නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

jhi yß.sh m,shg lido n`Èkak neye - relaIdkdwOHdmk lghq;=j,g jf.au k¾:khg;a we¨ï lrmq wehg fi!kao¾h l,d úYajúµd,fha YsIHdjla fjkak wjia:dj Wodfjkjd' ksis f,i  rx.kh yeoErE weh bka msgfjkafk k¾:k WmdêOdßkshla úÈhg' ta yryd Ôú;h ch.kak isysk ujñka isáh§ ffojh úiska fkdis;+ f,i wehg rx.khg mh ;shkak wjia:dj Wodlrkjd' tod fndfyda fofkla  wdidfjka kerUQ W;=ï  me;=ï fg,s is;a;u yryd l,d f,daflg we;=¿jqK reCIdKd Èidkdhl kue;s ta ;rej l,lg miafia kj,sh yd  mqxÑ l:dnyg tl;= jqKd'

fldfyduo Ôúf;a

k¾:k  lghq;=j,g;a rx.k lghq;=j,g;a ueÈfj, idudkH úÈhg f.fjkjd'ta lghq;=;a tlal Ôúf;a wúfõlS keoao we;a;gu tfyu f,dl= wúfõlS njla ±fkkafk keye' fudlo uu ta foaj,a tod b|,u ne,kaia tfla ;uhs lrf.k hkafk' lsßn;af.dv meje;afjk uf.a relaIkd Èidkdhl vdkaiska welvñfh b.ekaùï ke;s ojiaj,g uu k¾:kh bf.k .kak orejkaf. f.j,aj,g .syska Individually W.kajkak fhdodf.k ;sfhkjd' ta lghq;= ke;s ojiaj, ;uhs uu rE.;lsÍïj,g iyNd.s fjkafk' tA ksid wkjYH ld¾h nyq, lula fï ;dla ug oeks,d kE'

ta lshkafk relaIkd ie,iqï iy.;hs

wksjd¾hfhka' tAl ug mqxÑldf, b`o, ;snqK mqreoaola' wms ljqre jqK;a ie,iqula we;=j Ôú;h f.kshkak mqreÿ fjkak ´k' tfyu ke;akï wr l,ska  lsõj wúfõlS njg m;afjkak fjkjd'

<Õos WmkaÈfka f,dl=jg ieurej¨ fkao@

wfka talkï fndrejla' fjkog fudk foa ke;;a wïuhs ;d;a;hs u,a,shs tlal f.org fj,d flala tllaj;a lm, i;=gq fjkjd' fuod ief¾ rfÜ mj;sk fï ;;a;afj;a tlal tfyu fohlaj;a  lrkak neßjqKd'

ta lshkafk lsisu ieuÍula ;snqfK kE'

wd''' fufyuhs mqxÑ msxlula kï l<d' wfma f.j,a me;af; mdfr lkak ke;=j .ejfik n,af,d mkylg ú;r wïu;a tlal tl;=fj,d lEu Wh, lkak ÿkakd' ta lghq;a; u;la fjoa§ ys;g f,dl= i;=gla ±fkkjd'