නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uu th;a tlal rg hkjd


mqxÑ k¾;k ;rejla f,i ßhe,sá fõÈldjg f.dvjqK weh jhi wjqreÿ fod<fyka my, k¾;k wxYfha ckm%shu ;rej fjkakg ;rï jdikdjka; jqKd' tf,i l,d f,dfõ .uka wdrïNh iksgqyka l< weh —isª˜ fg,skdgHh yryd fm%aCIl is;a i;ka fidrd.ksñka Tjqkaf.a yoj;a ;=< Ôj;a fjñka f.jkafka wdorfhka msreK wdorKSh Ôú;hla' t;eka isg fï olajd fg,skdgH oyhlg jvd jeä m%udKhlg rx.k odhl;ajh imhk weh ߧ ;srfha wdrdOkd ,nñka m%Odk pß; folla yryd risl wdorh ,nñka isák w;r;=r wehgu muKla ysñ ;j;a iqúfYaIS wdorhlg ysñlï lshkakg jrï ,nkjd' .;jQ jir ;=kl ld,h ;=< rgj,a foll l,af.jñka —Tfnka ÿrej fjfikd yeu fudfydf;u Tfí yog jeäfhka ;j <xfõ˜ hkqfjka Tyq uquqKoa§ —flÈko l+vq yokakg tkafka˜ hkqfjka weh;a uquqKkakg we;s wjik miq.sh 20 od wïcq ixch kïjQ m;sl=,fha l=urd rxÿkqfla u,la jeks y¾Is wxcqud,df.a w; .;af;ah'''


wxcqg u;lo iïcqj uq,skau ±lmq oji'''

Tõ' uu thdj uq,skau ±lafl yEkaâ f*daka tlg wdmq msx;+rhla úÈhg' tAl wyïfnka WodjqK yß wmQre ojila' uu fkdueflk u;l fg,skdgHfha IQákaj,g fudrgqfj f,dflaIka tllg .shd' tA f.or ysgmq wdkaá flfkla tlal wïu l:dlr lr b|, tlmdrgu wïu weú;a lsõjd uf.a f*dfgda tlla wïug tjkak lsh,d' uu lsõjd fï IQáka wiafi f*dfgda tjkak nE lsh,' tA;a fí%la tll§ uu f*dfgda tlla heõjd' B<Õ IQÜ tl bjrfj,d toaÈ wïu ÿjf.k weú;a fndahs flfkl=f. f*dfgda tlla fmkak, weyqjd fuhd fyd|o lsh,d' t;kÈ;a uu lsõjd wïfu fï l,nf,a ug ´j ;SrKh lrkak nE miafi n,uq lsh,d' wkak tfyu wdmq m%fmdai,a tlla ;uhs wfma yuqùu'


tA lshkafk wïuf. fhdackdjg msáka hkak Tng neßjqKd'''

neßjqKd fkfuhs tfyu hkak Wjukdjla ke;s jqKd' tA ldf, b|,u wïu lsõjd uu ljoyß Thdg újdy fjkak fyd|u flkd fydh, fokj lsh,d' lsõj;a jf.a wïu ug fydh, ÿkafk iylre f,i ms<s.kak mq¿jka fyd|u flkd'


tA ldf, Tyq ysáfh úfoaY.;fj,d'''

Tõ' tod fudrgqfjÈ yuqjqK wdkaá kElug iïcqf. wdÉÑ flfkla' wïuhs" wdkaáhs tl;=fj,d uf.a fm%d*hs,a tl thdg od, thdf. fm%d*hs,a tl ug od, fokakg fokak y÷kd.kak bv ÿkakd' tf;kaÈ iïcqf. hd¿fjla ±l, weyqj¨ upx Th wr isª tfla .hks fkao ´l we;a;gu fjk fohlao lsh,' thd uf.a fm%d*hs,a tl n,, ojilg follg miafi flda,a l<d' tA fjoaÈ uu;a thd ljqo lshk tl ±kf.k ysáhd'


l;dlr, fudkjo lsõfj'''

iïcq lsõjd wms flfkl=g wdof¾ lrkak ´k msáka fmak ,iaikg fkfuhs' Bg jvd f.dvla foaj,a ys;kak ;sfhkjd' tA foaj,a ys;, n,, uu Thd .ek uf.a ysf;a wdorhla we;slr.;a; lsh,' tf;kaÈ ug;a ys;=kd thd nqoaêu;a úÈhg yeufoau f;areï wrf.k bkak flfkla ksid tA jf.a flfkla tlal m%S;su;a Ôú;hla .;lrkak mq¿jka lsh,d'


yeneyska olskak fldÉpr l,a .;jqKdo @

f*dfgdaia j,ska ±l, l:dny lrkak mgka wrf.k yßhg udi yhlg miafi thd ,xldjg wdjd' tA toaÈ uu il,.=re v%dud tfla IQáka ksid fydogu ìiS' ,xldjg weú;a udihla ú;r ysáh;a wmsg l;dny lrkak ,enqfKa IQáka hk tk w;fru ;uhs' fldfyduyß wfma jeäysáfhd wms fokak .ek yeufoau l:dny lr, Tjqkaf. wdYs¾jdoh ÿkakg miafi thd wdmiq TiafÜ%,shdjg .shd'


yeufoau jf.a fmïj;dj;a wïu fydh, foklïo ysáfh'''

we;a;gu wïu ueÈy;afj,d uq, b|,u ux .ek ;Skaÿ ;SrK .;a;= ksid ;uhs fï Ôúf;a uu f*a,a fjkafk ke;s pß;hla úÈyg bÈßhg wdfj' mqxÑ ldf, b|,u wïu uf.a miafikauhs' ,sÜ,a iagd¾ fõÈldjg wdjg miafi tA ;;a;ajh jeäjqKd' uu hk hk ;ek wïu ud tlaluhs' A/L j,g fï iífclaÜ lrkak le,Ksh úYAjúµd,hg we;=<;a fjkak fyd|ku ;shdf.k ckms%h;ajh <Õd lr.kak jf.a foaj,a wïu ug lsh, ÿkafk uf.a oCI;d fyd|skau wjfndaO lrf.k' ug ;snqfK weh fmkajk ud¾.fha uf.a oCI;d ÈhqKqlrf.k hk tl ú;rhs'