mrmqr;a tf,i hhs ud úYajdi lrkjd' kuq;a Tjqka ;ukaf.a yoj;ska wehg wdYs¾jdo lrkakg we;s'

  ,xldfõ iqúfYaIS iyc olaI;d ;sfhk msßi ´fka ;rï bkakjd' Tjqka hï ;rulg cd;Hka;rhg f.dia jev lghq;= lr ;sfnk nj fndfyda fofkla okakd lreKla' yenehs iyc yelshdj olaI;d ;snqKdg uÈ' flfkl=g tA wdldrfhka ckm%sh;ajhla ,nd .kakg fukau th mj;ajd .kakg;a fmr msk yd jdikdj lshk tl wksjd¾fhkau ;sìh hq;=hs' fhdydks Èh‚hg fï ;dla ÿr hkakg yelsjqfKa wef.a iyc yelshdj jf.au weh i;= ixidr msk yd jdikdj lsh,d uu úYajdi lrkjd'

 ;reK ix.S; Ys,amskshla f,i weh fï .sh ÿr YS% ,dxlsl ix.S; lafIa;%fha tla;rd wdldrhlg ;j;a fodrgqjla újD; ùula f,i hs uu olskafka' tfyhska weh .uka l< ud¾.h Tiafia ;j ;j;a ;reK Ys,amSka Ys,amsKshkag ;ukaf.a olaI;d Wr.d n,ñka bÈßhg hkakg yelshdj ,efíú' we;a;gu ;reK Ys,amsfhla úÈhg uu;a fhdydksg wdYs¾jdo lrkjd' tfukau uu i;=gg m;a fjkjd wehg muKla fkdfõ wehf.a tu .S;h rpkd l< yd tu .S;hg ix.S; ixfhdackh l< Ys,amSkag;a" wehf.a lKavdhug;a uu ia;=;sjka; fjkjd' fidauisß ueof.or lshQ l;djg hiia ueof.or ;ukaf.a woyi tla lf<a tA úÈhg'

 

  Tfí mshd fuka Tn;a .dhlfhl= fjkak ;SrKh l<d'''

  we;a;gu uu uq,skau lafIa;%hg tkafk .dhlfhl= f,i fkdfõ' ix.S; ks¾udK Ys,amsfhl= f,ihs' ,xldfõ j¾;udk fndfyda .dhl .dhsldjkaf.a uq,a .S;h ud w;ska ks¾udKh fj,d ;sfhkjd' Nd;sh ika;=Ia" frdfïIa iq.;md, jeks Ys,amSkag uu .S; ks¾udKh lr,d ;sfhkjd'

 

Tn jeä ÿr ix.S;h yeoErejdo'''

  úfYaIfhka lsh,u ix.S;h yeoErefõ keye' kuq;a l=vd ld,fha isgu uf.a foijkg yoj;g oekqfka ix.S;h' mdif,a§ ix.S;h úIhla f,i yeoEÍula l<d' wNHdifha fhfoñka iajhx wOHhkhlska ;uhs uu ix.S;fha jeämqr yeoEÍï isÿ lf<a lsõfjd;a tAl jerÈ kE' tA jf.au ug mshdf.ka ,efnk .=reyrelï uy;a jákdlula f.k fokjd'

uu .S;hla ks¾udKh lroaoS wfma Studio tfla fodr <Õ mqgqjla ;sh,d ;d;a;d wyf.k bkakjd' tys§ hï lsis wvqmdvqjla jer§ula ;snqfKd;a ;d;a;d thg Wmfoila ,nd fokjd' ;d;a;d f.a u. fmkaùu ug uyfurla ;rï jákjd'

 

hiia f.a l;djg fidauisß fufyu l;djla lsõjd'''

   wfma ldf,a wmg ;dlaIKh .ek f,dl= oekqula Wkkaÿjla ;snqfK kE' tA;a j¾;udkfha nyq;rhlg ;dlaIKh fndfyda WmldÍ ù ;sfnkjd' hiia uf.a mq;d' Tyq ;dlaIKh uekúka ix.S;hg fhdod .kakd nj ug oefkkjd' Tyq ix.S; f,dalfha fndfyda ÿrla hd yels wfhla f,i;a uu olskjd' we;a;gu mq;df.a olaI;d oel,d uu mshl= f,i ksrdñi i;=gla ,nkjd' msfhl=g orejkaf.a olaI;d oel, i;=gq fjkjd ;rï ;j;a i;=gla fldfykao @'

 

Tfí bÈß ix.S; lghq;= isoaO fjkafka fldfyduo'''

  uu ix.S;h iagQäfhdajla mj;ajdf.k hkjd' kjlhka fukau m%ùKhka fjkqfjkao uu .S; ks¾udKh lrkjd' fï Èkj, Ñ;%mghla fjkqfjka ix.S;h ks¾udKh lrkjd' Ñ;%mgfha ku wdorŒh m%d¾:kd' ux tys iu ksIamdoljrfhl= f,i;a lghq;= lrk w;r uf. kx.s hfidaud ueof.or miqìï .S; .dhkd lsÍfuka wmsg iyh fjkjd'

 

  fï l;d ny wjidkfha wm iuqf.k toaoS fidauisß ueof.or fufyu l;djla lsõjd'''

  wms tA ldf,a fndfyda ÿla lror uOHfha ;uhs lafIa;%fha kula yod .;af;a' tA jf.au j¾;udkfha orejka oeä ;r.ldÍ ;;a;ajhla u;hs ;ukaf.a olaI;djhka bÈßhg f.fkkafka' uf.a orejka jqK;a tfyuhs' uu jvd;a i;=gg m;ajkafka Tyqka lsis úfgl ;ukaf.a olaI;djhka fmkajd bÈßhg hkakg uykais .kakjd ñil uu fidauisß ueof.orf.a mq;d ÿj lshd lshkafka kE'

  Tjqka Èkl ix.S; lafIa;%fha olaIhka ù Èÿ,k whqre olskakg wo uu isysk olskjd' Tyqf.a tu isyskh iM, fõjd hkak wmf.a o me;=uhs'

 

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr

 

cdhdrEm ;=Idr w;m;a;=