නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

ch,d,af. rdcOdksh jqfKa f.or


ch,d,a frdayK wmg isáh olaI fõÈld iy fg,s kdgH" Ñ;%mg rx.k Ys,amsfhls' tfukau Tyq olaI .=rejrfhls' foaYlfhls' Tyq wm w;ßka fjkaj f.dia udi 11 lg wdikak h' tfia jqjo ch,d,a frdayKhka ms<sn|j u;lh furg fma%laIl iy mdGlhkag fndfyda l,lg wu;l fkdfõú'

f,dald" uqyqÿ mq;a;=" le,‚ md,u jeks fõÈld kdgHj,o " álsß iqj| m%isvkaÜ iqm¾ iagd¾" jeks Ñ;%mgj,o biqre fhda.h jeks fg,skdgHj,o Tyq l< rx.khka wmQ¾jh'

Tyq ms<sn|j l;dny lrkakg wm miq.shod Tyqf. wdorŒh ìß| fïkld yuqjQjd'


fldfyduo Tng ch,d,a frdayK yuqjkafk'''

uf. u;lfha yeáhg 1980 uq,a ld,fh' ch,d,a uf.a ujf. nd, ifydaorhdf. lsÜgqjka;u ñ;%fhla úÈyg wfma f.or wdjd .shd' Tyq tA ldf,a fld<U Amila Studio tfla uf. udud iu. PdhdrEm Ys,amsfhl= f,i lghq;= lr ;sfnkjd' miq lf,l Tyq foaYh" i;sh iÕrdj i|yd ,sms iïmdokh l< nj uf.a u;lfh ;sfnkjd' tl, Tyq rcuyd úydria:dk ms<sn|j f;dr;=re we;=<;a ,sms fm<la ilia l<d' iuyr wjia:dj, rcuyd úydria:dk keröug uu;a uf.a ifydaoßhj;a Tyq le|jdf.k .shd' Th w;f¾ Tyq —fooyia tlg .sfhda˜ kñka fh!jk iïudk Wf<, i|yd flá kdgHhla ks¾udKh l<d' tys ud;a iuÕ m%idoa iQßhdrÉÑ" frdc¾ fifkúr;ak" Y%skd;a uoaÿuf. jeks Ys,amSka rx.kfhka odhl jqKd' tu kdgH iïudkhg md;% jqKd' bkamiq Tyq 1987 § f,dald kñka È.= kdgHhla ks¾udKh l<d' uu;a tys rx.kfhka odhl jqKd' tu kdgHhg rdcH iïudk kjhla Èkd.kakg yelshdj ,enqKd'


Tn yd Tyq w;r iy iïnkaO;djh f.dv ke.=fK fldfyduo'''@

tAl isoaO jqfKa fufyuhs lshkak ksYaÑ; fya;=jla lshkak nE' wr uu lsõj flá kdgH mqyqKq ùïj,g ug l;d l<d' uduf. ñ;%fhla ksid;a uf.;a tA me;a;g keUqrejla ;snqKq ksid;a thg f.oßka wjir ,enqKd ux ys;kafk'

 ch,d,a wfma f.or wdjdu wmsj jg lrf.k uelsisïf.d¾lsf. wïud .ek jf.au úoaj;=ka" idys;Hfõ§ka .ek l;d lshkjd' Tyqf. nqoaêu;alug wfma ;d;a;df. hï meye§ula ;snqKd lsh,d miafi ld,hl ug ys;=Kd'

ug Wiia fm<g kdgH yd rx. l,dj lrkak lsh,;a lSfõ Tyquhs' uu tA i|yd l=reKE., ,laodi úoHd,hg .shd' ksjdvqjg f.or wdjdu Tyq ug kdgH yd rx. l,d úIh b.ekaùu l<d' ux ys;kjd Tyqf. m%:u f.da,hd ux lsh,'

Th w;f¾ uu úYajúoHd,hg we;=¿ jqKd' ch,d,a tys ndysr lÓldpd¾hjrfhla f,i foaYkj,g meñ‚hd' okafku ke;sj wms w;f¾ iïnkaOhla we;sfj,d' Tyq wfma ;d;a;g l;d l<d' ;d;a; lsh, ;snqKd tfyu iïnkaOhla .ek ;d;a;g;a oeks,d ;snqK lsh,' 1996 § wms újdy jqKd' wmsg mqf;la yd ÿfjla bkakjd'


Tyqg úYaj oekqula ;snqKd'''@

ch,d,a frdayK ;ukaf. m%:u Wmdêh ,nd .kafka fmardfo‚h úYajúoHd,fhka'

o¾Ykh" iudc úoHdj" ridhk úoHdj" jdKsc úIhhka ms<sn|j mD:q, oekqula Tyqg ;snqKd' rx. l,dj .ek muKla fkdfjhs' Tyqg Wmdê y;rla ;snqKd' ñh hkakg m%:u mS'tÉ'ã' tfla jHdmD;s jd¾;dj ,shñka ysáfha'


Tyq ckm%sh foaYlfhla''''

Tng lshkak Tyq ,xldfõ nyq;rhla úYajúoHd,j, ndysr lÓldpd¾hjrfhla f,i foaYkj,g iïnkaO jqKd' ug u;lhs fudrgqj úYajúoHd,fha jir oyhla ndysr lÓldpd¾hjrfhla f,i lghq;= l<d' iuyr úYajúoHd,j,ska Tyqg l;d lr,d ;sífn ridhk úoHdj" jdKsc úIh .ek W.kajkak' kdgH yd rx. ,xldj .ek fkdfõ' tA jf.a jev ;uhs Tyqg isoaO jqfKa'


wehs tfyu jqfKa''' Tyqf. foaYmd,k u;h ksido'''@

ch,d,a g úfYaI foaYmd,k kHdh m;%hla ;snqfKa kE' kuq;a Tyq ldg jqK;a lshkak ;sfhk foh ;rd;sru fkdn,d lshkjd' tA lshkafk fl,ska l;d lrkjd' iuyr úg tAlg iuyre wleue;s we;s' fldfydu kuq;a tAjd .ek ud iu. l;d fkdl<dg hï l,lsÍulska ysáhd lsh,d ug oeks,d ;sfhkjd'

tA jf.au mj;sk foaYmd,kh .ek;a thdg tA yeá meye§ula ;snqfK kE'


Tyq l,djg wu;rj /lshdjla l<do'''@

tfyu lsh, riaidjla lf<a kE' fika fcdaIma úoHd,fha jir myla .=rejrhl= f,i jev l<d' iaÓr kE' rÕmEu yd foaYk meje;a ùu" jevuq¿ lsÍu ;uhs lf<a' foaYkj,g ksYaÑ; úIhhla ;snqfKa kE' ´kE ;rï oekqu Tyqg ;sínd' Tyq l=rdkh" ;%smsglh" nhsn,h mjd yß yßhg lshjd wjfndaO lrf.k ysáhd'


fldfyduo Tyqf. f.or Ôú;h'''

Tyqf. rdcOdksh f.or lSfjd;a ;uhs yß' fldfya .sh;a rEm.; lsÍïj,g .sh;a mdkaor ;=k y;rg yß f.or tkak ;uhs Tyq W;aidy lf<a' tA tk fldg kslx w;fyd,a, fyd,a, tkafk kE' .sh Èydfjka tA me;af; ;sfhk foaj,a Wiaidf.k tkjd' wmsg ú;rla fkdfjhs' wy, my< f.j,a j,g;a tAjd fno,d wiSñ; i;=gla úkaod' f.org lkfndk foaj,a f.akak mqÿu leue;a;la yd wdidjla thdg ;sínd' Tng lshkak Tyq ñh hkúg f.or ieuka áka tlish úiaila ;sínd' iuyr foaj,a uu Tyqg fydfrka úislr,;a ;sfhkjd'

? lEu fïifha wms yefudau jdäfjkak ´fk' Tyq ,iaik l;d lshkjd' ÿj;a wykjd wmamÉÑ fudkjo w¨;a l;d lsh,d'

Tyqg f.or wh;a tlal ld,h f.jkak f,dl= leue;a;la ;sínd' wms kEoEfhd tlal wjqreoaolg á%ma folla hkjd' fudk;rï jev ;snqK;a tA i|yd thd fj,dj fydhd .;a;d'


Tyqg orejka .ek fudk jf.a ie,iqula o ;snqfKa'''

Tyq wfma orejkag ú;rla fkdfjhs wy, my< orejkag;a wdof¾ l<d' tA <uhskaf. f*dfgda .kakjd' fïjd jákafk uqka f,dl= jqKdu lsh lshd'

wfma orejkag fyd|g W.kajkak ;uhs wdidj ;snqfK' fËa;%hg jqK;a iïnkaO fjkjg leue;a;la ;snqfKa kE' fyd| wOHdmkhla ke;sj' ÿj ix.S; úYdrojßhla' mq;d Tfgdafudnhs,a Wmdêh i|yd wOHdmk lghq;=j, ksr;j bkakjd' ch,d,a ks;ru lghq;= lf<a ;ukaf. oekqu ;j;a flkl=g fokakhs'


orejka l,djg fhduq fkdlf<a wehs'''@

Tyq ks;r lshmqfoa ;uhs orejkag fyd| wOHdmkhla ,nd Èh hq;=hs lsh,d' Tyqf. oekqu wka orejkag ,nd fok w;f¾ tu oekqu wfma orejkag;a Tyq ,nd ÿkakd' l,d fËa;%hg y÷kajd kqÿkakg Tyqf. kdgH jevuq¿j,g iïnkaO lr.ksñka Tyqf. yelshdjka fukau oekqu;a orejkag ÿkakd' fyd| wOHdmkhla ,n, l,d fËa;%h ms<sn|j ksis wjfndaOhla ,ndf.k iudc wdY%fha oekqu ,ndf.k l,d fËa;%hg tkjg ;uhs Tyq jvd leu;s jqfKa' Tyq ñh hkak wdikak ldf,§ orejka l,djg iïnkaO fjkjd olskak leue;a;lska ysáfh'

Tyqf. fyd|u úpdßldj wfma ÿjhs'

wfma ÿj mQckS ufyaIsld' mq;d ;si,a wdÈ;H' ÿj .ïmy r;akdj,sfha bf.k .;af;a' mq;d fld<U wdkkao úoHd,fha bf.kqu ,enqfõ' ch,d,af. fyd|u úpdßldj jqfKa wfma ÿj' úfYaIfhka fg,s kdgH msgm;la ,enqKdu tAl ÿjg ,nd fokjd' mq;d fïl wmamÉÑg lrkak fyd| tlla o lsh,d n,kak lsh,d' ÿj tAl lshj, n,, —wfka wmamÉÑ fïfl .;hq;a;la kE˜' lrkak tmd lsõfjd;a Tyqg fldÉpr uqo,a ,enqK;a Tyq tA pß;h lrkafk kE' ud;a tlal pß;hla ,enqKdu tAl fï jf.a tlla lsh,d l;d lrkjd' kuq;a uu Tyqg tfyu ;Skaÿ ;SrK fokak .sfha kE' kdgH yd rx.l,dj W.kajk .=rejßhla úÈyg uu úYajdi lf<a rx.k Ys,amsfhla jqKdu ´kEu pß;hla lrkak mq¿jka fjkak ´k lsh,d'

 

Tng wkqj Tyq fldfydu flfklao'''@

we;a;gu Tyq lshkak ´k foa ´kEu flfkl=g uQKgu lshkjd kej; th ysf;a ;shdf.k ießka ief¾ ;eka;eka j, l;d lrkafk keye' f.oroS jqK;a hï hï isÿùï j,g Tyq wiSñ;j flaka;s .kakjd' kuq;a tA flaka;sh b;du iSñ; ld,hlg muKhs'Tyqg lsis flfkla iu. wukdmù úkdä myla oyhla j;a bkakg nE' orejkag f.dvla wdof¾ l<d' Tyq u;ameka m%sh l< flfklau fkfjhs' Tyqg fndfyda hd¿ñ;%hka isáhd'


Tyq fjkqfjka Tn,d oeka fudkjo lrkafk'''@

ch,d,a ;ukaf. oekqu wka whg fnod§ug kdgH jevuq¿ lrdfk' wms ch,d,af.a ióm;u ys;j;=ka lKavdhula iu. tu kdgH jevuq¿j h<s mgka .kakg lghq;= fhdoñka isákjd' úfYaIfhka fï fldfrdakd jix.;h wjika jqKdu isxy, ixialD;sl uOHia:dkh ^iqo¾Ysh& wjir wrf.k th lrf.k hEug ;uhs ie,iqï lr, ;sfhkafk' tA jf.au Tyq fjkqfjkau mqia;ld,hla wdrïN lrkakg;a wms l,amkd lr,d ;sfhkjd' fï fj,dfõ wmsg tA i|yd wd¾Ól Yla;shla keye' kuq;a ch,d,a Ndú; l< fmd;am;a úYd, m%udKhla ;sfnkjd' orejkq;a wfma f,dl=hsfka oeka' Tjqkq;a hula lula yïn lrkakg mgka .kSú' t;fldg wms ch,d,a fjkqfjka mqia;ld,hla bÈ lsÍug;a lghq;= lrkjd' ch,d,a m;mq f,dalhla ;sfnkjd' th tf,iu bgq fjkjd olskakhs wfma n,dfmdfrd;a;=j'

 


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr

 

cdhdrEm - ksu,a ohdr;ak