නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

wyïfnka jqK;a ta wjia:dj ,nkak uu jdikdjka; jqKdweh kñka ks;Hd' ks;Hd foaúkaÈ' ta jqKdg fï ojiaj, fndfyda fofkla wehj wu;kafk reúks lsh,' talg fya;=j ;uhs fndfyda fokdf.a m%;spdr ueo úldYh jk mdrÈf.a fg,skdgHfha ks;Hg ysñfj,d ;sfhk pß;h reúks ùu' miq.sh ld,fha f¾ia .shdg jvd fï ojia j, mdr Èf.a hk reúksg ,efnk m%;spdr jeähs lsh,d ys;=K ksidu wms;a wehj weu;=jd'''

 ,efnk WKqiqï m%;spdr .ek fudkjo ysf;kafk@

we;a;u lsõfjd;a fï fjoaÈ uf.a Ôú;hg i;=g jf.au jdikdj le|jdf.k wdmq pß;h ;uhs mdr Èf.a fg,s is;a;fï reúks lshkafk' m%ùK msgm;a rplfhl=f.a msgm;lg wkqj olaI;u wOHlaIjrhl= hgf;a ks¾udKh jqK mdr Èf.a fg,skdgH uu i<lkafka uf.a Ôúf;a yerjqï ,laIHh úÈyg'