නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

widOdrKh ksid iïudkhla m%;slafIam lrmq tlu .dhsldj uu- iqcd;d w;a;kdhlisxy, ix.S;fha ukaø" uOH" WÉp hk iajr mrdihka ;=ku tl f,i ch.;a weh ish uOqr yçka wdorKSh Y%djlhd Wfoid .ehQ .S; ixLHdj mkaoyi blaujd we;' isxy, Ñ;%mg 352 la fukau oñ< Ñ;%mg 20 la i|yd miqìï .S; oyilg jvd .hñka o m%ùK k¿jka fofofkl= fjkqfjka miqìï .S; .ehQ tlu .dhsldj ùfï Nd.Hh o ysñlr f.k isák weh leiÜmg 85 lg wêl m%udKhlg .S .hñka jeäu leiÜ mg ixLHdjla ks¾udKh l< .dhk Ys,amsksh o jkafkah' Y%S ,xldj ;=< jeäu NdId .Kklska .S .hd we;s w;r tu NdId ixLHdj 9 ls' tf,i tod fuod ;=r ;u .dhk yelshdjka m%fhdackhg .ksñka fy< .S wUf¾ rka iajrh f,iska msÿï ,nkakg ;rï jdikdjka; jQ iqcd;d w;a;kdhl kue;s ta .S; fldals,dúh wms kj,sh fifkyfia kjd;ekg lef|õjd'''

uf.a ;d;a;d tï' tÉ' ã' fmf¾rd jD;a;sfhka fmd,sia ks,Odßfhla' fndfydu kS;s.relhs' ta jf.au l,djg mqÿu úÈhg wdorh l<d' ta ksidu fjkak ´k wïuj ;ukaf. Nd¾hdj úÈyg f;dard.kak;a we;af;' fudlo weh .dhk Ys,amskshla jf.au  gj¾ fyda,a ks<shla' kñka úu,d ldka;d' wïuf. l,d yelshdjka ud we;=¿ ifydaor ifydaoßhka miafokdgu iycfhka Wreu jqKd' ta ldf,a wfma f.or yeuodu jf.a yjig .dkd ncdkd idohla ^.dhkh yd jdok& ;sfhkjduhs' fjk foujqmsfhda <uhskaj wOHdmk lghq;=j,g ú;rla iSud l<dg wfma wïuhs ;d;a;hs wOHdmk lghq;=j,g fhduqlrk w;fr wmsj tl;=lrf.k ta úÈhg úfkdao jqKd'tf;kaÈ wlal i¾mskdj;a uu is;drh;a jdokh lrkj' whsh ;í,dj;a u,a,s Bg fkdfojeks f,i fndxf.da v%ï tl;a jdokh lrkjd' kx.S rxckS b;ska kgk tlu ;uhs lf<a'

Th úÈyg wms mjq,la f,i yßu wdofrka i;=áka úfkdafoka l,a .; l<d' f.or ;snqKq l,d mßirh;a tlal ug;a fkd±kS uu .dhkhg msúfikafk jhi wjqreÿ wfܧ' t;fldg uu le,Ksh fjouq,a, uy úÿyf,a 4 jif¾ YsIHdjla' ta úÈhg ix.S; lghq;=j,g iïnkaO jqK uu jhi wjqreÿ 14 § Ñ;%mg miqìï .dhsldjla jqKd' ta fidfydhqfrda Ñ;%mgfha rÕmE ,Skd o is,ajd lshk rx.k Ys,amsksh fjkqfjka'fldfydu yß uu ix.S; wxYfhka bÈßhg meñfKñka 1961 jif¾§ rcfha ix.S; úµd,hg we;=<;a fj,d jir 6 l mdGud,djla id¾:lj ksu lr, .dhk fukau jdok úYdrojßhl njg m;ajqKd' ix.S; úµd,fha bf.k .kak ldf, ;uhs ug kjr;ak w;a;kdhl ±k y÷kd.kak ,efnkafk' jir 6 la fndfydu <Õska weiqre lrmq wms fokakf. ys;a we;=f, tlsfkld flfrys wdorhla we;sfj,d ;snqK;a tA nj m%ldY fkdlr wOHdmkh ch.;a;d' 1967 wjqreoafo ;uhs wms újdy jqfKa' tod fmdarefjÈ m<`ojmq ux., uqoao .sh iqudfka fjklï tlÈ.g wjqreÿ 56 la uf. wf;a ;sì, weÕs,af, wdndOhla ksid .ef,õjd' kej; uy;a;hf. w;skau tal od.kakjd' újdyfhka miafi Tyqf.ka uf.a ix.S; Èúhg;a tÈfkod f.or fodr jev lghq;=j,g;a ,enqK iyfhda.h fï ;rï lsh,d lshkak ñïula kE'

ta ;rugu  úYd,hs' wfma le±,a,g tl;= jqfKa mq;d,u ;=kafofkla' f,dl= mq;d fya,s' fojekshd pdkl' nd,hd iñka' ìß|la" ujla" .Dykshla jf.au .dhsldjla lshk ta N+ñld y;ru uu lsisu j.lSula meyer fkdyer mj;ajd f.k .sfha ieñhf. Woõ Wmldr ksidu ;uhs' ?g ixo¾Ykj,g .shdu tkafka mdkaor' ta weú;a Wh, msy, orejkaf. ish¨ lghq;= lr, Tjqkaj mdi,g wer,, wms fokaku /lshdjg;a .shd'uf.a uq,au /lshdj l¿;r .=re wNHdi úµd,fha lÓldpd¾h ;k;=rla' t;kska mgka f.k wOHdmk ks,Odß"  wOHdmk wOHCI ^fi!kao¾h& lshk ;k;=re;a fydUj, ;uhs uu úY%du .sfha' uu yeu fj,djlu ys;=fj .dhsldjla ùu ÿ¾,N wjia:djla' ta yryd ,efnk wdorh" f.!rjh /l.kak kï ix.S;h yryd w¨;a fohla lrkak ´k lshk tl'

ta wkqj uf.a lemùu W;aidh u;' isxy," yskaos" oñ<" W¾ÿ" urdÀ" fnx.d,s" fkamd,s" bx.S%is" ixialD; hk NdId kuhlskau .S; .ehQ ksid ,xldfõ jeäu NdId .Kklska .S; .ehQ .dhsldj" bkaÈhdfõ NdId lsysmhlska m%ix.hla meje;ajQ tlu Y%S ,dxlSh .dhsldj" m%ùK k¿jka fofokl= fjkqfjka miqìï .S; .dhkd l< tlu .dhsldj" leiÜ mg 85 lg wêl m%udKhlg .S .ehq ksid jeäu leiÜ mg ixLHdjla ks¾udKh l< .dhsldj jYfhkao fndfyda we.hSïj,g ,lajqKd'fï fjoa§ ud úiska .dhkd l< .S; ixLHdj 5000 lg wêlhs' tA .S; f.dkafka uu fndfydu wdYdfjka .ehQ Y%djlhka b;du;a leue;af;ka weiQ iy Tjqka w;r ckms%h jQ zzwd.ka;=l l=re,a,d fldfykafoda weú,a,dZZ" zzfnd,ka fmdä kx.s álla ysgmkaZZ" zzfk;a jid ijkska widZZ" zzÔj;ajk ;=re ud Tfn fijK m;kjdZZ zzjeiaig f;ñ f;ñ ud hk ,iaikZZ wd§ .S; /ilu ks¾udmlhd ieñhd kjr;ak w;a;kdhl' ix.S; lghq;= ksidu wfma rfÜ m%:u ix.S; wOHCIjßh" .dhk yd jdµ úYdro" l,diQÍ wdpd¾h" Y%S ,xld fmd,sia f;aud .S;fha fukau fmd,sia úfYaI ld¾h n<ldfha f;aud .S;fh wOHCIjßh hk f.!rj kïnqkdu hk msÿïj,g ,lajqKd'tlu ojfia Ñ;%mg 4 lg .S; 4 la má.; lr, Ñ;%mg miqìï .dhk wxYfhka jd¾;djl=;a msysgjkak ug yelshdj ,enqKd'


ta Èkh ;=< l|dfka tia' mS' tï" ye|, úch" le,Ksfh iriú" kdrdfyakamsg ,xld hk Ñ;%.dr ;=< uu .S; 4 má.; l<d'fuf;la f.jqK uf.a .dhk Ôú;h ;=< b;du;a iqúfYaIS we.shSï f,i ug iïudk rdYshla ysñfj,d ;sfhkjd' ta;a 1967 wjqreoafo ,enqK iaj¾K ixL iïudkh yer wfkla yeu tllau ug ,enqfK tajd ,efnkak ´k wod< ld,fha§ fkfuhs' ta úÈhg ix.S; fCIa;%h ;=< úúO widOdrKlï isoaO jqKd' mri;= u,a Ñ;%mgh fjkqfjka fyd|u .dhsldjg ysñ iïudkh ks¾foaY jqfKa ug' tfyukï fyd|u ix.S; wOHlaIjrhd fjkak ´k ,hk,a w,a.u uy;d' Tyqg ta iïudkh ÿkafk kE' kdo ud,djla ke;=j .S;hla mj;skak nE' ta ksid uu iïudkh ,nd.kak .sfha kE' ta úÈhg ,xldfõ iïudkhla m%;slafIam lrmq tlu .dhsldj uu' miqld,hl§ ta iïudkh ug f.org f.k;a ÿkakd' Th lsis foalska uu lvd jegqfK kE'

uu Ôúf;a lvdjegqKq ojila ;sfhkjd kï ta uf.a fojeks mq;d pdkl w;a;kdhl hqO yuqodfõ lms;dkajrhl= f,i fiajh lrñka isáh§ rg ±h fjkqfjka Ôú;h mQcd lrmq oji ú;ruhs' uu tod we`vqfj;a kE' oyï fmd; m; lshj,d nK wy,d ud ,ndf.k ;snQ wjfndaOh ksidu ta Èkfh;a y~d fkdjeà bkak ;rï Yla;shla uf.a ysf;a we;sfj,d ;snqKd' mq;d fjkqfjka mq¿jka yeu fj,djlu msx oyï lrñka fndfydu ie±ye is;ka  lsisu flfkl=g lrorhla fkdfjk úÈhg wjika yqiau msgfõjd lshk m%d¾:kh ks;r isysm;a lrkjd' meh 24 la we;=<; uf.a foayh ffjµ úµd,hg ndr fokak wjYH ish¨u ,shlshú,s fï fjoaÈ uu ilia lr,hs ;sfhkafk'

f,dl= mq;d fya,s újdy fj,d mÈxÑh ud,fí thdg ÿfjl=hs mqf;l=hs bkakjd' tlu ñksìßh ixfoaYd w;a;kdhlg fyd| .dhk yelshdj ;sfhkjd' uu m<uqj .dhkd l< u,a fia Èf,ajd f,d ;=f,a .S;h tod má.; fkdlr ;uhs úldYh jqfKa' ta .S;h ñksìßh ,jd .dhkd lr má.; l<d' uu ke;s ojil uf.a .S;j, whs;sh mq;d, fokakg;a uqkqnqre ñksìßhkag;a ;uhs'fmdä mq;d iñka jD;a;sfhka .=jkakshuqfjla'

Tyqg bkafk mq;d,u fokafkla' ñßydfk iñka mq;df. f.g hdnoj ug;a uy;a;hg;a Ôj;a fjkak ish¨ myiqlï iys;j fï f.a yo, §, ;sfhkafk fmdä mq;d' mq;d, fokaku udj;a uy;a;hj;a fyd¢ka /ln,d .kakjd'Bg wu;rj wms fokakd wkqrdOmqf¾ mqoìug fndfydu <Õska f.hla yodf.k udrefjka udrejg tys;a mÈxÑfj,d bkakjd' wkqrdOmqf¾ lshkafk fudlla yß fya;=jla ksid uf.a Ôúf;ag f,dl= iïnkaOlula ;sfhk m%foaYhla' mqxÑ ldf, b|,u uf.a ysf;a wdidjla ;snqKd wkqrdOmqf¾ ug mÈxÑ fjkak ;sfhkjd kï lsh,d' fldfydu yß ta wdYdj;a uu bgqlr .;a;d'wkqrdOmqfr;a ñßydfk f.or;a uu ix.S; mx;s mj;ajkjd'

úfõlhla ,enqKdu ix.S; NdKav jdokh lrk tl;a Ydia;%Sh ix.S;hg ijka fok tl;a uf.a mqreoaola' fudlo fldÉpr jhig .sh;a ix.S; Ys,amskshla úÈhg fï Ôúf;ka iuq.kakd f;la wfma weÕg ld jeÈ, ;sfhk ta yelshdjka hgm;a fjkafk kE'Ôú;fha ,nkak mq¿jka yeu iem iïm;lau ch.%yKhlau ysñlr f.k wo uu;a uy;a;h;a f.jkafka fndfydu ieye,a¨ m%S;su;a Ôú;hla' wkak ta ksid Ôú;h Èyd wdmyq yeß, n,aoa§ i;=gla ñi wfma ys;aj, ÿlla kE'

Oïñl fyajdjiï