නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

tod uqyqKq fmdf;a ñ;=rd wo uf.a fyjke,a, fj,d'''


uu uykqjr l=Kavidf," ÈkQI fmardfoKsfh' uq,skau fokakg fokak y÷k .;af; uqyqKq fmd; yryd' b| ysg wms peÜ l<d' Th w;fr ug ñhqisla lïfmáIka tllg iyNd.s fjkak ;snqK ksid .dhkh álla melaá%ia lrkak ;ekla fydh fydh ysáhd'

ta ldf, ÈkQIg ñhqisla nEkaâ tlla ;sfhkjd lsh,d uu ±kf.k ysáhd' b;ska uu Tyqg uefiaÊ l<d fyd| iajr wNHdi ;sfhk mx;shla .ek wy,d' ta fj,dfõ Tyq ix.S;h jeäÿr bf.k .;a;= mx;shla .ek ug lsõjd' ÈkQI ã%ïiagd¾ ;r.dj,shg;a iyNd.s jQ flfkla' ta;a uu ta nj ±kf.k ysáfh kE'''


uq,au yuqùu'''

fldfydu yß ug blaukska mx;shg hEu wjYH nj uu ÈkQIg lsõjd' tod udj tlalf.k .syska ta ix.S; mx;sh fmkak,d .=rejrhdj y÷kaj,d fokak ÈkQId bÈßm;a jqKd' tod ;uhs uu ta f*aia nqla ñ;=rj uq,skau ±lafl' ta uq,au yuqùfuÈ wms fokakg fokakd yEkaâ f*daka kïn¾ia udrelr .;a;d' ta wfma ñ;=oï jeäÿr f.k hEfï woyiska'

bvla ,enqKu ÈkQI uf.;a tlal ix.S;h .ek l;d l<d' uu;a tfyuuhs' fldfydñka fldfydu yß wms fokak w;fr mej;=k hd¿lu ojiska oji jeä jqfKa wms fokakgu fydfrka fï úÈhg udi 6 la ú;r .;fjoa§ wms w;fr hd¿fjd fokafkla úÈhg f,dl= wdY%hla ;snqKd'


fm%audrdOkdjla'''

wms fokakf. hd¿lu fldÉpro lshkjd kï ta fjoa§ .srõ jf.a wfma foaj,a yeu fohlau jf.a l;dny lrf.khs ysáfh' ta ;rï f,ka.;= lula wms w;fr ;snqKd' Th úÈhg udi yhla ú;r .; fjoaÈ ojila ÈkQI ud flf¾ Tyqf. ysf;a k,shñka ;snQ wdorKSh wdor fhdackdj bÈßm;a l<d'

yßhgu lsõfjd;a uu tal tl mhska ms<s.;a;d' fya;=j ;uhs udi 6 la ú;r <`.ska wdY%h lr, uf.a ysf;;a Tyq .ek leue;a;la we;sfj,d ;sîu'


i;=gqodhl ld,hla'''

fkdys;mq úÈhg fmïj;=ka fj,d wms f.õfj b;du;a ñysß ld,hla' ug ix.S; mx;s meje;afjk yeu ojilu Tyq wdjd udj yuqfjkak' ta yuqùï yßu iqkaorhs' fï úÈhg f.j,aj,g fydrd wms wjqreoaol=;a udi 6 la wfma fmï in|;dj mj;ajdf.k .shd'


m%:u j;djg f.org fndrejla'''

yeuodu;a wms yuqjqfKa kqjr gjqka tflaÈ' okak lshk wh olshs lsh,d .sfhau KFC tlg ú;rhs' jeäu jqfKd;a wms l;d ny lf<a meh Nd.hl ld,hla' ta ksid fokaku ;SrKh l<d" ix.S; mx;sh ñialr,d fldfya yß hkak' ta wkqj ;uhs ÈkQIf.a jdyfka wms kqjr t<sfh .sfha' tod wms f.dvla foaj,a l;d ny lr, ld, î, fndfydu ksoyfia ieye,a¨fjka ldf, .; lr, la,dia .syska tk fj,djg f.or wdjd'


wïu,df.a bj'''

ÈkQI flda,a lrdu f.org wefyk ksid wdkai¾ lrkak wudrehs' uu f*daka tl wrka t<shg ÿjkjd' ke;akï lduf¾g .syska l=gq l=gq ..d W;a;r fokjd' b;ska fï yÈis fjkiaùu uf.a wïu *f,da lr,d uf.ka weyqjd iïnkaOhla ;sfhkjd fkao lsh,d' ysf;a we;sjqK nhg kE lsõj;a miafi uu wïug ta .ek lsõjd' mqxÑ mqxÑ úfrdaO;d fmkakqj;a ÈkQIj neK lr.kak leu;s jqKd' ta jf.au ÈkQIf. wïu;a wy, ;sfhkjd uu ljqo iïnkaOhla ke;akï hd¿lug u.§ yuqfjkjo wehs fjdhsia fÜ%kska lrjkafk lsh,d' ÈkqIf. wïu álla jeäfhka f,a,s fjkak hk wh .ek fydh,d n,k flfkla lsh,d ÈkQIu lsõj ksid uu ta ldf,a ysáfh f,dl= nhlska' ta;a ta wïud ud .ek fydh, n,, tfyu úfrdaOhla ke;=j udj f,a,sh lr .;a;d'


l=l=,a flaka;s'''

fomd¾Yajfha wdYs¾jdoh ,eì,d ;snqK ksid wmsg ta fjoa§ ;j;a <`.ska wdY%h lrkak wjia:dj Wod jqKd' wdof¾ jeälug ÈkQI ug ;kshu fldfyaj;a hkak fokafk kE' fldfyduo hkafk ld tlalo hkafka lShg o tkafk uu tkak o jf.a m%Yak fldaáhhs' Th ldf, uu n%hsv,a IQÜ j,g;a iïnkaO fj,d ysáhd' uu hk tk jf.au bkak ;ek ±kf.k ysáh;a tl mdr f*daka tlg wdkai¾ fkdlf<d;a ,xldfõ tyd fl,jrg yß udj fydhd f.k tkafk f,dl= flaka;shlska'


wdorh ch.;a;d'''

fm%aufhka nef|k flkdu újdy lr.kak ,eîu ;uhs wms fm%auh ch.kakj lshkafk' ta w;ska uu yßu jdikdjka;hs' uqyqKq fmd; yryd ±k y÷kf.k we;s jQ ñ;%;ajh wdorhla njg fmr,s,d woyia .<mf.k wjfndaOhla we;=j Ôj;a fjkak iyldrfhka ,eîu .ek'


ksjerÈu ;SrKh'''

ÈkQI jf.a ug f.dvla wdorh lrk ;d;a;d flfkla jf.a udj wdrCId lrk flfkla uf.a iylrejd f,i f;dard .ekSu fï Ôúf;a§ uu .;a;= ksjerÈu ;SrKh lsh,d ug nh ke;=j lshkak mq¿jka' ta wo uf.a fyjke,a, jf.a yeu lghq;a;l§u Tyq ud <`.ska bkak ksid' ÈkQI''' iir ieß irK f;la Tn uf.a'''' Tn uf.a'''


Oïñl fyajdjiï