නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

ckm%sh fjkak ´k kE fyd|g r`.mdkj lsh, wy.;af;d;a we;s- u,SId nKAvdrfld<ôka fndfyda ÿrneyer bmÿk weh mqxÑ ldf, ys;=fj f,dl= jqKdu .=rejßhla fjkj lsh,¨' ta;a Wiauy;a fjoaÈ Wmka .u jq wïmdfr wef.a ys;j;a rEm,djkH Ys,amskshlf. lshuklg wkqj ta woyi fjkia fjkafk fkdys;mq úÈhg' yd yd mqrd lsh, idßhla wkao.kak .sh ojfi ta rEm,djkH Ys,amskh lshkjd kx.s Thd yevhs tkak uf.a n%hsv,a fIda tfla ukd,shla úÈhg yevfjkak lsh,' ta wdrdOkh ms<s.;a u,SId nKAvdr kïjQ weh mshjfrka mshjr bÈßhg ;nñka meñKs .uka uf`.a§ .=rejßhl ùfï isyskh bfíu ÿriaù rx.k Ys,amskshla njg m;ajQfhka wo weh f¾ia fg,skdgHfha fojk fldgi yryd k§ f,i wm w;rg meñfKk w;r;=r kj,sh zzokak flfklaZZ yryd wm iuÕ l;d nyg tlajqKd'

mqxÑ ldf, b`o, wïuf. wdÉÑf. idßhla mg,jf.k fi,a,ï lrkak uu yßu leu;shs' tfyu bkakj ±lalu wdÉÑ lshkj Thdkï mqf;a ljoyß .=rejßhla fjhs lsh,' mqxÑ ikaÈfha .=rejßhla lshkafk fldfydu flfklao lsh, ys;kak neß jqKdg ál ál f,dl= fjoa§ tal f.!rjmQ¾jl /lshdjla lshk tl ug jegyqKd' wkak ta ksida .=rejßhla jqfKd;a fyd`ohs lshk tl uf.a ysf;a me<mÈhï fj,d ;snqKd'

Wiiafm< l<dg;a miafi wfma neÊ mdá tllg idßh wkao.kak wïmdfr wfma .fï ;sfhk ief,dka tllg .shd' tal whs;s k§ld ikaOHdks lshk wlald tod ug lsõjd kx.s Thdf. fyd`o Wiuy;la jf.au yevhla ;sfhkjd n%hsv,a IQÜ tlla lruqo lsh,'


wkak ta jpk áflka uu f*daï jqKd lsõfjd;a yß' f.or weú;a wïug lsõjd' tl ief¾gu wïu lsõjd fõ,a tl od, yß ud, y; od, yß Thd w`Èkafk we;a;gu ukud,shla fjk ojfi ú;rhs' wms ´jg leue;s kE kslx bkak lsh,d'

ta;a uf.a ysf;a ;snqK ta wdidj hgm;a jqfKa kE' miafi uf.a n,lsÍug wïu leue;a; ÿkakd' ta;a ;d;a; okafk kE' ojila uu ukud,shla úÈyg ieriqk f*dfgdaia j.hla m;a;f¾l .syska tal ;d;a;f. h¿fjla ±l, ;d;a;g lsh,d Thdf. ÿj m;a;f¾ bkakjd lsh,d' f.or weú;a wïug álla lE.y, ;snqKd'

ta úÈhg f*dfgda IQÜ lSmhlau lroa§ ug ys;=kd ±ka fï mgka.;a;= .ufk ;j;a álla bÈßhg .shdkï fydohs lsh,' ta wkqj ;uhs uu fï wjqreoafo whsàtka wjqreÿ l=udß ;r.hg whÿï lf<a' uq,ska f.oßka leu;sjqfKau kE' miafi wïu ;uhs udj ta foaj,a j,g fld<U tlalf.k wdfj;a'

ta ;r.fha wjika fodf<dia fokd w;rg wdjg miafi ug ys;=kd fg,skdgHhl mqxÑ pß;hla lrkak ;sfhkjdkï lsh,' tfyu bkak w;fr ÈhKs fg,s kdgHfha TäIka hkak wjia:dj Wodfj,d tod ta fgiaÜ tflka udj f;areKd' uf.a uq,au rx.kh .%dufiajl pß;hla' wdidjg rÕmdkak .shdg .shdg miafi ;uhs f;arefKa fïl wudre ld¾hhla ta .ek jeäÿr yeoEÍula l< hq;=uhs lsh,'

Bg miafi uuu ;SrKh l<d fuÉpr ÿrla wdmq tfla ;j álla bf.k f.k l,d fCIa;%h ;=< ±fkk hula lrkak ´fk lsh,' ta ksidu ;uhs wo fjkfldg uu bïmdiaa welvñhg ne`È, jeäÿr wOHdmkh ,nñka bkafk'

±kg f¾ia fg,skdgHfha fofjks fldgig iïnkaO fj,d bkakjd' Th w;fr ÈhKs fg,s kdgHfha fofjks fldgi jQ f,dlals kdgHhg iïnkaO fjkak wjia:dj Wodfj,d ta i`oyd iQodkï fjkjd'

±kakï uf.a rÕmEï ±l, wïu ;d;a; uu .ek i;=áka bkakjd' bÈßfha§ rx.k lghq;= w;r;=r uf.au lsh, ksñweªï jHdmdrhla wrUkak;a mqxÑ n,dfmdfrd;a;=jla ;sfhkjd' f,dl=jg ckm%sh fjkak ´k lsh, n,dfmdfrd;a;=jla uf.a ysf;a keye' u,SId fyd`og r.mdkjd lsh, weyqfkd;a ta we;s'

Oññl fyajdjiï