නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

fldúâ ksid ug *eñ,s tlg ගොඩක් ළංවන්න mq¿jka jqKd - frdIdka m%kdkaÿ


frdIdka f.dvla ධනාත්මකව ys;k flfkla''' tAl ;uhs thdf. දියුණුව රහස ;s,sks m%kdkaÿ


ÿjg kï .dhk yelshdj msysg,d ;shkjd' mq;d,d fokakdf. .dhk yelshdj ;ju wmsg ys;d.kak neye


f.or .dâka tfla ;Kfld< lems,a," .ia lems,a, mjd lf<a frdIdka'''


wms mh .y, ;sfhkafk f.ähla ld,d weghla úislrdu me<fjk N+ñhl


uu úYajdi lrk fohla ;uhs ;r.hla fyd¢ka bjr lrkak kï mgka .ekSuhs" wjidkhhs folu fyd|g ;sfhkak ´k lsh,


f.dvla fj,djg ,xldfj fndfyda l,dldrhkaf. mgka .ekau ú;rhs fyd|''' wjidkh tÉpr fyd| keye'''


uu idudkHfhka ys;kafk ,hs*a tl lshkafk B'iS'Ô tlla lsh,


iudc udOHj,g fmkajk wdldrhg ke;fyd;a rEmjdyskS kd,sldj,ska lrk wdor jevigykaj,g yßu ryg lshkd wdldrhg ;uka ú|sk wdorh fukau f.jkd wmQ¾j mjq,a Ôú;h ieneúkau ú|sk ckms%h pß; wvqu jljdkqjl th tA ieáfhkau ú|sk ckms%h pß; o ke;=jdu fkdfõ'

2022 jif¾ yd yd mqrd lshd kj,sh tjeks leoe,a,lg msh ke.+ w;r tys /|s i;=g iy iekiSu w;aú|skakg ;rï wmo Nd.Hjka; úh' Tjqka fjk ljqreka fyda fkdj mqrd jir 30 l ld,hla YS% ,dxlSh m%ix. fõosldfõ rcqka njg m;aj isák —*a,EIa nela˜ kdhl frdIdka m%kdkaÿ" Tyqf.a wdorKSh ìß| ;s,sks iy orejka /|s leoe,a,h' fujr kj,sh fifkyil kjd;ek Tjqkaf.a fid÷re leoe,af,a f;dr;=re fjkqfjka fuf,i fjka ù we;'


frdIdka fldfyduo fï ojiaj, Ôú;h'''fudkjo lrk w¨f;ka jev'''

we;a;gu oeka fï fldúâ isgqfõIka tl;a tlal wms wjqreÿ folla myq lr,d bjrhs' ix.S; wOHlaIljrfhla" .dhk Ys,amsfhla" ix.S; lKavdhï kdhlfhla yeáhg  wfma jD;a;sh wjqreÿ folla ú;r fí%la jqKd' uq¿ f,dalhgu fldúâ m%YaKhg uqyqK fokak isoaO jqKd' uu idudkHfhka ys;kafk ,hs*a tl lshkafk B'iS'Ô tlla jf.a lsh,d' fudlo fyd| krl" ,dN" w,dN fïj Tlafldu wfma Ôú;fh wmsg ú¢kak fjk foaj,a' wms ljodj;a fïjf.a ;;a;afjlg uqyqKfokak fjhs lsh,d ys;=fj ke;s wh' kuq;a tfyu jqKd' tfyu jqKd lsh,d wms wiqnjd§j ys;kak neye' fï yeufohlau uu ys;kafk wms wfma Ôúf;a w;aoelSï lr .kak ´k lsh,d' fï fj,dfj wms w¨;a w¨;a foaj,a ys;kak ´k' úfYaIfhka wms biair fIda tlla lrkjd" isxÿjla yokjd" fm%da.%Eïia lrkjd ld,h f.fjkj' wfma iífclaÜ tl we;=f< wms fudkjo lrkafka lsh,d ú;rhs ys;=fj' tA;a fldúâ tlal wmsg ys;kak jqKd Bg wu;rj wmsg fudkjo lrkak mq¿jka lsh,' yenehs fldúâ ksid ug f.dvla *eñ,s tlg <xfjkak mq¿jka jqKd' f.or lÜáh f.dvla tAlg wdi jqKd ' orejkag ;d;a;d f.or bkakjd' ;s<s‚g thdf. yiankaâg f.or bkakjd' wms tl;= fj,d lEu yeÿjd' t<j¿ fldgqjla oeïud' fi,a,ï l,d' isxÿ lsõjd' tA Tlafldu tlal mjqf,a tluq;=lu ;j;a jeäjqKd' tA ksid fldúâ lshkafk wmsg w¨;a w;aoelSï tl;= lr.;a; ld,hla' kuq;a wmsg ysñfjÉp foaj¨;a ;shkjd" wysñfjÉp foaj¨;a ;shkjd' Bg wu;rj ug hQ áhqí me;a; ys;kak mq¿jka jqKd' fjk;a úÈhg lshkjd kï ñhqisla ke;s jqfKd;a wmsg fudkjo lrkak mq¿jka lsh,d ys;kak n,kak ld,hla ,enqKd' fldúâ ksid uu kï Ôú;h lshk tl Wmßufhka nqla;s úkaod'


fudkjo fï w¨f;ka ys;mq foaj,a'''

biair wms fIdaia l<d' iSã l<d' tfyu ke;a;ï msgrg gqj¾ .shd' oeka hQ áhqíj,ska wmsg bkalï tlla .kak mq¿jka úÈh ys;kjd' fudlo l,dlrejkaf. iaj¾Kuh hq.h myq lr,d wjidk ldf,g toaÈ wms oel,d ;shkjd thd,d m;a;rj, bkag¾úõj,g lshkjd thd,d oeka wirKhs" thd,g oeka fudl=;a lr.kak neye lsh,' tfyu fjkak fyd| kE' uu lshkafk ;rejla úÈhg wmsj nn<jkafk wfma rislfhd' wms rislhkag fok f,dl=u f.!rjh ;uhs tAf.d,af,da ÿkak tA f.!rjh tA ;;a;ajh wms /lf.k wfma Ôúf;a wjidk ldf, wirK fkdù bkak ie,iqï lrk tl' f.dvla fj,djg ,xldfj fndfyda l,dldrhkaf. mgka .ekau ú;rhs fyd|' wjidkh tÉpr fyd| kE' uu úYajdi lrk fohla ;uhs ;r.hla fyd¢ka bjr fjkak kï mgka .ekSuhs wjidkhhs folu fyd|g ;sfhkak ´k' uu WodyrKhg .kak flfkla bkakjd' tA mKaä;a wurfoajhka' n,kak ,iaikg u,la msms,d ,iaikg mrfj,d .shd jf.a Tyq Tyqf. l,d Ôúf;a ,iaikg mgka wrka ,iaikg wjika l<d' l,dlrefjla yeáhg iy ukqIHfhla yeáhg uu úYajdi lrkafk tA l%fï ;uhs yß' uq,ska fyd¢ka wms jev lr,d rislhskag fyd| ks¾udK ;s<sK lr,d rislfhd wmsg wdof¾ lr,d wmsg i,a,s §,d f,dl= jákdlula §,d wjidfk wms tA f.d,a,kagu wirKlu lshk tl uu wkqu; lrkafk kE' wkak tA ksid ;uhs fldúâ tlal ix.S; Ôú;fha§ wmg u. yereKq wfkla me;s fidhkak uu fm<UqfKa'


fldfyduo mjq,la úÈhg mjqf, wh;a tlal ,nmq w;aoelSu'''

we;a;gu fldúâ ksid fldfyj;a hkak jqfKa keyefk' wms ysáfh f.oru ;uhs' wms lf;da,sl  miqìul yefok wh ksid wfma ;d;a;;a tlal wms Tlafldu yeuodu ?g ìu jdäfj,d foúhkag hdÉ[d l<d' wfma hdÉ[d j,ska miafi wms foúhkag ia;+;s l<d' fldúâ blaukska ;=rkafj,d ñksiqkaf.ka jqK jerÈj,g iudfjkak lsh,d'

Bg wu;rj wms tlg tl;= fj,d tl tl lEu yeÿjd' ;s,sks w¨;a w¨;a lEu yo,d wmsg ÿkakd' ÿj;a w¨f;ka lEu yeÿjd' mq;d,d fokak;a mq¿jka úÈhg tA jevj,g Woõ l<d' uu ;uhs tA yeufoau fÜiaÜ lf<a' ryjqK;a ke;;a uu l,d n,, yßhgu tA lfukaÜ tl ÿkakd'

wms t<j¿ fldgqjla oeïu' f.or jj,d ñßia lr,la lEug oeïudu mqÿu i;=gla oekqKd' fudlo wms mh .y,d ;sfhkafk f.ähla ld,d weghla úislrdu me<fjk  N+ñhl'

Bg wu;rj uu ;j iagqäfhda tlla ks¾udKh l<d' tA hQ áhqí ùäfhdaj,g .e<fmkak' hQ áhqí ùäfhdaj,g ,iaik jgmsgdjla ;sfhkak ´k' tA ksid *a,EIanela ´äfhda iagqäfhda tlg wu;rj  úIqj,a iagQäfhda tlla ks¾udKh l<d' tAl;a fldúâj, m%;sM,hla'

ix.S; lKavdhu me;af;ka .;af;d;a wms oeka wjqreÿ ;syla fjkj' t<suyka m%ix. fõÈldfõ wms wdrhla yodf.k jev lrk wh' kuq;a tAfl;a fmdä fjkila lrkak ys;=jd' tfldaiaála wdfrg w¨;a fjkila f.akak ys;=jd' uu yeu fj,dfju ys;k fohla wms yeu;siafiu w¨;a fjkak ´k lsh,d' tA wkqj nEkaâ tl w¨;a lr .kak wfma rislhskag w¨;a fohla fokak f.dvla foaj,a tl;= l<d'


f.orgfj,d w¨f;ka l< ks¾udK ljoo frdIdka t<solajkafk'''

ysáh jf.a ;j fmdâvla bkak fjkjd' fudlo fï fj,dfj yefudaf.u T¨fj ;sfhkafk fï fldúâ m%Yak ksid' oeka áflka ál tA ;;a;ajh ksùf.k hkj' uu ks¾udK f.dvla lr,d ;shkj' fï ;;a;ajh álla ksfjkak wer,d tA ks¾udK ál t<shg odkjd' fldfydu jQK;a wmsg ;j wjqreoaola ú;r fï;a tlalu hkak fjhs' oeka f,dafl wksla rgj,a .;af;d;a tAjf. md,lfhd lshkafk kE fldúâ ksid Thd,d f.orgfj,d bkak lsh,d' tA f.d,af,d;a lshkafk fldúâ ;shkjd" kuq;a Thf.d,a,kaf. jD;a;Ska lrf.k hkak lsh,d' tl tl jD;a;Ska lrf.k hkak wjYH .hsâ,hska thd,d yo, §, ;shkj' 


ó<Õg wmg l;d lf<a frdIdkaf.a wdor ìß| ;s,sks m%kdkaÿ' weh fnfyúkau m%shukdm iy f,ka.;= ldka;djla'''

fldúâ tlal frdIdka jeämqr f.or /÷k ksid ;s,sksg ,enqfK fudkjf.a iyfhda.hlao'''@ 

f.dvla fj,djg frdIdka f.or jevj,g Woõ l<d' udiag¾ fnâ rEï tl la,Ska lf<a thd' fudlo uu l,skau ke.sg,d  nnd,f. jevj,g hkjfk' thdf. jev yßu ms<sfj<hs' f.or .dâka tfla ;Kfld< lems,a," .ia lems,a, mjd lf<a thd' fudlo jevg flfkla f.kak .kak;a neß ;;a;ajhlafk ;snqfK' b;sx f.or jev thd ksid myiq jqKd' jev fnodf.k l<d' fmdä wh;a Woõ jqKd'


;s,sks orejka .ek;a l;d lruq'''

wmsg bkafk ÿjhs mq;d,d fokakhs' ÿjg ody;hs' mq;d,d fokakd ody;rhs" tfld<yhs' ÿj frdudId oeka idudkH fm< iu;afj,d thd m%hsjÜ hqksj¾isá tll ä.%s tlla lrkjd' f,dl= mq;d fIfrdaka iy fmdä mq;d rkaÈõ ;ju mdi,a hkjd'


frdIdka f.dvla ld¾hnyq, flfkla ksid orejkaf. jev lghq;= fjkafk Tn w;ska'''

Tõ' tAl yß' ÿj kï oeka thdf. jev lghq;= ;kshu lr.kakjd' mq;d,d fokakf.u jev uu lr,d fokjd' tA fokakf. miafika bkak fjkjd' iuyr fj,djg thd,g jev §,d jev n,kak frdIdkaj ;sfhk wjia:d;a ;sfhkjd'


t;fldg lEu îu yok lghq;= tA foaj,a lrkafk fldfyduo'''@

frdIdka álla lEu f;darkjd' lEu ;shkjd oel,d lk flfkla fkfuhs' thd lkak wdi foaj,a álla ;shkj' thdg fjku wks;a whg fjku yokak wmyiq ksid uu b;ska th,d leu;s foaj,a fydh,d n,,d yo,d fokj' ÿj;a álla lEu f;darkj' frdIdkaf. ;d;a;;a lEu  f;darkj' fï yefudagu uf.a w;skau lEu yo,d fokaku ´k'


;s,sks ix.S;hg olaI keoao'''@