නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

wdorKSh rislhkaf. ys;aj, /¢, bkak mq¿jkakï ug jákafk talgqgQ jf.au .=KdoÍ lshkafk fï Èkj, fndfyda fokdf.a l;dnyg ,lafjk tlsfklg fjkia wmQre pß; folla' fï pß; folg b;d oCI f,i mK fmdjk fjd,a.d l,amkS kj,sh zokak flfklaZ ;Srh yryd wmg yuqjqKd'''

wo oji fjkfldg Wodfj,d ;sfhkafk wdorKSh risl risldúhka fjd,a.d .ek f,dl=jg l;dny lrk tfyu;a ke;akï mSla ghsï tlla lsõfjd;a'

Tõ tal we;a;la' fkdys;mq úÈhg Wodfj,d ;sfhk ta ;;a;ajhg fya;=j ;uhs uu rx.kfhka odhl jqK fjkiau wdldrfha ks¾udK folla tljr úldYh ùu iy ta yryd tlsfklg fndfyda fihska fjkia pß; folla yryd fma%CIlhka w;rg meñKSu'

ta w;r udKslaldj; fg,s is;a;u iy tys .=KdoÍ f,i tk Tfí pß;h úfYaIhs

we;a;gu lsõfjd;a .=KdoÍ lshkafk ug fmr msklg ,enqK uE; ld,fha lsisu rx.k Ys,amskshlg fkd,enqK b;d iqúfYaIS pß;hla' rx.k Ys,amskshla úÈhg ug ,efnk uu Ndr.kak yeu pß;hgu Wmßu idOdrKhla bIag lsÍu uf.a j.lSu jf.au hq;=lula' ug ysf;kjd ta foaj,a uu .=KdoÍ fjkqfjka jeämqr bgq lr, ;sfhkj lsh, fï úÈyg l;d nyg ,lafjkak'

ta lshkafk Tn pß;h fjkqfjka fndfyda fihska lemjqKd'

wksjd¾hfhkau' pß;h f.dvkÕd.kak wOHCI iqo;a frdayK" ;sr rpl uyskao m%idoa uiabUq, uy;ajre jf.au udKslaldj; yev lrmq ish¨u rx.k Ys,amSka Ys,amskshka ug f,dl= Yla;shla jqKd' iqo;a frdayK uy;d ta i|yd ug fofk;a fkdfmfkk iq.;a uy;aud iy Tyqf.a ìß| iu. ld,h .; lrkakg wjia:dj i,id ÿkakd' uu ta ksjig f.dia Èk lSmhla mqrd Tjqkaf.a  Èk pßhdj 

wkq.ukh lrkak mgka .;a;d' ta wkqj fofk;a w| flfkla weúÈk úÈh" lk fndk wdldrh we;=¿ tÈfkod jevlr .kafk fldfyduo lshk tl fyd¢ka wOHhkh l<d'

mqyqKqùï muKla pß;hl id¾:l;ajhg m%udKj;a lsh, Tn ys;kjo@

keye' pß;hl id¾:l;ajhg n,mdk fndfyda foaj,a ;sfhkjd' ta yeu foau tlg tl;= jqK ;ek ;uhs ksjerÈ pß;h f.dv kefÕkafka' fu;k§ úfYaIfhkau ud u;la l< hq;=hs wx. rpkd Ys,amS kdro Okxch Tyq .=KdoÍf.a ndysr fmkqu yßhdldrj  ks¾udKh fkdl<d kï .=KdoÍ wx. iïmQ¾K fkdjkakg bv ;snqKd'

fg,shlg fmr¿k udKslaldj; kj l;dj Tn óg fmr lshj, ;snqKo@

Tõ' tlj;djla lshj, ;snqKd' yßhgu óg wjqreÿ ;=klg ú;r l,ska ;uhs iqo;a whshd lsõfj udj .=KdoÍf.a pß;hg f;dard .;a; lsh,d t;kska miafi Tyq ug Wmfoia ÿkakd' ta fmd; kej; kej; lshjkak lsh,d' ta wkqj uu wg mdrla udKslaldj; kjl;dj lsfhõjd' lshùfï jdr .Kk jeäùu ;=< .=KdoÍf.a pß;h jvd;a fyd¢ka wjfndaO lr.kak ug wjia:dj ,enqKd'