නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

ÿ,S yuqjqfKa mdáhlos tod thd udj .Kka fkd.ekSu miafika hkak fya;=jla jqKd - le¨ï Y%S


fï .uk mgka .;af; f.or lKaKdäh biairy kg,d
—iycfhkau k¾:k yelshdj odhdo fldg.;a;;a ;snqK ,eÊcdYS,S .;s mej;=ï ksid lsisfjl=g fkdfmfkkak f.or lKaKdäh bÈmsßmsg kgñka miqlf,l ßhe,sá fõÈldjg f.dvfjñka tA yryd rEm rpkdj,g;a t;ekska rx.k fCIa;%hg;a mh ;nñka l,d f,dj ;=< Èÿ,k ;rejla njg m;ajqfKa tA ldf, ;snqK ,eÊcd nh ±ka keoao lsh, wykak;a tlal ;uhs kj,sh le¨ï Y%S j fifkyfia kjd;ekg lef|õfõ''''˜


l=vd wjêh'''

uf.a Wmka.u kqjrfk' wOHdmkh ,enqfj ms<su;,dfj ërdkkao úÿyf,ka' wOHdmkhg" l%Svd lghq;=j,g jvd úfYaI leue;a;la ;snqfK k¾:khg' uhsl,a celaika" ß;sla frdaIka wkq.ukh lrñka f.or lKaKdäh bÈßhg fj,d kgk tlu ;uhs uf.a jefâ'


,eÊcdYS,S nj'''

we;a;u lsõfjd;a uu kgkafk f.or whg;a fkdfmfkkak' tA;a uf.a wïud wjfndaO lr .;a;d uf.a k¾:k yelshdj' weh ;uhs ug lsõfj yex.s, kg, jevla kE orefjd yelshdfjka m%fhdackhla .kak ´k lsh,d'


uq,au ßhe,sá jevigyk'''

uu okafka ke;=j wïu tjeks jevigyyklg wheÿïm;la od,d' tA wkqj uu wudrefjka ys; yodf.k ;r. jg lsysmhlgu iyNd.s jqKd' tia' tï' tia' yryd ;uhs ch.%dylhd f;darkafka' fldfyduyß uu w;rueoos jevigykska bj;a jqKd'


ckm%sh fjkak ySk ueõjd'''

kgkak yelshdj ;snqKg ljodj;a ys;=fj kE rx.k Ys,amsfhla fjkak mq¿jka fjhs lsh,d' tA;a rfÜ ckm%sh flfkla fjkak we;akï lsh,d f,dl= wdidjla ysf;a ;snqKd'


wyïfnka rx.khg'''

hd¿fjl=f.a ñhqisla ùäfhda tlla lrkak Tyqf. ;kshg udj tlalrf.k .shd jhsâ wEka.,a fm%dvlaIka yjqia tlg' tys ysñlre m%ix. whshd fndfydu ksy;udkS pß;hla' udj ±lmq uq,au ojfi uf.a f*dfgdaia j.hla wrf.k lsõjd Thdg;a ñhqisla ùäfhdaj, rÕmdkak wjia:djla fokakï lsh,d'


,eÊcdjg nh ke;s fjkjd'''