නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

cela,skag bkaÈhdfjka msgj hEu ;ykï


cela,ska *¾äkekavia .ek fï ojiaj, yefudau l;d lrkjd' fudlo fï fjkfldg wehg bkaÈhdfjka msgj hEu ;ykï lr,d' we;a;gu tfyu jqfKa wehs@ tA jf.a ;ykula mkjkak ;rï cel,skaf.a jro fudllao@ wehg wdof¾ lrk rislhka ta ms<sn|j bkafka fndfydu ÿflka'

cela,ska *¾äkekavia lshkafka Y%S ,dxlSh hqj;shla' weh 2006§ ñia hqksj¾ia lsre< Èkd .kakjd' tA;a tlalu wehg fkdis;+ úrE wdrdOkdjla ,efnkjd' tA fnd,sjqvfhka' tA wkqj weh 2009§  fnd,sjqâ j,g hkjd' tAl wehg ,enqKq fyd| wjia:djla' tA wjia:dfjka Wmßu m%fhdack .kak;a weh iu;a fjkjd'

miq.sh ojil vqndhsj, meje;afjk *eIka fIda tllg hkak ys;df.k cela,ska bkaÈhdfõ .=jka f;dgqm<g tkjd' tA;a tu wjia:dfõ .=jkaf;dgqm< ks,OdÍka wehj tlalf.k hkjd" lg W;a;rhla .kak lsh,d' tA wkqj ;uhs wehg bkaÈhdfjka msgùu ;ykï fjkafka' we;a;gu fïlg fya;=j fudllao@ f.dvla wh tl tl foaj,a lshkjd' we;a;gu tA fudkjo lsh,d wms oeka n,uq'

iqflaIa pkaøfialrka lshkafka bkaÈhdfõ ljqre;a okakd y÷kk pß;hla' Tyq Tyq .ek y÷kajd fokafka bkaÈhdfõ foaYmd,lhka ;ukaf.a kEoEhka ys;j;=ka úÈhghs' myq.sh ojiaj, ;ñ,akdvq m%dka;fha foaYmd,k mlaI folla w;r mlaI ,dxPkhla fjkqfjka f,dl= u; .egqula we;sfjkjd' th oeka kvq ud¾.hg;a .syska' fï kvqj ;ukag Èkd fok f,i tla foaYmd,k mlaIhla Sukesh g bkaÈhdkq remsh,a fldaá 50 lg wêl uqo,la §,d ;sfhk nj ;uhs  miq.sh ld,fh wkdjrKh jqfKa' tA;a tlalu wfkla m%dka; j,;a foaYmd,k kvq j,g fldaá .Kkska m.dj Tyqg ,nd§ we;s njg f;dr;=re tl È.gu wkdjrKh fjkak mgka .;a;d'

Tkak Th fya;=j u; Tyqf.a ksjig bkalï gelaia tflka tA lshkafka wdodhï nÿ fomd¾;fïka;=fjka lvdf.k jÈkjd' tA wjia:dfj Tyqf.a j;alï n,df.k hkfldg" bka§h rchg fkdfmkajQ úYd, wdodhula ;sfhk nj Tjqka fidhd .kakjd' tA w;r úYd, r;a;%x  m%udKhla" iqfLdamfNda.S jdyk 16la Tyqf.a ksjiska yuqfjkjd' tA;a tlalu Tyq w;awvx.=jg .kakjd' tA ms<sn|j f;dr;=re fydhdf.k hkfldg Tyq i;=j tjeksu iqfLdamfNda.S ksjdi 10la bkaÈhdfõ ;sfnk nj fidhd .kakjd' ñ, l< fkdyels ;rï jákdlñka hqla; jdyk j¾. úYd, ixLHdjla Tyq i;=j ;sî ;sfnkjd' Tyqg fïid úYd, wdodhula ,eì,d ;sfhkafka kvq Èkjd §fï fmdfrdkaÿj msg ,nd.;a uqo,a ksid'

Tyqg fldaá .Kka i,a,s ,efnk fldg tAj iÕjf.k Tyq úhoï lrkjd' tA ldgo lsh,d fmd,sish fidhdf.k hkjd' wkak tA fj,dfj ;ud fnd,sjqâj, bkak iqm%isoaO k¿ ks<shkaf.a kï t<shg tkafka' úfYaIfhka tA kï w;r cela,skaf. ku;a lshfjkak .;a;d' tA ms<sn|j f;dr;=re wkdjrKh lrf.k hoaoS Tyq úiska cela,skag iqr;,hg yokak mQika wrka §,d ;sfhkjd' tA tla mQfil=f.a jákdlu ,laI kjhla fj,d ;sfhkjd' fy<sorõ jQ f;dr;=rej,g wkqj Tyq úiska cela,skag úhoï lr we;s uqo, o, jYfhka .Kka ne¨ju fldaá oyhla ú;r fjkj lsh,d ;uhs  fmd,Sish wkdjrKh lrf.k ;sfhkafka'

fukak fï fj,dfõ cela,ska m%ldY lrkjd" Th lshk mqoa.,hd uu y÷kkafka keye lsh,d' tA;a tlalu iudc udOH Tiafia PdhdrEm lSmhla t<shg tkjd' cela,ska iy Tyq tlg tlaj hy¿jka úÈyg .;a;= fi,a*s' bkamiafi cela,ska ielldßhla fjkjd' yenehs b;ska fï ldrKdfõ§ fmd,sish mkakkafk fnd,sjqâ k¿ ks<sfhda msámiafia ú;rhs' tA jqK;a k¿ ks<shkag tyd .sh foaYmd,lhska uyd úYd, m%udKhla Tyqf.ka ;E.sfnda. wrf.k ;sfhkjd' yenehs tA foaj,a msámiafia fmd,sish mkakk nj fkdfmkakqj;a fï iïnkaOfhka fy<sorõ jqKq f;dr;=re we;=<;a fld< 7"000 lska hq;= ,shú,a,la fmd,sish úiska bkaÈhdkq Widúhg ,nd§ ;sfnkjd' Tkak Th w;r;=r ld,fha ;uhs cela,skaj .=jka f;dgqmf<a§ kj;a; .kafk' fuu uQ,H úY=oaêlrKh  isÿ l< iqflaIa pkaøfial¾ nkaOkd.dr .;j isáh§u cela,ska iuÕska ÿrl;kfhka l;d lr ;sfhkjd' tA wkqj cela,ska fï fldaá .dKl uqo,a úY=oaêlrK cdjdrfï f.dÿrla njg m;afj,d'

iqflaIa cela,skag l,ska fï uQ,H jxpd isÿ lsÍu i|yd hó f.!;ïjo fhdod f.k ;sfhkjd' thg wu;rj iqm%isoaO fnd,sjqâ k¿fjla iy Ñ;%mg ksIamdolfhla o Tyqf.a fï wmrdOj,g fhdod .ekSug Tyq b,lal fldg ;sfnk nj tA iïnkaOfhka úu¾Ykh lrk úu¾Yk ks,OdÍka fmkajd fokjd' fï ldrKd tA úÈhg isoaO fjoaÈ cela,ska ;u fm!oa.,sl nexl= .sKqu Wmfhda.S lr .ksñka n,OdÍkag jika lrñka remsh,a fldaá tl yudrla muK úfoaY uqo,a .kqfokqjla isÿ lr ;sfhkjd' tA iïnkaOfhka bka§h uQ,H wmrdO ue~,Sfï tAllh wef.ka m%Yak lr ;sfhkjd'

miq.sh ld,fha l=,S ksjil Ôj;a jqKq cela,ska uE;l§ uqïndhsj, iqfLdamfNda.S ksjil mÈxÑhg f.dia ;sfhkjd' tys jákdlu fldaá y;la muK jk nj ;uhs bka§h udOH jd¾;d fmkajd fokafka'

 

;udrd m;srK