නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

thd yd lshkafk;a kE tmd lshkafk;a kE yenehs lshk ;eklg tlalka hkjd - uOqIdks úchr;ak2018 jif¾ ysre kd,sldfõ mej;s wjqreÿ l=ußh ;r.fha fyd|u Pú l,Hdksh fukau oCI;u l=ußh f,i wNsfIal ,enQ wehg rx.k fCIa;%hg wdrdOkd ,efnkafk ys;d.kak neß úÈhg' ta jkúg újdy Èúhg we;=<;a fjkak iQodkï fj,d ysgmq wehg ta wdrdOkd ms<s.kak yelshdjla ke;sfjkjd' ta;a Wvrg ukd,shla f,i yevfj,d §. .sh uOqIdks úchr;akj kej; kej; o Wvrg ukd<shla f,i irikakg fndfyda rEm,djkH Ys,amSka je< fkdleã bÈßm;a jQfhka fï jk úg weh ;=kaish j;djlg jvd Wvrg ukd,shla fia ,l,Eia;s ùug ,enqK wjia:djka .ek kj,shg fufyu lsõjd'''

² n,dfmdfrd;a;= fkdjQ wdrdOkdjla'''

2017 wjqreoafo ;uhs ug uq,skau ys;mq ke;s úÈhg ysre kd,sldfjka wjqreÿ l=ußh ;r.hg iyNd.s fjkak weu;=ula yryd wdrdOkd lf<a' whÿï lf<a ke;s ksid ;r.hg iyNd.s fkdjk nj uu ±kakqjd' kej; 2018 jifrÈ;a ta weu;=u ug ,enqKd' ta fjoaÈ fld<U whsh,f. f.or kej;s,d wOHdmk lghq;=j, ksr;fj,d ysgmq ksid uu whshf. uo¾bkaf,dag ta nj lsõjd' ta wdkaÜ whshg;a fkdlshd udj tod uQ,sl jgfha ;r.hg tlalf.k .shd' t;kÈ fojk jgh i|yd udj f;areKd'

² fodaIdfrdamK ueo'''

tod f.or weú;a ;uhs whshg tA .ek lsõfj' Tyq fmdâvlaj;a leu;s jqfKa kE tA ;r.hg uu bÈßm;a fjkjg' kEk;a wef.a wïu;a udj ta jifr ysre wjqreÿ l=udß ;r.hg hjkak f,dl= lemùula l<d'

² ch.%yK folla'''

;r.dj,sh mqrd ñks ghsg,aia y;rla jf.a ;uhs ;snqfK' ta w;ßka fyd|u Pú l,aHdksh jf.au ;r.dj,sfha oCI;u l=ußh f,i;a ch.%yK ysñ jqfKa ug'² im%hsia wema,sflaIka tlla'''

uf.a fy`ou hd¿fjla bkakj ir,d yxikS lsh,' thd tA ldf, ks;ru lshkjd WU ,iaikhsfk wjqreÿ l=udß ;r.hlg bÈßm;a fjhkafld lsh,' wdidj ;snqKg ug tAl lrkak neß jqKd' ir,d ;uhs ug;a fydfrka uf.a f*dfgda tlla tlal wema,sflaIka od,d ;snqfK' tAl uu ±k.;af; yeufoau bjr jqKdg miafi'

² rx.khg wdrdOkd'''

wjika uy ;r.fhka miafi rx.khg iïnkaO fjkak fndfyda wdrdOkd ,enqKd' ta;a ta tllgj;a bÈßm;a fjkak wjia:dj ,enqfK kE' fudlo 2018 jifr w.Nd.fha uf.a újdy W;aij isÿlrkak ta fjkfldg;a ish,a, iQodkï lr,hs ;snqfK'² ksrEmsldjla f,i bÈßhg'''

ruKs m%kdkaÿ uy;añhf.a ief,dka tflka ;r.hg iyNd.s jQ y;rfofkla f;dardf.k ngysr ukd,shka f,i wmsj yev.kajkak lghq;= fhdodf.k ;snqKd' tod ta y;r fokdg uu;a we;=<;a jqKd'

² ieñhdf.a leue;a;'''

jeämqr ,enqfK;a kE' tmd lsh, n,mEï lf<;a kE' hkak ´fk lsõfjd;a tlalf.k hkjd' wfma y;rfjks újdy ixj;airhg lrmq f*dfgda IQÜ tlg;a thd yßu leue;af;ka iyNd.s jqKd'

² f.oßka Woõ'''

we;a;u lsõfjd;a uf.a f.org jvd ieñhd úyÕf. f.oßka ;uhs fï lghq;=j,g jeämqru Woõ Wmldr ,efnkafk fï fjoaÈ ug wjqreÿ foll ÿfjla bkakjd' uu n%hsv,a IQÜj,g hk yeu wjia:djlu úyÕf. kx.s wïu flfkla jf.a ;uhs uf.a ÿjj n,d.kafk' nndg ljkafk fmdjkafk kdjkafk ksÈlrjkafk kx.s' ta jf.au ;uhs ieñhf. wïu u,a,s ta yefudau uf.a fï .ukg f,dl= iyfhda.hla jf.au wdYs¾jdohla ,ndfokjd' yeu fj,dfju mq¿jka ldf, bÈßhg hkak lshk Èß.ekaùu lrkafk Tjqkaf. Woõ Wmldr ug ,nd foñka'

² bÈßfha§ rx.khg'''

mQ¾Kld,Sk rx.k Ys,amskshla fkdjqK;a ,efnk wjia:djla m%fhdackhg wrf.k fg,skdgHhlg Ñ;%mghlg iïnkaO fjkak f,dl= wdidjla ;sfhkjd' tA;a ;du ÿj fmdä ksid thdj od, .syska ta foaj,aj,g iïnkaO fjkak ysf;kafk kE' ±kg uu mÈxÑ fj,d bkafk weô,smsáfh uy;a;hf. f.or ksid fï wjg rE.; lsÍï isÿfjk ks¾udKhlg wjia:djla ,enqfKd;a ta i|yd wksjd¾hfhka iïnkaO fjkjd'

² wkd.f;a ojil'''

uu lr, ;sfhkafk bx.a,sIa ämaf,daud tlla ksid ta yryd bx.S%is .=rejßhla úÈhg m;aùula ,efnhs lshk n,dfmdfrd;a;=j uf.a ysf;a ;sfhkjd' tfyu ,enqfKd;a .=rejßhla úÈhg fiajh lrkak;a ysf;a f,dl= wdYdjla ;sfhkjd'

² ksrEmKhg ;s;'''

±kakï Wvrg ukd,shla úÈhg ,l,Eia;s fj,du tmdfj,hs ;sfhkafk yenehs fjk;a ú,dis;djkaf.ka ieris,d ksrEmk Ys,amskshla úÈhg lghq;= lrkak ;sfhk wdYdj kï ljodj;a ysf;ka whska fjk tlla kE' ta ksid mq¿jka ld,hla uu fï fCIa;%fha /f|k w;r;=r rx.k Ys,amskshla úÈyg;a l,d fCIa;%hg uf.a odhl;ajh ,ndfokak uu n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

Oïñl fyajdjiï