නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

ug ú;rla fkfuhs y¾IKSg;a fldúâ yeÿKd'''-Nd;sh chfldä


wmss fndfyda foaj,a lrkafk b;du iq¿ fohla fjkqfjka fkao lsh,d ta fj,dfj ug ys;=Kd'''


Tfí mjq, fjkqfjka Tn fldúâj,ska wdrlaId úh hq;=uhs'''


—ful, fldúâ frda.hg f.dÿre fkdù fíÍ isàu tA ;rï myiq ld¾hhla fkdfõ' tfy;a Tn" Tn fjkqfjka iy Tfí mjqf,a idudðlhka fjkqfjka fldfrdakd frda.fhka fíÍ isàug j.n,d .; hq;=hs' th Tfí wo ojfia j.lSula'''˜


tfyu lshkafka wka ljrl=j;a fkdj ckm%sh .dhk Ys,amsfhl= jk Nd;sh chfldähs' Tyq miq.shod b;d wjdikdjka; f,i fldúâ ffjrihg f.dÿre jqKq flfkla' uyck;djg jvd;a ysff;IS l,dlrefjla jk Tyq tu ffjrihg f.dÿre jqfKa flfiao@ oeka Tyqf.l,d lghq;= flfia o hkak ms<sn|j kj,sh Tyq iuÕ l;d ny l<d'


fldfyduo Tfí w¨;a f;dr;=re'''

w¨;a f;dr;=re lshkafka b;sx fï ojiaj, ffjoH Wmfoia ms<smÈñka Ndr.;a; l,d lghq;= lrf.k hkjd' tA lshkafka isri voice jevigyfka rEm.; lsÍï iy ;j;a l,d lghq;= lsysmhl ksr; fjñka ;uhs fï ojiaj, ld,h f.jkafka' úfYaIfhka l,dlrejl=g úfõlh lshkafka ks¾udKhla lrkakg ,efnk bvlafka'


Tn wehs úfYaI{ ffjoH Wmfoia ms<smÈkafka'''@

fï ojiaj, yeu;eku fldúâ ffjrih we;sfjñka wmf.a iyDo ck;dj f.dÿre njg m;a lr.kakjd' b;ska uu;a fkdys;mq fj,djl fldúâj,g f.dÿre jqKd'uu fldúâj,g f.dÿre jqKdh lshk m‚úvh iudccd, yryd me;sÍ .shd' tAl we;a; ug blauka iqj m;d fndfyda fofkla iqnme;=ï tAla l<d' uu tA whg fï fj,dfõ ia;=;sjka; fjkjd'fldúâ uq¿ f,dafl mqrdu me;sfrñka wfma rgg;a meñK wfma rg;a f.dÿrla njg m;a lrf.k hk tl ryila fkdfjhs' m<uq ffjrig jvd oeka ;j;a tys m%fNao ,xldfõ ;sfnk njg udOH u.ska m%pdrh fjkjd'fuhska wdrlaId ùu ys;k ;rï myiq fkdjqK;a" Tn fjkqfjka" Tnf.a mjq, fjkqfjka Tn fldúâj,ska wdrlaId úh hq;=hs' th Tnf.a hq;=luhs j.lSuhs'


Tn fldfyduo fldúâ ffjrihg f.dÿre jqfK@'''

fldúâ ffjrih f,dlfha jHdma; fjkakg mgka .;af;a .sh wjqreoafoa' th udrdka;sl nj;a wms udOH yryd ÿgqjd' wfma rfÜ fukau fldúâ udrdka;sl ffjrihg f.dÿre fj,d Ôú;fhka iuqf.k .sh msßi iq¿fjka ;elsh hq;= keye'


tA flfia jqK;a wfma rfÜ ffjrih jHdma; fjkakg mgka .;af;a .sh wjqreoafoa uq,a ojiaj,' yefudau uqj wdjrK m<¢kakg" inka oud w;a fydaokakg jf.au úiîckdYl Ndú; lrkakg l%shd;aul jqKd' tA;a miqld,fha iuyrekag th l%udkql+,j wu;l ù hkakg mgka .;a;d lshk tl m%isoaO ryila' kuq;a fldúâ ffjrih ksy~ju ysi Tijñka ;snQKd' thhs fï /,a,g fya;=j'


fldfydu kuq;a myq.sh jif¾ wjika Èfkl uu .sh ;ekl flfkl= fldúâ fmdisáõ nj oek.kakg ,enqKd' tA ksid ug;a PCR tlla lr.kakd f,i lsõjd' Bg Èk lSmhlg miq uu PCR mÍlaIKhla lr .;a kuq;a uu fldúâ frda.hg f.dÿre ù ke;s nj oek.kakg ,enqKd' wdfh;a uu i;shlg miq kej; jrla PCR  mÍlaIK lr .kq ,enqjd' tys§ o uu ksfrda.S wfhl= nj ;SrKh jqKd'uu thska i;=gq jqKd' yenehs uu mßiaifuka ysáh' uf.a ld¾hd,hg fyda Yíod.drj,g mjd .sfha kE'


kuq;a Bg Èk lsysmhlg miq ug ishqï leiaila we;s jqKd' th uu tA ;rï .Kka fkd.;a;;a" uf.a ñ;%hd ika;=Ia ug lsõjd Tlaiscka mÍlaId lrk fmdä .ecÜ tlla ;sfhkjd tAl wr f.k mÍlaId lr, n,kak lsh,d' uu tfyu isÿl<d' t;fldg ug oekqKd l%udkql+,j uf.a YÍrfha Tlaiscka m%udKh wvqfjkjd lsh,d' leiai we;s fj,d y;r jeks ojfia Wfoa fo;=ka mdrla W.=r liñka we;s jqK leiai yji jkúg llal,aleiai fia ksrka;rfhkau we;sfjkak .;a;d' tA fj,dfõ ys;=Kd ug fldúâ we;s fj,d lsh,d' fï fya;=j ksid uu okak wfma {d;s ffjoHjrfhl=f.ka ;;a;afj meyeÈ,s lr,d ux oeka fudlo lrkafka lsh,d úuiqjd'


Tyq frdayf,a fldúâ frda.Ska i|ydu m%;sldr lrk ffjoHjrfhla' Tyq lsõjd blaukska frdAy,lg hkak' kuq;a úfYaI myiqlï n,dfmdfrd;a;= fjkafka tmd' frda.Skaf.ka frday,a msß, ;sfhkafk lsh,d' fldfydu kuq;a uf.a ìß| y¾IkS udj frday,g wr f.k .shd'


tA jqK;a wms ks;ru wjOdkfhka isáh;a" uqj wdjrK me<| ysáh;a b;d iq¿ w;miqùula ksid frda.hg f.dÿre úh yelshs' uu iyNd.S jqK tA óáka tfl ysáfha b;d iq¿ msßila' wms kshñ; ÿria: nj ;shdf.khs th meje;ajQfõ' kuq;a wjdikdjg uu f.dÿrla njg m;a jqKd' fuys wjodku" Nhdkllu Tng jegyd .kak wmyiq keye'


fï iudcfh fld;ekl fyda ksfrda.S wfhl= f,i fmkS isák fldúâ frda.shl=" wdidÈ;fhl= isáh yels nj;a wu;l lrkak kï tmd' fudlo uu PCR mÍlaIK fojrla isÿ lr,;a ug fldúâ we;s nj ;yjqre jqfKa kE'


frday,a .; jqK Tng fudk jf.a yeÕSula o we;s jqfKa@'''

fldfyduo uu tal Tng úia;r lrkafka'' tAl úia;r lrkak yß wudrehs' fyÈhka" ffjoHjreka wdrlaIs; we÷ï we|f.k ysáfha' Tjqka y÷kd .kak nE' uu ;ksju lduf¾l ysáfha' Èk .Kkdjlau udj mÍCId lrkak tk ffjoHjreka fyÈhka f.a uqyqKq fmfkkafk kE' wdrlaIs; we÷ï we|f.k ysáfha' l;dny lr,d hkjd' uu Tyqf.ka wykjd oeka fldfyduo uf.a ;;a;ajh lsh,d' —Thd l,n< fjkak tmd wms n,uq''˜ jeks joka ;uhs Tjqkaf.ka m%ldY jqfKa' ug yqiau .kak neß ksid Tlaiscka §,d ;snqfK' fndfyda foaj,a ys;g oekqKd' wmss fndfyda foaj,a lrkafka b;du iq¿ fohla fjkqfjka fkao lsh,d ys;=Kd' ldkaish" md¨j" nh fï Tlafldu tlg oefkk fldg fldfyduo úia;r lrkafka' tAl yßu wudre ;;a;ajhla' uu Tlaiscka .y f.k Tfya ysáhd' y;rfjks ojfia ud mÍlaId lrkak wdmq ffjoHjrhd lsõjd wo ;uhs wmsg i;=gqodhl ojila Wod fj,d ;sfhkafk lsh,d' tA lshkafka l,ska uu .; lr,d ;sfhkafka wjodkï ld,hla'


—Tfí fmkye,a,g ffjrih wdidokh fj,d ;sfhkjd' Tng yqiau .kak neß jqfKa tA ksihs' oeka tA ;;a;ajh l%udkql+,j h;d ;;a;ajhg fjñka ;sfnkjd lsh,d oeka wmg i;=gq fjkak mq¿jka' Tn Tnf.fmky¿j,ska oeka yqiau .kakjd' m%lD;s ;;a;ajhg m;afjñka ;sfnkjd''˜ lsh,d ffjoHjrhd mejiqjd' tA fjkfldg uu ojia 11 la frday,a .; fj,d'


uu IDH frdayf,a m%;sldr ,nñka isá frda.Ska ;rug wjodkug ,la fkdjqK;a tAl ord .kak ux neß ;;a;ajhla' wmsg wjia: folla ,efnkafka kE' l,d;=rlska ;uhs tu wjia:djka ,efnkafka' ta ksid ux b,a,kafka Tn jvd;a m%fõYï fjkak lsh,'


fldfyduo Tn f.or wh mßiaiï lr.;af;'''@

we;a;gu uf.a fkdakd y¾IKSg fldúâ je<÷kd' jdikdjg wehg f,dl= wmiq;djla we;s jqfKa kE'wmsg wmyiq;d we;s fjkfldgu wms ÿj wïu,df.a f.or heõjd' tA ksid ÿjg je<÷fk kE'


w¨;a l,d lghq;= fldfyduo@

ffjoH Wmfoia §, ;sfnkafka jeä uykaishla fjkak tmd lsh,d' kuq;a fï ojiaj, isri voice jevigykg iyNd.s fjkjd' Bg wu;rj .S; we,anuhla lrkak iQodkï fjkjd' wms óg l,ska 2019 Tn ksid .S; we,anï tl ksl=;a l<d' tys fojeks fldgi f,i ;j;a .S; we,anuhla lrkak iQodkï jqKd' 2019 mdial= m%ydrh ksid t<soelaùu m%udo jqKd' 2020 § fldfrdakd ksid ;j;a m%udo jqKd' oeka tu .S; we,anuh ksl=;a lrkak iQodkï fjkjd' w¨;a .S; ks¾udKj, ;uhs ksr; fj,d bkafka'


fldfrdakd jix.;h iuÕ fldfyduo lghq;= lrkafka@'''

fï jix.;h ;j wjqreÿ tlyudrla muK ;sfhaú' tkak; u.ska wdrlaId fjkafka hï m%;sY;hla muKhs' fuhska wdrlaId fjñka wfma ffoksl lghq;= lrf.k hkakg isÿ fjkjd' úfYaIfhka wms oekg lrk fjdhsia jevigyk iSñ; idudðl ixLHdjlska yd w;HjYH wh muKla iyNd.S lrf.k ;uhs lrkafka' tA jevigykg tk ish¨u fokd wekaácka mÍlaIKhg ks;sm;d Ndckh lrkjd' ÿria:Ndjh ;nd f.k lr f.k hkjd' jevigyk úldYkh fjoa§ uqj wdjrK me<| f.k fkdisák nj Tng fmkqK;a uqj wdjrK bj;a lrkafka leurdj on l<dg miafihs' tA ksid Tn;a fi!LHh kS;sÍ;s ksisf,i ms<smÈñka lghq;= lrkafka kï thska jrola fkdfõú' Tfí wdrlaIdj Tnu imhd .kak lsh,d ;uhs lshkak ;sfhkafka'


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr


PdhdrEm - vhka m%§ma