නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

isxy, iskudfõ Ôjudk i,l=K whsrdx.kS fiarisxy'''
wehg oeka 94 laæææ''


weh wo wmg isák fcHIaG;u rx.k Ys,amskshhs' ;j;a úfgl ks¾mdCIsl mßirfõÈkshhs' ta moú ;dkdka;rj,ska Tíng wm ieug tod fuka wo;a wdorKSh lreKdnr fifkfyjka; ud;djls' kñka whsrdx.kS frdlaidkd ófoKsh kï jQ weh wo wm bÈßfha isákafka whsrdx.kS fiarisxy kdufhks' ta ;u wdorKSh iajdñhdf.a jdi.u iys;jh' yßhgu ;j Èk follska tkï cqks 09 od Ôjk .ufka 94 jeks úhg md ;nk wehf.a PdhdrEmhlska wo kj,sh mqj;amf;a ljrh irik w;r;=r Ôjk .ufka rinr f;dr;=re .ek u;lh wdj¾ckh lrkakg wms wehj fifkyfia kjd;ek fj; lef|õjd'''


uu wfma wdorKSh bÈß mrïmrdjg lshkafk wïu ;d;a;g lSlre orefjd fjkak' ksisf,i wOHdmk lghq;=j, kshef<kak' ;reK jhfiÈ nqoaêu;aj ys;, n,, ;ukag .e<fmk flkd f;dard.kak' f.fjk yeu ;;amrhlu rgg jevodhl hq;=lï j.lSï yßyeá bgqlrk flfkla fjkak' t;fldg bfíu ;u ;uka uq¿ f,dalhla wdorh lrk yeu flfkl=f.u wdYs¾jdohg wdorhg ,lafjk wdorKSh pß;hla fjkjd'''


—wfka fndfydu ia;=;shs ugj;a Th lshklï u;lhla ;snqfK ke;s uf.a WmkaÈfka zkj,shZ u;l ;shdf.k ysáhg' ta;a wehs fï ux ksid lror fjkafk' ±ka wms jhil Woúhfk'''˜ weh iskyfiñka mejiqjd'


t<UqfKa uf.a jdrh neúka fl;rï jhig .sh;a wo wmg isák fcHIaG;u rx.k Ys,amsksh weh nj;a tod fuka wo;a ta rx.k ffY,shg wdorh lrk wdorKSh risl le<g Tn b;d jákd jia;=jla nj;a mejiQfhka ta nj b;d ksy;udkSj ms<s.;a weh lD;{;d mQ¾jlj wef.a l;dj kj,shg fufyu lsõjd'


fcdaYma y¾lshq,sia iy jh,Ü t,a,dj, fom< ujqmshka lrñka 1927 cqks 09 jeksod mjqf,a fojeks orejd úÈyg ;uhs uu fuf,dj t<sh olskafka' ta rejkaje,a, uqÿkaf.duqj ófoKsh j,õfõ§ ' wlalhs uuhs kx.shs u,a,shs ;uhs wfma mjq,'


mqxÑ ldf, b|,u ldgj;a nh ke;s oÕldr pß;hla jqK ksid f.oßka ug fmÜ fkaï tlla od, ;snqK zpKaäZ lsh,'


wy, my< <uhs tlal fi,a,ï lr, yekaoE fjkfldg .=ref.dv jejg mek, kd, f.or tk iqkaor ir, <ud ld,hla ;uhs ug ;snqfK'


fudllafoda jdikdjlg Th rx.kh lshk W;=ï yelshdj uf.a wefÕa ;snqKd' ta ldf, .ïj,g tkj i¾lia lKavdhï' tajd we;=f, kegqï .ehqï úlg jevigyka meje;afjkjd' ta úlg jevigykl tla mqoa.,fhla wdmam b,a,,d mqxÑ orefjla jf.a w~k o¾Ykh ta ldf, uf.a ysf;a me<mÈhï fj,d ;snqKd' b;ska uu f.or§ ks;ru ta úÈhg fndrejg w~kjd' ´l n,ka b|, wïu ;d;a; yßhg i;=gq fjkjd' B<Õg b;ska f.org ljqre wdj;a udj f.kak, wdmam b,a,, w~kafk fldfyduo lsh, wykjd' uu ta wh bÈßfha lr, fmkajkj' tfyu n,kfldg uu uq,skau rÕmEfj uf.a f.or§u ;uhs' t;fldg uf.a jhi wjqreÿ 6 la ú;r we;s'


Ydka; ì%cÜ lkHdrdufhka" ìfIdma úoHd,fhka" Wiia nd,sld úÿyf,ka jf.au uykqjr ,xld úYajúoHd,fhka uu uQ,sl wOHdmkfha isg Wiia fm< olajd bf.kqu ,enqjd'


ta ta mdi,aj, uu ke;s úúO m%ix.hla ta ldf, ;snqfKu kE' ta ;rï uu ta m%ix.j, kegqjd' rÕmEjd'tfyuhs lsh, wOHdmk lghq;= ljodj;a w;miq lf<a keye' úNd. iu;a fjù by<g weú;a úYajúoHdf,g iu;a jqKd' wïfuda tod ;d;a; fndfydu l,n, fj,d kE kE Th bf.k .;a; byg;a Wäka' ´jf. hkak wjYH kE' fudlg hkjo lsh, ndOd lrkaku yeÿjd' ã' tia' fiakdkdhl uy;a;hd wfma mjqf,a ys;jf;la' Tyq ;d;a;g lsõjd .Ekq <uhskq;aa fyd|g bf.k .kak ´kE lsh,d' uu;a w;weßfh kE' w~, yems, flfyduyß úYajúµdf,g we;=<;a jqKd'


wïu;a ta jf.au ;uhs' uu lshk lsisu foalg tlÕ jqfKa kE' uu yß wdidfjka ysáh Wvrg kegqï bf.k .kak' b;ska uu wïu tlal ta .ek l;d l<d' wïu T¿fj w;afol .yf.k fohs' yduqÿrejfka .Ekq <uhs kgkak hkak' Bg;a Wvrg kegqï lsh, f,dl= ;s.eiaulska ;uhs uf.a b,a,Sug m%;spdr ±lal=fõ' yenehs b;ska uu fldfydu yß ta ldf, ysgmq lsß .Ks; .=rekakdkafiaf.ka Wvrg kegqkq;a bf.k .;a;d'


l,d Wmdêh yodrk w;fr uu úYajúoHd,fha§;a fõÈld kdgHj, rÕmEjd' úfYaIfhkau bx.%Sis fõÈld kdgH' Th lshk ldf, f,iag¾ fÊïia mSßia uy;auh tx.,ka;fha b|, ,xldjg weú;a ysáhd' tfyu fj,djl uf.a kdgH rÕmEï ±l, ;uhs Tyqf. m<uq iskudmgh jQ f¾Ldj Ñ;%mgfha l;sßkdydñf. pßf;g udj f;dard .;af;' ta pß;hg uu fyd|u ks<sh f,i §mYsld iïudkfhka msÿï ,enqjd'


Th w;fr uu uydpd¾h ¨fvdjhsla uy;auhf. uÕfmkaùu hgf;a ,kavkfha frdah,a welvñ T*a v%du¾iaála wd¾Ü wdh;kfha iy o ì%iag,a ´,aâ ú;a ;shg¾ ial+,a tfla rx.kh ms<sn| jeäÿr ye±Íï l<d'


,xldjg wdjg miafi rx.k lghq;=j, fhfok w;f¾ ghsïia iÕrdfõ ldka;d msgqfõ l¾;Djßh f,i;a ñhqishia úoHd,fha rx.kh ms<sn| wdpd¾hjßhl f,i;a uu fiajh lr, ;sfhkjd'


ta ldf,u ;uhs ug bx.%Sis fõÈld kdgHj, rÕmdk w;r;=r úkaiagka fiarisxy lshk rx.k Ys,amshd uqK.efykafk' Tyq;a oCI rx.k Ys,amsfhla' wms ±k y÷k .kakjd' ta ±k ye÷kqïlï yd tlsfkld flfrys we;sjk wjfndaOh fm%au iïnkaOhla njg m;afj,d uu Tyq yd újdy fjkjd' jpkfha mßiudma; w¾:fhkau úkaiagka fyd| ieñfhla'újdyfhka miafia wms fokakd mq;d,u fokafkl=f. foujqmsfhda jqKd' rú fiarisxy iy rxð;a fiarisxy ;uhs wfma mq;d,d' t;kska rú yÈis wk;=rlska fï f,daflka iuq.;a;d' wog;a uf.a ysf;a ÿllg lsh, ;sfhkafka uf.a weia foflka uf.a orejf. urKh olskak isÿùu iy uf.a mq;d ug wysñùu ú;ruhs'


ta wereKqfldg l=vd ±ßhla f,i uu yefudaf.u wdorh ueo ye§ jevqKd' YsIHdjla f,i .=rejrekaf. wdYs¾jdo ueo ta lghq;= uekúka yudr l<d' hqj;shla f,i wdorh ú|, újdy jqKd' wïu flfkla fj,d orejkaf. wdorh úkaod' rx.k Ys,amskshla f,i iskudj fõÈldj mqxÑ ;srh yryd fï f,dafla fndfyda fofkl=f.wdorhg md;%jqKd' wo ojfi kj,sh udj fydhdf.k weú;a ;sfhkafk;a ta wdorfha wog;a wvqjla ke;s ksihs'


b;ska uu wfma wdorKSh bÈß mrïmrdjg lshkafk wïu ;d;a;g lSlre orefjd fjkak' ksisf,i wOHdmk lghq;=j, kshef<kak' ;reK jhfiÈ nqoaêu;aj ys;, n,, ;ukag .e<fmk flkd f;dard.kak' f.fjk yeu ;;amrhlu rgg jevodhl hq;=lï j.lSï yßyeá bgqlrk flfkla fjkak' t;fldg bfíu ;u ;uka uq¿ f,dalhla wdorh lrk yeu flfkl=f.u wdYs¾jdohg wdorhg ,lafjk wdorKSh pß;hla fjkjd'


ta;a tlalu uu yefudaf.kau fndfydu f,ka.;=lñka b,a,Sula lrkjd' ta ;uhs wms yeu flfkl=f.u bÈßh  .ek ys;, iajNdúl mßirh lshkafka fudloao lsh,;a th /l.; yelafla flfiao lshk tl .ek;a l,amkd lr, ;u ;ukag mq¿jka úÈyg ta i|yd fm< .efykak' ta foaj,a ke;sjqK ;ek wfma bÈßh w÷rehs lshk tl jgyd.kak' yeu fudfyd;lu .yg fld<g i;d iSmdjg wdorh lrkak' ta foaj,a wdrCId lrkak' t;fldg ta foaj,a yryd wfma wdrCIdj bfíu ie,fikjd'


wjqreÿ wkqmyla lshkafka f,dl= jhila' fï jf.a jhila f.fjoa§ bfíu we;sfjk weÕmf;a wudrelï tlal we|g fj,d fmd;la lshjkak ;uhs wo uu jeämqr leu;s' mqxÑ ldf, wdmam b,a,,d w~mq flkdf. N+ñldj yryd rx.khg wdmq uu miq.shod úldYh jqK isysks fg,skdgHh olajd .Kkla ñïula ke;sj úYd, ks¾udK ixLHdjl rÕmEjd' ta yryd ,nmq risl wdorhg uu;a yßu wdofrhs'


fï fjkfldg uu uf.a mq;d f,a,sh jf.au uqKqmqrkaf.a wdorh /ljrKh ueo i;=áka Èú f.jkjd' jhi;a tlal weÕmf;a fldÉpr wudrelï ;snqK;a uu wog;a uf.a w;aWoõldßh iuÕ yeuodu yekaoEjg ñÿf, jdäfj,d l=re,af,d wyfi lrKï .yk yeá" f,akakq .iaWv lrk l%shdldrlï jf.au mdfjk j<dl=¿ w;f¾ br yexf.k yeá n,df.k bkafk yßu wdidfjka'


yeu fj,dfju ir,j wjxlj Ôj;afjkak W;aidy lrkak' kS;s .rel nj jf.au .=K.rel nj wf.a lrkak' Wia my;a fNao fkdi,ld yefudau tlalu i;=áka iu.sfhka wd.ug oyug wkqj Ôj;a fjkak' fï foaj,a wfma ys;aj, fjkldgj;a we;s lrkak neye' wms wmsu ;uhs tajd wfma Ôú;j,g yqrelr.kak ´ke' wkak t;fldg ;uhs wms yefudagu mq¿jka fjkafk ,nmq fï ,iaik Ôú;h ú|jkafk ke;=j ú¢kak'


b;ska uu kej;;a kj,sh mqj;am;g ia;=;sjka; fjkj' iqn WmkaÈkhla m%d¾:kd lrñka udj fï úÈyg we.hSug ,lalrmq tlg' ta;a uu b;d ´kElñka wdorfhka b,a,kj kej; kej; ug §¾>dhqI m%d¾:kd lrkak'tmd lsh,d'yefudagu ch fjkak ´k'


Tng o Èfkka Èk chu fõjd æ tfy;a iudfjkak'' Tn tmd hehs lshk ta m%d¾:kdj wmg fkdlr bkakg neß ùu .ek''

zTng iqn Wmka Èkhla fõjd ''æZOïñl fyajdjiï


Pdhdrem - vhka m%§ma