නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

iShdf.a wdof¾ yßu fjkia ysf;a ;snqkg fmkakqfj kE


iskud ilaú;sf.a uqkqmqreisxy, iskudfõ yerjqï ,laIHh f,i ie,flk wdpd¾h f,iag¾ fÊïia mSßia Y+Íkaf.a f¾Ldj Ñ;%mgh yryd rx.khg wj;SrK jQ Tyq t;eka isg ;u m%;sNdmQ¾K rx.k odhl;ajh iskudmg 108 la mqrd fudkjg meyeÈ,s lrñka isxy, iskud jxYl;dfõ úYsIag;u rx.Orhd fyj;a iskud ilaú;s kue;s Wmydrfhka mqo ,nkafkah' wÈka jir 18 lg fmr Èú rÕu~,ska iuq.;a;o .dñŒ f*dkafiald hk tA kduh ck yoj;a ;=< wo;a Ôjudkh'

tA wdorŒh iskud ilaú;sf.a rx.k fm!reIh mdrïmßl Wreuhla f,i bÈßhg f.khkakg t;=ukaf.a uqKqnqre biqre l,ah,a n,ñka isák w;r;=r wms Tyqj kj,sh fifkyil kjd;ek fj; lef|õjd'

uqKqnqfrla yeáhg Tnj rx.k lafIa;%hg tl;= lr.kak Tyq W;aidy lf<a keoao@

iShd ke;sfjkfldg uf.a jhi wjqreÿ 13 la ú;r we;s' uu ú;rla fkfõ f,dl= wïu,df.a mq;d,;a ysáhfk' wms rx.k lafIa;%hg we;=,a fjkjd olskak iShd wdidfjka ysáho okafk kE' tA;a tA me;a;g wmsj ;,a¨ lrkak iShd W;aidy lf<akE'

wo fjkfldg biq/ rx.k lafIa;%hg mh ;sh,d fkao@

fufyuhs we;a;u lsõfjd;a álla Wiauy;a fjoaÈ rÕmdkak ;sfhkjkï fyd|hs lshk tl uf.a ys;g wdjd' tA ksid uu tjeks wjia:dj,g iïnkaO fjkak;a W;aidy l<d' kuq;a ug wjia:dj yuqjqfKa kE' uu ys;kafk tA ldf, uu f.dvla flÜgq ksid rx.k wjia:d uf.ka .s,syqKd'

ta .ek fudlo ysf;kafka@

iuyrúg tAl uf.a fyd|g fjÉp fohla fjkak we;s' fudlo tA fkd,eîï yryd uu wo fjkfldg uf.au ìiakia tlla yryd bkalï tlla yodf.k hkjd' tAfj,dfõ rx.k Ys,amsfhla jqKdkï iuyrúg uu wia:djr fjkak;a ;snqKd'


ta;a Tn k¾;khg fhduq fjkjd'''

Tõ' tA yelshdj ug mqxÑ ldf, b|,u ;snqK fohla' tA .ek uf.a wïud jf.au wdÉÑ tA lshkafka iqñ;%d f*dkafiald fyd|gu oekf.k ysáhd' thd,d ug tA yryd bÈßhg hkak lsh,d ießka ief¾ n, l<d'

ñ;a;‚h iqñ;%d f*dkafiald iuÕ Tfí lsÜgq iïnkaOhla ;snqKd'''

mqxÑ ldf, tAl ug f,dl= .eg¨jla fj,d ;snqKd' fudlo thd uqKqnqre ñksìßhkag meáfhda" nnd" vd,sx lsh,d yßu wdofrka l;d l<d' ug ú;rla fï WU lEjo@ ld, ke;akï wkak fïfi Wv lEu ;sfhkjd ld, jfrka lsh,d ;uhs l;d lf<a' uu tAlg leu;s jqfKa kE' fudlo ug ys;=fKu wdÉÑ ug wdof¾ kElsh,' uu tA .ek ojila wdÉÑg lsõju thd tA .ek f.dvla ÿla jqKd' miafi wïud ;uhs ug lsh, ÿkafk wdof¾ jeälug ;uhs wdÉÑ tfyu l;d lrkafk lsh,' Th w;f¾ uu úfoaY.; jqKd' uu kej; ,xldjg tk ojfi thdf. ñksh oel,d wjika lghq;=j,g iyNd.S fjkak wjia:dj Wodlr,d tod wdÉÑ fï f,daflka iuqwrf.k ;snqKd'

k¾;k Ôúf;a foig ye/fKd;a@

jhi wjqreÿ 18 fjkfldg fi,a,laldr jhi;a tlal uf.a ;snqK uqrKavq .;s.=K ksid uu álla mjqf,ka wE;a fj,d Ôj;a jqKd' t;k§ ug Ôj;a fjkak i,a,s yïnlr.ekSfï wjYH;djh u;=jqKd' wkak tA fj,dfõ uu l,amkd l<d uf.a vdkaiska ge,kaÜ tl hQia lrkak fyd|u fj,dj fïl ;uhs lsh,' Th lshk ldf, iqrdÊ udmf. t,sukkaÜia lsh,d fIda tlla i|yd TäIka tlla ;snqKd' uu m%:u j;djg TäIka tllg iyNd.s jqfKa' thska iu;a fj,d fIda tlg iïnkaO jqKd' tf;kaÈ uu .hdka Y%Sud,aj w÷r.;a;d' Tyq ;uhs uf.a m<fjks k¾;k .=rejrhd fjkafk' tA mgka.;a; .ukska uu vdkaiskaj, wjreÿ oyhla ksr; jqKd' tA ldf, vdkaiska lshk jD;a;sh Èyd yefudau ne¨fj ;¾â la,dia /lshdjla úÈyg' fndfydaúg wmsg tA i|yd ,enqK .dia;=j Ôj;a fjkak m%udKj;a jqfKa kE' Th jf.a fndfyda ldrKd ksid uu k¾;khg iuqfokak ´fk lshk ;ekg wdjd'

Tn YÍr iqj;djh relSfï jHdhdu l,dj f;dar.;a;d

Tõ tA ldf,a uu f.dvla flÜgqhs' tf;kaÈ ug ´k jqKd YÍr Yla;sh mj;ajd .ksñka uf.a wdrlaIdj j¾Okh lr.kak' ðï tlg .syska wjqreoaola ú;r .;fjoaÈ uf.a wefÕa f,dl= fjkila olskak mq¿jka jqKd' wkak t;kÈ uu ;SrKh l<d fu;k fudllayß ;sfhkjd tAfl fglaksla tl fydhd.kak ´k lsh,d' miafi uu vdkaiska lr,d yïfnk i,a,s tl;= lr,d uef,aisshdjg .syska weußlka ljqkais,a T*a tlaiihsiia iy;slh ,nd.;a;d' ,xldjg weú;a tA oekqu fÜ%kia,g fYhd lrkak ys;d f.k ysáhg jhi wvq ksid ug tA foa lrkak neß jqKd' miafi uu ;SrKh l<d fudnhs,a fÜ%k¾ flfkla úÈhg f.hska f.g .sys,a,d la,hkaia,j fÜ%ka lrkak' ta i|yd uu ojilg wg fofkla f;dar f.k lrmq ta ld¾hfhka ys;=jg jvd wdodhula ,enqjd'


wo Tfí ìß| kgdId tod wdorjka;sh f,i y÷kd .kak ,efnkjd

uu wehj y÷kd.;af; k¾;k lghq;= yryd' weh kegqug jf.au lS%vdjg;a olaIhs' ud;a tlal ðï tlg;a wdjd' miafi uu thdg;a wdrdOkd l<d ud;a tlal tl;= fj,d fï jHdhdu l¾;jh bÈßhg f.kshkak' ta wkqj wms fokakd Fit.lk lshk wdh;kh ìys l<d' wo wms hgf;a fÜ%k¾ia, 5 fofkla jev lrkjd' úfYaIu foa ug jvd la,hkaia, kgdId .djg tkjd'


f.or fodf¾ jevj,g fujeks /lshdjka ndOdjla fjkafk keoao@

keye uf.a f.da,a tl ;snqfKu fydaï úisáka' b;ska uu Wfokau uf.a jev mgka .kakjd' tl la,hka flfkl=g meh .dfk ojilg wg fofkla uu fÜ%ka lrkjd' uf.a fÜ%kia,;a ta úÈhgu jev lrkjd' fï fjoaÈ wmsg udi 06 mqxÑ mqf;la bkakjd' ta ksid ìß| kgdId jHdhdu lghq;= thdf. la,hkaÜia,g lrjkafk iQï ;dlaIKh yryd' f.or jev lghq;= yeufoag;a nndf. jev;a fjfyi uykaish fkdn,d wms fokaku lr .kakjd' Bg wu;rj ug ;j;a jHdmdr lghq;= lSmhla ;sfhkjd' ta foaj¨;a fidhd n,df.k ne,kaia tfla fï .uk hkjd'

l,djg mh ;sín lsh,;a wdrxÑhs

fï fjoaÈ jeämqru ug iïnkaO fj,d ;sfhkafk àù lu¾I,aiaj,g' m<fjks j;djg oñ;a udud uE;l ß,Sia lrmq n*f,da g%ej,aia Ñ;%mgfha iq¿ pß;hla l<d'

ta rÕmEu .ek udu fudlo lsõfj

fyd|hs lsh,d ;uhs lsõfj' rx.k lghq;= fydhdf.k .sfha ke;s jqKdg ´ku pß;hlg íf,kaâ fjkak mq¿jka úÈfha olaI;djhla ug ;sfhkjd'

bÈßfha§ iïnkaO fjk rx.k lghq;=j,g iShf. rx.k Ôúf;ka tl;= lr .kak ;sfhk úfYaI foaj,a fudkjo

iShf. rÕmEï olsoaÈ uu l,amkd lrkafku Tyq ;ukaf. y~ md,kh lrk úÈh' idudkHfhka .dñKS f*dkafiald lshk pß;fha lgy~ .eUqre keye' ta;a úúO pß; fufyhjoaÈ jf.au foaYmd,kfha ksr; fõoaÈ ta ishqï y~ Tyqf.ka .s,sys,d .eUqre y~la u;= fjkjd' ta y~ md,khg uu yßu leu;shs'

.dñKS iShf. wdNdIhg wkqj rx.kh odhdo jqKd jf.a wks;a iShf. wdNdIhg wkqj .dhkhg fhduq fjkak woyila keoao@

ta iShf. .dhk yelshdj wms yefudagu ;sfhkjd'

fï yeufoau w;fr biqref. úfkdaodxY fudk jf.ao@

úfYaIfhka lsh, tfyu foaj,a oeka kE' ta;a uu yßu wdofrka n,af,d y;r fofkla we;s lrkjd'

wkd.; n,dfmdfrd;a;= fudk jf.ao@

wo fjkfldg ysf;a ;sfhk f,dl=u iy tlu n,dfmdfrd;a;=j uf.a mq;d fyd| orefjla úÈhg iudchg odhdo lr, ldgj;a lrorhla ke;=j Ôj;a fjk tl ;uhs'


Oïñl fyajdjiï