නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

fldgfyafk nexl=jla  ysgf.k ysgmq ug ys;=jg jvd f,dl= wdorhla ,enqKd-o¾Yka ;jrdcd


<ud ldf, f.j, ;reK jhig toaÈ fma%uKSsh is;=ú,s ys; ;=< ilauka lrk tl iajNdúlhs' tf;kaÈ fld,af,la fl,af,l=f. wdorh fidhdf.k hk tl kj;ajkak neye' mqxÑ  fld< lE,a,l ÿrl:k wxlh ,shdf.k ljqreyß lula kE biafi,a, tk  ,iaiku .Ekq <uhg §,d thdj hd¿ lr .kakjd lshk woyiska fldgfyafk fldu¾I,a nexl=j .dj ysgf.k ysgmq Tyqg fmïj;shla uqKfkd.eiqK;a ,efnkak mgka .;a;= wdorfha kï lsisu wvqjla keye' Ñ;% w|skak isxÿ lshkak rÕmdkak tl f,i iu;a Tyqf.fmkqu;a bkaÈhdkq k¿fjl=f.a ;rugu lvjiï' tod ,e.=ï .kak tl is;la fydhdf.k mdrg neyemq o¾Yka ;jrdcd kue;s Tyq wo wfma rfÜ l,d fCIa;%h ;=< weúo hñka uq¿uy;a f,dalhdf.au is;a ;=< ,e.=ï .;a yeá wy, oek.kak wms Tyqj fifkyfia kjd;ekg lef|õjd'''


uu uQ,sl wOHdmkh ,nkafk fldgfyak úfõldkkao úoHd,fhka' hkakka jdf, biafldaf, .sh <ufhla lsõfjd;a yß' fi,a,ug ;uhs jeämqr keUqre fj,d ysáfh' f.or§ mdvï lrkak lsõfjd;a wïu tlal rKavq fjkjd' rÕmdkjd ;shd f,dl= fj,d lsisu riaidjla lrkjd lsh, uf.a ysf;a lsisu whsähd tlla ;snqfK kE'

ug u;lhs mqxÑ ldf, uu f.org hk tk yeu flfklau hk tk lk fndk jf.a bßhõ wks;a whg rÕmd, fmkakkjd' yeuodu ?g f.or wh tl;= fj,d uu lrk ta  rÕmEu n,ka ysáfh yßu wdidfjka' biafldaf,os;a tfyuhs' mx;sfhaos o¾Yka wrh fldfyduo fuhd fldfyduo lsh,d wymq .uka lr, fmkakkjd' ta ldf, uu ñiag¾ îkaj ta úÈhgu wkqlrKh lr,d fmkakkjd' f.or whhs hd¿fjda <Õhs ú;rhs yeu fi,a,ulau' m%isoaêfha ta foaj,a lrkak yßu ,eÊchs'

fcdí tlla fkdlrg ug cekaähg w¢kak ´k' n%Ekavâ we÷ï ;uhs ysf;a ;snqfKu' ta ldf, wïu ;d;a;g i,a,s ;snqfK kE ug tajd wrka fokak' yenehs wdÉÑ fndfyda fj,djg uf.a ta wdidj,a bIag l<d'

;reK jhig toaÈ /lshdjla fkdlrg ug i,a,sj, wjYH;djh ;Èka oefkkak mgka .;a;d' fudlo hd¿fjd tlal *ka tlla .kak .shdu wf;a if;a kE' tfyuhs lsh,d /lshdjla fydhdf.k .sfh;a kE ;snqK lïue,slu ksidu' Th w;fr ;uhs mqxÑ woyila ys;g tkafk Ñ;% we|,d úl=Kkak' hd¿fjl=;a tl;= lrf.k ta jefâg w; .eyqjd' ys;mq ke;s úÈhg jefâ f.dv .syska ug È.ska È.gu jev wdjd' ta yryd uf.a wdodhu by< .shd' ,xldfj f*aianqla yryd fv%dhskaj,g biafi,a,u fmaÊ tla ´mka lf<a uu'

ojila hd¿fjd;a tlal fiÜ fj,d wms fyd|g we|, fg,sf*daka kïn¾ia ,shdf.k fldgfyakg fj,d ysáhd .Ekq <uhskag fokak lsh,d' ldgo fokafk lsh,d ys;d .;a;= flfkla kE' ta;a wms yefudau yjig uy mdrg hkjd' ojila uu tfyu bkak fj,djl tl mdrgu nhsla tlla kej;a;=jd' tafl ysgmq whshf. uQK ug fyd|g oel, mqreÿhs' uu ta nj ta whshg lsõjd' Tyq Yla;s àù tfla m%ikaÜ lrk ñ:qka lsh,d ksfõolfhla' ñ:qka whshd uf.ka riaidj úÈhg lrkafk fudloao lsh, weyqju uu t*a î tfla ;snqK wd¾Ü fmkakqjd' Tyq weyqjd rÕmdkak m%ikaÜ lrkak leue;so ¨la tl fyd|hs lsh,d' uf.a ysf;a we;s jqfKa f,dl= ,eÊcdjla' uu lsõjd uu ta foaj,a okafk kE uf.a hd¿fjd yskd fjhs lsh,' ta;a Tyq udj f*aianqla weâ lrf.k fg,sf*daka kïn¾ tl wrf.k .syska ta ldf, Yla;s àù tfla ysgmq pek,a fyâ puka; rdÊ uy;auhg fmkak,d t;=ud udj pek,a tlg f.kakqjd' uu okafk ke;s jqKdg tal bkag¾úú tlla' ialS%ka fgiaÜ tflka uu mdia jqKd' ta;a ug ´k jqfKa wd¾Ü me;af; /lshdjla' Tjqka lsõjd taj;a fokakï wksjd¾hfhka m%ikÜ lrkak ´k lsh,',eÊcdfjka ta wNsfhda.h Ndr .;a;d' uq,skau lrkak isoaO jqfKa Yla;s peÜ lsh,d isxÿ f;dark jevigykla' ñ:qka whshd lr,d fmkakqj fufyuhs l;d lrkafk lsh,' n,df.k b|,d uu tl mdßka ta úÈhgu l<d' Th ldf, fjoaÈ uu thd fydiag¾ flfkla fjkjd lshk woyiska ta .ek bf.k f.khs ysáfh' fudlo g%ej,a lrk tl;a uf.a Ôúf;a f,dl= ySkhla fj,d ;snqKd'

tf;ka§ wïud udj ks;ru Èßu;a l<d fï .kak tlaiamSßhkaia tl thd fydiag¾ flfkla fjkak ug f.dvla m%fhdackj;a fjhs lsh,' t;kska miafi iafÜca tfla m%ikaÜ lrkak;a  fg,s v%dudj,g;a uu hkjd' uq,au v%dud tl ñka ñKs ldo,a' Ñ;% Ys,amsfhla úÈhg Yla;s àù tfla fcdí tlla n,dfmdfrd;a;=fjka .shdg ksfõolfhla lshk ;ekg udj jegqKd' rx.kh;a fcdí tflau fldgila úÈhg lrkak jqK ksid uu bfíu rx.khg fhduq jqKd' fï yeufoau tlmsg tl mg,eú,d ug;a fkdoeksu uu ld¾hnyq, flfkla jqKd' yenehs fudk foa l<;a hk tk yeu;ekosu wdorKSh m%;spdr ,enqKd'

t;kska miafi uu ksrEmK fCIa;%fha jev l<d' bkag¾fkÜ tl yryd w¨;a fudaia;r iagä l<d' ta .ek fydh, ne¨jd' tfyu bkak w;f¾ FOA lshk n%ekaâ tl m%fudaÜ lrkak ug wjia:d ysñ jqKd' t;kska mgka .;a;= .uk tur,aâ n%Ekaâ tl olajdu wrf.k .shd' wka;sfï b;du;a ckms%h l%slÜ ;rej ix.laldrf. f*dfgda tl <Õgu tur,aâ n%Ekaâ tfla uf.a f*dfgda tl hk ;;a;ajhg uu m;a jqKd'


t;kska miafi ñhqisla ùäfhdaj,g wdrdOkd ,efnkjd' tajd hQáhqíj, ;sfhkfldg f.dvla ug ,hsla jegqfK isxy, ´ähkia tflka' iuyr fj,djg tlg ysgmq hd¿fjda lfukaÜ lr, ;snqK ´jd msiaiq jev nka lsh,d' ta wkqj uu ;SrK l<d ug f.dvla wdorh lrkafk isxy, wh kï iy uu ,xldfj bkakj kï isxy, ´ähkaia tlg jev lrkak ´fk ke;akï bkaÈhdjg .syska geñ,a ´ähkaia tl fjkqfjka fmkS isákak ´k lsh,'

Tfydu bkak w;fr ys;=jlaldr iy Yla;s lshk fg,sv%dud fofla rÕmdkak ,enqKd' fï fjkfldg iskudmg ;=klg;a wdrdOkd ,eì, ;sfhkjd' oeka ug ysf;kjd uu uf.a gd.Ü tlg weú;a bjrhs ta;a ug wdorKSh rislfhd n,dfmdfrd;a;= fjk uf.a rx.kh ,ndfokak neß jqKd lsh,' b;ska bÈßfha§ ta fjkqfjka lem fj,d uf.a Wmßu olaI;d fmkaj, Tjqkaj mskjkak uu n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

ug fï fjkfldg f;areK fohla ;uhs ug wdof¾ lrk fma%laIlfhda uf.ka n,dfmdfrd;a;= fjkafk frduekaála pß; lshk tl' ta;a uu ta yefudau bÈßhg tkak leu;s welaIka jf.au ú,ka le/lag¾ia yryd yenehs idudkH Ôúf;a§ uu ta yeu flfkl=gu wdorh lrk pß;hla yenehs wdiu ú,ka ljqo lsh,d wyoaÈ o¾Yka ;jrdcd lsh, lshkjd wykak ;uhs uu jeämqr leu;s'

wo fjkfldg fï yeufoau w;fr ug ix.S; m%ix.j,g;a wdrdOkd ,efnkjd' we;a;gu tal yß mqÿu wjia:djla' fudlo ug isxy, jpk l;d lrkak yßu wudrehs' ta;aa biafldaf, hk ldf, hd¿fjda tlal fnkaÉ nhs, lshkak uu yß olaIhs' f;afrk ldf, uf.a ys;g jeÿk tlu isxy, isxÿj ;uhs pdñl isßudkak whshf. wms fjkafjk ;rug lshk isxÿj' tal lsh,u ug lgmdvï' ta;a yeuodu;a talu lsh,d pdñl whshg lrorhla fjkak neß ksid fï fjoaÈ uf.au isxÿ lSmhla yodf.k bjrhs' thska tlla <ÕÈ fIda tll§ uu .dhkd l<d'


ta ldf, uu fï *S,aâ tlg tkak wlue;s jqKd' ta;a wyïfnka iïnkaO fj,d l<d lghq;=j, kshef<oaÈ ug nEâ lfukaÜj,g jvd ,enqfK by< m%;spdr' ta ;=< ug wdrdOkdjla ,efnkafk iafÜÊ tllg ke.,d wdorKSsh rislhkag fmks, nyskako uu ta wdrdOkdj yoj;skau ms<sf.k t;kg hkjd' fudlo oeka ug oefkkjd udj whs;s ugj;a uf.a f.or whgj;a fkfuhs ta wdorKSh msßig lsh,'

wdorKSh k¿ mq;d tlal kj,sh mqj;amf;a ljrhg fmkS isákak wdmq o¾Ykaf. wïuf.ka wms o¾Yka .ek álla wy, ne¨jd'

o¾Ykaf. mqxÑ ldf, u;la lf<d;a

yßu oÕhs' ta jqKdg ys; fyd|hs' f.dvlau rKavq lrkafk ud;a tlal' fudlo biafldaf, jev lrkak lshkjg yß wlue;shs'

ta ldf, ys;=ko k¿fjla fjhs lsh,

wfka kE' uu ys;df.ku ysáfh thd fyd|g bf.k f.k taiS ;sfhk T*sia tll riaidjla lrkak ,efnkak ´k lsh,' mq;df. ;sfhk fï iqog uu yßu wdihs' thd l¿ fjhs lsh,d uf.a ysf;a ;snqfK f,dl= nhla' ta;a o¾Yka f.org tk wh lrk foaj,a n,df.k b|, thd,d .sh .uka lr,d fmkakk .;shla ;snqKd' mdi,a fõÈldjg kslugj;a f.dvfj,d kE'

tfyu ysgmq mq;d wo rgla wdorh lrk rx.k Ys,amsfhla ùu .ek fudlo ysf;kafk

uu foúhkag ia;=;s lrkjd jerÈ jev fkdlrk iudcfha wdorhg ,lajqK flfkla úÈhg uf.a mq;dg wo bkak ;ekg tkak wdYs¾jdo l<dg' thd wfma mjq,g f,dl= wdYs¾jdohla jf.au f.!rjhla' uf.a tlu  m%d¾:kdj;a thd ;j ;j;a bÈßhg hkak ´k lshk tl ;uhs'

ta úÈhg bÈßhg hk mq;d isxy, rx.k Ys,amsKshla ìß| lr .;af;d;a

thd oeka fyd| krl f;afrk b,xodßfhlafk' thdg leu;s fohla lr.kak uf.a wdYs¾jdoh ,ndfokjd' uu ys;kjd thd fï wdj jf.a bÈß .ukla nqoaêu;aj hhs lsh,d' 


Oïñl fyajdjiï

a