නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uu fldfyo Ôj;a fjkafk tA yqiau ál ;sfhkafka thd <. - iuqød yslalvqj ,shkf.a