නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uu ljodj;a rÕmdkak ySk ueõfj kE'''- wdldIa r;akdhl


kñka wdldIa jqK;a zfn%daZ fg,skdgHh ksid wo fndfyda fokd Tyqj wu;kafk ikql lsh,d' we;a;gu wdldIa" ikqlg Ôjh ÿkak o lsh, oek .kak wdldIaj uqK.eyqKq fj,dfj Tyqf. l,dfõ .ukauÕ .ek zkj,sh - l,d f,djZ g fufyu lsõjd'''


fldfyduo ikql Ôúf;a'''

ikql'''''@ wd ta zfn%daZ fg,s v%dud tflafk'' ienE Ôúf;a uu wdldIa'

wdldIa ikql jqK yeá u;la lf<d;a'''

zfn%daZ lshkafk l=vd ldf,u ;ukaf. wïuf.ka uÕyeß, miafi ldf,lÈ wysñ jqK ta uõ fifkyi fydhdf.k hk ifydaorhka fofofkl= jgd f.;=Kq l;djla' ikqlf. fidfydhqrd flair' flairf. pßf;g kdgHfha wOHCI ä,dka úchúl%u hIa ùrisxyj f;dar.;a;g miafi ys;=j¨ ta yevyqrelïj,g iudk flfklaju ikqlf. pß;hg;a fydhd.kak ´fk lsh,d' ta wkqj ;uhs ug ta wjia:dj ysñ jqfKa'

wdrdOkdj ,enqKu fudlo ys;=fk'''

we;a;gu lsõfjd;a uu rx.khg wdOqkslhs' fudlo ;ju fï fCIa;%hg mh ;sín ú;rhs' ta ;=< f*aianqla yryd zfn%daZ wOHlaIjrhd Tyqf.a fg,skdgHfha m%Odk pß;hlg udj f;dard .ekSu .ek uf.a ysf;a we;s jqfKa lshkak neß ;rï i;=gla'

,enqK wjia:djg idOdrKhla l<d lsh,d Tng ysf;kjo@

ug ux .ek wê;lafiarejlska l;d lrkak neye' ta;a yeu ;;amrhl§u ysf;a ;snqfK uf. Wmßuh fhdoj, pßf;g idOdrKhla lrkak ´k lshk is;=ú,a,' fudlo udj v%dud tlg f;dar .;a;g miafi ä,dka u,a,sf.ka uu oek.;a;d mkia fofkla ú;r n,, ;uhs fï pßf;g udj f;dar.;af; lsh,' ta f;dard .ekSug f.!rjhla olajkak kï uu Tyqf.a n,dfmdfrd;a;=j iShg iShla bgq lrkak ´k' we;a;gu uu ta foag lem jqKd' fiÜ tfla ysgmq m%ùKhkaf.ka .=reyrelï jf.au fndfyda wjjdo ,enqKd' ta ;=< uf.ka úh hq;= idOdrKh jqKd lsh, uu úYajdi lrkj'

wo k¿lu /lshdj lr .ekSu /,a,la fj,d' wdldIa lshkafk;a ta /,a,g yiqjqK flfkla lsõfjd;a'''

tal tfyu fkfuhs lsh, ;uhs lshkak fjkafk' uf.a .u l=reKE.,' wOHdmk lghq;=j,ska miafi puq YS% whshf. ñhqisla ùäfhda tllg fmkS isákak ug wjia:dj Wod jqKd' wdidjg ta i|yd iyNd.s jqKdg rx.k fCIa;%hg fhduq fjkak uu ljodj;a ySk ueõfj kE'

ta;a Tng wjia:dj Wod fjkjd'''

Tõ''' fkdys;k úÈhg wjia:d Wodfjk jdikd .=Kh ug ;sfhkjd' ta w;r;=r iaàjka lsh, uf.a ys;j;a whsh flfkla pdñl isßudkakf. zys; yod.kak nEZ lshk .S;fha úIqj,a tlg udj f;dard .;a;d' ta isxÿj Th lshk ldf, ;reK ;reKshka w;fr w;sYhska ckms%h;ajhg m;a jqKd' ta ,enqK m%;spdr;a tlal ;uhs uu bfíu jf.a fCIa;%hg mh ;shkafk'

k¿ isyskh ienE lr.kak Tn l=reKE.,ska fld<Ug tkjd''

kE' uu fld<Ug tkafk udOH wxYfha /lshdjla ksid' ta cd;sl rEmjdysksfha udOH rEm Ys,amS ;k;=r ysñùu;a iuÕ'

ta udOH wxYfha /lshdj l,d Ôúf;ag rel=,la jqKd'''

wksjd¾hfhkau' rEmjdysksh we;=f<È ug yuqjqK úl=ï niakdhl lshk f.!rjkSh pß;h rEmjdysksh we;=f<È udj m%:u j;djg leurdjla bÈßhg f.kdjd' tjlg úldYh jqK zcd;sl mdi,Z lshk jevigyfka mQ¾j m%pdrl jghg ;uhs uu ta úÈhg fmkS isáfh'

t;ekska miafi'''

ta fjoaÈ kï /lshdj lrk w;r;=r l,dfõ fhfokak uf.a ysf;a wdidjla we;s fj,hs ;snqfK' ta;a tlalu pdur iurúl%u whshf. f*aianqla lshk fg,s kdgHhg wdrdOkd ,efnkjd' ta úÈhg /lshdfõ jev lghq;=j,g ydkshla fkdfjk úÈhg ld,h l<ukdlrKh lrf.k ,efnk wjia:d uu ndr .;a;d'

bÈßfha§ wdldIa mQ¾K ld,Sk rx.k Ys,amsfhla fõúo@

tfyu fjkafk keye' uu l,djg jf.au /lshdjg;a wdofrhs' ta ksid /lshd ia:dkfhka wjir ,nd f.k uu l,d lghq;=j, ksr; fjkjd'

id¾:l;ajh ksid w¨;a ks¾udKj,g;a oeka wdrdOkd we;s fkao@

fï fjoaÈ ;j;a w¨;a fg,skdgHhlg wdrdOkd ,eì,d ;sfhkjd' bÈßfha§ ta lghq;=j,g iïnkaO fjkak ys;df.k bkakjd'

wo ojfi ikqlg ,efnk m%;spdr .ek l;d lf<d;a'''

ug ys;j;a yefudau ud;a tlal ta .ek l;d lrk tl ys;g f,dl= Yla;shla' oeka oeka uÕ f;dfܧ ikql úÈhg udj y÷k f.k fndfyda wh l;dny lrkjd'

wdldIaf. rÕmEï id¾:lhs lsh, wïu ;d;a;d lshkjo@

uf. mjqf, bkafk wïuhs ;d;a;hs uuhs kx.shs' ta ;=kafokd ;uhs oekg ug bkak fyd|u úfõplfhda' thd,g f;afrk ;rñka uf.a wvqmdvq fmkak, fokj'

t;fldg fmïj;sh'''

tfyu flfkla kEfk

fCIa;%fha flfkla Ôúf;ag iïnkaO lr .;af;d;a krlo@

tlu *S,aâ tfla flfkla ta i|yd fldfy;au iqÿiq kE lshk tlhs uf.a u;h'


Pdhd - vhka m%§ma

Oïñl fyajdjiï