නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

fudkfoa ;snqK;a ,enqK;a ug wxl 01 uf.a mjq, - lefrd,ska cQß
wruqKla ke;=j Tgqkakla me<|f.k fudlgo @


wmsg ´k zJataaZ idudkH ú,dis;djla lrkak


foujqmshka tlal tl;=fj,d k;a;, iurkjd


jir 35 lg miqj;a YS% ,dxlsl újdyl ldka;dj ;ju;a fid÷re nj f,dalhd bÈßfha fmkajd isáfha wehhs' tA ksid lefrd,ska cQß 2020 jir i|yd f,dal újdyl rE /ck lsre< ysi u; ord isàug ;rï jdikdjka; jQjdh' tA ksid YS% ,dxlSh kduh f,dalhd bÈßfha kej;;a úÑ;%j;a jQ njg lsisÿ újdohla fkdue;'

weh tu wjia:dfõ§;a mjid isáfha ls;=Kq Nla;sl ldka;djla f,i foúhka jykafia ,ndÿka mkakrh fjkqfjka weh kej; kej;;a foúhka jykafiag ia;=;sjka; jk njh' wehf.a mjqf,ka iy weh jgd /÷Kq wdorKShhkaf.ka ,enqKq mkakrh fkdjkakg fujka wiSre .ukla wehg lsis úfgl;a hd fkdyels jk njh'

fï ksidu yeuodu;a fyd|u úÈyg l,ah,a n,d ie,iqï lrk kj,sh k;a;,a ljrh mjqf,a i;=g fjkqfjka ish,a, lem lrk fuu ks¾jHdc ldka;djf.a mjq, fjkqfjka fujr;a fjka úh'


lefrd,ska Tfí zcgdZ jevigyk .ek l;d lf<d;a'''

f,dalfha;a ,xldfõ;a fndfyda ldka;djka ms<sldj ksid mSvd ú¢kjd' Tjqka ms<sldj ksid ÿlg;a fõokdjg;a m;a fj,d' fndfyda ms<sld m%;sldr ksid ldka;djkaf.a fldKavh .e,ù hkjd' tA ksid Tjqka iudchg tkak ue,slula olajkjd' f.dvla wirK fjkjd' Tjqkaf.ka lsysmfokhs iald*a tlla T¨jg ne|f.k yß ;ukaf.a jevj,g t<shg hkafk' úfYaIfhka lsfudaf;rms m%;sldrj,ska fldKavh hk ms<sld frda.Ska m;ajk udkisl mSvkh wms olskjd'

uu;a" ksfïI;a" ´fÊ we;=¿ wfma lKavdhu ys;=j idudkH wh úÈyg ú,dis;djla f,i T¨jg iald*a tlla n|sk tl m%fudaÜ lf<d;a ck;dj cgdjla ñ,g .kak úhoï lrk uqo, ms<sldj ksid mSvd ú¢k ldka;djka fjkqfjka mj;ajdf.k hk —Indira Cancer Trust˜ tlg mß;Hd. lrkak' fï ojiaj, tA i|yd ie,iqï ilia fjñka mj;skjd' tf,i cgdj idudkHlrKh lf<d;a iudchg .dKla ke;sfõú fïl lekai¾ ksid we|f.k bkak cgdjlao *eIka ksid we|f.k bkak cgdjlao lsh,' wms n,.kajkak yokafk ldka;djka lekai¾ tl;a tlal *hsÜ lrkak'


wehs Tng fujeks jevigykla ms<sld frda.Ska fjkqfjka lrkak ys;=fKa'''

f,dalfha fndfyda rgj, ck;dj *eIka iafÜ%ÜukaÜ tlla úÈyg cgdj w|skjd" ,xldfõ tfyu ke;s jqK;a ms<sldj ksid fldKavh .sh wjia:dj, iald*a tlla T¨fõ ne|f.k t<shg hk wjia:d ;shkj' tA ksihs wmg ys;=fK ms<sld frda.Ska fjkqfjka cgd Èh;a lrkak' úfYaIfhkau uf.a <Õu ñ;=ßhla ms<sldj ksid ú|mq w;aoelsï uf.a jefâ blauka lrkak fya;=jla jqKd'
Tn ysi /÷Kq Tgqkak .,jd fooa§ ÿlla ys;=fK keoao'''@

kE'''kE''' we;a;gu ÿlla ys;=fK keye' uu lf<a fyd|u iy yßu foa' uu úYajdi lrkjd Tgqkakla ysi u; me<|f.k bkak kï wruqKla ;sfhkak ´k lsh,' wruqKla ke;sj Tgqkakla me<|f.k b|,d fudlgo@


lefrd,ska k;a;, fjkqfjka fudkjf.a iQodkulao ;sfhkafk'''

idudkH iQodkula ;uhs wmg;a ;sfhkafk' foudmshka tlal tl;=fj,d i;=áka idufhka <Õ tk k;a;, iurk n,dfmdfrd;a;=j ;uhs ysf;a ;sfhkafk' wms yefudau okakjd fldúâ ksid wfma Ôú; fjkia fj,d ;sfhk nj' kuq;a bÈßh fyd| fõú lshk úYajdifhka ;uhs wms bkafk' tA ksid b,lalj,g hkak" Okd;aulj is;kak" W;aidyh w;afkdyßkak fï k;a;f,aos ys;kak'


t,Sid tlal .;fjk ld,h fudkjf.ao'''@

oeka t,Sidg jhi wjqreÿ 4 la' thdg f.dvla foaj,a fyd|g f;afrkjd' k¾iß hkjd' fydïj¾la lrkak tfyu Woõ lrkak ´k' fldúâ ksid Tka,hska la,diia ;snqKd' fudk jev ;snqK;a thdg fok wjOdkh" ld,h uu;a ksYdkaj;a wvq lr,d keye' ug fudk foa ;snqK;a fudk foa ,enqK;a uf.a mjq, ;uhs jeo.;a' thd,f.ka ,efnk wdorh" Yla;sh ;uhs yeufoalgu jvd jákafk' uf.a ,hs*a tfla ÿj iy yiankaâ ;uhs wxl 01'


lefrd,ska f.or jev lr.kafk fldfyduo'''@

uf.a w;skq;a flfrk jev fldgila ;sfhkjd' úfYaIfhkau ksYdkaf.a wïud f,dl= ifmdaÜ tlla fokjd' uu;a" ksYdkq;a jevj,g .shdu f.or n,df.k ÿjf. jev;a lrkafk wïu' thdg jevla ;sfhk fj,djg uf.a foudmshka ;uhs wfma jev ksoyfia lrf.k hkak Woõ lrkafk' foudmshkaf.ka ,efnk iyfhda.h orejkaf. bosß .ukg f,dl= wdYs¾jdohla'


ksYdkaf.ka ,efnk iyfhda.h .ek;a l;d lruq'''

wo uu hï;ekl bkakjo tA thd ksid' ug thdf.ka ,efnk ifmdaÜ tl jpkj,ska úia;r lrkak neß ;rï' thd mqÿu úÈhg ud .ek úYajdi lrkjd' f;areï wrf.k ;sfhkjd' Woõ lrkjd' thd uf.a foaj,a thdf.a lrf.k fok Woõj ksid ;uhs ug fï .uk hkak myiq fj,d ;sfhkafk' nndj;a n,d.kakjd' ug leu;s úoyg w|skak" ,iaikg bkak thd ;uhs ksoyi §, ;sfhkafk'


fudk m%Yak wdj;a újdyl ldka;djkag ,iaikg bkak mq¿jka lshk fohg fyd|u WodyrKh Tn''' we;a;gu fldfyduo tod jf.au ;ju;a ,iaikg bkafk'''

Thdg ´k foaj,a lrkak Thd fldfydu yß fj,dj fidhd .kakjfk' wms wfma YÍrfha ksfrda.S;djh .ek ie,ls,su;a fjkak ´k' fudlo wms ksfrda.S fjk ;rug lrkak mq¿jkaa jev m%udKh jeähs' f,v frda. wvqhs' Yla;sh jeähs'

uu ug wdof¾ lrkjd' lEu .ek jHdhdu .ek ie,ls,su;a fjkjd' Èkm;d jHdhdu lrkak ug neß jqK;a isref¾ yevh mj;ajd .kak ´k foaj,a ál uu fldfydu yß lrkjd' fj,dj keye lshkak neyefk' Thd ,iaikg bkak ´k kï fldfydu yß tAjd lrkak lsõfj tA ksihs' i;=áka bkakfldg bfíu ,iaik fjkj'


bÈßhg fudkjo lrk jev'''@

uu ljo;a ie,iqulg wkqjhs jev lrkafk' oekgu;a ldka;djka n,.ekaùfï jHdmD;s 02 la uu ls%hd;aul lrkjd' tlla ;uhs wms uq,ska l;d l< zcgdZ' wfkl ;uhs fldúâ tlal mgka .;a; l=vd jHdmdr kÕd isgqùfï zfmdä lfâZ' tA jHdmD;sh uÕska f,dlavjqka ldf, lvd jegqKq l=vd jHdmdr kÕdisgqjkak Woõ lrkj' uu;a uf.a lKavdhu;a tl;= fj,d fidaI,a óähd ma,eÜ f*daï tlla tA whf. l=vd jHdmdr m%isoaO lrkak yo, ÿkakd' ;u ;ukaf. ìiakia .ek oekqu ,nd fokak" fj<|fmd< fidhd .kak wfma lKavdhu Woõ lrkj' fï jHdmD;s folu cd;Hka;r uÜgug f.kshkak uu;a uf.a lKavdhu;a lghq;= lrf.k hkj'


yßkaoS ,shkf.a


PdhdrEm - vhka m%oSma