නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

wjqreÿ 23 la .sh;a තාත්ති නැතිවුණ එක අද ඊයෙ වගේur Tgd ou[a[d
ur ur Tgd ou[a[d
ks,a n÷kd ß,d fudghd Tgd ou[a[d
ur ur Tgd ou[a[d'''

fï .S;h wid ke;s flfkl= fiùu fkdu, f.hlska wn ñgla fidhkakd fia w;sYhskau ÿIalr ld¾hhla nj fkdwkqudkh' oYl .Kkdjla mqrd Y%S ,dxlslhkaf.a foijka fukau fofk;a o mskjQ iqkaor ñksfil= jQ .%ekaú,a frdøsf.da kue;s l,dlrejd wurŒh pß;hla fjkafk zTgd ou[a[dz" zfoajdf,a ke; foúfhdaz jeks .S; j, isg zfkdakdjreks uy;ajreksz" zufkdaldhz jeks fnfyúkau ckm%sh;ajhg m;a ks¾udK ;=<ska ck;djf.a yo ne|.;a l,dlrejl= jQ ksidh' uydpd¾h tÈßùr irÉpkaøhkaf.a zuydidrz fõÈld kdgHfhka rx.khg msúis .%ekaú,a" zukfïz"  zisxyndyqz" ziqn iy hiz jeks m%lg fõÈld kdgH /ilg ish odhl;ajh ,nd ÿkafkah' Tyq iskudjg msúisfha f,iag¾ fÊïia mSßiaf.a zùr mqrka wmamqz Ñ;%mgfha iq¿ pß;hla rÕmdñka jqj;a miqj yxi ú,la" ovhu" iqoaÈ,df.a l;dj jeks m%lg Ñ;%mg /ilg rx.kfhka odhl ù wjidkfha fyd|u l,d wOHlaIl f,i iriú iïudkfhka o msÿï ,eîh' .%ekaú,a frdøsf.da kï l,dlrejd wmf.ka fjkaù jir 23 la .;jk fudfydf;a Tyqf.a iqkaor u;lhka kej;;a wjÈ lrkakg Tyqf.a jeäuy,a mq;Kqjka jQ Ñrd;a frdøsf.da iy wdorŒh ìß| Ydu,S frdøsf.da ´iafg%,shdfõ isg kj,sh iuÕ l< l;dnyls fï'

² .%ekaú,af.a ìß| iy f,dl= mq;d kj,sh g lshk l;dj

• Ñrd;a fldfyduo ´iafg%,shdfõ f.fjk Ôúf;a@

Ôúf;a fyd¢ka f.fjkjd' uu Ôj;a fjkafk ì%ianka k.rfha' fï ojiaj, wïñ;a fufya weú;a bkafk' uf.a fmdä u,a,s u¥m frdøsf.da bkafk;a ´iafg%,shdfjuhs' f,dl= u,a,s ;si,a frdøsf.da bkafk ,xldfõ' uu .=rejrfhla' tA jf.au ´iafg%,shdfõ idu úksiqre flfkla úÈyg;a fiajh lrkjd'

• ;d;a;d .ek ;sfhk u;lh fmdâvla wjÈ lf<d;a'''

;d;a;s .ek l;d lroaÈ ug uq,skau u;flg tkafk ;d;a;sf. ;snqK ksy;udkSlu' yßu iqkaor pß;hla' ;d;a;sf.a yskdj ug ;ju u;lhs' wmsg biair jdykhla ;snqfKa kE' ;d;a;s thdf. jev j,g hkafk nia tfla' ug u;lhs nia tlg ke.a.u ñksiaiq ke.sg,d iSÜ tl fokj ;d;a;sg b|.kak' tA ;rugu ;d;a;s .fï ñksiaiqkag mjd f.!rjkSh mqoa.,fhla fj,d ysáhd' ;d;a;s biair yeuodu Wfoag ke.sg,d îÉ tlg hkj ÿjkak' iuyr ojiaj,g wmsj;a tlal hkjd' îÉ tlg weú;a bkak yefudau ˜ydhs ñiag¾ frdøsf.da˜ lsh, w; jkkjd' tA jf.au wms fldfyyß lEulg .syska fyda W;aijhlg .syska f.or tkak leí tlla tkl,a n,ka bkakjkï mdfr hk ñksiaiq ;d;a;sj oel, jdyk k;r lr, wy, ;sfhkjd fldfyo hkafk wms .syska niaikako lsh,' tÉprg ;d;a;sg ñksiaiq wdofrhs'

• msfhla úÈyg Tyq Tn iy ifydaorhka   tlal ;snqK ne£u fudk jf.ao@

;d;a;s wmsg yß wdofrhs' f.orÈ yeu;siafiu thd fldfyayß yex.s,d b|, tlmdrgu mek, wms ;=kafokdj nh lrkjd' thd yßhg fmdä <ufhla jf.a f.or ysáfha' ;d;a;sf. mjqf,a ifydaorfhda miafofkla bkakjd' thd, tlal;a yß ,eÈhs' ;d;a;sf. ysf;a wïñg ;snqK wdof¾ uu fyd|g oelald' Y+áka .syska thd lÜáh tlal lEu lEj;a f.or weú;a wïñf. lEu tl lkl,a thdg kskao hkakE' thdg wïñ yok lEu tl ´fkuhs'

• ;d;a;s ke;s fjoaÈ Tn mqxÑ orefjla'''

Tõ' ;d;a;s ke;s fjoaÈ ug wjqreÿ fod<yhs' kuq;a uu mjqf,a jeäu,dfk' ;d;a;sf. urfK;a tlal jeäu,a mqf;la úÈyg mjq, we;=f<a ;sfhk j.lSï mqxÑ ldf,Èu jqK;a ug oekqKd' wms oelald wmsj Wiauy;a lrkak ;d;a;s ke;=j wïñ ;kshu úkao ÿl'

• ;d;a;sg ;snqKq rx.k" .dhk l=i,;d mq;d,g ke;so@

wms ;=kafokdgu fyd|g iskaÿ lshkak mq¿jka' uu ysgmq.uka f*aianqla .syska ;d;a;f. iskaÿ tfyu lshkj' kuq;a rx.k l=i,;djhla ;sfhkjo lsh,kï rÕmd,u n,kak ´fk'

• tA lshkafk Ñrd;ag rx.khg wdrdOkd ,eì, keye'''

wdrdOkd ,enqKd' kuq;a uu bkafka ´iafg%,shdfõ ksid iïnkaO fjkak wjia:djla ,enqfK kE' uu mdi,a .sfha ;d;a;f.a mdi, jqK fld<U fnkäla úoHd,hguhs' biafldaf,È fõÈld kdgH j, rÕmd,kï ;sfhkjd'• Tn ksjdvq jlgj;a ,xldjg tkafk keoao@

uu f.dvla jeflaIkaia j,g ,xldjg tkjd' wka;sug wdfõ 2019' Bgmiafi fldfrdakd ksid tkak neßjqKd' kuq;a fï wjqreoafo foieïn¾ udfi tkak ;uhs ys;ka bkafk'

• Ñrd;a újdylhso@

keye' ux ;du isx.,a' ;ju újdyhla .ek ys;, kE' isx.,a ,hs*a tl fyd|g tkafcdahs lrkjd'

• fldfyduo Tn orefjd tlal f.jk ld,h@

fyd|hs' f,dl= mq;hs pQá mq;hs tlal i;=áka bkakjd' .sh udfi 15 ;uhs ´iafg%,shdjg wdfõ' fmdä mq;d fufya bf.k.kakjd' fofjks mq;d bkafk ,xldfõ' Tyq vhf,d.a wdh;kfha uefkac¾ flfkla'

• ieñhd f.a  úfhdafjka miq  l,dfjka Tn,dg hï iyhla   ,enqKo@

ug u,f.or bjr fjkl,a fldfyduo tA foaj,a jqfKa lsh,j;a u;l kE' tA ish¨u foaj,a lf<a .%ekaú,a tlal l,d lghq;= j, ksr; jqK k¿ ks<s msßia' Y%shka; fukaäia" lu,a woaorwdrÉÑ" chka; pkaøisß" celaika weka;kS jf.a lsysmfofkla tl;= fj,d wms fjkqfjka *jqkafâIka tlla yeÿjd' tAlg tl;= jqK uqo,ska ;uhs uu f.or úhoï msßuyf.k mq;d,d ;=kafokdg b.ekakqfõ' tA jf.au .%ekaú,af.a iy uf.a mjqf,a wh wmsg Woõ l<d'

• ieñfhla ke;sj fld,af,du   ;=kafofkla yomq wNsfhda.h fudk jf.ao@

wdorŒh ieñfhla" msfhla tlmdrgu fydre f.ksÉpd jf.a ke;s jqKdu ´ku ujlg" ìß|lg tl ord.kak yßu wudre fohla' b;ska .%ekaú,a jf.a iqkaor ieñfhla ke;sj orefjd ;=kafokd Wiauy;a lrmq tl f,dl= wNsfhda.hla' Tyq ke;sfjoaÈ Ñrd;ag wjq 12 hs' fofjks mq;dg wjq 10 hs' pqá mq;dg wjq 4 hs' kuq;a uf.a orefjd jo fok orefjd ;=kafofkla fkfjhs' thd,d ;=kafokd yßu fyd|hs' bf.kSï jev;a mdvq lr.;af; kE' mq;d,d ;=kafokdf.ka ldjj;a miafika b|ka n,d.kak ´k jqfKa kE'

• mq;d,d ;=kafokdf.ka ;d;a;f. fmkqu msysg, ;sfhkafka ldgo@

pQá mq;dg' wks;a fokakgu ;sfhkafka uf.a fmkqu'

• ,xldfõ ;sfhk uy f.or oeka md¿jg .syskao@

oeka wjqreoaolg lsÜgqj b|ka ;jÿrg;a tAl wfma uyf.or fkfjhs' uy f.or ;snqfKa fudaor' miafi wms f.a úl=K,d fl<jrmsáhg udre jqKd' oeka f.j,a ;sfhkafka cdwe,' kuq;a fudaor f.or f.aÜgq lKqfõ wog;a .%ekaú,a frdøsf.da" 88" rcu,aj;a; mdr" fudaor" fld<U 15 kñka ,smskh i|yka'

• trxÈ fl!Y,Hd