නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

odk lfukaÜ n,, lshk l;kaor wy, wms i;=gq fjkjd' - iÑka ,shkf.a
iafkayd jf.au ks¾jdka lshkafk wo ojfia yefudaf.u l;d nyg ,lafjk fndfydu wdorKSh pß; folla' ta wdorh ksidu fndfydafofkla Y,ksf. jf.au iÑkaf. fm!oa.,sl Ôú; j,g tìlï lrñka isák fudfyd;l kj,sh;a fï úÈhg Tjqka weu;=jd


rx.k fCIa;%h ;=< fyd|u iy ckm%shu hk iïudk oaú;ajhg wjqreÿ 24 lg miafi Tn ysñlï lshkjd' ta fudfyd; Tng ±fkkafka fldfyduo@

lsisu ±kqj;aùulska f;drj ;uhs fkdys;mq úÈhg ug ta iïudk ,efnkafka' we;a;gu b;ska ta we.hSu .ek fï fjoa§ uf.a ysf;a ksy;udkS wdvïnrhla ;sfhkjd'


idudkH fm< m%;sM, tklï bkak ldf, fhduqlrmq whÿïm;la yryd fï ;rï ÿrla tkak mq¿jka fõú lsh,d tod ys;=ko@

wfka uu ljodj;a tfyu ys;=fj kE


ta;a mqxÑldf, Tn lshkjd wkd.;fha ks<shla fjkak leu;shs lsh,d'''

uf.a u;lfha yeáhg ta uu fol jifr bf.k .kak ldf,' wkd.; n,dfmdfrd;a;=j .ek rpkdjla ,shkak lsõju uu tfyu ;uhs ,sh, ;sfhkafk'


isri l=ußh f,i ,enQ ch.%yKh Tfí Èúh fjkiau uÕlg yefrõjd'''

we;a;gu uf.a Ôúf;a g¾kska fmdhskaÜ tl ;uhs ta ch.%yKh'


m<uq rx.kh wjia:dj Wodjkafka m;sks fg,s kdgHh yryd' ta .ek Tfí u;lh'''

tys rejka;s ux.,d wlalf. ÈhKsh jf.au ldxpkd fukaäiaf. kx.S úÈhg iydh pß;hla ;uhs ug ysñjqfKa' uu tys rÕmEfõ lsisu leue;a;lska fkfuhs' Wfoa mdkaor tkak ´k' f.dvla ? fjklï IQáka' yßu wudrefjka udi folla ú;r IQáka lroa§ fï fudk johla o lshk tl ;uhs uf.a ys;g wdfõ' miafi uu thska bj;a jqKd'


m<uq kdgHfhkau rx.kh tmd jqK;a rx.k fCIa;%h ;=< úfYaIfhka u .sßfoaú yryd Tn ±lajQfha widudkH oCI;djla' fldfyduo tjeks uÜgulg wdfj'''

tal ug jpkfhka úia;r lrkak nE' uu f.dvla kjl;d lshjk flfkla jqKdg pß;h i|yd wdrdOkd ,efnklï wvq.dfk fmd;j;a lshj, ;snqfK kE' miafia fmd;;a msgm;;a lsfhõjd' ta w;fr yefudau udj Èßu;a l<d Thdgu ;uhs fï le/lag¾ tl lrkak mq¿jka lsh,d' lshùu ;=<ska uu weÕg .;a;= iy ysf;a ueúÉp pß;h ;uhs wdYd úÈhg kdgH mqrdjg f.ksÉfÉ' we;a;u lsõfjd;a uu wdYd jqfKa Y,ks ;drld nj wu;l lr,d'


ta úÈhg olajk oCI;d ±l,d wïu ;d;a;d fudlo lsõfõ'''

fjk f.j,aj,ska rÕmdkak hkjg wlue;s fjkjfk' wfma f.or tafl wks;a me;a;' uu wlue;shs' f.or yefudau leu;shs' yeu fj,dfju thd, uf.a oCI;d wf.a lrkjd'


;ukaf. mdvqfõ jevla lrf.k ysáh;a Tn jgd iuyr wjia:dj, fkdfhla lg l;d f.dv ke.Su udkisl johla fkao'''

Th foaj,a udkisl mSvdjla fjÉp ld,hla ;snqKd yenehs tA biair oekakï uu Th lsisfohla i; mylg .Kka.kafk kE' ;ukaf. n,dfmdfrd;a;= <Õdlr.kak bgqlr.kak neßjqK ñksiaiq yeu fj,dfju ;j;a flfkla lk fndk yeá" w¢k m<Èk yeá lrk lshk foaj,aj, jerÈu olsk l=yl udkisl;ajhlska fmf<kjd' ±ka uu f.dvla foaj,a lrkafk ta jf.a whg ±l, úfõpkh lr, iekfikaku ;uhs'


Th w;fr Tfí fmïj;d fCIa;%fhau flfkla njg rdjhla hkj fkao@

Tõ Tõ' ±ka lshhs th;a tlalfk fï wd¾ál,a tl lr, ;sfhkafk;a lsh,' fj,djlg mqÿu;a ysf;kjd Th jf.a jmr weiaj,ska n,k whg ifydaor ifydaoßfhd" hy¿ fhfy<sfhd keoao lsh,;a' fï ojiaj, tlg jevlrk ks;r yuqfjk flfkla ;uhs iÑka ,shkf.a' Tõ wms hd¿hs ;uhs'ta fyd`ou ñ;=rka úÈhg'


Y,ksf. W;a;r j,g yskdfjù ysgmq iÑka tlal;a wms álla l;d l<d'


iÑka ,shkf.a lshkafk wo wfma rfÜ bkak isysk l=udrjrekaf.ka tlaflfkla' ta rx.kh jD;a;sh lr.;a;= ksid' l,djg mh ;shmq úÈh u;la lf<d;a'''

tal yßu wyïfnka isoaO fjÉp fohla' uf.a ys;j;a whsh flfkla bkakj ridx. lsh,' thd .dhkhg oCI .dhlfhla úÈhg bÈßhg tkak W;aidy lrk flfkla' ojila whshf. isxÿjla Ndrfokak iagqäfhda tllg hkak ug l;d l<d' ta .sh fj,dfj iqð;a rdcmCI whshd uqK.efykjd' wms l;dny lr, y÷kd.ekSfï m%;sM,hla úÈhg Tyq ug wdrdOkd l<d ñhqisla ùäfhdajlg rx.kfhka odhl fjkak'


ta lshkafka k¿lu Tng wyïfnka ,enqKd'''

yßhgu yß' tal ;uhs jqfKa' rx.kfha fhfokj ;shd rx.kfha fhfokafk fldfyduo lshk tlj;a ta fjoaÈ uu ±kf.k ysáfh kE' yenehs ,enqK wjia:dj uÕyer, me;a;lg fjkak ys;=fk;a kE' fldfydu yß ojia folla we;=<; uu ta i|yd iQodkï fj,d uf.a m<uqjeks rx.k wjia:djg jf.au ñhqisla ùäfhdajg odhl jqKd'


fldfyduo ,enqK m%;spdr'''