නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

f.orfodf¾ jevj,§ wms fokak *s*aá *s*aá ;uhs'''
² mqnqÿ - udIsfõÈldj yryd rx.k lafIa;%hg mh ;enQ Tyq ysßfmdo jeiai iskud is;a;u ;u .%yKhg k;=lr .ksñka rgla jYS lr.kakg iu;a jQfhka t;eka mgka iskudfõ fukau mqxÑ;srh yryd uejQ pß; ksidu ckm%sh;ajfha ysksfm;a;g ke.s Ys,amsfhla' tf,i mh ;enQ ta l,dj ;=<u rx.k Ys,amsfhla" k¾;k Ys,amsfhla fukau wOHlaIjrhl= yd msgm;a rplhl= f,iska o kula Èkd.kakg iu;a jkafkah'rx.k Ys,amsfhla jQ ksidu fm%iaìàßhka nd,sldfõ W;aijhlg wdrdOkd ,nk mqnqÿ p;=rx. kï Tyqg tÈk fm%iaìàßhka nd,sldfõ neÉ laùka g ch.%dyS Tgqkak m<|jkakg wjia:dj Wodjkjd' tod tf,i wNsfIal .ekajQ udIs isßj¾Ok kï jQ ta /csk ;u Ôjk .uka uf.a w;aje, jkafka ffofjdam.; ixidr ne£ula ksidu jkakg we;s'jirla f.ù kj jirla Wodjk fï wisßu;a fudfydf;a kj jif¾ m<uqjk kj,sh m;%fha ljrh irikakg ta wdorŒh hqj<g wms wdrdOkd l<d' wdorŒh f,i kj,sfha ta wdrdOkh ms<sf.k meñ‚ mqnqÿ - udIs tlal wms álla l;dny l<d'

• fldfyduo mqnqÿ Ôúf;a fï ojiaj, fudkjo lrkafk@

l,dj lshk uf.a jD;a;sh me;af;ka .;af;d;a fï ojiaj, uu w¨;a ;sr msgm;a lsysmhla ,shdf.k hk w;fr m<uq j;djg fIdaÜ *s,aï tlla wOHlaIKh lrñka ;uhs bkafk'

• t;fldg udIs@

uu wOHdmk lghq;= w;f¾ ;uhs jeämqr bkafk' fï ojiaj, udiag¾ia lrkak iQodkï fjkjd'

• fofokdu tlu lafIa;%h ;=< ld¾hnyq, ùu w;aú¢kafk fudk úÈhgo@

wjqreÿ .dkla ;siafi wms Ôj;a jqfKa ta úÈhg ;uhs' iuyr ojiaj, uu f.or;a kE' fldfya yß IQáka' ta jf.a ojiaj,g udIs thdf. wïu,;a tlal bkakjd' ta;a ta rx.k lafIa;%h fudk jf.a o lshk wjfndaOh we;=j fï Ôúf;ag we;=<;a jqK ksid'

• udIsg wdrdOkdjla ,enqKu ta ks¾udKfha mqnqÿ;a wksjd¾hfhka isáh hq;=hs lsh,d Tn ys;kjo@

wïfuda kE f.or§ uu fuhd <Õg fj,d bkak wdi l<dg tlu ks¾udKfha rx.kfhka odhl fjkak f.dvla nhhs' mqnqÿ rx.kh lshk tl wl=rgu lrk ksid uf.a w;ska fjk iq¿ wvqmdvq jqK;a fyd¢ka olskjd' ta ksid thd ke;=j jev lrkak ;uhs uu wdi'• f.or fodf¾ jevj,g jeä odhl;ajhla fokak fjkafk fokakf.ka ldgo@

t;k§ ldgj;a wvq jeä kE' *s*aá *s*aá ;uhs fokakf. odhl;ajh' f.a fodr yeä fj,d ;sífnd;a ta wms fokakf. f.or' ta ksid fokaku wia mia lrkjd' nv.skafk ysáfhd;a ta;a wms fokakd' ta ksid fokaku tl;= fj,d Whkjd' ls¿gqjg ysáfhd;a ta;a wms fokakuhs' b;ska wms tl;= fj,d frÈ ál fidao .kakjd' ta Ôúf;ag wms fokaku yßu leue;shs' iuyr ojia ;sfhkj f.or lsisu jevla fkdlr wms fokak ojfiu *s,aï n,mq fldákau nv.skakg Whdf.k lkafkj;a ke;=j' ta Ôjf;a wog;a tmd fj,d kE' tal ta úÈhg wms tkafcdahs lrkjd'

• jeäfhka lEu ri fp*a udIsf.o fp*a mqnqÿf.o@

fokaku yok lEu rihs lsh, wfma f.j,a foflau wh lshkjd' yenehs fp*a mqnqÿg Whkak lsh, ÿkafk uu tf;kaÈ ú;rla uu thdf. .=rd we;a;gu fuhd Th miq.sh fldfrdakd ldf, IQáx lekai,a jqK fj,dj,a j,§ f.or b|,d ;uhs Whk msyk jev ál w,a, .;af;'f.or bkak ldf, f;a tllaj;a yod.kak leu;s ke;s mqnqÿ oeka rig Whkjd lsõju wïu ;d;a; úYajdi lrkafku ke;s¨' b;ska .d,af, uyf.or .shdu mqnqÿg wïu ;d;a; bÈßfha m%d;syd¾h mdkj jf.a ta foaj,a lr, fmkajkak fjk wjia:d;a ;sfhkj¨' fldfydu jqK;a fï fokakf. lEu îu rihs lsh,d wmg ms<s.kaku fjkjd' fudlo miq.sh ldf, lef*a udIs kñka Tka,hska lEu lïmekshl=;a fndfydu id¾:lj mj;ajdf.k .shdfk' yenehs b;ska miq.sh wd¾Ól w¾nqoh ksid ta jHdmdrh fï fjoaÈ wekysg,d'

• .d,af, mqnqÿ,f. uyf.or;a tlal ;sfhk iïnkaOh fudk jf.ao@

tod jf.au ;uhs wo;a ta iïnkaOlï fndfydu by<ska mj;ajdf.k hkjd' oeka wms újdy fj,d wjqreÿ 6 la' fï ld,h w;r;=r fudk jefâ ;snqK;a fj,dj fydhdf.k wms fokakd i;s follg ierhla wksjd¾hfhkau wïu ;d;a; n,kak .d,af, hkjd' isxy, wjqreoao" fjila fmdah jf.a úfYaI ojia jf.au wfma Wmka Èk" wïu ;d;a;f. WmkaÈk fndfyda fj,djg iurkafk .d,af, .syska' fudlo ta whj i;=áka ;shk tl wfma hq;=lula jf.au j.lSula yeáhghs wms fokaku olskafk'

• n,dfmdfrd;a;= fjk õoshg ;u ;ukaf. jev lghq;= lr.kak neß jqKdu wms ´ku flfklaf. ys;aj, l,lsÍï we;s fjkjd ta foaj,a ke;s lr .kak fokak;a tlal tl;= fj,d .kafk fudk jf.a ;Skaÿ ;SrK o@ 

we;a;gu b;ska tjeks foaj,a fï mqnqÿ udIs lshk wms fokakgu ú;rla uqyqK fokak fjk wjia:d fkfjhsfka' wms ´ku flfkl=g ´ku wjia:djl fkdys;k úÈyg tjeks wjia:djkag uqyqK fokak fjkj lshk tl fmdÿ idOlhla lshk tl wms okakjd' ta ;=< ta foaj,a j,g uqyqK foñka wod< wjia:djg uqyqK fokafk fldfyduo lshk tl l;dny ;=<ska u ;uhs wms ;SrKh lr.kafk' myq.sh ld,fha rfÜ mej;s úúO  mSvkldÍ ld,jljdkq ;=< wfma wOHdmk lghq;= miaig .shd' ta jf.au wmg wdrdOkd ,eì, ;snqK ks¾udK w;ru. wek ysáhd' rE.; lsÍï Èk kshuhla ke;sj l,a .shd' ta yeu fohla ;=<skau wfma fyg oji miaig .syska wms f.j,a j,g fldgq jqKd' ta;a tfyu ys;,d wms ÿla jqfKa keye' fudlo ta ld,h ;=< wms fokakg  tl;eklg fj,d i;=áka ld,h .; lrkak wjia:dj Wod jqKd' wms wka;su fufyu ys;=jd yeufoau wms lrkafka udkisl ;Dma;sh fjkqfjkafk  b;ska f.org fldgq fj,d yß wmsg udkislj ;Dma;su;a fjkak wjia:dj Wod jqK tl;a f,dl= fohla' wkak ta úÈyg wmsg ,efnk i;=g i;=gla úÈyg olsk w;r ÿl;a i;=gla lrf.k Ôú;fha h:d¾:h olskak wms mqreÿ fjkak ´fk'

• jirla f.ú, kj jirla Wod fjk fï fudfyd; mqnqÿg jf.au udIsg oefkkafk fldfyduo lsh,;a wms wy,d ne¨jd

we;a;gu b;ska wdmiaig yeß, ne¨ju fndfydu wñysß u;lhka ;uhs wmsg kej; u;la lrkak isoaO fjkafk' kj jirla Wod fjoaÈ wms yeu flfklau úúO wkaofï n,dfmdfrd;a;= .ek fmreï mqrkjd ta foaj,a bIag lr.kak' ta;a myq.sh jir lsysmfhau fudkjd yß wNHka;r fyda ndysr fya;=jla ksid rgg fudkju yß úm;la isoaO jqKd' rg we;=f<a foaYmd,k fyda fõjd wd¾Ól fyda fõjd fjk;a iudchSh m%Yak ksid wms ie,iqï lrf.k ysgmq wfma wkd.;h ;uhs ;uhs miaig .sfha' ta ksid fï wjqreoafoa wfma ;sfhk tlu n,dfmdfrd;a;=j wms ish¨ fokdf.u ys;a j, ;sfhk bÈß ie,iqï l%shd;aul lr .ksñka i;=áka idufhka Ôj;a úh yels jdikdjka; ld,hla Wod fõjd lshk tl ;uhs'

² Oïñl fyajdjiï