නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uu ,shkafk iudfcg fyd| lrkakj;a f,daflg fohla fokakj;a fkfjhs - áïrdka lS¾;s
iïudkhlg nE lúhj;a" ñksiqkaj;a yokak' yenehs l,dlrefjl=g mq¿jka iïudk yokak'''


tA ldf, iudfc ukao.dó jqKdg ñksiaiqkaf. weÕg ldjeÿKq úfkdaohla ;snqKd


;uka f;dar.;a; udjf;a nr wä ;sh,d hkak' t;fldg wuq;=fjka udjf;a yokak fohla kE


ug jir folla ú;r isl=reá riaidjla lrkak ,efnkjd' Ôj;afjkak /lshdj l<dg /hla .;lrkjd lshkafk fld,af,l=g wudrehsfk'

md¨j" ;kslu ke;slr .kak fudkj yß fohla l=regq .dkak mgka .kakj' tfyu ;uhs uu lú ,shkak mgka .kafk


—wdof¾ hk woyig jpkhla foklka"
wdofrhsæ wdofrhsææ wdofrhsæææ ˜

fï Tyqf.a wdorh msß jpkh'

fujr rc; mqia;l iïudk W<f,a fyd|u ldjH ix.%yhg ysñ iïudkh ,efnkafk o fï wdornr jokaj,gh'

b;sx wdorh meil mqrjd wo kj,shg f.dvjk Tyq áïrdka lS¾;sh'


b;sx fldfyduo'''@

fyd|hs fjkila kE' mqreÿ mßÈ ld,h f.ùf.k hkjd'


fudkjo w¨;a jev lghq;='''@

,Sùu me;af;ka .;af;d;a w¨;a jevla lsh,d kE' oeka fmd;a y;rla ú;r l<d' wka;su tl lr,;a wjqreoaola ú;rfk' tAl wka;su fmd; fjhs'


tA lshkafk ,sùug ;s; ;shkjd'''@

kE kE' oeka b;sx ld,hla bkakjd' fmd;la lrdu ys;kafk yeufjf,au tA ;uhs wka;su tl lsh,d'


mjqf, úia;r l;d lf<d;a'''@

uf. wïud" ;d;a;d whsh,d fokafkla iy u,a,sfhla bkakjd' oeka újdyhlhs' ìß| iy mq;d, fokak tlal ;uhs oeka Ôúf;a f.fjkafk'


mdi,a ldf, fldfyduo f.fjkafk'''@

mdi,a hk ldf, lshkafk ure' uka .fï biafldaf,g ;uhs .sfha' mdi,a .uk jqKdg tA .uk w;r ;j .uka ;sfhkjfk' fj,a nvjeá wiafi ßx.,d fi,a,fuka úfkdafoka f.jqK ld,hla' ´f,j,a j,ska miafi kï oUfo‚h uOH uyd úoHd,hg tA f,fj,a lrkak hkjd'


lúhg ys; hkafk fldhs ldf,o'''@

tA lshkafk uf. <ud ld,h .;a;u tA ldf, iudc mßirh ukao.dófk' wo jf.a f,dl= hdkjdyk kE' yß ksy~hsfk' wo jf.a f¾ia ÿjkafk kEfk' wo yeufoau fõ.j;a' tA ldf, lshùu .;a;;a f,dl= ÈhqKqjla ;snqfK kE' l,d udOH úÈhg cyqgd kdgH" ;shg¾ Th jf.a foaj,a ;snqKd' kuq;a tA;a tlal ñksiaiq i;=áka ysáhd' tA ldf, iudch ukao.dó jqKdg ñksiaiqkaf. weÕg ldjeÿKq úfkdaohla ;snqKd' wms tA ldf, l;djla wykafk f¾ä tflka tAfl rEm udOHla kE' kuq;a tA yryd wms Ñ;a; rEm ujd .kakjd' t;kska foaj,a mßl,amkh lr .kak mqreÿ fjkjfk' wksl ;uhs ysájk lúh' tAl;a udOHla fk' wfma lsß wïud .;a;u fld<U hq.fha lú risldúhla' thd lú lshjkjd' mS'î' w,aúia fmf¾r,df. lú tfyu nrla ke;s jqKdg yß ryhsfk tAjd' ysájk lúh tkafk T;kska' lsß wïu;a ysájk lsú uvqj,g hkjd' uu;a hkjd' oeka ud;a n,kjd ug wyq fjkafk ´lfk' tA;a tlal n,kjd lúh lshkafk fudloao lsh,d' n,kfldg udr wd;,a tllafk fïfl ;sfhkafk' t;kska ;uhs lúhg weíneys fjkafk'


tA lshkafk mdi,a hk ldf, b|kau olaI lúfhla'''@

tfyu;a kE' lúhg fhduq fjkafk Bg;a miafi' ´f,j,a mdia jqK;a ug tA f,j,a lrkak woyila ;sífn kE' tA;a uu hkjd oUfo‚h uOH uyd úoHd,hg tA f,fj,a lrkak' yenehs b;sx biafldaf,ka udj ks;ru f.or hjkjd' meñŒu wvqhs lrk uf.daä jevhs tAj fïjd ksid' yenehs oeka úNdf.g ,shkak tmehs' Tfydu boa§ uu olskjd ojila ;dmafml .y, ;sín fmdaiagrhla' tA f,fj,a áhqIka W.kajk .=rejrfhla .ymq fmdaiagrhla tAl' È,Sma l=udr ,shkf.a f.' miafi uu thdj yïfnkak .syska lshkjd biafldaf, hkak;a kE bf.k .kak;a kE' udj thdf. mka;shg .kakjo lsh,d' Bg miafi uf.ka i,a,s;a .kake;=ju ug wjqreÿ folla thd isxy, W.kakkjd' tA fjoaoS fldfydu yß wdfh biafldaf,;a hkak yod.kakjd' yenehs fï .=rejrhf. jefâ ;sfhkafka thd fyd| lúfhla' tA fjkfldg ;sín úl,am m;a;r .kakjd' kdgH n,kjd' Tfydu boaÈ ;uhs uu ,shkak .kafk' yenehs ug l,ska wfm whshd ,shkjd' thdf. lú tfyu tA ojiaj, m;a;rj, hkjd'

úNd. ,sh,d mdi,a ldf,ka miafia iudfcg wdju tA ;sfhk ;;a;afj kEfk' Ôj;a fjkak ´kfk' Th fjkfldg uu tl tl riaid lrkjd' tfyu bkakfldg tl ierhla ug jir folla ú;r isl=reá riaidjla lrkak ,efnkjd' Ôj;afjkak /lshdj l<dg /hla .;lrkjd lshkafk fld,af,l=g wudrehsfk' md¨j ;kslu tAl ke;slr .kak fudkj yß fohla l=regq .dkak mgka .kakjd' tfyu ;uhs uu lú ,shkak mgka .kafk'


tA lshkafka Tn lú ,shkafk md¨j ldkaish u.yer .kak o'''@

fufyuhs' ´ku fohla mgka .kak ldf, yß wjxlhsfk' lúh;a tfyuhs' fmd;l o fldf,al o ´k ;ekl l=regq .dkjd' YsIagdpdfr uq,g .sfhd;a wmsg yïfnkafk n,s l=regq állafk' fudlla yß oefkk fohla wuqfjkau l=regq .dkjd' lems,s flá,s ixialrK kE' yß msßisÿhsfk tAl' yenehs lúh ,shdf.k hoaÈ" ld,hla .;fjoaÈ ysf;kjd fïl yß jevla lsh,d' fïl ure lsh,d' yenehs ug Th fudl=;a ysf;kakE' ug ´k ug f,daflg lshd.kak foaj,a álla ;sfhkjd' oeka iuyr fj,djg uu lshk foa oy mdrla lsõj;a iuyrekag f;afrkafk kE' t;fldg uu l;dj me;alska ;sh,d l=regq .dkj' t;koS uu uf.ka ksoyia fjkak ,shkjd' tAl wjxl jevla fkfjhs' oeka iuyr wh lshkjd iudfc fjkqfjka ,shkjd' iudc fYdaOlfhla njg m;a fj,d ;sfhkjd lsh,d' tfyu l;kaor lshkjfk' tAj" we;a; fjkak mq¿jka' tA úpdr uÜgfïoS tAl od¾Yksl ldrKhlafk' yenehs uu ,shkafk iudfcg fyd| lrkakj;a f,daflg fohla fokakj;a fkfjhs' uf. ;shkjfk hï we,Sï .eàï tlal hï lsis fohla uu olsk úÈh' tAl uu ,shkj' wks;a wh krlhs lsh,d uu lshkakE' tAl lúhf.ka lúhg fjkia fjkj'


Tn ú¢kak leu;s lúfhl=;a bkakjo'''@

ys;j;alu;a tlal .;a;u nkaÿ uf. fyd|u hd¨fjla fk' ^rejka nkaÿÔj&'

kuq;a ys;j;alu ksid fkfjhs' uu leu;shs nkaÿf. lúj,g' tA iaghs,a tlg uu leu;s' tAflka lshkafk tA mru lúh lsh,d fkfjhs ;j fndfydu fyd| uu leu;s lúfhd bkakjd' kuq;a uu ys;k úÈh;a tlal' uu Ôj;a fjkúÈh;a tlal uu nkaÿf. lúhg leu;shs' wð;a ;s,lfiakf. lú j,g;a leu;shs' tAfl ;sfhkjd uu leu;s úÈfy ryla'


iudc udOH ;=< wo lúhg hï ;ekla f.dv ke.s, ;sfhkjd' fï udOH yd lúh .ek l;d lf<d;a'''@

iudc udOH ìys fjkafk uE; ld,fhoS fk' wms .;af;d;a Bg l,ska wkQj oYfl tA ldf, lúh m%p,s; jqfKa mqj;am;a msgqj,' fï lú msgqj, wmsg woyd.kak neß m%ñ;shla ;snqKd' ixialdrl jrfhla ysáhd' ;ukag ´k ´k fi,a,ï odkak nE tAl we;=f<' kuq;a tA m%ñ;sh miqld,fh ke;s jqKd' ;ukaf. ys;j;=kaf. lú odkjd' Th jf.a foaj,a' fldfydu jqK;a fyd| lúfhd ìys jqKd' iudc udOH .;a;u wo ´k lrKula .ykak mq¿jka' ´k fohla odkak mq¿jka' t;kÈ m%udKd;aulj lúfhd ìysfjkjd' yenehs .=Kd;aul nj .ek m%Yakhla ;sfhkjd' tAfl jro ;sfhkafk udOHfh fkfjhs' ;ek jevla kE' tA ;ek lshj .kak tlhs jeo.;a' Th udOH yryd ,efnk lfukaÜ wiSñ; m%;spdr;a tlal lúhd ;uka .ek wê ;lafiarejlg wdfjd;a thd ,shk B<Õ lúh ;sfhkafk wk;=rl' fudlo wr ,efnk m%;spdr;a tlal hï hï foa ysf;a mqrjf.kfk ,shkafk' tA ksid jeo.;au foa ;uka yßhg fï udOH lshj .kak tl'


fmd;la lr,d f.dv hkak mq¿jka o'''@

lú ,shkak ´k fmd;la lrkak fkfjhsfk' fohla lshkak' tAl ñksiaiqkag oefkkak lshkak' lú ,shkak W;aidy lrkj lshkafkhs fmd;la lrkak W;aidy lrkjd lshkafkhs follafk' yenehs b;sx ñksiaiq uxfld,a, lkak fydrlï lrkak ys;ka ke;=j fmd;la lrkak ys;k tl;a fyd|hs' tAl yß ,iaikhs'


lúh ;=< Tn hï wdêm;Hla f.dv k.df.k ;sfhkjd' fudloao tAlg ryia'''@

ldf,ka ldf,g kï yefokjd' tfyu tAj ;sfhkjfk b;sx' ug;a tfyu fudlla yß we;s' tAjd fmdä fmdä foaj,a ú;rfk' uu ,shk ´ku lúhla udr lúhla fjkak mq¿jka' yenehs Bg miafia ,shk wdOqksl lúfhla ug;a jvd fyd|g ,shkak mq¿jka' kuq;a tA lsúh ñksiaiq w;rg hkake;a;ï t;kÈ lúh fkfuhs bÈßhg weú;a ;sfhkafk lúhd' t;kÈ Tfydu kula yefok tfla fmdä wjq,l=;a ;sfhkjd' uf.a lú jqK;a iuyre l;d lrkjd lú fkfïo lshk ;ekq;a ;sfhkjdfk' lúfh od¾Yksl iudfcÈ uu f*a,a we;s' uf.a lúhg ñksiaiq leu;s fjkjkï fjkafk tAl uf.daä lúhla jf.afk'


l,dlrejd iy foaYmd,kh .ek l;d lf<d;a'''@

l,dlrefjd w;ßka n,kakfld Th È,sfik l,dlrefjd bkakjfk' ;re lshkafk' fï l,dlrefjd yeu fj,dfju f;dar.kafk m%Odk foaYmd,k Odrd foflka tlla fk' fudlo l,dmqfrka f.hla .kak mq¿jka' wOHlaI OQrhla .kak mq¿jka' Th iïnkaëldrl jf.a ;k;=rla .kak mq¿jka' ;ukaf. me;a;u olsk tA whg wr m%Odk Odrfõ foaYmd,kh fyd|hs' fmdÿ mrud¾: fudl=;a kEfk t;k' l,d ldrfhla jqKdu hï hï f.dv k.d.;a foaj,a álla ;sfhkjd ñksiaiq wdof¾ lrkjd tA whg cku;h fjkia lrkak f,aishs' kuq;a tAl yß jevla fkfjhsfk' yenehs úl,amhla f;dar .kak tl fï l%uh fjkia lrkak ,efnk tl' tAl wudrehs' wysñ fjk foaj,a jeähs' yenehs l,d lrefjd foaYmd,khg tkak ´k ;uka fjkqfjka fkfjhs ñksiaiq fjkqfjka' hym; fjkqfjka fmkS isák tl' l,dlrefjl= lrk wjOdkïu jefv;a tAl' wjOdkï jqKdg uu ys;kafk tAl jákjd lsh,d'


fldfydu o iïudfklska ,efnk W;af;ackh'''@

we;a; l;d lrkak tmE wms' iuyr fj,djg lshkjd iïudk jevla kE lsh,d' yenehs wmsu .syska fõosldjg ke.,d ´l .kakjdfk' we;a; hï we.hSula ;sfhkjd' tAlg leu;s jk fya;=j fïlhs' hï fm<Uùula ,efnkjd" lrf.k hk jefâ lrkak f,ais fjkjd' tfyu álla lshkjfk' yenehs wms iïuudk miafi tf,õfjd;a fjk fjk jHdmD;s yod.;af;d;a tAl wjq,a' iïudkhlg nE lúhj;a ñksiqkaj;a yokak' yenehs l,dlrefjl=g mq¿jka iïudk yokak' iïudfkg;a nE wmsg jákdlula fokak' wms ;uhs iïudkj,g jákdlula fokak ´k'


wo iudcfh lúhg ysñ ;ek .ek ;Dma;su;a o'''@

uu lshkafk lúhg ;ekla yo,d fokak ´k kE' tfyu iafÜÊ .y,d' yefudau ,shm,a,d lsh,d tfyu tlla fkfjhs ´k' fudk m%Yak .eg¨ úhjq,a ueoafo jqK;a rgl ñksiaiq iQrka lk oreKq md,khla jqK;a fudk l%uhla ;=< yß l,dj lrkak mq¿jka' oeka úlag¾ ydr,d l,dj lrefj' thdf. y~ wrka .shdfk' f,dafl fyd,a,mq tfyu l,d lrefjd bkakjd'

l,dldrfhl=g tfyu myiq msÉ tlla yïfnkakE f,aisfhka' ,xldfj fldfydu;a .;a;u tfyu l,dlrefjl= ks¾udKhlg fmd<Ujk miqìula kE' tfyu kE lsh,d wjq,l=;a kE' ;ukag hula lrkak wdikï lrkak mq¿jka' fohla ke;s ;ek lrk tl ;ud jákafk;a' tAl mj;skjd'


,nmq w;aoelSï tlal wxl=r lúfhl= g fokak mq¿jka jákdu Wmfoi'''@

ug tfyu Wmfoila fokak nE' kuq;a ug ysf;k foa uu lshkakï' fufyuhs yÈis fjkak wjYH kE' fïl fndfydu ysñka hk .ukla' bjiSfuka yßhg lrk jefâ lrkak ´k' .,la Wäka jqK;a ld,hla .sfhd;a wämdrla yefokjfk' ;uka f;dar.;a; udOH lúh" iskudj" kdgH ´k tlla fjkak mq¿jka' ;uka f;dar.;a; udjf;a nr wä ;sh,d hkak' t;fldg wuq;=fjka yokak fohla kE' bfíu mdr yefokjd' ;ud ;udg wjxlj jev lrkfldg foaj,a yefokjd' yok foaj,a fkfjhs yefok foaj,a ;uhs mj;skafk'


wkQmud fyar;a