නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uf.a fmkqug" jhig .e,fmk pß;hla  ,enqfKd;a ‍r.mdkak wdihs - wre‚ rdcmlaIwre‚ rdcmlaI lshkafk 2007 jif¾oS wfma rfgka ìys jqKq Y%S ,dxlShrE rcskhs' tA ksidu weh olaI ksrEmK Ys,ams‚hla f,i lafIa;%fha by<skau jecUqKd' weh bkamiqj iskud rx.k Ys,ams‚hla jf.au ksfõÈldjla f,i;a kula yod.;A;d' weh rx.kfhka odhl jQ m<uq iskudmgh Super Six jf.au m;a;sks" wev%ia kE" wdorŒh l;djla jeks ish¨u iskudmg w;sYhskau ckm%sh;ajhg m;ajqKd' kuq;a l,d Èúfha fyd|u ldf,È weh újdy ù tx.,ka;fha mÈxÑhg hkjd' tA wfkla ish¨u foag jvd ish mjq,a cSú;hg uq,a ;ekfokak ´k ksid' tA;a wre‚j wmsg ;ju;a wu;l kE' tA ksid fujr kj,sh ljrh wef.a wdorŒh leoe,af,a mska;+rhlska wmgirikakg yels jQfha flá ksjdvqjlg Tjqka furggmeñKs w;rjdrfhaoS' fï wreKs tx.,ka;fhaisg wmg lshQl;djhs'

mdá tlal álla ìiS'''

k;a;f,a b|,d fï fjkl,a mdàia ksid álla ìiS' uf.a ieñhd k,skaf.a liskaia,d" hd¿fjd f.dvla fufya bkafk' b;ska thd,d tlal l%siauia f,dl=jgu wms fi,sfí%Ü l<d'

tx.,ka;fha Ôú;h yß ksoyia'''

wms Ôj;a fjkafk tx.,ka;fha nlskayïIh¾ k.rfha' ,xldj w;ska ne¨fjd;a fufya yeu myiqlulau ;sfhkjd' ,xldj;a fï jf.a ÈhqKq fjkak ´k rgla' tA .ek ysf;oaÈ yßu ÿlhs' uu fldfydu;a leu;s uf.a mjq, tlal ksoyfia" mdvqfõ Ôj;a fjkak' talg fyd|u k.rfha ;uhs wms oeka bkafka'

ÿj, fokakg oekawjqreÿ y;rhs'''

ÿj, fokakg oeka wjqreÿ y;rla iïmQ¾Khs' f,dl= ÿj Èhdrd iurúl%u' wks;a flkd bkdrd iurúl%u' thd,d oeka fufya k¾iß hkjd' ,nk wjqreoafo iema;eïn¾ b|ka biafldaf,'

nnd,f. kïj,g fojeks kulaa ke;af; ug fjÉÑ weneoaÈhla ksihs'''

wms ys;df.ku ysáfh nnd,g filkaâ fkaïia odkafk kE lsh,' tAlg fya;=j ug ;sfhkafk ku biairyg tk ji.u tlal È. kula' ku È. jeä ksid ojila ug thdfmdaÜ tfla f*daïia mqrjkak .syska maf,aka tll=;a ñia jqKd' jdi.u;a tlal uf.a iïmQ¾K ku fldfyj;a igyka fj,d kE' ojila wefußld hoaÈ uu iïmQ¾K ku ,sõju udj ;shd.;a;d hkak fkd§ fufyu kula ;sfhkak úÈyla kE fïl È. jeähs lsh,' b;ska tAl fpla lrkak uefkac¾ tkl,a bkak fj,d ug *a,hsÜ tl ñia jqKd' tod b|ka uu mdúÉÑ lrkafk wre‚ rdcmlaI lshk ku ú;rhs' ndnd, fokakf.;a kï lshkak" ,shkak myiq úÈyg wms oeïfu ta ksihs'

,xldfõ È.gu mÈxÑhg weú;a wdfh .shd'

uu jf.au k,skq;a leu;s fj,d ysáfh ÿj, fokak;a tlal ,xldfõ mÈxÑhg tkak' tA ksid wms 2018 ,xldfõ mÈxÑhg wdjd' fufya wms mdúÉÑ lrñka ysgmq nvq uqÜgq mjd ,xldjg tõjd' uu;a wdfh ma,Eka lrka ysáfha l,djg iïnkaO fjkjd lsh,d' uf.a ieñhdf.a ksIamdokfhka wms Ñ;%máhla yokak;a ys;ka ysáfha' ial%smaÜ tl mjd ,sõjd' kuq;a wmsg ,xldfõ /f​|kak neß ld,hla Wod jqfKa' mdial= fndaïn m%ydrh" fldúâ" f;,a" úÿ,s" .Eia m%Yak fiaru wdjd' miafi wmsg ys;=Kd nnd, .ek;a ys;, wdfh tx.,ka;hg hk tl fyd|hs lsh,' tA ksid wlue;af;ka jqK;a wdfh fufy wdjd' rg wjqreoafoka wjqreoao miaig .shdg wmsg Ôúf;a wdmiaig odkak nE' kuq;a wjqreoaog fomdrlaj;a wms ,xldjg tkjd'

uf.a l,dfõ fyd|u ldf,auu rg od,d .shd'

ug tA fj,dfõ l,dj od,d hk tl .ek jeäh ys;=fK kE' uu wjqreÿ oyhla ú;r bkaviaá% tfla ysáhd' fyd|gu ìiS fj,d ysgmq ld,hla tAl' uf.a .u kqjr' uu wlald tlal fld<U kej;s,d ysáfha' ìiS tl;a tlal ug uf.a mjq, f.dvla u.yereKd' fjila" wjqreoao lsisfohla ug kE uu jev' mjq,la úÈyg tlg iurkak ´k foaj,a Ôúf;ka wE;a jqKd' iuyr ojiaj,g uu f.or tkafk ksod.kak ú;rhs' ug ys;=Kd oeka jhi;a yß ksid Ôú;h fjkila lrkak ldf, yß lsh,' tA ldf,Èu ug kekaod flfkla yryd k,skaf. fm%dfmdai,a tl wdjd' ug l;d lrkfldgu f;areKd k,ska ;uhs fyd|u flkd lsh,d' Tyqj nekafod;a ug ,xldfjka hkak fjk nj;a uu oekka ysáhd' kuq;a mjq,a Ôú;h .ek ys;,d uu l,dj w;yer, tx.,ka;hg wdjd'

rislhskag ;du udj u;lhs'''

uu oeka l,dfjka wE;a fj,d wjqreÿ y;la ú;r' kuq;a ;du;a udj u;l rislfhd f.dvla bkakj' ;du;a uu ´mka lr, ke;s f*ianqla uefiaÊj, ;sfhkafka Thd wdfh rÕmdkafk keoao wlafl@ ,xldjg tkafk keoao jf.a uefiaÊ' <ÕÈ ug flfklaf.ka ksioeila wdjd udOù .ek ,shmq' ;du;a ñksiaiqkag m;a;sks Ñ;%máfha udOù pß;h u;lhs' ug yß mqÿuhs jf.au tA w;ska uu yß jdikdjka;hs'

k,ska nksskjd rislhkawu;l lrkak tmd lsh,

uu fidaI,a óähd mdúÉÑ lrkafk ke;s ;rï' wjqreoaogu odkafk mska;+r folhs" ;=khs' bkafndlaia tfla uefiaÊ n,kafk;a ke;s jqKdu k,ska lshkj ug *Ekaia,j wmafâÜ lrkak" thd, tlal l;d lrkak lsh,' we;a;gu ug ysf;kjd uu lrkafk je/oaola lsh,' kuq;a oeka 100] la wïuf.pß;fha bkak ksid fjk foaj,a j,g wjOdkh fokak ysf;kakE'

uuhs k,skqhs wm%isoaÈfha,xldfõ peßá jev lrkjd'''

uf.a ieñhd ìiakia wekaâ uefkaÊuka lkai,agka flfkla' k,ska yßu leu;shs peßá jevj,g' thdf. ma,Eka tlla ;sínd tx.,ka;fha fcdíia ,xldjg f.akak' tA fiaru ma,Eka lrka ;uhs wms ,xldjg wdfj;a' kuq;a ,xldfõ isiagï tl;a tlal wod< md¾Yjhkaf.ka lsisu iyfhda.hla

tajg ,enqfK kE' ,xldj .ek f,dl= n,dfmdfrd;a;= ;shka ,xldjg wdj;a tA ysgmq wjqreÿ fol we;=<; k,skag ,xldj tmd jqKd' .sh wjqreoafo;a Tyq ,xldfõ ÿmam;a mdi,a orejka úYd, m%udKhlg mdi,a WmlrK ,ndÿkakd' ,xldfõ .ïudkhl fudkaáfidaßhla yeÿjd uf.a nnd,f.a fi,a,ï nvq f.dvl=;amß;Hd. lr,' peßá jev.ek wms fidaI,a óähd j,m%isoaO lrkafk kE'uuhs thhs tA foaj,ayßhg ú¢kjd'

.sh wjqreoao Ôúf;auykaisu wjqreoaola'''

.sh wjqreoao we;a;gu yßu uykaishs' m<fjks fldúâ /,a, tkfldg wms ,xldfj ysáfha' wms wjqreÿ folla ú;r udiala odf.k mßiaiï jqKdfk' f.org f.kdmq nvq mjd wms ieksghsia lr, .;af;' kuq;a f,dlavjqka bjr fj,d bx.a,kaâ tkfldg fufya fldfrdakd .Kka .kafkj;a kE' b;ska fufyÈ wms yefudagu fldúâ yeÿKd' ,xldfj mÈxÑ fjkak ys;df.k ,xldjg hjmq nvq wdmyq iafgdaf¾Ê lr, tx.,ka;hg f.kak.kak;a jqKd' tA jf.au ,xldfj wmsg nqála fydfg,a tlla ;sfhkjd'tA jHdmdr ldgyß ndr§, tkak;a jqKd' ,xldfj foaY.=Khg yqre fj,d wdfha bx.a,kaâ toaÈ fufya foaY.Kh yß fjkia' Th jf.a fmr,s tlalhs .sh wjqreoao f.jqfK.

wdfhu;a rÕmdkak wdihs'''

uq,ska uu rÕmdk woyi w;ayer, od,d ysáh;a oeka uf.a fmkqug iy jhig .e<fmk pß;hla ,enqfKd;a rÕmdkak wdihs' k,ska lshkafk;a wdfh rÕmdkak lsh,' uu ,xldjg wdmq wjqreÿ fol we;=<;;a ksfõok lghq;= l<d' kuq;a nnd,d tlal lrkak wudrehs' tA ksid thd,d f;afrk jhig wdjg miafi wdfhu;a l,d lghq;=j, ksr; fjkak n,ka bkakjd'

ÿj,g ;sfhkafkauf.au cdk'''

fuhd,d iskaÿ lshkak vdkaia lrkak yß wdihs' tlaflfkla lKakdähla biairyg .syska m%ikaÜ lrkjd' thd,d uu m%ikaÜ lrkjd Ôúf;ag oel,j;a kE' mska;+rhla .kak bkak lsõfjd;a ,iaikg fmdaia lrkjd' ojila wms .shd oUq,a, me;af; fydfg,a tllg' t;fldg nnd,g wjqreÿ folhs' l;d lrkak mgka.;a; w¨;' tA;a tlaflfkla fydfg,a tl fmkak fmkak We came to holyday. This is my hotel˜ ..d jpk wyq, wyq, ;kshu m%ikaÜ lrkj' tAjkï uf.a cdkj,ska wdmqjuhs'

fï wjqreoafokï fo;=ka mdr ,xldjg tkak fjkakE'''

nnd,g iema;eïn¾ udfi b|ka biaflda, mgka.kakjd' ,xldjg tkak fjkafk thd,f. ksjdvq ldf,g' biairkï ,nk i;sfh ,xldjg huq lsh, ;SrKh lr, wms wdmq ojia ;snqKd' nnd,f. ial+,aia mgka.;a;u wmg ´k ´k ojiaj,g thd,j g%ej,a lrjkak nE' neßfj,dj;a ial+,a jeflaIka tflka msg wms thd,j ,xldjgwrf.k .sfhd;a wdfh bx.a,kaâ tlalf.k toaÈ thdfmdaÜ tflaÈ ov .ykjd' fufya tfyu kS;shla ;shkjd'

• trxÈ fl!Y,Hd