නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

,xldfj lsisu Ydia;S%h ix.S;{hl= fkdlrmq úl%uhla uu l<d - iqo;a iurisxy