නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

oEia wysñ jqK;a iaj Yla;sfhka Ôúf;a ch .;a - wdYap¾hd mSßia chfldä


fm!reI;aj jevigykaj, l;d lrk ldka;djkag osßfok ljqo fï reje;s <|'''

wehj Ôúf;a ke;slr .kak ;ekg f.akak ;uhs mjqf,a whg ´fk jqfKa'

;dreKHfha fid÷re yeÕ=fuka ta is; fj,s,d' we;a;gu ta isf;a fudk;rï kï isysk m%d¾:kd fmdÈ ne|f.k bkakg we;so@ wjdikdjka; úÈhg ta yeufoau tla ;;a;amrhlska iqKq úiqKqj .shd' fudlo tA wjdikdjka; ld,fha w;a ú¢ wñysß;u w;aoelSu'''

weh jgd ysáh yefudau weh w;yer .shd' wïud ;d;a;d mjd wehj w;yeßhd' reÿre ;%ia;jdohg wef.a oEi Wÿrd.kak mq¿jka jqK;a isf;a Yla;sh fidrd.kak neß jqKd'


ta 2000 j¾Ifha ud¾;= udfi 10 jeksod' to;a fjkod jf.au fidndoyu yßu wmQrejg u. fm<yr mEjd' b;ska fï fid÷re ksfïIfha ;ukaf. fudag¾ r:hg k.sk fid÷re ys;e;a;sh wdYap¾hd fld<U ldi,a tl .dúka jeá,d ;sfhk mdf¾ fndfydu;a ieye,a¨fjka ßh Odjkh lrkjd'

Ôúf;a yeufoau tl jf.a ,iaik keye' wms ys;k m;k úÈhg wfma Ôú;h .,df.k hkafk;a keye' ffojhg ´fk úÈhg .,df.k hk Ôú; l;d j, fid÷re u;l jf.au w÷re u;l;a msß,d ;sfhkjd' wo wms l;d lrkak hkafk fid÷re u;l f.dvla ueÈka weúof.k .sh;a wkfmalaIs;j w÷re j<dmgla weú;a jid.;a Ôú;hla ms<sn|jhs' yenehs tA w÷re j<d fm, w;ßka mjd weh ߧ f¾Ldjla fyõjd' w÷rg Ydm lr lr bkakjg jvd w÷r ueÈka Ôúf;a fyõj weh khkd wdYap¾hd mSßia chfldä' fï iQodku weh fkdlS wef.a l;dj Tng lshkakghs'

tA 2000 j¾Ifha ud¾;= udfi 10 jeksod' to;a fjkod jf.au fidndoyu yßu wmQrejg u. fm<yr mejd' b;ska fï fid÷re ksfïIfha ;ukaf. fudag¾ r:hg k.sk fid÷re ys;e;a;sh wdYap¾hd fld<U ldi,a tl .dúka jeá,d ;sfhk mdf¾ fndfydu;a ieye,a¨fjka ßh Odjkh lrkjd'


ish,a, iqKq úiqKq l< ;;a;amrhla''''

;dreKHfha fid÷re yeÕ=fuka tA is; fj,s,d' we;a;gu tA isf;a fudk;rï kï isysk m%d¾:kd fmdÈ ne|f.k bkakg we;so@ wjdikdjka; úÈhg tA yeufoau tla ;;a;amrhlska iqKq úiqKqj .shd' fudlo tA wjdikdjka; ld,fha w;a ú¢ wñysß;u w;aoelSula jqKq laf,afuda fndaïnhla tla jru mqmqrd hkjd'

fï 2021 jir' f.jqKq ld,h jir .Kkdjla fjkjd' tod tA laf,afuda fndaïnhg wyqjqKq wehg wef.a oEia wysñ fjkjd' tA ú;rla fkfjhs ;j;a f.dvla foa wysñ fjkjd' weúo.kak neßj frdao mqgqjlg fldgq fjkjd' .| iqj| oefkkafk ke;=j hkjd'


/h;a oyj,;a tl jf.a''''

kejqï n,dfmdfrd;a;= /ila iuÕska wdrïN lrmq tA Ôúf;a fkdys;mq úÈhg tl ;eklg fldgqfj,d' uq¿ f,dju wkaOldrfhka msß,d' /h;a oyj,;a tl jf.a' Ôúf;a yeufoau w;aú|mq wehg tlajru ish,a, wysñ fjkjd' Wfoa wjÈfjkfldg fjkod oelmq br t<sh fjkqjg weh ÿgqfj .K w÷r ú;ruhs' meh 24 u weh ÿgqfj wkaOldrh ú;ruhs'tjka ;;a;ajhla flfkla ord.kafk fldfyduo@ tA;a weh ord.;a;d'


ta jk úg nexl= fiaúldjla''''

fldfydu;a wdYap¾hd lshkafk ixfõ§ pß;hla' weh WmÈkafk yefokafk jefvkafk iïm%odhsl mjq,l' wehf. is; ix.S;hg Ñ;%j,g f.dvla leu;s jqK;a tAjg fhduqfjkak wehf. uõmshka bv ÿkafka keye' tA ú;rla fkfjhs fld<U úYajúoHd,hg f;areK;a jeäÿr wOHdmkh ,nkak úYajúoHd,hg hkak wehg ,efnkafk;a keye' bka wk;=rej ;uhs weh 1997 oS nexl= fiaúldjla úÈhg /lshdj f;dard.kafk'

wehf. ;d;a;d .=jkahdkd bxðfka/jrfhla' ;d;a;d .dj fyd|g i,a,s ;snqKd' wef.a wïug w,audß ;=kla msfrkak tl tl cd;sfha idß ;snqKd' weh bf.k .;af; foaú nd,sld úÿyf,ka' wehf. .ukg wä;d,u jefgkafk tys§' tA ñia foaú ;r.hg wef.a m<fjks fudaia;r ks¾udKh bÈßm;a lrñka' weh tA ;r.fhka ch.%yKh ,nkjd'


wïud ;d;a;d mjd w; yer oeïud''''

tA yeufoau w;S;hg muKla tl;=fj,d' wjdikdj wehf. Ôúf;a fodrg ;Ügq lrk úg weh jfÜ ysáh yefudau wef.ka wE;afj,d .shd' weh úYajdi lrmq kEoEhka" ys;ñ;=rka" mjqf,a wh fjklla ;nd wïud ;d;a;d mjd wehj w;yer .shd'

we;a;uhs weh úYajdi lrf.k ysáh yefudau ÿria fjkjd' t;fldg wehf. jhi wjqreÿ 20hs' tA jf.a jhil Th jf.a wdndê; ;;a;ajfhka miqjk wfhl=g f.or wh;a fjkialï lrkak .;a;u fudkj fkdysf;kak we;so@


f.oßka t<shg neiafi ord.kak neßu ;ek''''

weh lshk yeufoau Èydfj tA wh ne¨fj wj{dfjka' fudkjd lsõj;a wehg msiaiq lsh,d ;uhs mjqf,a wh lsõfj' tfyu lr,d wef.a ysf;a ffO¾h wvq lr,d wehj Ôúf;a ke;slr .kak ;ekg f.akak ;uhs mjqf,a whg ´fk jqfKa' bji,d bji,d wjidkfha weh oeä ;SrKhla .;a;d' tA f.or whf. l;d bjikaku neßu ;ek f.oßka t<shg hk tl'

tA wkqj weh ;Ügq fofla f.orl Wv ;Ügqj l=,shg wrka tAfl Ôj;a fjkak mgka .;a;d' wehf. hd¿fjda tAlg Woõ l<d' iuyr wh jevg hk .uka thd,f.a n;a tl mjd tA ldf,a wehg f.k,a,d §,d .shd' tA fldfydu jqK;a tA ldf,a wdYap¾hd fudl=;a fkdld ysáh jdr wkka;j;a ;snqKd' fudlo weh Ôj;a jqfKa ;d;a;d wef.a nexl= .sKqug od,d ;snqKq i,a,sj,g ,efnk fmd,sfhka'


tl remsh,la úhoï lf<;a mßiaifuka''''

b;ska weh remsh,la úhoï l<;a tA .ek f.dvla ys;=jd' todg miafi wo fjk;=re wef.a wïud wehg tl ÿrl;k weu;=ulaj;a §,d keye' tA ldf, we÷ï .kak i,a,s ke;s ksid ;sfhk fmdä uqof,ka frÈ wrka ks¾udK lr,d tAjd ldgyß lsh,d uiaijdf.k ;uhs wekaf|' tA wef.a ú,dis;d ks¾udK .ufka werUqu lsh,d lsõfjd;a ksjerÈhs'


Tm oeuQ Èhuka;sh''''

weh tA úÈhg jir 11 la mqrdjg ;kslvj bkakjd' ljqre;a tA ldf, weh .ek fyõfj keye' weh mjik wdldrhg yefudau ys;=fj weh ishÈú kid .kSú lsh,d' tA;a weh tfyu lf<a kE' tA wkaOldrh ;=<skau weh wehj fydhd.;a;d' wNsfhda. Ôúf;ag tl;= jk ;rug wef.a is; Yla;su;a fjkak .;a;d' tA yqfol,dj ;=< lsñfoñka ;ukaf.u whg wjYH ke;s jqKq wehj Tm oukakg wdYap¾hd l%shd lrkak .;a;d'

yßhg Èhuka;shla Tm oukj jf.a' Èhuka;shla lshkafk f.dryeçu mdIdKhla' thg ñ,la kshu fjkafk lmd fldgd Tm uÜgï l<dg miqjhs' b;ska wdYap¾hd lf<;a tAl' wef.a Ôúf;a f.dryeç jqKq ;eka ál ál lmamdÿ lrkak .;a;d' tA wkqj ;uhs ldg;a jevla ke;sjqKq ljqre;a w; yer,d oumq wehg wo fï úÈhg f,dalhla wdof¾ lrkafka'

wo weh újdylhs' wdorŒh ìß|la" ujla úÈhg wo Ôúf;a ú¢kjd' weh wNsfhda. ueÈka Ôúf;a ch.kak fya;=jla lr.;af; ;uka ms<sn|j mej;s úYajdih' fudlo ldg;a tmdjqKq weh ;ukag fomhska keÕsákak mq¿jka lshk foa úYajdi l<d' wo tA úYajdih ienEjla fj,d'

wo weh fm!reI ixj¾Ok WmfoaYsldjla jf.au fudaia;r ks¾udK Ys,amskshla úÈhg lghq;= lrkjd' f,daflu oDIHdndê; fudaia;r ksrEmK Ys,amskshka ;=ka fofkla b|,d ;snqK;a fï fjoa§ f,daflkau bkak tlu flkd weh'

f,dal ck.yKh fldaá 700 blaujd hk fudfyd;l  f,dal î'î'iS' kd,sldj 2019 jif¾ § f,dalfha jvd;au n,mEï iy.; ldka;djka ishfokd w;rg;a wehj f;dard .kakjd'

tA ú;rla fkfjhs weia folu wysñ jqKq weh 2011 jif¾§ ,xldfõ úYsIag;u ldka;djka oi fokd w;rg tl;= fjkjd'


;udrd m;srK