නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

mqxÑ mq;;a tlal f.jk Ôú;h" ,nk w;aoelSï fjkuu tlla - <ysre uqo,sf.a
hQáhqí tll hk bkagúõ tlla mehla n,k ;rug yß à'ù' wfma ñksiqkaf.a uki fjkia l<d''''


uu úYajdi lrkjd" úYajdihla fkdue;sj ljqrej;a ;ukaf.a fkdlS wd;aóh l;dj rEm udOHhloS úYajdihlska lshk tlla keye lsh,''''


<ysre uqo,sf.a lsõjdu l<ska à'ù' n,mq whhs oeka fidaI,a óähd n,ñka isák whhs fkdokak úÈyla keye' <ysre fï ojiaj, jeämqru l;d lrk pß;hla njg m;afj,d ;sfhkafka fidaI,a óähd wjldYfha È.yefrk hQáhqí m%jdyfha rEmjdysks jevigykl ;sìh hq;= .=Kd;aulNdjh iy m%ñ;sh yß wmQrejg Tyqf.a yß à'ù' yryd fma%laIlhkag ióm lrñka w¨;a w;aoelSula Tjqkag ,nd fok ksid tA .ek ug kï lsisÿ újdohla keye'

tu ksid hQáhqíldrhd hk wduka;%Kfhka iuia:h uqojd.ekSu;a iy fyd| iaudÜ f*daka tlla ;sfhk ´kEu flfklag hQáhqí kd,sldjla l< yels hehs hk ixl,amfhka hï;dla ÿrlg fyda hQáhqí kd,sld w;sl%uKh lrùug Tyqg yelsfj,d lsõfjd;a uu yß'

th tfia jqj;a ug <ysreg l;d lrkakg úfYaI ksñ;a; jqfKa tA Tn wm oekgu;a okakd mßÈ <ysre - i÷ks wdor leoe,a,g l=¿ÿf,a tl;= jQ mqxÑ l=udrhd Ôú;fha uq,ajrg flaÜfÜ rcuyd úydrhg tlalrf.k .sh wmQre mska;+rhla <ysre úiskau Tyqf.a f*aianqla msgqjg tl;= lr ;sîu' tA iekska uf.a wdrdOkh jQfha kj,sh ljrh ieriSug iy <ysre iy i÷ks ms<sn|j kj,shg l;d lruq hkakhs' fï bvlv fuf,i fjka jkafka tA fid÷re l;dnyg''''


<ysre fldfyduo fï ojiaj, cSú;h'''

fï ojiaj, cSú;h f.fjkafk;a l,ska lrka ysgmq jev ál tlalu ;uhs' uf.a yß à' ù tl hkjd pek,a tlla yeáhg' Bg wu;rj yß .af,dan,a lshk lïmeksh hkjd cd;Hka;r ksIamdok iud.ula úÈyg' f.dvlafj,djg wms tflka lrkafk fjk;a rgj,a iy cd;Hka;r ixúOdk iu`. tl;= fj,d fvdlshqukaá%ia' ;j;a wfma ;sfhkjd yß äðg,a wdh;kh' tAflka lrkafk äðg,a weâj¾ghsiska' fï fiargu wu;rj uf.a wfkla jHdmdr lghq;=;a isoaO fjkjd' l,ïnq n;sla jHdmdrhg uf.a ìß|;a iïnkaOfj,d bkakjd'

fï fudkfoaj,a ;snqK;a wms fokakf.a lghq;= ±ka fjkiafj,d ;sfhkjd bfï;a mq;d ksid'


tA lshkafka mqxÑ mq;d <ysref. iy i÷ksf. ieye,a¨ Ôú; fjkia lr,o'''@

Tõ" we;a;gu" fïl wms fokakgu w¨;a fjkia we;a±lSula' óg l,ska wms jevigykaj,§ yß hd¿ñ;%d§kaf.a yß mjqf,a Woúhf.a yß mqxÑ <uhs tlal jev lr,d ;sfhkjd' thd, tlal jev lsÍfïoS úúO w;a±lSï wms ,n, ;sfhkjd' <uhs jvdf.k b|,;a ;sfhkjd' yenehs ;ukaf.a orefjla lshk tl fjku ye`.Sula'

jevigykaj,§ uu fnodf.k ;snqfKa ldf.a fyda orefjl=f.ka ,nmq w;a±lSulafka' kuq;a fuf;la ug ljodj;a <ufhla bkakfldg w;a±lSu fufyuhs lsh,d lshkak yelshdjla ;snqfK keye' ug orefjla ke;=j tA w;a±lSu ug lshkak mq¿jkalula ;snqfK keye'

we;a;gu mq;d tlal f.jk Ôú;h" ,nk w;a±lSï fjkuu tlla' wfka ukaod tA w;a±lSï ug jpkj,ska lshkak f;afrkafka keye' wfkla ´ku fohla jpkj,ska lshkak mq¿jka jqKdg' tl me;a;lska yßu iqkaorhs' fjku i;=gla ;sfhkafk'

;ju mq;dg udi 03 bjr jqKd ú;rhs' tA f.jqK udi 03 fka ojiska oji thdf. ßwelaIka fjkia jqKd' ojiska oji yskdfjk tl mjd fmdâv fmdâv fjkia jqKd' tA ksid wms fokakgu oji .dfka w¨;a w;a±lSï ,efnkjd' thd fjdIa odk tfla b|,d we÷ula wkaok tl olajdu wmg fjkia w;a±lSula tl;= lrkjd'

udi 03 bjr jqKd ú;rhs wms mq;dj fldaÜfÜ rcuyd úydrhg tlalf.k .shd' thd tlal uq,skau .ukla hk tl;a wmg w¨;a w;a±lSula tl;= l<d' uq,ska ´k ;rï uu fldaÜfÜ rcuyd úydrhg .syska ;snqKd' nekaog miafi uuhs i÷kshs .shd' ±ka wms yev .eys,d ;sfhkafka fuhdf. úÈyg'


<ysreg fldfyduo i÷ksj uq,skau yuqfjkafk'''

i÷ksj yïnfjkafka we;a;gu *a,hsÜ tfla§' i÷ksf. *eñ,s tl ysáfha vqndhsj,' uu;a vqndhsj, ;sfhk wjqreÿ W;aijhlg lïmsh¾ lrkak hk .uka' wms .sfh;a tl *a,hsÜ tfla' wdfh;a uu fIda tl bjrfj,d wdfj;a tlu *a,hsÜ tfla' t;fldg i÷ks A/L lrk ldf,a' wfma wdor iïnkaOh wjqreÿ 07 la ú;r ;snqKd' Bg miafi ;uhs wms újdy jqfKa'

i÷ks fid*aÜfjhd¾ bxðksh¾ flfkla' weh ;ju;a /lshdj lrkjd' fï ojiaj, mq;d ,eì,d ksid ueÜksá ,Sõ msg bkafka' ldka;djla jqKdu riaidjla lrkak ´k" iajdëkj ke.S isákak ´fk lshk ;ek uu yeuodu;a bkakjd'