නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

nhs, lsh, rgu fy,a¨j;a ienE= cSú;h .ek uu nhs, lshkafk kE-ksyd,a fk,aikazzkug wl=re ;=khs - wl=re ;=kg rgu kghsZZ hk mdGh weiqK f,dl= l=vd ldg jqj o ta wdorKShhd y÷kajd§ug ;jÿrg;a wgqjd àld ámamks wjYH jkafka ke;' tod f¾äfhda .S; l,dfjka lr,shg meñK leiÜ .S; l,dj ;=< ckms%h;ajhg m;afjñka leiÜ mg ishhlg wêl m%udKhl ysñlre jQfhka .S f,dj zzleiÜ rcqZZ hk f.!rj kdufhka mqo ,nkakg ;rï fya jdikdjka; úh'

;u y~g mdif,a mx;sfha ñ;=rkaf.ka ,enqK w;amqäfha fukau úis,a myf¾ Èß.ekaùu u; mdif,ka .ug;a .fuka rgg;a rfgka f,dalhg;a mshjfrka mshjr bÈßhg ;enQ fyf;u

—m;a;rj, úia;r f.dv

weia werf.k ;;amrhg

wms lshjkjd

ms;a;, fud< r;alrf.k

ÿla lror mela lrf.k

oji f.jkjd˜

hkqfjka wdorKSh risl m%cdj .S ñysfrka u;a lrñka fldhs ldf.a;a yojf;a .dhlhd jQ yeá fifkyil kjd;ek ;=< fufia È.yßkakg úh' ljo;a lshk foa uQKg lshk Tyqf.a ;j;a tla nhs,djla fkdjQ iqkaor Ôú; l;dj yßhgu ,shkjd kï fujr kj,sh Tyq fjkqfjkau fjkalrkakg isÿjk nj jegyqfKka  ta ,iaik l;dfõ riuqiq ;eka ,>qfldg Tn fj; fufia ;s,sK lrñ'''

uQ,sl wOHdmkh

mjqf, tlu orejd úÈhg Wm; ,nmq uu uQ,sl wOHdmkh ,nkafk <Õu mdi, jQ ks¾fodaI ußhd mdGYd,dfjka' wo ta mdie, rdj;dj;a; frdaudkq lf;da,sl ñY% rcfha mdie, njg m;afj,d' my jir YsIH;aj úNd.h by<skau iu;a fj,d ;uhs fudrgq uyd úoHd,hg we;=<;a jqfKa'


ix.S;hg ,eÈhs

we;a;gu ldf.ka bf.k .;a;o ljqre lsh,d ÿkako lsh,d u;l kE ug .dhk yelshdj ;snqKd' ta ksid uu yeuodu;a mx;sfha .dhlhd' tlg ysgmq ñ;=rkaf.ka ,enqK w;amqäh tfyu;a ke;akï m%;spdrh ÈhqKq fjñka weú,a,d ;uhs wog;a ug fï úÈhg m%;spdr ,efnkafk'

wkd.;hg b,lalhla

fudrgq uyd úoHdf, <uhs 4000 la w;fr uu Tjqkaf. wdorKSh .dhlhd jqKd' uf.a .dhkh wyf.k ysgmq .=rejre Tjqkaf.a úúO wjia:dj,g weú;a isxÿjla lsh,d hkak <ufhda lsh,d wdrdOkd l<d' ta we.hSï yryd iudchg neyemq uf.a ysf;a bfíu b,lalhla ,shefjkjd' ta ;uhs ljoyß ,xldfj by<u ;f,a .dhlfhla fjkjd lshk tl' uu ys;kafk ta b,lalh uu ch .;a;d'


iqúfYaIS wjia:djla

Tfydu isxÿ lsh lshd bkak w;fr hd¿fjl=f. wlal flfkl=f. ux., W;aifõl isxÿ lshkak wdrdOkd ,enqKd' tod t;ekg relauKS foaú" tã chudkak" fudysÈka fn.a jeks m%ùK msßila weú;a ysáhd' tod uuu yod.;a;= .S;hla ;uhs .dhkd lf<a' tal wyf.k ysgmq ta m%ùKfhda udj Tjqka <Õg wrf.k ,iaikg .S;h .dhk l<d lsh,d ug m%Yxid l<d'

ix.S; f,dfõ bÈßhg

ta ish¨ m%Yxidj,ska miafi Tfliag%d tl Ndrj isá tA' fca' lÍï uy;auhd lsõjd fyg nïn,msáfh m,a,sh mgqu.g tkak uu Thdg by<g hkak lsh, fokakï lsh,d' tod lshmq .S;hg fmrg;a jvd m%;spdr ysñ jqKd'

m%ùKhkaf.a wdorhg

t;kska miafi ug m%ùK ix.S;{hl= jQ wd¾' tA' pkaøfiak uy;auhd yuqfjkjd' ta fjoaÈ uu ,iaikg msmqK jku,a .S;h yodf.k ysáhg .S;h fmd,sIa lrf.k ;snqfK kE' ojiska oji m%ùKhkaf.ka meiiqï jf.au Woõ ,nñka bÈßh olskak uu jdikdjka; fjk w;fr ta wh yeisfrkafk fldfyduo lrkafk lshkafk fudkjo ks¾udKj,g odhl fjkafk fldfyduo jf.a yeu fohla .eku uu;a weye.yf.k ysáhd' t;kska ta yefudau l,dj yryd tl;= lrf.k ;snqK Okh úÈhg uu oelafl iudcfhka ,nmq wdor f.!rj m%;spdrhs' ta ;=< uu;a ta ms<sfj;u wkq.ukh lrñka ;uhs .dhk fCIa;%h ;=< /÷fKa' ta wefrkak uy by<ska ix.S;h bf.k .kak ´k lshk tl uf.a ysf;a me, meÈhï fkdjqK;a uu fjk;a whf. .S; .hñka fCIa;%hg wdfj kE lshk tl wNsudkfhka lshkak mq¿jka'

.=K .rel Èúhla

tld hld fjhs lsh, wïuf. ysf;a fldklj;a ;snqK o okafk kE' ojfi jeä ld,hla ud fjkqfjka lem lrñka úfYaIfhkau wïud Wfoa ke.sgmq fj,dfj b|,d ? kskaog hklï fmd; mf;a jevj,g jvd idrO¾u hym;a foa .=K.rel nj ug b.ekakqjd' fldfydu jqK;a uu;a wOHdmk lghq;= jf.au ta foaj¨;a yßu leue;af;ka bf.k .;a;d lSlre orefjla fjñka'

 l< fyd| miafika

wksjd¾hfhkau wms hym;a is;=ú,sj,ska fmdaIKh fjñka wkHhka flf¾ hym;a foa lroaÈ tys m%;sM, f,i wmg hym;a foau ,eîu j<lajkak ldgj;a nE' tA wkqj ojiska oji uu .dhk f,dalfha nenf<kak mgka .;a;d'

iqkaor ìß|la

we;af;kau weh iqkaorhs' uu wog;a ys;kjd fï f,dafl iqkaoru ìß| ysáfh ug lsh,d' ud,sj ug yuqfjkafk wyïfnka' wef.a ke.Ksh uf.a ñ;%fhla iu. fma%u iïnkaOh ;snqKd' Tyq;a tlal ta f.org .sh fj,djl ;uhs uu m<uq j;djg ud,sj olskafk' ta fudfydf;u uf.a ys; ;Skaÿ l<d ug .e,fmkafk wehu ;uhs lsh,d' uu lsisu mels,Sulska f;drj weh isá l=iaishg .syska uf.a woyi m%ldY l<d' we;a;gu lsõfjd;a weh .,a .eyqKd' tieKska wef.a foudmshkag ta .ek lsõjd' tod uf.a uduKaäh lsõjd ÿj leu;s kï wms leue;shs lsh,d' kekaoKshf. ms<s;=r jqfKa wms fï .ek miafi l;d lruq mqf;a lshk tl' jeäl,a fkdf.dia ud,s uf.a wdorh ms<s.;a;d' ta wïud ;d;a;d ug leue;a; m< l<d' wms újdy jqKd' tlu mq;= ;rx.f. foudmshka jqKd' jir 46 l id¾:l Èú .uklska miafi oekg jirlg fmr weh fuf,dúka iuq.;a;d'


mq;= .ek oelau

ta ldf, uf.a wïu ;d;a; ug idrO¾u W.kakmq úÈhg tl oYuhla wvq ke;=j wOHdmkhg jvd by<ska uu mq;dg tajd b.ekakqjd' yeu fj,dfju thdg jgy, ÿkakd ;d;a;g ñksiaiq wdof¾ lrkafk fyd| ys; ksid ta ;;a;ajh Th;a we;s lr .kak ´k lshk tl' B<Õg wOHdmkh;a ix.S; lghq;=;a b.ekakqjd' lshkak i;=gqhs wo uf.a mq;d mß.Kl wxYfha fl,jrgu bf.k f.k .=jkaúÿ,s ixia:dfj jevigyka wOHlaIjrfhla úÈhg fiajh lrkjd'

.S;j, miq whs;sh

mq;dg ke;=j fjk ldg fokako@ uf. ish¨ foau u;= Tfí lshk tl uu thdg tod b|,u lshk fohla' .dhkh jdokh ;kq ks¾udKh jf.a yeufoau b.ekakqj;a uu mq;dg lsh, ;sfhkjd ;d;a;f. .S; wdidjg lshkak Thdg ´ku fj,djl mq¿jka ta;a tajd yryd .dhlfhla fjkak W;aidy orkak tmd lsh,' thd lshk foa wyk yßu lSlre orefjla'

ÿfjla ke;s wvqj

oekqk wjia:d ;snqKd' ta;a uf.a mq;d ug;a ud,sg;a ;snqK ta wvqj msfrõjd' thd iyldßh úÈyg f;dard .;af; wmg f,a,shla fkfuhs r;a;rka ÿjla' mq;df. ux., W;aifõ ojfiu uu lsõjd ug f,a,shla tmd ÿfjla ;uhs ´k lsh,d' we;af;kau .hks lshkafk wo ojfi ug yeu wem Wmia:dkhlau lrk uf.a ÿj'

wkd.; n,dfmdfrd;a;=

ug oeka wjqreÿ 76 la' nh ke;=j tal ,shkak' fudlo jhi yx.kak fndre lrk wh Ôú; ldf,u wkqkag fndre lrkjd' ljqre fldfydu lsõj;a uu fyd¢ka fï f,dafl ch.;a;= flfkla lshk tl uu okakjd' wo ojfi mqxÑ wvqjlg ;sfhkafk ud,s wms w;fr ke;s tl ú;rhs' ta;a uf.a ñksìß lhs,s ta wvqj;a fndfyda ÿrg imqrkjd' ;j fldÉpr l,a b¢hso lshkak nE' ta bkak ;=rd tod jf.au wo;a wo jf.au fyg;a m%;sm;a;s .relj Ôj;a fjkjd'

fmdai;df.a fukau ÿmam;df.a o yojf;a .dhlhd jQ ksyd,a fk,aika kue;s .dhk f,dfõ ùrhdf.a wdorKSh tlu mq;= ;rx.;a wms fï l;dnyg tl;= lr .;a;d'

we;a;gu lsõfjd;a fï jf.a foujqmsfhda fokafklaf. mqf;la fj,d bmfokak ,eîu .ek uu f.dvla i;=gq fjkjd' ug f;afrk jhfi b|, ta fokak fyd| foaj,au ;uhs ug b.ekakqfj' lsisu fj,djl lsisu foalg n, lf<a kE' yeufoau ug ´k úÈhg lrkak bv §,d yß jerÈ fmkakk tl ;uhs Tjqka lf<a'

uf.a Ôúf;a ;Skaÿ ;SrK ug ´k úosyg .kak wjia:dj ,nd ÿkakd' ks;ru lsõfj fï foa lf<d;a fï foa fjhs l,amkdfjka lshk tl ;uhs' wOHdmkhg jvd idrO¾u .=K.relj Ôj;a fjkak b.ekakqjd' ta fokakf.ka ,enqK wdof¾ ksid Tjqkag wlSlre fjkak ug ljodj;a ys;s,d kE' ix.S;h me;af;ka yeufoau lsh, §,hs ;sfhkafk' ta;a ;d;a;f. .S; lsh, ta f,an,a tl hgf; .dhlfhla fkdù wkd.f;a ojil uu;a .dhk f,daflg taú' ta fudk foag;a jvd wo ug f,dl= j.lSula ;sfhkjd' ta uf.a wdorKSh ;d;a;j /ln,d .kak tl' ta j.lSu ork w;fr ìß| .hks iy ÈhKsh lhs,s tlal i;=áka Ôj;a fjkjd'

Oïñl fyajdjiï