නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

wof¾ lr, újdy jqk flfkla yeáhg mq;hs f,a,shs ÿria lr, ;shkak ug ys; ÿkafk kErej ÿgq ieKska w; orejdf.a isg jeäuy,a mqoa.,hd olajd y÷kk wehj kej; kej;o y÷kajd §ug wgqjd àld ámamks wjeis fkdfõ' iqmsß ;re udjf;a weúo wd tA y`vg f,djla wdorh lf<ka m%ix. fõÈldjg ke;=ju neß jQ wñ,d k§Ydks kï jQ wehf.a wo oji flfia ±hs ±k.kq ßisfhka wms kj,sh fifkfyfia kjd;ekg weh le|jkakg is;ñka miq.sh 20 fjksod Wfoa kjfha isg iji my olajd jßka jr wef.a cx.u ÿrl:khg weu;=ï 20 lg jvd ,ndÿkak;a tA yeu jdrhla mdidu kdo jQ ÿrl:kh bfíu úikaê jkakg jqKd tfy;a iji 5'10 g fï wka;su W;aidyh hehs is;ñka wms wehj weu;=jd'fyf,da ljqo fï''' kj,sh m;a;frka''' wfka iudfjkak f.dvla flda,aia wrf.k ;sfhkjd ''' we;a;gu wo ojig f*daka tl w;g .;af; ±ka ''' uu weô,smsáfh wfma .fï f.or weú,a,d bkafk ''' fudlo wo wfma f.dhï lemqjd' ±ka ;uhs tA jevál bjr jqfKa'fï fj,dfj l:d lrkak mq¿jkao wms weyqjd''' uv kdf.k fyd|gu uykais fj,hs bkafk''' ta;a l:d fkdlr fldfyduo fuÉpr uykaisfj,d udj fydhmq Thd,;a tlal''' wykak ´k fohla weh fndfydu f,ka.;=j lsõjd'''

² wykak ys;df.k ysgmq foaj,a me;a;lg od,d uq,skau wef.ka weyqfõ ;du;a l=Uqre jev lrkjo lsh,hs'

wfka Tõ .fï bmÈ, .fïu yeÿk jevqk ug l=Uqre jev wreuhla fkfjhs' wñ,d k§Ydks lshk fï uu .dhsldjla jqfKa fld<U mÈxÑhg .sys,a,d fkfjhs .fï bkak ldf,;a uu ix.S; lghq;=j, kshe¿kd' tod b|,d l=Uqre jev;a l<d' ix.S; lghq;= jeäÈhqKq lrf.k .sh .ufkÈ tA jevlghq;=j, myiqjg;a orefjd fokakf. wkd.f;a fjkqfjkqka fld<ôka f.hla wrf.k mÈxÑ jqKdg wmsg ljodj;a Wmka.u j;a;msáh l=Uqr wu;l lrkak neye' wmsghs lsh,d ;sfhk bvlvïj, n;, je,la uCoafCodlald oKavjla ysgjf.k l=Uqr lE,a, jmqr f.k fmd<fj my.y, bkakj ;rï i;=gla wmsg keye'

² t;fldg ix.S; lghq;=

ta foaj,a jqK;a .fïo fld<Uo lsh, fjkila kE' wo ?g;a weô,smsfh m%ix.hlg hkak ;sfhkj' wdrdOkd ,enqKu fldfya jqK;a wmsg tajg iyNd.s fjkak fjkjd'

² fï ojiaj, fudkjo lrkafk

myq.sh ldf, rgg n,mdmq úúO wjdikdjka; ;;a;ajhka ksid ix.S; m%ix. iïmQ¾Kfhkau jf.a kej;s,dfk ;snqfK' ta ;;aa;ajh wjika fjñka ;sfnk ksid ±ka ix.S; ixo¾Ykj,g ks;r wdrdOkd ,efnkj' tA lghq;=;a tlal álla ld¾h nyq,hs'

² ta ld¾hnyq,;ajh Tfí jHdmdßl lghq;=j,g ndOdjla fkdfjhso

we;a;gu uu idß fYdma ;=kla mj;ajdf.k .sh flfkla' tA;a miq.sh fldfrdakd iufhka miafia fYdma iïmQ¾Kfhka jykak isoaO jqKd' fï fjoaÈ Tka,hska yryd ;uhs tA lghq;= isÿlrkafka fj<odula lsh,d fohla fjkafku ke;s;rï fudlo ñksiqkag lkak fndkakj;a i,a,s ke;s ld,hlafk ±ka ;sfhkafk'² wñ,d jevf.dvl meg,d bkak wñ,g ieñhdf.ka fudkjf.a iyfhda.hlao ,efnkafk

tAlkï fukak fïjf.a lsh,d úia;r lrkak wudrehs' fudlo Wfoa ke.sgmq fj,dfj b|,d ? kskaog hklï uf.a ish¨u jevj,g thd ,ndfokafka lshkak neß;rfï iyfhda.hla' we;a;gu iuka;f.ka fï úÈhg Woõ Wmldr fkd,efnkak uu fï foaj,a ;kshu lr .kafka fldfyduo lshk tl;a m%Yakhla tA ;rugu thd ,dfnok iyfhda.h m%n,hs'

² orejka .ek l:d lf<d;afï fjoaos mq;dkï újdylhs' ÿj ;du wOHdmk lghq;=j, kshef<kjd'

² mq;dg blaukskau újdyhla lr, ÿkafka j.lSïj,ska ñfokak ys;df.ko

wfka keye' mq;df.hs wYsxYd ÿjf.hs iïnkaOhg wjqreÿ 5 la .;jqKd' Th w;fr ;uhs mq;d úfoaY.; fjkak ,l,Eia;s jqfKa wdorh lr,d újdy jqK fokafkla yeáhg uuhs iuka;hs yeufj,dfju ys;=fj thd,d tfyu ÿriafj,d bkak ´k keye lshk tl' ta ksid ;uhs mq;df. újdyh blaukskau lf<a' ±ka fokaku úfoaY.; fjkakhs yokafk'

² whshf. Ôúf;a isoaO jqK tA fjki .ek ÿj fudlo lshkafk

ÿjj wog;a jeäfhkau n,d.kafk mq;d' fokakg fokak yßu tl;=hs' úfYaI fohla tA .ek lshkak kE' ta;a thd fjäka tl ±laldfk' ±ka bkak <uhs biair wms jf.a fkfuhsfk' wms ys;kjg jvd fohla thd,d okakj Th w;fr uu;a ks;ru lshkjd ±ka whshg lror lrkak tmd lsh,' tA lshk foaj¨;a wyf.k bkakj' mq;d .shyu kï ÿjg tAl f,dl=jg ±fkaú'


² ta md¿j ÿl ±fkkafk ì;=ïf. kx.sg ú;ro wïug ±fkk tlla keoao

wfka uf.a w;la levqKd jf.a ;uhs' mq;;a iuka; jf.au yeu foalgu Woõ lrk yßu lSlre orefjla' md¿hs mdvqhs ;uhs' ta;a wms taj ú|f.k orejkaf.a wkd.;h ta whg ´k úÈhg yodf.k Ôj;a fjkak bvfokak ´k'

² Th jefvka ñysß y`äka .S .hk iqrEmS .dhsldjla blaukska wdÉÑ flfkla fjkj fkao

wfka tAlg uu yßu leu;shs' ,dnd, jhfiÈ újdyfj,d wïu flfkla jqKd jf.au yhs y;a;sh ;sfhk ldf, uqkqnqrka ñksìßhka k,jkak;a uu wdihs'

² bÈß ix.S; lghq;= ie,iqï fjkafk fldfyduo

fï fjoaÈ w¨;a .S; lsysmhlau ks¾udKh lrk .uka bkafk' Th w;fr uu rpkd lrmq .S;hla y¾IK Èidkdhl ix.S;j;a l<d' fndfydu ,iak f;areula ;uhs tys .eífj,d ;sfhkafk' wkqrdOmqf¾ b|,d ;ukaf. fmïj;d fld<U /lshdjlg weú;a kej; .ug tk;=re we`.s,s .ksñka isák wysxil fmïj;shlf. ysf;a uefjk is;=ú,s ;uhs tA .S;h yryd lshfjkafk'

² w¨;a ks¾udKhg rEm rpkdjla lf<d;a krl o'

wksjd¾hfhkau lrkjd' ta .S;hg jf.au ;j;a uf.a .S; follg ñhqisla úäfhda lrkak fï fjoaos ish¨ lghq;= iqodkï lr,hs ;sfhkafk'

² ±ka biairjf.a rx.khg wdrdOkd keoao

biair lsh,;a f,dl=jg wdrdOkd ,enqfK keye' fudlo uu jD;a;sfhka .dhsldjlafk' uu leu;shs t;ku bkak' tA;a ,enqK wdrdOkd ms<s wrf.k uu rx.kfhka odhl jqKd' ks¾udK lSmhlu' fudlo wjia:dj lshk tl yßhg jákjd ´ku flfkl=g'

² Ôúf;a Èyd wdmiq yeß, ne¨fjd;a

i;=gla ñi ÿlla keye' W;aidyfhka Ôú;h ch.;a; lshk tl iaÒrju lshkak mq¿jka' Th w;fr tod jf.au wo;a wms mjq,la jYfhka lsisu flfkl=g lrorhla ke;=j i;=áka iu.sfhka Ôj;a fjkdj wfma mdvqfõ'

Oïñl fyajdjiï