නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uf.a ;d;a;df.a .;s.=Kuhs m%ikakg ;sfhkafka'''


m%ikak uf.a uy;a;hd jqKdg ks¾udKhla lroa§ Tyq uf.a wOHlaIjrhd'''


—uj - mshd we;=¿ jeäuy,a ifydaor ifydaoßhka úYd, msßilf.ka hq;= mjq,l nvmsiaish ù Wm; ,nk weh Tjqka ish¨ fokdf.au wdorhg lreKdjg fukau yqr;,hg ,lafjñka w;aoelSï /ila .=refldg .ksñka wOHdmk lghq;= yudr fldg .=re jD;a;shg msúfikakg ork ;e; ffojfha irou úiska rx.k Ys,amskshla f,ig fjkia lf<ka ouhka;s f*dkafiald kï jQ rx.fõoksh wmg ysñjkakSh' wo kj,sh fifkyil kjd;ek fjkajkafka weh fjkqfjks'''˜


Tn fCIa;%hg tla jQ ta w;S;h u;la lrñka fï l;djg m%fõYh .;af;d;a'''@

uf.a mjq, iskud mjq,la jqK;a uu ysáfh ljodj;a rx.khg tla fjkafk keye lshk u;fha' uf.a tlu wruqK jqfKa .=rejßhla ùu' ta wjia:dj ysñ fkdjqK ;ek uu fjk;a /lshd fidhdf.k tx.,ka;h" weußldj jeks rgj,g mjd .shd' tajd id¾:l fkdjQ ;ek uu kej; ,xldjg wdjd' ta w;r;=r ;uhs wlue;af;ka ysgmq rx.k fCIa;%hg fhduq fjkak wjia:dj Wod fjkafk' ta;a wo uu f;areï wrf.k bjrhs rx.kh ;uhs ug .e<fmku /lshdj lsh,d' wo ojfia uu iskudj" fõÈldj iy fg,skdgH lshk udOH ;s%;ajhu ksfhdackh lrkjd'


uq,au rx.kh .ek l;d lf<d;a@

fufyuhs mqxÑ ldf, uu fndfyda <ud pß; ksrEmKh lr,d ;sfhkjd' ta;a /lshdjla fydhd .kak .syska ta yeufoau w;yer,d wdfh ,xldjg wdjg miafi frda,kaâ' fÊ' *%ekEkavq n,j kul wreud fõÈld kdgHhg wdrdOkd ,efnkjd'


t;kska miafi@

kdgH úYd, m%udKhla ug ,efnkjd' Th w;fr ksYdka; o w,aúiaf. fodf<diaufya myk Ñ;%mghg wdrdOkd ,efnkjd fõÈld kdgH Ñ;%mg w;fr l,af.joa§ wiQ .Kkaj, ,xldjg fg,súIka tl tkjd' ta wdmq .uka ;s,la .=Kj¾Okf.a l=udßydñ fg,skdgHfha m%Odk pß;h ,efnkjd'


1985 jir jkúg Tn ld¾hnyq, ckm%sh rx.k Ys,amskshla fjkjd'

´ku flfkl=g ;sfhkjfk mSla tlla' uu ys;kafk tal ug ;snqfK Th lshk ldf,' ld,h fnod .kak ´k ksid uu f;dard fírd .kak W;aidy l<;a ta foa lrkak wmyiq jqKd tl È.g wdmq wdrdOkd ksid' Th w;fr wïud jf.au whsh,d wlal,d udj ta foaj,a lrkak yeufj,dfjug Èßu;a l<d'


ta fjoaÈ Tn rx.k fCIa;%h /lshdj f,i f;darf.k bjrhs

Tõ' ffojfha Wreuh fjkia lrkak neye lshk tl ta fjoaÈ uu f;areï wrf.k ysáhd'


Ôú;fha iqkaoru ld,h jk fhdjqka úfha§ wo ohdnr ieñhd tod l,d f,dfõ iyDohl= f,i y÷kd .kakg ,efnkjd' ta u;lh wjÈ lf<d;a'''

uf.a u;lfha yeáhg 1986 § jf.a ;uhs m%ikak Tyqf.wú lshk kdgHhg fgdaks whshj iïnkaO lr .kak tkafk' ta weú,a, y÷k.;a;g miafi udj;a ta ks¾udKfha m%Odk pßf;g f;dard .kakjd' tf;ka§ wOHlaIjrfhla iy rx.k Ys,amskshla úÈhg ;uhs wfma wdY%h wdrïN fjkafk'


ta weiqr fu;rïu ÿr hhs lsh, tod ys;=ko@

flfkla ojiska foflka ;shd Ôú; ld,hu wdY%h l<;a Tyq fyda weh .ek iShg iShla wmsg f;areï .kak neß fjkjd' fu;k§ uu wOHlaIjrfhla úÈhg y÷k .;a;= m%ikak ld,h;a tlal uf.a ióm;u ñ;=frl= fjkjd' <Õska weiqre lroaÈ ug oekqk tlu foa ;uhs Tyqg ;sfhkafk uf.a ;d;a;f. .;s.=Kuhs lshk tl' tal ;uhs uu Tyqg leu;s fjkak;a uQ,slu fya;=j jqfKa' m%ikak ;uhs uq,skau ta wdor fhdackdj boßm;a lrkafk' ta fjkfldg uu Tyqj b;d fyd¢ka f;areï wrf.k ysgmq ksid ys;, n,, W;a;r fokak l,a.; lrkak wjYH jqfKa kE'  Tyq fhdackd l<d uu tal ms<sf.k iaÓr l<d' tal uu uf.a Ôúf;a .;a;= ksjerÈu ;SrKhla' fudlo wdorh lr, újdy fj,d oeka wms Ôúf;a ueÈ jhig weú;a ysáh;a wog;a Tyq udj /l n,d .kafka  uf.a ;d;a;d jf.auhs'


wdof¾ /ljrKh jeäjqK ;ek Ôú;hl rij;a nj kE lshk ldrKhg Tn tlÕo@

tfyuu ys;kak nE' ug Tyqf.ka ,efnk wdorh /ljrKh f.dvla jákjd' taflka uu lshkafk fï f,dafl bkak iqkaoru hqj< wms fokakd lshk tl fkfuhs' wms w;f¾ iq¿ iq¿ fkdfyd| fkdalaldvq ´k ;rï we;s fjkjd' yenehs ta fokak fouy,a,kaf. rxvq irej,a n;aye,sh bfoklï ú;rhs lshk l;djg wkql+,j ú;ruhs'


m%ikak ú;dkf.a lshk wOHlaIjrhd hgf;a rx.kh myiqo@ wmyiqo@

m%ikak uf.a iajdñhd jqKdg rx.k lghq;=j,§ wod< ks¾udKfha wOHlaIjrhd f,ihs uu Tyqj olskafk' Tyq hgf;a uu Ñ;%mg .Kkdjl jev lr,d ;sfhkjd' ta miqìu ;=< rx.k Ys,amskshla úÈhg Tyq olaI wOHlaIjrfhla lsh, ug ys;g tlÕj lshkak mq¿jka'


rx.k Ys,amskshla wOHlaIjrfhla f,i l,d fCIa;%h ;=< ld¾hnyq, pß; foll f.or fodr jev lghq;= w;miq ùu wksjd¾hhs fkao@

wfka kE' tod b|,u uu okakjd Tyq wOHlaIjrfhla nj' Tyq okakj uu rx.k Ys,amskshla nj' ta wjfndaOh ;=< uq, b|,u yeufoau l;dny lr, ie,iqï iy.;j lr .kak wms mqreÿ fj,d bkakjd' Woõjg ljqre ysáh;a yeufoau wmsg ´k úÈhg wfma w;a foflka flfrk úÈhgu isoaO fjkjd' ta ;=< lsisu .eg¨jla wmsg keye'


ud¾láka - fIdmsx lshk .uka folg ojila fj,djla fjkalr .kafk fldfyduo@

úfõlh ,efnk úÈhg ta i|yd ld,h fhdod .kakjd' thd *S% lsh, uu oek .;af;d;a wjYH lrk ,ehsia;=j uu fokjd' yßu leue;af;ka tfyu fj,djg f.or fodf¾ nvq uqÜg wrf.k tkjd' uu IQáka kï ljodj;a Tyq ug jevla mjrkafk kE'


rx.k Ys,amskshla f,i Tfí ú,dis;d yeu tllau Tyq wkqu; lrkjo@

Tyqg wkqu; lrkak neß lsisu ú,dis;djla uu f;dar .kafk keye lsh, Tyq fyd¢ka okak ksid wkqu; fkdlsÍula fjkafk keye' ,iaikg ms<sfj<g w¢kak m<¢kak udj Wkkaÿ lrk wjia:d ;uhs jeä' Th w;fr yeuodu;a lshk fohla ;uhs ouhka;s f*dkafiald lshk rx.k Ys,amskshf. wkkH;djh iïmQ¾Kfhka /¢,d ;sfhkafk fldKafv' ta ksid fldKafvg kï lsisu fjkila lrkak tmd lsh,'


f.or fodf¾ w,xldrh .ek jeäfhka ys;kafk wOlaIjrhd o rx.k Ys,amsksh o@

Th ldrfKag fokaku tl jf.a leu;shs' ;Skaÿ ;SrK;a fokakf.u' yenehs fndfyda fj,djg ls%hd;aul lrkak .shdu wOHlaIlf. uqo,ska rx.k Ys,amskshf. Y%ufhka jefâ flfrk tl ;uhs isoaO fjkafk' f.a fodr w;=.d, wiamia lrkak kï f;afrkafku kE' uu l=iaisfha jevla lr lr ysáh;a t;kg weú;a ud tlal l;d lrkafk;a ks¾udKhl .eg¨jlau .eku ;uhs'


l,djg fu;rï wdorh lrk Tn fofokdf.wdk.; n,dfmdfrd;a;= fudk jf.ao lsh, oek .kak rislfhd leu;s fõú'''

we;a;gu lsõfjd;a l,dj wms fokakf.u wefÕa Tvq ÿj, oeka l,dfjka f;dr f,dalhla wmg keye' ta ;=< ,efnk ks¾udKh fudloao@ thg Wmßu idOdrKh bgqlr, fyd|u úÈhg lrk tl ;uhs wfma n,dfmdfrd;a;=j'


Oïñl fyajdjiï

PdhdrEm - vhka m%§ma