නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

රඟපානව කියන්නෙ පිටපතේ එන චරිතය ආරූඩ කරගැනීමයි- ප්‍රවීන රංගවේදිනී මැණිකේ අත්තනායකfõÈldj" mqxÑ ;srh fukau ߧ ;srho tl f,i .%yKh lr .;a weh Èla;,d" m<sÕ= ue‚fla"rEmj;S fukau ;j;a fndfyda pß; yryd fma%laIl is;a i;ka ;ud fj; fhduq lr.;af;a ks;e;sks' l,dj fukau rx.kh ;u Èú fofjks fldg i,lñka ta w;r .ejiqK ue‚fla w;a;kdhl kï jQ m%ùk rx.k Ys,amsksh ta .uka uf.a u;l igyka wm iu. fufia mejiqjd'''

uu fixlv.,ska ìysjqKq rx.k Ys,amskshla' nyf;dark jhfi b`o, f.or ;snqK l,d mßirh uu;a uf.a ifydaoßhkq;a yßu wdidfjka riúkaod' ;d;a;d l,dYs,amsfhla fkdjqK;a fidlß kgkak fndfydu oCI flfkla' wjqreoaolg j;djla wksjd¾hfhkau ;d;a; fidlßg w`Èkj' fnr .ykj Bg wod, lú .dhkd lrkj' wïu;a ta lghq;= j,g f,dl= iyfhda.hla ,ndfokjd' wfma f.or fnrhla mjd ;snqKd' mqxÑ ldf, b`o, wykak olskak ,enqK fï l,dlghq;= ksidu cdk.;j ;snqK tA l,dyelshdjka mjqf,kau bÈßhg wrf.k wdfj uu fixlv., uyd úoHdf, bf.k .kak ldf,;a uu l,d lghq;= j,g oCIhs jf.au tA ksid mdi, ;=< fndfydau ckm%shhs' wo uf.a ta uq,a mdi,a ta kñka keye' ta fjki isÿlrmq Èkfhka l,dYs,amskshla f,i uu ;uhs m%Odk wuq;a;d úÈyg ta W;aijhg iyNd.sjqfK'

wOHdmk lghq;= j,ska iuq.kak ldf, fjkfldg uu fyd`Èkau wjfndaO lrf.k ;snqK fohla ;uhs ug ljoyß l,dfjka bÈßh olskak mq¿jka lshk tl' ta;a ta i`oyd w;§, uf.a oCI;d t<shg .kak wïu ;d;a; ta ldf, jeä uykaishla jqfKa kE'

ug m%isoaO fõÈldjg tkak jqjukdj ;síng wïu ;d;a; ysáfh wkslame;af;' ´j jevla kE mqf;a Tkak Tfya f.org fj,d bkak ljqo Thd tlal ´j miafi hkak bkafk lsh, ;uhs ks;ru lsõfj' ta fudkj lsõj;a l,djg tkak uf.a ysf;a we;sfj,d ;snqK leue;a; ìxÿjlaj;a wvqjqfKa kE'

uf.a Wjukdjgu uu neis,a ñysßmekak l,dh;khg ne`È, l,dj bf.k .;a;d' ta ldf,§u ug YsIH;ajhla ,enqK bkaÈhdjg .syska kegqï iy ix.S;h bf.k.kak' ta;a wïu, nfha talg hkak ÿkafk kE jhi uÈ .Ekq <ufhla tfyu hjkafk fldfyduo lsh,'

Th úÈhg ug bÈßhg tkak wjia:djla ,enqfKu kE' tfyu bkakfldg wyïfnka jf.a ,hk,a fjkaâÜ l,dh;kfha rx. Ys,am Yd,sldfõ Oïu cdf.dv uy;auh fudfyhjk rx.kh ms<sn`o mdGud,djla .ek m;a;frka ±l, ug talg we;=<;a fjkaku Wjukdj ;snqKd' talg b,a¨ï m;a fhduql<;a f.oßka m%;sfCIam fjk ;;a;ajhla ;uhs ;snqfK' neßu ;ek uu w`v, lsõj Thd, udj fïlg tlalrf.k hkafk ke;akï uu ;kshu yß fu;k fydhdf.k hkj lsh,'

fldfyduyß ta mdGud,djg uf.a lfÜ nf,a yskaou iïnkaO fjkak wjia:dj WodjqKd' uq,skau fonia ldKAvhla tlal mqxÑ rÕmEula lrkak ug mejereKd' m<fjks ojfiu t;k ysgmq úksYAph uKAv,h jf.au mdGud,djg we;=<;a fjkak weú;a ysgmq msßi bÈßfha ys;d.kak neß úÈfha we.hSula ug Oïu fcdf.dv uy;auhdf.ka ,enqKd'

zzlsis flfklaj uu uqrex. w;af; ;shk flfkla fkfuhs' uu fï l:d lrkafk h:d¾:h' Thd ÿrl b`o, wdj;a fï mdGud,dj yßhg lr.;af;d;a ,xldfõ l,dfCIa;%hg ke;=ju neß ks<shlf. .Khg tk tl j<lajkak neye'


tod uu .ek yefudau bÈßfha lrmq we.hSu we;a;gu uf.a rx.k lghq;= j,g wu;r cjhla jqKd' Wkkaÿfjka lemùfuka uu ta foaj,a ms<sfj,g lrmq ksid ta mdGud,dfõ m%Odk ;ekla ysñlr .kak ug wjia:dj WodjqKd' miafi ldf,l uu ta oCI;djhka t;=ud bÈßfhau l%shdfjka fmkakqjd'

ta ojiaj, fvdlag¾ ir;apkaøf. ukfï fõÈld kdgHh Oïu cdf.dv uy;auh ;uhs lrf.k .sfha' ta ldf, ukfu l=udßf. pßf; rx.k Ys,amskshka fokafkla lrf.k .shd' ta rÕmEï ±l, ±l,u pßf; uf.a ys;g ldjeÈ,hs ;snqfK' Th w;fr wdYAp¾hu;a úÈyg ;uhs ojila ug ukfu l=udß fjkak ,enqfK'

ojila jdoaÿfõ ukfu kdgHh fmkajkak ish¨ lghq;= iQodkï fj,d ;shk wjia:djl fudlla yß fya;=jla ksid ukfu l=udßg rÕmdmq Ys,amskshka fokaku tod ysáfha kE' Oïu fcdf.dv uy;auh weú;a lsõj ueKsfl Tkak Thdg pef,akaÊ tlla ;sfhkj ndr.kak ug Thdg mqyqKqjla fokak fj,djla kE' ukfu l=udßf. pßf; lrkak mq¿jkao lsh,' lsisu nhla tod uf.a ysf;a we;sjqfKa kE' uu .;a lggu yd lsõjd'

o¾Yk jdrh wjika fj,d cdf.dv uy;auh weú;a udj nodf.k ueKsfla ug Thd .ek lshkak jpk kE' lsisu mqyqKqjla ke;=j Thd pß;fha wvqmdvqjla fkdfmfkk úÈhg Wmßu idOdrKhla l<d' uu ys;kafk kE ,xldfõ fjk;a Ys,amskshlg tA ;;a;ajhg tkak mq¿jka lsh, Thdf. fï oCIlï ÈhqKqlrf.k bÈßhg hkak uu iqnm;kj lsõjd'

mqoa.,sl Ôúf;a .ek lshkjkï uu f.dvla wvqjhiska újdy Ôúf;ag we;=<;a jqK flfkla' ieñhd uf.a rx.k lghq;= yßhg w.h l<d jf.au ta i`oyd ug Woõ l<d' ug mq;a;= fofofkla iy tla ÈhKshla bkakjd' ta ;=kafokdug wo fjkfldg újdylhs'

Èla;,d - ld,f.da, kdv.fï È;a;,df. rx.kh ksid ta ldf, b`o,u wdorKSh rislhkaf. ys;aj, ud .ek f,dl= m%idohla ;sfhk nj uu ±kf.k ysáhd' fudlo u. f;dfܧ yuqjqKdu yefudau wyk fohla ;uhs k<, /,slr, ÿlauqiq njla ujdf.k ld,f.da,j wm%sh lrñka ta úÈyg weÕ yiqrjkafka fldfyduo lshk tl'

ta jf.au ;uhs le,Ks md<fï rEmj;Sf. pß;h' uu .ek fkdokak wh uu we;a;gu Ôj;a fjkafk ta wdY%s;j lsh, ys;mq wjia:d ;snqK lsh,;a ug wdrxÑhs'

uf.a m<uqfjks fg,skdgH jQ ms<sÕ= ueKsfla uf.a Ôúf;a yerjqï ,CIHh lsh,hs uu ys;kafk' fudlo ta kdgHfha ku úÈhg uq,ska fhdackd fj,d ;sì, ;sfhkafk .=rekakdkafif. ku' ta;a miafiÈ wOHCIljrhd jf.au ksIAmdoljrhd we;=¿ lKAvdhu l;dfj,d ;sfhkjd uf.a pß;fha ku jQ m<sÕ= ueKsfla lsh, ku ±ïfud;a kdgHh ysÜ fjhs lsh,' ta foa ta úÈhgu jqKd' wo u. f;dfܧ udj olsk ´ku flfkl=g tlmdrgu lshfjkafk wkak ueKsfla w;a;kdhl lsh, fkfuhs wkak ms<sÕ= ueKsfl bkakj lsh,hs'

Th úÈhg uu fõÈldj mqxÑ;srh jf.au ߧ ;srh;a ch.;a;= flfkla' uf.a m%:u iskud mgh ߧ ksïkh' uu rc orefjda Ñ;%mgfha lrmq ysÕk .eykshf.a pß;h rEm.; lf<a urodfk f¾,afõ iafÜIka tl bÈßmsg' tod ta wi,ska wdj .sh lsisu flfkla fï bkafk ueKsfla w;a;kdhl lsh, w`ÿr.;af; ke;=j uf.a .djg udreldis fyda .d, úisl<d'

wms rx.kh bf.k .kakj ;uhs' ta;a rx.k Ys,amsfhla fyda Ys,amskshla jqKdu ;ukag ,efnk ks¾udKfha msgm; lshj, pß;fha iajNdjh f;areï wrf.k ta pß;h wdrEVlr.ekSu ;uhs lrkak ´k' tfyu ke;=j wrhg ´k úÈhg fuhdg ´k úÈhg pß; ksrEmKh lrkak nE' wms fufyu ys;uqfld' wïu flfkl=f. pß;h ug mia j;djlg ,efnkj' t;k§ uu lrkafk wïuf. pß;hu ;uhs' ta wïu wirK" oro~q úÈhg fjkia fjkj' t;k§ uu Bg wkql+,j pß;h ksrEmKh fkdlf<d;a ud ;=<ska id¾:l rx.khla t<shg tkafk keye'

b;ska uu Th lsõfj uf.a Ôúf;au jqK rx.kh yryd uu Èkmq wdorh ,nmq we.hSug ,lajqK ;eka Èkd.kak uu wkq.ukh lrmq Ys,amj,ska fldgila'

fldfydu jqK;a tod Oïu cdf.dv uy;a;hf.ka mgka .;a;= ta we.hSï wojk;=re uf.a Ôúf;a mqrd fndfyda wjia:dj, fkdys;mq úÈhg uu ,ndf.k ;sfhkj' b;ska tod b`o, fï olajd uf.a rx.kh wf.a lr, ta w.hlsÍu yryd ug ,ndfok wdorh .ek u;la fjoa§ uf.a ys;;a ta risl risldúhka fjkqfjka ta úÈhgu wdofrka msfrkjd' Ôj;a fjk wka;su oji fjklï ta wdorh ,nñka Tjqka w;r isàu ;rï fjk i;=gla ug keye'

Oïñl fyajdjiï