නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

weia r;=fj,d ysgmq fudfyd;lhs ug ,enqfKa weiarisld fo,aj, lshkafk uy uqyqola jf.a úYd, l,dj we;=f<a bvla fydhñka hk l,dldß‚hla' miq.sh Èfkl l,dfjka wE;a ù jir y;rlg muK miqj weh rx.kfhka odhl jqKq weia ksudjg m;afjkj;a tlal ;j;a ks¾udK lsysmhlgu wehg fodr.=¿ újr fj,d' ta .ek jf.au l,d .ufka wd.sh f;dr;=re weh fufyu fnod.;a;d'''

• fudkjo Tfí w¨;a jev   lghq;=@

l,dj .ek l;d lroaÈ uu uq,skau u;la lrkak ´fk zweiaZ kdgH .ek' weia lshkafk uf.a Turning point tlla' l,dfjka wE;a fj,d b|, wjqreÿ y;rlg ú;r miafi ;uhs uu zweiaZ tlal wdfhu;a rx.khg wj;S¾K jqfKa' .sh i;sfh fg,s*s,aï tll rEm.;lsÍï ;snqKd' ;j ks¾udK follg wdrdOkd ,eì, ;sfhkjd' ta folg wdrdOkd ,enqfK weia kdgHfhka uu kej;;a fma%laIlhd yuqjg wdmq ksid'• Tn ;SrKh lr, ;snqKo kej;;a rÕmdkafk kE lsh,@

uu fm!oa.,sl wdh;khl /lshdjla l<d' l,dj ;=< f,dl= r|dmeje;aul=;a kEfk' b;ska fmdä l,lsÍul=;a ;snqKd' ta ksid uu l,dfjka wE;a fj,d ysáhd'

• l,djg msúfikafk fldfyduo@

l,djg msúiSu wyïnfhka isÿjqK fohla' kuq;a uf.a iuld,Skhka udj myqlrf.k l,dfõ biairyg hoaÈ ug ta ;=< /£ula ;snqfK kE' fudlo f.dvla ks¾udK j,g udj .;af; kE'

• mjqf, úia;r'''

mjqf, bkafk wïuhs" ;d;a;hs" udhs" wlalhs" u,a,shs' ;d;a;d bkafk wefußldfõ' fï fjkfldg mÈxÑh uyr.u'

• mdi,'''

uu bf.k.;af; .fï biafldaf,' mKdjekak lshk .fï ;snqK fmdä biaflda,hl' miafi lyj;a; uOH úoHd,hg we;=<;a jqKd'
• weia yd iïnkaO fjkafk'''

lafIa;%h .ek l,lsÍula tlal boaÈ uu fm!oa.,sl wdh;khlg .shd v%dud tll ial%Ska fgiaÜ tllg' ta v%dud tl ug ,enqfK kE' kuq;a ug tod tf;kaÈ pkaok ,shkf.a uy;auhd uqK.eyqKd' Tyq yryd ;uhs ug zweiaZ kdgHhg iïnkaO fjkak ,enqfKa' tys wOHlaI yiqka iór" täg¾ pkaok ,shkf.a" msgm;a rplhd jQ ÈfkaId mqxÑfyajd uu u;la l< hq;=uhs' fï ;=kafokd ke;akï uu zweiaZ kdgHfha kE' oeka wdfhu;a rÕmEfï WK weÕg weú;a ;sfhkafka' weia ksid ;uhs rÕmEfï wdYdj wdfhu;a wdfõ'

• l,dfj lems,s flá,s jeähs jf.a'''

fï lafI;%fha lems,s flá,s ;sfhkj' udj pßf;lg f;darf.k uqyqr;a tl;a ;sh, wka;su fudfydf;a ta pßf;ka udj whska lrmq wjia:d ;snqKd' ;j;a wjia:dj, kdgH j, IQáka mjd lr, uf.a fldgia lm, od,d ;snqKd' Th foaj,a ksid ;uhs ug l,dj .ek l,lsrefK'

• Tfí m<uq Ñ;%má w;aoelSu .ek u;la lf<d;a'''

2017 uf.a m<fjks Ñ;%mgh fld<U ikaksh ß,Sia jqKd' ug f,dl= wdidjla ;snqKd Ñ;%máhlg;a rx.kfhka odhl fjkak' talg ug Woõ lf<a jqK fyaud,a È,aIdka iy y¾I Wvlkao' ta jf.au ir;a fld;,dj, jeks l,dfõ oejeka; pß;hkaf.ka ,nd.;a w;aoelSï yßu jákjd'

• rx.kfha n,dfmdfrd;a;= fudkjo@

rx.kh me;af;ka wvqmdvq yodf.k biairyg hkak wdihs' ta jf.au uu rÕmdkak wdidfjka bkak pß; lsysmhla ;sfhkj' Y,ks ;drld lshkafka uu leu;su rx.k Ys,ams‚hla' weh l,dj ;=< úúO pß; Tiafia rx.kfhka odhl jqKd' uu;a leu;s ta jf.a tlu pß; j,g fldgq fkdù úúO mrdihka ;=< rx.kfha fhfokak' l¿ pß;hla" uqvqlal= pß;hla lrkak wdihs' ux okakE tal fldÉpr ÿrg id¾:l fjhso lsh,' kuq;a tjeks pß;hlg ux yß wdihs'

trxÈ fl!Y,Hd