නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

thd uf. ysf;a bv b,a¨‍jd uu ta bv ÿkakd - gkdId y;risxywdorh Èklg iSud l< fkdyels nj ienEh' tfy;a wdorh i|yd fjkajQ Èkhla mej;Sfï úfYaI jrolao ke;s w;r th ;u ;ukaf.a wNsu;h mßÈ ieußh yelsh' fmïj;=kaf.a Èkh ljqreka flfia ieurejo wdorfhka ne÷kq foyola l,amkdjg .; hq;=u ldrKh jkafka wdorh fjkqfjka je,kaghska hkqfjka Èkhla fjkaj ;snqKdo wdorh we;af;a je,kaghska Èkh fjkqfjka fkdjk njh' ;u fmïj;dg fyda fmïj;shg ys; mqrd wjxlj wdorh lrkak' túg f.fjk yeu Èkhlau wdorKSh Tng wdorKSh ojilau jkq we;'wysxil mqoa.,hdf.a fukau oreKqu mqoa.,hdf.a yojf;ao wdorh we;'

ta wdorh wm lsisúfgla úys¿jlg .; hq;= fkdfõ' tfy;a tl ys;la ke;s pm, .eyekqkaf.ka fukau msßñkaf.kao msreKq iudchl wjxl fmula m;d flfia kï Ôj;ajkako'wo mKfuka <`. isák fmïj;d fyda fmïj;sh fyg ojfia fjk;la n,d hkakg fya;=j fndfyda úg wkshï fmul meg,Su úh yelsh' wdorfha kdufhka flfkl=f.a n,dfmdfrd;a;= iqkq úiqk lrkakd lsisfiaa;a wjxl fmïjf;la fyda fmïj;shla fkdjkjd fiau yerhkakg is;d wdorh lsÍu úYd, jrols'yßhgu ;j Èkhlska Wodjk fmïj;=kaf.a Èkh ksñ;s lrf.k je,kaghska fâÜ tl wmg wjYHo keoao tu Èkh wm ieußh hq;=o keoao tfia ieuÍu jrolao hk ldrKd .ek kj,sh fjkqfjka l;dny lrkakg wms fndfydu f,ka.;= wdorKSh ;rejla f;dard .;a;d'fj<| oekaùï yryd l,d f,dalhg mh ;enq weh forK ñia Y%S ,xld ;r.hg iyNd.S fjñka ,nk ch.%yKh;a iuÕ rx.k lafIa;%fha È.= .ukla hk w;r;=r wo ojfia l=re¿ f,iska w;sYh ckdorhg m;aj fndfyda fokl=f.a wdorh Èkdf.k isák fudfyd;l lsß,s,a,shl fuka jir myla mqrd ne¢ fmu fkdfndaod újdyfhka fl<jr lr.;a gkdId y;risxy fndfydu wdorKSH úÈhg wdorh.ek fufyu lsõjd'

wdorh lshkafk jpkhlg iSud lrkak mq¿jka ye`.Sula fkfuhs tal yßu iqkaorhs' tys uQ,sl isoaOdka;h f,i uu olskafk flfkla ;uka leu;s flfkl=f. ysf;a ;uka fjkqfjka hï bv m%udKhla b,a,Suhs' tfyu tk flfkl=g ta bvlv ,nd§<d thd ±ka uf.a lshk tl f,ais myiq fohla fkfuhs yenehs l,amkdfjka ta foa lf<d;a wdorh fndfydu iqkaorj ú¢kak wmg mq¿jka'uu wkqrdOj w÷r.;af;a Ydkl lsh, uf.a fyd|u hd¿fjla yryd ta y÷kd .ekSfuka miafi wms w;r ;snqK ñ;%;ajh yryd ;uhs wkqrdO ug ta ñ;%;ajh fmï in|;djla lrd ÿrÈ. f.kshkakg fhdackd lf<a' Tyq hd¿fjla úÈhg b;du;a fyd| flfkla lshk tl uu fldÉpr wjfndaOlrf.k ysáh;a fmïj;d úÈhg thdj uf.a Ôúf;ag <xlr.kak tl fl;rï ÿrg iqÿiqo lshk ldrKdj .ek uu ish oyia jdrhla l,amkd l<d'B<`.g thdj okak lshk fndfyda fofkla f.ka wkqrdO fudkjf.a mqoa.,fhlao lshk tl;a fydh,d ne¨jd'tf;kaÈ ta yeu flfkl=f.kau ug ,enqfK Tyq fyd| flfkla lshk W;a;f¾ ksid udi follg ú;r miafi thdf. wdor fhdackdj yßu i;=áka uu Ndr.;a;d'uu .Ekq <ufhla ksidu fkfuhs ta úÈhg ys;, n,,d flfkla f;dar .;af;' fudlo wms ´ku flfkl=g fmïj;d" fmïj;sh úÈhg f;dard .kakd mqoa.,hd tlal fndfydald,hla Ôj;afjkak isoaOfjkjd' fï foaj,a msßñ <ufhl=g;a idfmaCIhs' fudk l%uhlska ±k y÷k .;a;;a ;ukaf. fmïj;sh f,i .eyekq <ufhla f;dard .ksoa§ weh ;ukaf. Ôú;hg fld;rï .e,fmkjo lsh, ys;, ne¨fj ke;akï msßñ <ufhl=f. Ôúf;a jqK;a kslrefka úkdY fjkak mq¿jka' wkak ta ksid meyeÈ,sj lshkak ´k ia;%S mqreI fíohlska f;drj wms wfma Ôú;j,g <xlr .; hq;af;a wjxl ienE wdorh nj'ta úÈhg wms ys;, u;, fydh, n,, f;dard .kakd fmïj;d fyda fmïj;sh ;ukaf.a ieñhd fyda ìß| lr.kakjduhs lshk iaÒr m%;sm;a;sfha b|f.k Tyq fyda weh iu. iïnkaOh wdrïN lsÍu ;uhs ksjerÈu l%uh werUq fm%auh tksfkldg mqo lroaÈ ta w;r isÿjk ieu fohl§u Tjqfkdjqka tlsfkldg wjxl úh hq;=uhs'


tfia fkdue;sj jHdc wdor f,dal ujd mdñka f,dalhd bÈßfha fndre ujdmEï i|yd wdor jka;hskaf.a Èk ieureï j,g iïnkaO ùu ;ud úiskau ;udj rjgd f.k mqyq wdfgdam ksiud ú¢kakg ;sfnk Ôú;h ú|jk ;;a;ajhg m;alr .kafkah'uu wjqreÿ myla wdorh lr,hs újdy jqfKa' tf,i .;jq §¾> ld,h Tyq ljqo Tyqf.a woyia uf.a woyia iu. fl;rï ÿrg .e<fmkjdo" Tyqg ud /ln,d .ekSug ;rï Yla;shla ;sfío" wfma bÈß wkd.;h Tyq ie,iqï lrkafka flfiao jeks fndfyda foa wjfndaOlr .ekSug;a fofokdg fofokd f;areï .ekSug;a fnfyúka Wmldß jqKd' tfy;a fhdað;j wfma újdyhg ;SrKh jk flfkla iu. jqjo ksjerÈj wjxlj weiqre lsÍu u; wmg ta wjfndaOh ,nd.; yelsjkq we;' fofofkl=f.a ne£ul id¾:l;ajh r|dmj;skafka fmï in|;d fyda fhdað; in|;d u; fkdj wjxlj wjHdcj tlsfkld f;areï .ekSu u; nj wm jgyd .; fyd;a bÈß Ôú;h i;=áka msreK tlla jkq we;'fm%auh újdyfhka fl<jr lrf.k wdorjka;hska wUq ieñhka njg m;ajq miqj jqjo ;uka fmr isg mj;ajdf.k wd wdorh tf,iskau mj;ajd .ekSug j.n,d.;hq;=h'

ßf,aIka Ysma tll§ fofokdf.a woyia .e<mSu w;HjYH neúka iEu wjia:djl§u .kakd ;Skaÿ ;SrK tl iudk ùu wjYHu jkq we;' ìß| ieñhdg fukau ieñhd ìß|g weyqïlka §u ;=< fofokdu bÈßm;a lrk hï hï u;jdo l:dny ;=<skau ksjerÈlr .ekSu ksjerÈ jq tlu u;hl msysgd bÈÍ lghq;= lsÍu ;=< wdorh msreKq iqkaor Èúhla Tng ks;e;skau ysñ jkq we;'iuyre lsisu f;areula ke;=j m%Yak we;sfjk úÈhg jev fnod.kakjd' msßñhd wksjd¾hfhka yïnlrkak ´k' .eyekq f.or ish¨u jev ;ksju lrkak ´k' fï foaj,aj,g fyd|u úi÷u úÈyg uu olskafk tl jy<la hgg wdmq fokafkla lsisu fj,djl fïjd Thdf. jev lshk wd;aud¾:ldñ is;=ú,a,g fkdhd ta yeufohlau wfma jev f,i ys;kakg ´k' uf.a ieñhd jHdmdßlfhla úÈhg Wmhkjd'

rx.k Ys,amskshla úÈhg uu;a wdodhula ,nkjd' ta bmhSï wms fokakf.u tfyukï Whk msyk tl frÈ ál fidao.kak tl f.a fodr msßisÿ lr.kak tl lfâ msf,a hk tl tlaflfkl=f. fjkafk fldfyduo@ ta yeu foau wfma fkao lsh, lr.;a;u ys;g ±fkk i;=g lsh, ksu lrkak neye' tfyukï wms yeuflfklau Ôj;a fjkak ´k ta i;=g ysf;a r|j.ksñka fkao @wkak ta úÈhg yeu fohlau ys;g nrla fkdfjk úÈyg lrf.k hk w;fr foudmsh {d;s ys;ñ;%d§kag fukau wfma wi,ajdiSka fjkqfjkq;a bgql< hq;= hq;=lï rdYshla ;sfnkjd' ta yeu wjia:djl§u wms wkq.ukh l< hq;=jkafkao tal Thdf. fïl uf.a lshk fn§u fkfuhs' wjia:dj f;areï wrf.k ta i|yd lemùfuka bÈßm;a ùuhs'flfkl=g ysf;kak mq¿jka Th lshk foaj,a lrkak mq¿jkao fldfyduo ta ;rï lror ndOl bjikafk lsh,'

mD;.ack ñksiaiq yeáhg wfma w;ska hï hï jerÈ fjk wjia:d ´k ;rï ;sfhkjd' tjeks wjia:dj, wmg flaka;s hEu;a idudkH fohla' kuq;a fokafkl=f.ka tlaflfkla flaka;sfhka miqjk úg wks;a flkd ys;d u;d bjiSug mqreÿ mqyqKq úh hq;=uhs' tfia fkdjqK ;ek iu.sh iudodkh Tjqfkdjqka flfrka m,dhkak jeä ld,hla .;fjkafk kE' b;ska tjeks wiu.slï ueo ysf;a ;rfyka je,kaghska fâ fi,sfí%Ü lrk tfla lsisu f;areula kE" tlsfkld ;=< we;slr .kakd wjfndaOh iu.sh wkqlïmdj jeks .=Kdx. ksidu Tjqfkdjqka flf¾ we;s jk wdorh ieuod tlf,i yojf;a r|jd.kakjdkï Wodjk yeu Èkhlau wmsg je,kaghska fâ tlla fjk tl lsisÿ n,fõ.hlg kj;ajkakg neye'

² Oïñl fyajdjiï