නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

jir 21 lg miq úYaj rE /ck lsre< bkaÈhdjg
Full Name :  Harnaaz Kaur Sandhu

Age : 21 Years

Height : 176 cm

Skin Colour : Brown

Career : Modeling


úYaj rE /ck lsre< ms<sn|j l;d lrk úg óg oYl follg ú;r l,ska tA lsre<g ysñlï lshkakg wi,ajeis bkaÈhdj iu;a jqKq wkaou wfma u;lfhka neyer lrkakg neye' kuq;a miq.sh oYl fol mqrdjg úYaj rE /ck lsre<g ysñlï lshkakg bkaÈhdj wiu;a jqKd'

we;a;gu Ndr;Sh .eyeksh i;= wdl¾IŒh nj f,dj wfkl=;a rgj,a mrhd hk nj kej; j;djla Tmamq lr fmkajkakg fujr úYaj rE /ck lsre< ysñlr .ekSu;a iuÕska bkaÈhdkq ,,kdjla iu;aj ;sfnkjd'

tA jir 21 lg miqj fï jif¾ úYaj rE /ck ú,iska y¾kdia ikaÿ lsre¿ me<£u;a iuÕhs' tA W;al¾Ij;a fudfyd; miq.shod WodjqfKa BY%dh,fha§ meje;ajqKq 70 jk úYaj rE /ck f;dard m;a lr .ekSfï ;rÕdj,sfha§hs'
;ju;a wOHdmkh ,nñka miqjk y¾kdia wehf.a uyck iïnkaO;d l<ukdlrKh ms<sn|j jQ mYapd;a Wmdêh yodrñkqhs isákafka' ;ju;a 21 jk úfha miqjk weh ;u bÈß wkd.;h ms<sn|j n,dfmdfrd;a;= /ilau fmdÈ ne|f.k bkakd nj ;uhs bka§h udOH jd¾;d fmkajd fokafka'

tA fmkajd §ug wkqj fï jk úg;a ksrEmK lafIa;%hg wj;S¾Kj isák weh jeä ÿrg;a tu lafIa;%h ;=< ksr; ùu wfmalaId lrf.khs bkafka' tA lshkafk jD;a;Sh ksrEmK Ys,amskshla f,iska ;u yelshdjka iuÕska f,dl= bÈß .ukla hEfï wfmalaIdj fmroeßjhs' fujr ;r.h i|yd rgj,a 80 l ;r.ldßkshka bÈßm;aj isá w;r Tjqka ieu mrojñka mkacdnfhka meñ‚ fuu iqrEmsksh tu lsre< ysi me<e| .ekSug ;rï jdikdjka; jqKd'


;udrd m;srK