නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

/jqf,ka f.dv.sh tlu ix.S; Ys,amshd uu¨ - fylag¾ vhia
we;a;gu lsõfjd;a zmdáZ fkdysákak ug fï lsisu fohla lr.kak neß fjkjd


ielaif*daka jdokhg ;snqK wdidj ksidu fïßhkaia kdhl k,ska whsh ug wjia:dj ÿkakd


fï yeu foalgu jvd ug mjq,a Ôú;h jákjd


jdok Ys,amsfhla f,i l,d fCIa;%hg mh ;nk Tyq ld,h uejQ fjkilg wkqj ks,ajka uqyqÿ ;Sf¾ .,au,a msmqk hdh yryd hk .ufkÈ rx.khg msúfiñka —Èú;=rd˜ ys w.ia;s f,i we;slr.;a wdl¾IKSh fmkqu ksid fndfyda wdorKShhkaf.a l;dnyg ,lafj,d isák fudfyd;l fylag¾ vhia kï jQ tA iqkaor ix.S; Ys,amshd fukau rx.k Ys,amshd fifkyfia kjd;ekg fufia f.dvjeÿkd'''''''


ielaif*daka jdolfhla f,i ix.S; fCIa;%hg m%fõYh ,nmq Tfí l=vd wjêfha u;lhka iu. fï l;dj mgka .ksuq'''


uf.a f,dl= whshd .dñKS vhia oCI v%ïia jdolfhla' Tyq ksid wfma f.or ks;ru ix.S; lghq;= isoaO jqKd' Bg wu;rj {d;s ifydaorhl=f.a zo iamhsv¾iaZ ix.S; lKavdhfï mqyqKqùï tA ldf, wfma f.or isoaO jqKd' Th miqìu ksid ix.S; WK lshk tl uf.a weÕ we;=f<a j¾Okh jqKd lsh,d ;uhs ug ysf;kafk'


fï keUqrejg wïu ;d;a;d yria lemqfj keoao'''@

fufyuhs uf.a ;d;a;d *%ekaisia wekagks vhia Ôúf;ka iuqwrf.k ;sfhkafka uu udi foll orefjla ldf,os' we;a;gu lsõfjd;a ;d;a;d .ek ug lsisu u;lhla keye' wïud wekS iSgia m%kdkaÿ

weh uf.a ix.S; Èúhg yeu fj,dfju wdYs¾jdohla jqKd'


tA wdYs¾jdoh ueo Tng fïßhkaia ix.S; lKavdhfï idudðl;ajh ysñfjkjd'''

Tõ' tA ielaif*daka jdolfhla f,i' bkaiagDukaÜ tlg ;sfhk wdidj ksidu ;uhs fïßhkaia kdhl k,ska whshd ug tA wjia:dj ,nd fokafka' fudlo uf.a mdi, jQ fjkakmamqj fcdaima jdia úµd,fha ;+¾hjdol lKavdhfï ielaif*daka jdolfhla f,i lghq;= lr, ug fyd| m<mqreoaola ;snqKd'


tA jdolhd fkd±ksu .dhlfhla fjkjd'''

jdolfhla f,i fïßhkaia .DDma tlg ne÷kg ug .dhkd lsÍfï yelshdjla ;snqKd' fïßhkaia tlal uu wjqreÿ 14 la jdolfhla fukau .dhlfhla f,i lghq;= l<d'


Th ldf,os Tfí Ôjk w;aje, mdG,S uqK .efykjd'''

1998 wjqreoafoa uu fïßhkaia lKavdhu;a tlal m%ix.hla i|yd m%xYhg .shd' tA .sh fj,dfj ;uhs uq,skau mdG,Sj uqK.eyqfka' tod wms fokakg fokakd jpkhlaj;a l;d fkdlrg tlg b|,d f*dfgda tlla .;a;d' kej; 2003 wjqreoafoa m%xYhg .sh fj,dfj ;uhs l;dny lr, wms hd¿fjda jqfKa' ld,h;a iu. tA hd¿lu fma%uhla njg fmr<s,d 2004 § wms újdy jqKd'


ã fïc¾ kñka Tfíu ix.S; lKavdhu ìysfjkjd'''

tA 2012 wjqreoafo' uu 2011 § fïßhkaia lKavdhfuka iuqwrf.k m%xYfha mÈxÑhg hkjd' mdG,S tfya yeÿk jevqk ksid orefjd;a tfya wOHdmkhg fhduq lruq lshk woyi ;uhs wmsg ;snqfKa' tA;a m%xYhg .syska uu fudkjo lrkafka lshk tl .ek lsisu woyila ;snqfKa kE' fldákau fïßhkaia jf.a ckms%h lKavdhul b|,d ;ks mqoa.,fhla úÈyg ix.S; fCIa;%fha bÈßhg hk tl isyskhla fj,d ;snqKd' t;k§ mdG,s;a uu;a f;areï .;a;d ug tfya b|,d lrkak fohla kE ix.S; Ys,amsfhla úÈhg udj whss;s ,xldjg lsh,d' m%xYfha b|f.ku ã fïc¾ lKavdhu ie,iqï iy.;j fufya mgka wrf.k wjqreoaolg ú;r miafia uu ,xldjg wdjd ix.S; lghq;=j,g'


zã fïc¾Z f,i lKavdhug ku ;shkak úfYaI fya;=jla ;sfhkak we;s fkao'''@

fya;= fol ;=klau ;sfhkjd' ã fïc¾ lsh, ix.S; iajr w;r tk lS tlla wms iïnkaO lr .;a;d' wksl vhia lsõju ã wl=r fhfokjd' B<Õg uf.a orefjda ;=ka fokdf.u kï äfhdakd" fvf,daka" fvúka mgka .kafk zãZ wl=frka' B<Õg fïc¾ lshkafka kdhlhd lshk w¾:h' Th yeufoau ksid tod tA ku yeÿkd'


fldfydu jqK;a ix.S; fCIa;%fha ;rejla jqK Tng jeä ckms%h;ajhla ysñjqfKa fjk;a .dhlhl=f.a .S;hla tfyu;a ke;akï Í fïla tlla yryd'''

fufyuhs lj¾ fidaka.a lshk tAjd f,dalfha fndfyda rgj, flfrk idudkH foaj,a' wfma rfÜ ;uhs tA .ek m%Yak u;=lrkafka' uu we,anï folla lrmq .dhk Ys,amsfhla jqK;a fjk;a Ys,amSkaf.a .S; uf.a yçka .hkak uu wdihs' tA jf.au tAjd riú¢kak wdorKSh rislfhda leu;shs' tA ;=< wod< .S;fha uq,a .dhlhd wlue;a;la ke;skï flfkla lj¾ fidaka.a tlla lrk tfla lsisu je/oaola kE' tA wkqj ;uhs uu fviauka o is,ajd uy;auhdf. wjirh u; ks,ajka uqyqÿ ;Sf¾ .S;h Í fïla tlla úÈhg .dhkd lf<a' wksl ´kEu flfklag *S,aâ tlg tkak fjkafk lj¾ fidaka.a tlla yryfka'


tA yryd fylag¾ vhia kue;s ix.S;fõÈhd rx.k Ys,amsfhla njg m;afjkjd'''

we;a;gu tAl fkdys;mq fj,djl ug ,enqK mqÿu iy.; wjia:djla' jdok Ys,amsfhla jf.au .dhk Ys,amsfhla f,i úIqj,a yryd flfrk uf.a rx.k m%;srEmh fujeks pß;hla ,eîug bjy,a fjkak we;s lsh, ;uhs ug ysf;kafka'

tA wkqj ;uhs ysre kd<sldfõ úldYh jk Èú;=rd fg,s is;a;ug tys wOHCI pdur chùrf.ka ug w.ia;sf.a pß;hg wdrdOkd ,efnkak we;af;'


pß;hg idOdrKhla lrkak mq¿jka fjhs lsh, Tng tod ys;=Ko'''@

kslugj;a mdi,a fõÈldjg f.dvfj,d w;a±lSula ke;s ug ys;=fku kE pß;h .%yKh lr.kak mq¿jka fjhs lsh,d' tA;a uu wjia:dj m%;sfCIam lf<a kE' fudlo wjia:dj lshk tl wms ldg;a fndfydu jákjd' wo fjkfldg Èú;=rd lKavdhfï m%;spdr ksid ug ysf;kjd uu pß;hg idOdrKh bgqlr, lsh,d' we;a;gu .dhlfhla úÈhg k¿lu yiqrjkak ;snqK ksid pß;h f.dvkÕd .kak ug myiq jqKd'


Th lshkafka Èú;=rdys w.ia;sf.a pß;h ienE Èúfha fylag¾g iudkhs lsh,o '''@

fldfy;au kE' w.ia;s lshkafka yeufoagu flaka;s hk flfkla' tA;a uu iïmQ¾Kfhka tAfl wks;a me;a;' wks;a yeu ;ekl§u;a uf.a .;s.=Kj,g jvd w.ia;s f.dvla fjkia'


fylag¾ w.ia;s úÈhg rx.khg msúfik fldg mdG,S olajmq m%;spdr fudkjf.ao'''@

uu olsk úÈhg lsisu ìß|la rx.khgj;a ;ukaf.a ieñhd fjk;a ldka;djla iu. fma%u cjksld ;=< yeisfrkjd olskak oYuhlaj;a leu;s kE' b;ska mdG,S bkafk;a t;k' wdrdOkdj ,enqK .uka uu wehg fï .ek lsõjd' tf;kaos weh msgm; n,,d ug lsõjd iSudjka ;sfhkjd tA ;=< Thd yßfoa lrkak lsh,d'


È.ska È.gu Tng rx.k Ys,amsfhla f,i bÈßhg hkak ìß|f.ka wjir fkd,efnk yevhs'''

fldfydug;a uf.a tfyu n,dfmdfrd;a;=jla keye' fudlo fï yeu foalgu vjd ug jákafka ìß| iy orejka ;sfokd iu. f.jk uf.a mjq,a Ôúf;a'


ÿjg;a mq;d,d fokakg;a ;d;a;f.a ix.S; yelshdj fldhs;rï ÿrg msysg,d ;sfhkjo'''@

;=ka fokdgu fyd| ix.S; yelshdjla ;sfhkjd' m%xYfha ;uhs bf.kqu ,nkafka' tA w;r;=r .dhkh jf.au jdokh;a m%.=K lrkjd' ;=ka fokdu f,dafl fldfya yß rgl ix.S; wxYfhka hula lrhs lsh, ug ysf;kjd'


Tfí Yla;sh ìß| nj Tn ks;r lshk fohla' wms weh .ek;a l;d lruq fkao'''@