නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

tod ;d;a;g fjÉp fmdfrdkaÿj /lf.k wog;a uu rÕmdkjdfudßka pdrekS

rx.k Ys,amskshla úÈhg fCIa;%hg mh ;sífn fldfyduo lsh, ljqreu yß uf.ka wykjkï ta hg.shdj mgka .;a; ;ekg .syska w;S;h fufkys lrñka tajg W;a;r fokak uu f.dvla leu;shs' fudlo ta w;S;hg hkj lshkafk uf.a ys; i;=áka msfrkjd lshk tl' we;a;u lsõfjd;a fï fj,dfj rE.; lsÍï w;r;=r mqxÑ úfõlhlska miq jqK;a ys; fmdâvla l,n,hs' ta kej; uu o¾Yk ;,hg hkak iQodkï úh hq;= ksid' ta;a ys;mq ke;s fj,djl ys;mq ke;s úÈhg zzkj,shZZ uf.a ysf;a we;s fj,d ;sfhk ta fkdikaiqka nj uolg hgm;a lrñka uf.a ys; i;=áka msfrk ta w;S;hg udj /f.k hkak meñKSu ug i;=gla'

² uf.a nd, ldf,

l,d fCIa;%h ;=< uf.a Wmka.u úÈhg m%isoaO fj,d ;sfhkafk lgqfkaßh jqK;a uu Wmkafk l=reKE., weU,j;af; jodlv' mdi,a Ôúf;a wdrïN lrkak ;uhs ;d;a;f. .u jQ lgqfkaßfha mÈxÑhg tkafk' tfyu wdmq uu idudkH fm< olajd lgqfkaßh nd,sldfjka bf.k f.k fjkakmamqj nd,sldjg we;=<;a fj,d Wiia fm<ska wOHdmk lghq;= yudr lrkjd'

ta ldf, yeáhg uu Wiia wOHdmk lghq;= úoshg f;dard.;af; ,lakõ ix.S; Wmdêh yodrkak' Wmdêfhka miafi .=re m;aùula ,nkak ;rï uu jdikdjka; jqKd' ta;a .=rejßhla f,i lghq;= lrkak ,enqfK i;s folla ;rï b;du;a flá ld,hla' fudlo fmr msklg ta ldf,Èu ug wyïfnka l,djg tl;= fjkak wjia:dj Wod jqKd'

tal fjkafk fufyuhs' uf.a fyd|u hd¿fjla ysáh §ma;s lsh,' thdg bkag¾úõ tlla ;snqKd *s,aï tllg iïnkaO fjkak' thdf. ;kshg ;uhs uu .sfha' wfma ;kshg uf.a fmdä udud msh,a l=udr;=x.;a wdjd' Tyq yßu leu;shs l,d lghq;=j,g'