නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

wfmalaId frday,g i,a,s fokak fï mdr;a uu Wmka Èkh od isxÿ lshkjdckjdß 29 jeksodjl uykqjr yka;dfka§ Wm; ,enQ ;u nd, mq;Kqjka ix.S;hg olajk wdYdj oCI;djh ÿgq mshd .hfkaßia meial=j,a uy;d Tyqj mqÿuhg m;alrñka cmka uekav,skhla ;E.s lrkjd' tfy;a uekav,ska jdokhg uq,a;ek § wOHdmk lghq;= fojeks ;ekg ouk ;u mq;Kqjka .ek wdorKSh uj jQ ,eia,ska uy;añhf.a ysf;a we;sjQ fldamh ksid uekav,Skh úl=Kd oukjd'tf,i l=uk ndOd t,a, jqj;a Tyqf.a ix.S; yelshdj hgm;a lrkakg ffojh bv fkdÿkafkka Wreu ysñlug wkqj Tyq wfma rfÜ .dhlhl= fjkjd'''

;uka i;= yelshdj wdorKSh Y%djlhkaf.a foijka .S ñysfrka ikikjdg wu;rj tA yryd uq¿ uy;a iudchg msysgla jkakg Tyq wêgka lr .kafkaka ;u Wmka Èkh fhfok ckjdß 29 jeksodjluh' tA 2019 jif¾§'tf,i jifrka jir ;uka isÿlrk ioald¾hhka ;u Ôú;fha wksjd¾h wx.hla fia i,lk lS¾;s meial=j,a kï jQ tA .dhk ;rej t<fUk 29 jeksod zukud, yekaoEjZ kïjQ ;u tAlmqoa., m%ix.h wdroKSh Y%djl msßig ;s<sK lrñka wirK jQ wfma rfÜ ms<sld frda.Skaf.a iqjfi; Wfoid fjfyi uykais jk fudfyd;l ;uhs kj,sh Tyqj yuqjqfKa'''uu idudkHfhka Wmka Èkh ojig úfYaI fohla lrkak leu;s flfkla' ta wkqj myq.sh ldf, mqrdjgu wjqreoaolg ierhla fIda tlla lrk mqreoaola ug ;snqKd' yenehs ta lrk tl by< uÜgfukau lrkjd'

fldfydu yß b;ska 2019 wjqreoafo;a uu zukud, yekaoEjZ m%ix.h meje;ajqjd' todu wfmaCId frdayf,a wegñÿ¿ noaO lsÍfï tallhla bÈlrkak uf.a fy,ama i¾l,a wdh;kfhka ,CI 75 l uqo,la mß;Hd. l<d' ta uQ,sl mshjr jYfhka' ta;a tlalu ;j;a wdh;k lSmhla fï mqKH lghq;a;g iïudoka jqKd' fudlo tal f,dl= jHdmD;shla'ta ld¾hh wfmalaId frdayf,a 2015 jifr wdrïN fjoaoS tall folla ^úfYaI m%;sldr ldur& muK bÈlr, ;snqKd' 2019 uf.a ueÈy;aùfuka th tall wgla olajd mq¿,a lrkakg wms ta i|yd jk wdh;kj,g Ndrÿkakd' fldfydu yß 2020 ckjdß 29 od ish¨ Wmdx. iys;j ta hqksÜ 8 frda.Skaf. m%;sldr fjkqfjka újD; lrkak wmg yelsjqKd't;kska tydg m%ix.hla meje;aùfï ;on, Wjukdjla ;snqK;a fldúâ jix.;h ksid tjeks fohla lrkakg iqÿiq jd;djrKhla ;snqfK kE' yenehs tfyuhs lsh, uu uf.a iudc fiajd lghq;=j;a mqKH lghq;=j;a w;yeßfha kE'flfkl=g fi;la hym;la Woõjla Wmldrhla fjk úÈfha fudkhï fyda lghq;a;la uu isÿl<d' ta wkqj 2021 wjqreoafo uf.a Wmka Èkh ojfia fkdjqK;a Bg iu.dój uu fld;,dj, wdrCIl úYajúoHd, frday,g yhsfmla lsfuda f;rms hka;%hla ,ndfokakg lghq;= l<d' ,CI 160 l úhoulska m%xYfha isg f.kajmq ta hka;%hg T!IO tl;= lsÍu u.ska flfkl=f. Worfha mj;sk ´kEu j¾.hl ms<sld ffi, úkdY lsÍfï yelshdj mj;skjd' ta yryd;a wfma rfÜ úYd, frda.Ska m%udKhla iqjm;a fjkjd' t;kska miafia uu fjkiau wdldrfha iudc fufyjrl fhÿkd' ta ;uhs 2022 ckjdß 29 jeksod uu wdrïN l<d wfma rfÜ mdi,aj, bf.k.kak ix.S;h yodrk wvq wdodhï,dNS mjq,aj, orejkag jh,ska oyila fnod§fï jHdmD;shla' zi;air mdrñ;dZ f,i kï flreK tu jevigyfka uQ,sl W;aijh meje;ajqfKa fld<U mokï wdh;kfha§' niakdysr m<df;a orejka 110 fokl=g jh,ska ,nd foñka wdrïN l< tu ioald¾hh inr.uqj W;=reueo wd§ m<d;a olajd jHdma; lrñka fï jk úg jh,ska 550 la ,nd§ wjika'wo oji jk úg tod wms wdrïN l< wegñÿ¿ noaO  lsÍfï tallh yryd reêr ms<sld frda.Ska 200 la iqjfj,d ;j ld,hla Ôj;a ùfï n,dfmdfrd;a;=j Tjqka ;=< we;sfj,d ;sfhk nj ixf;daIfka lshkak mq¿jka'

wfmaCId frday, lshkafka fujeks frda.Skag fkdñf,a m%;sldr ,ndfok ia:dkhla jqK;a frday,g tla frda.shl= fjkqfjka ,CI 8 1$2 isg 10 olajd uqo,la jeh fjkjd' fï m%;sldrhu ±ka mqoa.,sl frday,aj,;a ;sfhkjd' yenehs ta i|yd fhduqjk frda.shl=g ,CI 100 ;a 150 ;a w;r úhoula ±Íug isÿfjkjd' ta wkqj wfma rfÜ reêr ms<sld frda.Skag m%;sldr ,nd.kak ;sfhk tlu ;ek ;uhs fïl' ±kg frda.Ska oyia .Kkla ;u m%;sldr lghq;= i|yd jdrh tk;=re fmdfrd;a;= f,aLkfha isákjd'fï yeu fohla .eku ug mq¿jka yeu fj,djlu fidhd n,ñka wfmaCId frdayf,a wegñÿ¿ noaO lsÍfï tallfha m%Odks úfYaI{ ffjoH m%idoa wfíisxy uy;d iu. tys m%.;sh .ek ±kqj;a fjkjd' wkak tfyu fj,djl uu t;=udf.ka weyqjd fï fj,dfõ wfmaCId frday,g ;sfhk wvqmdvq fudkjo lsh,' ta fj,dfõ t;=ud lsõjd lS¾;s fï fjoa§ frda.Skag m%;sldr lrkak frday,g i,a,s kE' uqo,a fidhd .ekSfï .eg¨jla ;uhs ;sfhkafk lsh,d' ta fjoa§ uu ;SrKh lr, ;snqKd ±ka rfÜ ;;a;ajh idudkH w;g m;afj,d ksid fujr uf.a WmkaÈkh ksñ;af;ka fï udfia 29 jeksodg zukud, yekaoEjZ m%ix.h mj;aj, l,ska j;dj,aj, jf.au ldgyß hym;la fjk úÈfha fohla lrkak ´k lsh,d' b;ska uu tlfy<du ;SrKh l<d wirK ms<sld frda.Skaf.a iqjm;a Ndjh Wfoid z fndaka uefrda g%dkaiama,dkaÜ g%iaÜ *kaâ Z wegñÿ¿ noaO lsÍfï Ndrldr wruqo, kñka uqo,a wdOdr ,nd .ekSfï jHdmD;shla wrUkak'

tys uQ,sl mshjr ;uhs fï udfi wka;sug ta úÈhg isoaO fjkafk'tu tallfha m%Odk ffjoH;=ud jk m%idoa wfíisxy uy;d we;=¿ ;j;a ffjoHjreka fofofkl=;a uf.a fy,ama i¾l,a wdh;kfha idudðlhka fofokl= jk kS;s{ trx. kdkdhlaldr iy fk¨ï chùr hk fofokd we;=¿ m%xYfha meßia kqjr úydria:dkfha úydrdêm;s mQcH mrjdyer pkaør;k iajdóka jykafia fodayd lgd¾ rdcHfha jHdmdßlhl= jk ;=jdka *¾idka iy ud,l uÿYxl  jHdmdßl uy;d;a fuys úYajikSh Ndrldr;ajh orñka fï Ndrldr uqo, tÈku wdrïN lr, wirK jQ frda.Skag ;jÿrg;a Ôú;h ms<sn| n,dfmdfrd;a;=jla ;nd.kakg ie,eiaùu ;uhs wms yefudaf.u n,dfmdfrd;a;=j' Tn;a tA i|yd odhl fjkak leu;skï 0773023697 wxlh yryd wms;a tlal iïnkaO fjkak mq¿jka'we;a;gu hym;a fÉ;kdjla uq,alrf.k mj;ajk fï m%ix. ie|Ej wdorKSh Y%djlhkag wu;l fkdjk ie|Ejla fõú lsh, uu ys;kjd' fï m%ix.fha§ ug ksfrdaId úrdðkS" pJøf,aLd fmf¾rd" iñ;d uqÿkafldgqj" ußhfi,a .=K;s,l" Oïñld nKavdr iuÕ uf.a ÈhKsh pdreKS meial=j,a iy f,a,sh fÉ;kd rKisxy hq. .dhkfhkq;a l:kfhka idrx. Èidfialr;a k¾:k wxYfhka pkak Wmq,S rx.dh;kh jf.au ix.S;h iemhSfuka kd,l iÔ we;=¿ jdol uKav,h ,ndfokafk iqúfYaIS iyfhda.hla'

fï úÈhg msx is;=ú,s ysf;a mqrjf.k jirla mdid ;ukaf.a Wmka Èkh wkHhkag hym;la jk whqßka w¾:dkaú;j iurkakg wdorKSh ìß| pkaokdf.kq;a ¥ orejkaf.kq;a ,efnkafka fudkjf.a iyfhda.hla o lsh,;a wms Tyqf.ka weyqjd'''

tal uu fufyu lshkakï' uu fï lsisu ldka;djlg wf.!rj lrkj fkfjhs' fï f,dafl iajdñfhl=g ,efnkak ´k fyd|u ìß| ;uhs ug yuqfj,d ;sfhkafk' fudlo weh uf.a ld¾hNdrh Èk p¾hdj f;areï .ekSu" fï ld¾hnyq, Ôú;h ;=< ta lghq;=j, kshef<kakg wjYHh udkisl ksoyi ,nd§u" uf.a lEu îu" we÷ï me<÷ï .ek olajk Wkkaÿj ta yeufoau fydh, n,, <Õg §, ug i,lk úÈh ys;, ne¨ju weh .ek uf.a ysf;a we;sfjkafk lshkak neß ;rfï wdorhla jf.au f.!rjhla'´ku flfkl=g ;u ;ukaf.a jev lghq;= ksis f,i lrf.k hkak f.or ;sfhk mßirh jf.au udkisl ksoyi fndfydu jeo.;a' .dhk Ys,amsfhla úÈhg m%ix." uu mj;ajdf.k hk ix.S; mx;s jf.au iudc fiajd lghq;= jf.au fjk;a hq;=lï ksid f.or fodf¾ jev lghq;=j,g uf.ka odhl;ajhla wehg ,efnkafku kE' ta wvqj;a msßuidf.k Wfoa ke.sgmq fj,dfj b|, uf.a YÍr iqj;djh .ek is;ñka Wfoa f;a tfla b|, wehu yod.;a; fndfydu fi!LH iïmkak rgdjlg ojfi uf.a lEu îu weh w;skau ms<sfh< lrñka ksjfia ish¨ lghq;=;a" wfma orejkag fndfyda wjia:dj, ;d;a;df. iyNd.s;ajfha wvqj ±fkkakg fkd§ lghq;= lsÍu ksid ;uhs ug fï .uk fõ úÈyg hkak mq¿jka fj,d ;sfhkafk'ta foaj,a olsk wfma orefjd;a wms Tjqkaf.a hym; fjkqfjka ork uykaish wmf;a fkdhjd ;u ;ukaf. Ôú; hym; lrd f.k hñka wms fokakg fokafk f,dl= i;=gla' ta ;=< wms yefudagu ys;kak ;sfhk tlu foa ;uhs fyd| foaj,a l<du fyd| m%;sM, ,efnkjd lshk tl

Oïñl fyajdjiï