නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

ziqÿ fkdakdZ  fkdoelafld;a ug WK .efkkjd-ikafoaYa nKavdrzikafoaYa nKavdrZ ke;akïziZ wo ldf,a fndfyda ckm%sh;ajhg m;a jk .S; ùäfhda j, olskakg ,efnk kula' we;a;gu ñhqisla ùäfhdafõ rx.kfhka odhl fjk k¿ ks<shkag;a jvd tajdfha wOHlaIl jQ ikafoaYa ñksiaiq w;r ckm%shhs lsõfjd;a ux ksjerÈhs' fï ckm%sh;ajh Tyq tl /hlska ,nd.;a;la fkdfõ' tA fjkqfjka Tyq l< lemùï wmuKhs' kuq;a wo ikafoaYa tA lemlsÍï iy uykaisfha m%;sM, foda;skau fk,ñka bkakjd' tA ksiduhs wo zfifkyil kjd;ekzg ;reK mrïmrdfõ fï olaIhdg wms wdrdOkd lf<a'''

² fmdä ldf,a ux úldr <ufhla'''

uf.a .u fmdf<dkakrej" ysÕ=rlaf.dv' uu mdi,a ;=klska bf.k.;a;d' bínd.uqj fikag%,a" rcrg úoHd,h iy fmdf<dkakrej rdclSh úoHd,fhka' ug bkafk whshd flfkla ú;rhs' wïuhs" ;d;a;hs" whshhs bkafk fmdf<dkakrefj' uu fmdä ldf, yßu úldr <ufhla' fmdâv we;a;ka w~kjd' tA w~kafk;a wkd.f;a uf.a wïud ke;s jqfKd;a uu fudlo lrkafk jf.a foaj,a ys; ys;' whsh;a udj w~jkak ks;ru úys¿ l<d uu yod.kak .;a; <ufhla lsh,' ux fmdä ldf, f.org fldgq fj,d bkak leu;s jqK <ufhla' hd¿fjd jqK;a f.dvla ysáfh kE' biafldaf, hkj f.or tkj ksod.kakjd' fmdä ldf, b|ka w~mq ksiduo ukaod ug oeka w~kak Wjukd foalÈj;a wef~kakE'

² mqxÑ ldf, l;d lf<a iqÿ wh tlal ú;ruhs'''

ux pQá ldf, wfma f.j,a me;af; ysáhd f,aä fvdlag¾ flkla' thdg lshkafk ziqÿ fkdakdz lsh,' tA fvdlag¾j ug biair i;shlg ojila yß n,kaku ´fk' oelafl ke;akï ug WK .efkkjd' b;ska WK .eks,d wïu,d udj thd .djg f.ksÉpu thd ˜wd''' fldfyduo mqf;a˜ lshmq .uka uf.a WK ikSmhs' biafldaf,È;a uf.a <Õ jdä lrj.;af; iqÿ wh' l¿ <ufhla jdä jqfKd;a ux .syska fjk ;eklska b|.kakj' oekakï we;a;gu ta úldr kE' oeka ux wdiu l¿ whg'

² udihla hkak l,ska Music video view ñ,shkh mkakk ryi'''

iuyr iskaÿ udihla fkfõ ojia fol hoaÈ;a ñ,shkh mek,d ;sfhkjd' m<fjks foa ug uf.a jev .ek 100] la úYajdihs' zf,f,kdz iskaÿj ß,Sia lroaÈ uu lsõjd fïl udihla hkak l,ska ñ,shk oyh mkakkjd lsh,d' fï fjkfldg ñ,shk ;syla tal n,, ;sfhkjd' ñhqisla ùäfhda tlla lroaÈ uu uq,a ;ek fokafka f,dflaIka tlg' ñksiaiqkaf.weye mskjk fohla ;uhs uu yeufjf,au fokak n,kafka' wdfha wdfha n,,d ú¢kak mq¿jka ks¾udKhka yefokak ´fka' uf.a ks¾udK ñksiaiq w;rg hkak jeäfhkau n,mdkafka ux ys;kafka f,dflaIkaia' ;du;a iuyre wykjd ks,ajka uqyqÿ ;Sf¾' msgrgl rE.; lrmq tllao lsh,;a'

² ks¾udKd;aul woyia  tkafk kdkfldg

woyia tkafka ;kshu ksoyfia bkak fj,jg'jeäfhkau nd;arEï tfla kdk fj,djg ;uhs' tfyu;a ke;akï cfka,hla whsfk jdä fj,d fldfyayß ÿr .ukla hkfldg'

² fï wjqreoafoa uu rÕmdkjd'''

fï <ÕÈ;a flfkla ug rÕmdkak lsh, wdrdOkdjla l<d' kuq;a ug ysf;kj oekau rÕmdkak ´fk kE lsh,' rÕmdkj lshk tl f,ais kE'b;ska rx.kh mgka.;a;= .uka w, lr.;af;d;a fï ;sfhk ku;a bjrhs' tA ksid tA .ek wOHhkh lr, ksr; fjkak ´k' uq,skau uu uf.au ks¾udKhl rÕmd,d n,kjd' t;fldg uf.a jerÈ ugu yod.kak mq¿jkafk' Tkak Thdg ;uhs uq,skau lshkafk' uu fï wjqreoafo rÕmdkjd'

² wdorŒh i.hska'''

uu uf.a àï tlg w¨;a leurduka flfkla .;a;d Èkql puq;a lsh,' tA jf.au ;drl i|rejka" pfudaoa *¾kEkavq" ksYdka; j¾Kisß ;uhs uf.a lKavdhu' frdahs l%sIa ;uhs ñhqisla ùäfhdaia j,g bkak whj fïlawma lrkafk' fï yefudau ug udr Yla;shla'

² msfkdalsfhda ks¾udKhg ksIamdolf.a .eg¨jla'''

ksIamdolf.fmdä fmdä .eg¨ j.hla wdjd' tA ksid ;uhs tA jefâ l,a .sfha' kuq;a tA ksIamdol ke;;a uu yß ksIamdokh lr, fï wjqreoafoa msfkdalsfhda fma%laIlhkag fokjd' ial%smaÜ tl ,sh," pß; ish,a,u f;darf.k bjrhs' iuyr úg msfkdalsfhdag l,ska uu yok fjk l;djl=;a t<shg tkak mq¿jka' ljqre ke;;a tAfl iÑka ,shkf.akï wksjd¾hfhka bkakjd'² fïl ,xldfõ yefok fjkiau jevla'''

;ju;a msfkdalsfhda kdÜáhla úÈyg yokjo Ñ;%máhla úÈyg yokjo lsh,d ma,Eka lr, kE' fudlo wms fïlg fhdod.kak Sound Effects rEmjdysks kd<sldjg ÿkafkd;a fjkia fjkak mq¿jka' tA jf.au thd,g ´k úÈyg lE,s lmkak fjkak mq¿jka' tfyu jqfKd;a ks¾udKh wmrdfo' kuq;a fyd|u úÈyg fïl wms TV tfla fmkakkjd' kdÜáhla jqK;a msfkdalsfhda n,, Ñ;%máhl w;aoelSula fm%laIlhkag ,nd.kak mq¿jka njg uu .erkaÜ lrkjd' msfkdalsfhda lshkafk yßhg uf.a Ôúf;a m<fjks mdr .ymq gegQ tl jf.a ljqre;a óg l,ska oel, ke;s ks¾udKhla'

² i|ysreiEfha rE.;lsÍï lroaÈ f,kaia tl jev ke;sj .shd'''

wms ojila .shd i|ysreiEfha Y+Ü tllg' fyd|g ;snqK leurdj ffp;Hh .djg .syska wrka n,oaÈ Use lrkak neß ;rugu f,kaia tfla fudkjfoda ne¢, ;snqKd' Y+Ü tlg yuqod ks,OdÍka ;=kaiShla tod weú;a ysáhd' fldfyduyß Y+Ü lr.kak;a ´fk' wms tod wkqrdOmqr jfÜu leurd fIdmaiaj,g l;d lr,d f,kaia fyõj;a yïnqfKa kE' tod jqfKa Ôúf;a ljodj;a fkdjqK isÿùula' miafi uu u,a,s flfkla wf;a leurdj yokak heõjd' miafi tA u,a,s flda,a lr,d lsõjd jEka tflaÈ f,kaia tfla lsis wjq,la kE lsh,' ug ;du;a ys;d.kak nE tod jqfKa fudloao lsh,'

² bÈß n,dfmdfrd;a;=

yefudau tlal fï bkakj jf.a wd;,a tfla wdofrka bkak tl ;uhs f,dl=u n,dfmdfrd;a;=j' wks;a ldrfKa uf.a jevj,g miafikau b|ka Woõ lrk whf.;a wkd.f;a ux yokak ´fk'

² ziz lshkafk mgka.;a;= ojfi b|ka n%Ekaâ tlla'''

ux ys;kafk uq,au ñhqisla ùäfhda tl odmq ojfi b|kau ziz lshkafk n%Ekaâ tlla'tA f,daf.da udr úÈyg ke., .shd'

² oeka ziz  Silver  Screen tlg f.akak ldf, yß

ziz f,daf.da tl uu jeäh ñhqisla ùäfhdaiaj,g Ndú; fkdl<;a tAl ñksiaiq w;rg .shd' kuq;a oeka tAl Silver Screen tfla fmkakkak ldf, yß'

• trxÈ fl!Y,Hd