නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

iqrdÊf. fhdackdj m%;sfCIam lrkak ug ys; ÿkafk kE'''-;siqß hqjksld


;d;a;,df.a ñ;=ou'''

uf.a wdof¾ ug ysñfjkafk ySfklskaj;a fkdys;mq úÈhg' we;a;gu lsõfjd;a Tyq uf.a ifydaorfhla jf.a' ta ;rï ne£ula mqxÑ ldf, b|, wms w;f¾ ;snqKd'' talg fya;=j ;uhs wms fokakf. ;d;a;, l,HdK ñ;%hka ùu'

u;af;f.dv mÈxÑfj,d ysgmq wmsg ms<shkao, mÈxÑ fj,d ysgmq ;d;a;f. hd¿j;a fndfydu <`.hs' ks;r ks;r wfma mjq,a fol tlg uqK .eiSu ksid ;uhs wms *eñ,s f*kaâia,d fjkafk' tlafld wms ms<shkao," tfyu ke;akï Tjqka u;af;f.dv' lkak fndkak t<shg jf.au wms ks;r ks;r úfkdao .uka jf.au jkaokd .ukq;a .shd'

tlg fi,a,ï l<d'''

fï ne£ïj,g ldg;a jvd m%sh lf<a uu'' fudlo uu mjqf,a tlu orejd' ug fi,a,ï lrkak ysáfh wo uf.a ieñhd iqrdÊ iy Tyqf.a u,a,s,d fokak ú;rhs' ta w;ßkq;a ks;ru tlg ysáfh uuhs" Tyqhs" f,dl= u,a,shs' pQá u,a,S wfma jhig wkqj álla nd, ksid wms;a tlal o`.,kak *s,añ n,kak" ÿjkak" mkskak tl;= jqfKa yßu wvqfjka'

uu b;ska tod b|,u wïu lshk foa wyf.k wef.a ;=re,af, yeÿk jevqK lshk tl fndfyda fofkla okak ldrKhla' ta jf.au ;uhs Tjqkq;a'' tal uu ±lalg jeäh uf.a wïu Tjqkaj j¾Kkd lsÍu ksid wjfndaO lr.;a;= fohla'

wïuf. meye§u'''

ojilg ierhlaj;a wïud ta whsh, u,a,s,d ;=ka fokdf.a yeÈhdfõ fyd|lu lsh,d n,kak msßñ <uhs ;=ka fofkla fj,d yefok ,iaik lsh,d Tjqkaj fndfydu by<ska wf.a lrkjd'

Th úÈhg wms mqxÑ ldf, .;lrñka Wia uy;a fj,d jhiska uqyql=rd .syska ;reK jhig wdjd' wms w;fr ;snqKq tluq;=lu fldÉpro lshkjd kï fyd|u hd¿fjd úÈhg Tyqg yefrkakj;a nE'' tal ug ±fkkjd' tafla wksla me;a;la tfyuu ;ud ug yefrkak nE'' tal Tyqg ±fkkjd'

fkdys;mq úÈfya fhdackdjla'''

fldfydu yß Wiia fm< l<dg miafi iqrdÊ ug fl<skau lsõjd ux .ek Tyqf.a ysf;a woyila ;sfhk nj' ta fjkfldg;a ug tjeks fhdackd lSmhlau weú,a, ;snqK;a uf.a wïu" ;d;a;d ta foaj,a tÉpr fydhkak n,kak Wkkaÿ jqfKa kE' Tjqka lsisu ojil uf.a bf.kqï lghq;=j,g gd.Ü ÿkafk kE' ta jf.au ;uhs wksla yeufoau;a'' 18 ka nkaojkak 25 ka nkaojkak ie<iqï lf<a keye' ta;a ux .ek f,dl= úYajdfilska uu lrk lshk foa .ek weye.y f.k ysáhd'

uu tf;la ,enqKq fhdackdj,g fl<skau nE lsh,d m%;sfCIam l<dg iqrdÊf. fhdackdjg tfyu lrkak ug ys; ÿkafk kE' ta jf.au ;uhs Tyqf. fhdackdj uu ms<s.;af;;a kE' ldgj;a ta .ek fkdlshd uf.a mdvqfõ ysáhd' fudlo t;ek§ uu ys;=jd fï foaj,a ksid ;d;a;, fokakf. fuÉpr ld,hla ;snqKq ñ;=oug m%Yakhla fjkak ;sfhk bvlv jeähs fkao lsh,d'

bjiSfï .=Kh'''

tfyuhs lsh,d Tyq ta .ek ug n, lf<;a kE' b|ysg hd¿fjd úÈhg wms ;ks jqK fj,dj,aj,§ weyqjd uu wymq foag W;a;rhla fokak Thdg fldÉpr l,a ´fko lsh,d'' ta .ek fyd|g ys;, n,,u ;SrKhla .kak lsõjd'

we;a;gu ug Tyq .ek fydhkak n,kak oYful Wjukdjla ;snqfK keye' ta mqxÑ ldf, b|,u tlg yeÈ,d jeä,d Tyq .ek fyd¢kau okak ksid'' wks;a w;g uf.a ;SrfKa foklï Tyq bjis,af,ka n,df.k ysgmq tl .ek;a uf.a ysf;a f,dl= meye§ula we;s jqKd' ta;a tlalu ;reKshla úÈhg ug;a ;SrKh lr,d ;snqKd ljo yß újdy fjkafk fmï in|;djhla u;u ;uhs lsh,d'

Th yeu ldrKdju fndfydu iqn úÈhg tlu ;eklg weú;a ;snqK;a uu lsõjd fï .ek uf.a wïu ;d;a;g lshkak ´fk lsh,d' ta wkqj uu wïug ta .ek lsõjd'' ldf,lg biafi,a,d uu
iqrdÊf.a fhdackdj idudkH úÈhg ms<s.;a; jf.a uf.a l;dj wyf.k ysgmq wïu;a yskdjlska ms<s;=re ÿkak ú;rhs'

foudmsh leue;a;'''

uu fyd¢kau okakjd uf.a wïug jf.au ;d;a;g;a iqrdÊg wleue;s fjkak lsisu fya;=jla kE lsh,d' ta ;rug Tyq uf.a wïu ;d;a;g;a ta fokak iqrdÊg;a f,dl= wdof¾lska f.!rjhlska ysáhd'

uu iqrdÊg W;a;rhla fokak blauka fkdjqKg wïu ta .ek ;d;a;g lsh,d miafi b;ska fokaku tl;=fj,d ta .ek Tyqf.a wïug ;d;a;g lsh,d ta y;r fokdf.u bfya u,a msmqK jf.a f,dl= i;=glska bÈß lghq;= ie<iqï l<d'

ñ;=ou fmulg'''

t;ekska miafi mqxÑ ldf, b|, ug ysgmq fyd|u ñ;%hdj uu fmïj;d úÈhg weiqre l<d' yenehs b;ska idïm%odhsl fmïj;=ka jf.a f.j,aj,ska msgg .syska ;eka ;ekaj, ;ksfj,d" woyia yqjudre lr.kak" .eg¨ úi|.kak wmsg wjYH jqfKa keye' fudlo mqxÑ ldf, b|, ;snqKq iïnkaOlï ksid wms fokakg fokak .ek ta gQ bfiâ okakjfk'' tfyu jqK;a fïl isoaO fjhsu o lsh,d uu uf.a ysf;ka m%Yak l<d' tal;a uu ugu mkjf.k ;snqK tla;rd fldkafoaishla' ta ljo yß hd¨fjk flkdju n¢kak ´k lshk fldkafoaish' woyia yqjdure fjoa§ iqrdÊg ´k lr,d ;snqfK;a tjeks ;;a;ajhlauhs' ta ;=< wfma woyia yßhgu .e<fmk nj wms fyd¢kau y÷k.;a;d'

ksjerÈu ;SrKhla'''

ta wkqj fomd¾Yajfha wdYs¾jdo ueo 2018 cq,s 19 jeksod wfma újdyh isoaO jqKd' we;a;gu újdyfhka miafia úfYaIfhkau .Ekq <ufhl=g ysñ fjkafk j.lSï iys; Ôú;hla' tal ug;a tfyuhs' ta;a iqrdÊ lshkafk fmd<fõ mh .id bkak fndfydu ir, iqkaor pß;hla'' ta ksid ug ta foa ±fkkak fkd§ wïu ;d;a;d udj n,d.;a;= úÈhgu Tyq udj n,d .kakjd' ta ;=< uu tod jf.au wo;a i;=áka'


PdhdrEmh - OkqIal fiakdër

Oïñl fyajdjiï