නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

IQfjda yßu ifmdaáõ flfkla' thd ug fok f,dl=u iyfhda.h ;uhs uu yo,d fok ´ku fohla lsis;a fkdlsh lk tl - yisks .=Kfialr


tAl yß ,iaik l;djla' f*dßka ,Ekaâ tll§ ìhqá*q,a .¾,a flfkla weú,a, fyda,aÜ tll nia tlla tklka u`.n,df.k bkak uf.ka wykjd ug nia tl jerÿKd uu kej;s,d bkak ;ekg hkak yß nia tl .kak Woõ lrkak mq¿jkao lsh, ljodj;a ys;=fõ keye uu Y%S ,dxlsl fl,af,la n|Sú lsh,


yisks lshkafk —iqm¾ jQuka˜ flfkla - IQfjda


wo uf.a wïud ;d;a;d Ôj;=ka w;r keye'

ug yeufoalgu bkafk yiskshs" uf.a orejka ú;rhs


tA ldf, weh hqksj¾isá iagqvkaÜ flfkla jqK;a wehg fkaï ldâ tlla ;snqKd" tAl ug ÿkakd


wms fjila n,kak .shd' ug mqÿu ys;=K ,xldfj ñksiaiq u`. Èf.a kslka lEu fnokj oel,


yeu fj,dfju uu yisksf. olaI;d olskjd


wdorKSh ujf.a wämdf¾ hñka flfkl= ,iaik lsÍfï yelshdj Wm;skau Wreulr .ksñka ;u uj È.= ld,hla kshe<S isá fCIa;%h úfoaY rgl§ ,enQ l<ukdldÍ;aj Wmdêh ksidfjka jHdmdßl uÜgu olajd Tijd ;nñka wo jkúg YS% ,xldfõ fndfydafokl= okakd rEm,djkH Ys,amskshl" rEm,djkH WmfoaYljßhl fukau id¾:l jHjidhsldjl f,i wehj Tng y÷kajdÈh yelsh'

weh kñka yisks .=Kfialrh' yisks kj,shg lsisúfgl;a wd.ka;=l ;eke;a;shla fkdjk w;r fujr kj,sh fifkyil kjd;ekg f.dvjkafka wef.a ieñhd iy orejka iuÕh' fï weh jHdmdßl ldka;djlf.ka ñ§ weh .ek" ieñhd .ek" orejka .ek lrk l;dnylau jkakSh'


yisks fldfyduo oeka Ôú;h'''

fldúâ tlal idudkH Ôú; .; lrkak wms ljqre;a mqreÿfjñka bkak ksid uu;a uf.a jHdmdßl lghq;= fiñka fiñka mgka .ksñka bkakjd' f,dl= ld,hla wms úfõlfhka b|,d jev mgka .;a; ksido fldfyo fï ojiaj, fmdä rIa tlla ;sfhkjd' wmg ú;rla fkfjhs f,dalfha yefudau fldúâ ffjrih tlal fudku fyda me;a;lska i*¾ lrkak .;a;fk' tA ksidu fjkak we;s ±ka ;sfhk yqreùu wmg ,efnkak we;af;a' wms fjkod lrmq fndfyda foaj,a wmg tA úÈygu lrkak neß nj wms f;areï wr.;a;d' lrkak ys;df.k ysgmq iuyr ie,iqï Èkhla fkdoud wms l,aou,d ;sfhkjd' we;a;u lsõfjd;a fldúâ wfma Ôú; fjkia lr,d' uu bkak rEm,djkH lafIa;%h fndfyda mSvdjkag m;a jqKd' kuq;a bÈßh .ek f,dl= n,dfmdfrd;a;=jla ;sfhkjd'


fldúâ jix.;h;a tlal hï;dlaÿrlg fyda fyd¢ka Ôj;a fjkak mqreÿfjñka bkak wmg wdrCIdldÍj ief,dakaj, ìhqá jevj,g tl;= fjkak mq¿jkao'''@

we;a;gu wfma ief,dakaj,g tk mdßfNda.slhkaf. fi!LH wdrCIdj .ek fjkog;a jvd wms ys;kj' wo f.dvla whg ,iaikg" msßisÿj bkak tl w;HjYH fohla fj,d ;sfhkjd' rEmh ;uhs tlsfkldf.a wkkH;djh' rEmh fjkia jqKdu tAl ldg;a f,dl= m%Yakhla' iuyrfõ,djg udkislj weo jefgk ;;a;ajh mjd m;afjkjd' tA ksid fldKav lemSu" iu /l .kak tl" ksh ,iaik lr .kak tl fudk fya;= ;snqK;a w;HdjYH fohla njg m;afj,d bjrhs' wdh;k jYfhka kepqr,a ief,daka wfma j.lSu bgq lrkjd' tA ksid ,iaik fjkak leu;s whg nh ke;=j ,iaik fjkak wfmka mq¿jka'


miq.sh ld,h mqrdu mdi,a jid oud ;snqK ksid Tfí ÈhKshka fofokdu ysáfh f.or' Tn jqK;a fjkodg ke;s ;rï ld,hla f.or /f|kak we;s' tA ld,h mjq,la úÈyg f.jqfKa fldfyduo'''@

uf.a ÿj,d fokak ßhd iy ähd' ±ka thd, bkafk àfkaÊ lshk wjêfha ;dreKHhg t<fUk jhil' thd,g hd¨jkaf.a weiqr yß jeo.;a" tAl ke;sùu thd,g ;Èka ±kqKd' fldúâ ;sfhoa§;a uu thd,g thd,f. hd¿jka uqK .iaikak mq¿jka yeu wjia:djlu W;aidy .;a;d' wms <`.ska wdY%h lrk *eñ,Siaj, nnd,j tlg uqK.iai,d l;d lrkak" fi,a,x lrkak wjia:dj ,nd ÿkakd' bf.k .kak tl kï thd,g ial+,a tflka Tka,hska yß ,enqKfk' orejkaf.a udkisl;ajh fyd¢ka ;shd.kak ´fku ksid úfYaIfhka ;reK jhig t<fUñka bkak orejkag tA weiqr yßu jeo.;a lsh,d uu úYajdi lrmq ksid' wms wfma <ud ld,h iqkaorj .; l<d' wfma orejkag;a tAl wmsg mq¿jka úÈyg ,ndfokak ´fkfk'

orefjda f.or bkak fldg uu jHdmdßlj fldÉpr ìis jqK;a yeu fj,djlu T¨fõ jev lrkafka thd, .ek'


yisks fldÉpr ld¾hnyq, flfkla jqj;a ìß|la" ujla" .Dykshla úÈyg f.or lghq;= lrf.k hoaos mjqf,a wfkla whf.ka ,efnk iyfhda.h fudkjf.ao'''@

uf.a yiankaâ IQfjda nx.,dfoaY cd;slfhla' thd yßu ifmdaáõ flfkla' thd ug fok f,dl=u iyfhda.h ;uhs uu yo,d fok ´ku fohla lsis;a fkdlshd lk tl' tA w;ska uu yßu jdikdjka; ìß|la' tA ksid uf.a jev lr .kak jevg hkak ksoyi Wmßufhka ;sfhkjd' ld¾h nyq, jqKdu f.or lshk tl uf.a T¨fjka wE;g hkjdfka' tA ksid yiankaâ úÈyg thd tA foaj,a f;areï wrf.k bkakjd'

fyd| f;areï .ekSulska ,hs*a tl f.fjk ksid m%Yak keye' uf.a ÿj,d fokak;a mqreÿfj,d ;sfhkafk uf.a ìis ,hs*a tlg' uu f.or ke;sfj,djg uf.a f,dl= ÿj Whkjd' Wh, kx.sg;a lkak fokjd' iuyr fj,djg ug nKskjd Thd kx.sg lkak fokafka keye <uhskaj yokak okafk keye lsh,;a' yenehs thd, fokak;a yßu iajdëk <uhs' ;ukaf.a jev ;ukagu lr.kak mq¿jka' ug f,dl= nrla fkdfok <uhs fokafkla ksid uf.ka f,dl= Woõ ,nd .ekSula ±ka thd,g wjYH keye' ÿj,d fokak yßu tl;=hs' thd,d fokak thd,d fokakj n,d .kakjd ú;rla fkdfjhs oeka vevdj;a n,d .kakjd'


wïuf.ka yisksf. jevj,g ,efnk iyfhda.h fudkjf.ao'''@

uf.a wïñf.ka f,dl= iyfhda.hla ,efnkjd' we;a;gu b;ska thd idudkH wdÉÑ flfkla fkfuhsfka' th;a n%hsv,a tlal ìiSfka' thdg;a f.j,a n,df.k orejkaf.a orefjda n,df.k bkak fj,djla keye' uf.a ÿj,d fokak wdÉÑ iy iShd tlal yßu tl;=hs' tfy .syska bkak yßu wdihs' fudlo wdÉÑ;a ìiS flfkla lsh, ñKsìßhka fokak oeka okakjd' wdÉÑ f.dvla w;ajev lrkjdfk' tAjd fuhd,g;a lsh, fokjd' fuhd,d fokakd wdÑÑ iy iShd tlal .; lrk ld,h mqÿu úÈyg tkafcdahs lrknj uu okakjd'


yisks bkak ;ekg weú;a jdä fjñka yisksf.a wdorKSh ieñhd IQfjda fufia l;dj wdrïN l<d'


IQfjda ljqo f.org nvq uqÜgq tfyu f.akafk'''

tAjd f.akafk fuhd ;uhs' yisks lshkafk —iqm¾ jQuka˜ flfkla' weh f.or bkak fj,djg ìß|f.a N+ñldj" wïuf.a N+ñldj" .Dykshf.a N+ñldj ú;rla fkfjhs msßisÿlrkakshlf. N+ñldj;a orkjd' weh ld¾hd,hg .shdu uefkaðka äfrlag¾" ìhqàIshka lshk N+ñldj,g udre fjkjd' uu okafka keye weh tA ish,a, fldfydu lrkjdo lsh,d' kuq;a tA ish,a, fyd¢kau lrk nj uu olskjd' weh u,aágdialska f,aä flfkla' uu ,lS wehj ug ,eîu .ek'

yeufj,dfju uu yisksf. olaI;d olskjd' w.h lrkjd' tA ish,a, ;j ;j;a fyd¢ka lrf.k hkak wjYH mßirh iy ksoyi uu ´k;rï fokjd' tAl ;uhs ldka;djla f,i weh ,nk id¾:l;ajh lsh,d uu úYajdi lrkafk'


IQfjdag fldfyduo yisksj yuqfjkafk'''

tAl yß ,iaik l;djla' f*dßka ,Ekaâ tll§ ìhqá*q,a .¾,a flfkla weú,a, fyda,aÜ tll nia tlla tklka u`.n,df.k bkak uf.ka wykjd ug nia tl jerÿKd' uu kej;s,d bkak ;ekg hkak yß nia tl .kak Woõ lrkak lsh,' tA ;dhs,ka;fha§' ug;a tA mdrghs hkak ´kfj,d ;snqfK' Bg miafia uu Woõ lrkakï lsõjd' wka;sug wms fokakdu ke.,d ;snqfK;a jerÈ nia tll' fldfydu yß jerÈ nia tfla f.jqKq úkdä 20 we;=<; weh ,xldfjka ;dhs,ka;hg bf.k .kak wdmq nj lsõj' weh tiïIka hqksj¾isá tfla (Assumption University) YsIHdjl nj;a lsõjd' weh leu;s wlue;s foaj,a ud;a tlal fnod .;a;d' tA 1999 os' weh lsõjd wef.a ;d;a;d iagd¾fjd¾iaj,g leu;s nj' ug u;l úÈyg tA ldf, iagd¾fjda¾ia tmsfidaâ jka ;dhs,ka;fha fmkajñka ;snqfK' ud;a wdrdOkd l<d wehg tAl n,kak hkak' weh yd lsõjd' tA ldf, weh YsIHdjl jqj;a wehg fkaï ldâ tlla ;snqKd' tAl ug ÿkakd' tAfl wef.a fudnhs,a kïn¾ tl ;snqK;a weh lsõfj B-fï,a lrkak lsh,'


IQfjda lshk fï l;dj we;a;o yisks'''

Tõ we;a;' uu lsõjd fudnhs,a kïn¾ tlg flda,a lrkak tmd' tAfl ;sfhk B-fï,a tv%ria tlg B-fï,a lrkak lsh,' tfyu lsõjg ? 8 go 9 go ug yßhg u;l keye yeuodu fuhd ug flda,a l<d' uq,ska ;uhs B-fï,a ±ïfu' wfma wïñ tfyu uu ,xldjg jeflaIka wdju fuhdf.ka flda, tkj olskfldg wykjd fudlo fï ukqiaihd yeuodu Thdg flda,a lrkafk lsh,'

wfma wïu ;dhs,kaâ tkfldg fuhd wïuj ms<s.kak u,a nkaÉ tlla wrf.k weú;a ;snqK' wïu ug isxyf,ka lshkjd fudlgo fuhd u,a nkaÉ tlla wrf.k udj n,kak weú;a bkafk lsh,' tAl f.kshkak lshkak lsh, wïñ fuhdg wefykafk ke;sfjkak isxyf,ka ug lshkj'


IQfjdg ,xldfj kj;skak ´fk lsh, ys;=fK ljoo'''@