නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

udj fï ;ekg Tijd ;enQ kj,sh mdGlhkag f.dvla ia;=;shs'''2021 kj,sh ckm%sh l=ußh

ika;=Id l=udrisxy

2021 rEmjdyskS rE lsre< ;r.dj,sfha§ ;a iqmqreÿ úÈhgu uqøs; udOH odhl;ajh ,nd ÿkafka kj,sh mqj;am;hs' tys§ kj,sh mdGl Pkaofhka f;aÍ m;ajqKq kj,sh ckm%sh l=ußh njg m;ajQfha .ïmy ika;=Id l=udrisxyhs' b;ska fï fid÷re bvyir weh fjkqfjka fjka lrkakg wm woyia l<d'

2021 rEmjdyskS rE lsre< fjkqfjka ;r. l< Tn kj,sh ckm%sh l=ußh f,i wNsfIal ,enqjd' fï fudfydf;a ys;g oefkk yeÕ=‍uka fudk jf.ao@

we;a;gu kj,sh l=ußh f,i ud ,enQ ch.%ykh ug f.dvla jákjd' uu okakjd tal ug wdNrKhla' kj,sh l=ußh fjk ySkhla ug ;snqKd' ta fjkqfjka f.dvla uykais jqKd'  wo fï yenEfj,d ;sfhkafk ta ySkh' ta .ek ug f.dvla i;=gqhs'

kj,sh l=ußh jqKq ika;=Id .ek oek.kak Tnj fï ;ekg Tijd ;nmq mdGlhka leue;af;ka we;s' wmg lshkakfld" fï ojiaj, fudlo fjkafk@

fï ojiaj, uu Wiia fm< úNd.hg uqyqK §,d" Wiia wOHdmkh yodrkak n,df.k bkakjd' uf.a n,dfmdfrd;a;=j ;uhs *eIka äihsk¾ wxYfhka uf.a Wmdêh yodrkak' ta jf.au l,djg iïnkaO fjkak;a n,dfmdfrd;a;=jla ;sfhkjd' fï jk úg;a l,djg wdrdOkd ,eì,d ;sfhkjd' ta;a b;ska fyd| fohla f;dard fírdf.k fï .uk hkak ;uhs ys;df.k bkafk'

l,djg wdrdOkd ,enqfK rx.khg o@

rx.khg jf.au ksfõokhg;a wdrdOkd ,enqKd' cd;sl rEmjdyskS rE lsre< ;r.fha§ kj,sh l=ußh f,i f;aÍ m;a jQ miqj uu f.dvla wdidfjka ysgmq ksfõok lafIa;%hg mh ;nkakg yelshdj ,enqKd' ta cd;sl rEmjdysksfha fikiqrdod Wfoa 10 g úldYkh jk rE áhqí jevigyfka ksfõok lghq;= lrñka' udj ta i|yd iïnkaO lrñka ug ta wjia:dj ,nd ÿka cd;sl rEmjdysksfha rù i¾g f.dvla ia;=;shs' ux ;ju bf.k.kakjd' 

rx.khhs ksfõokhhs wOHdmkhhs tlg mg,j.kak ux leue;s kE' cd;sl rEmjdysksfh wdrdOkdj ksid ksfõok wdrdOkh i;=áka ndr .;a;d'fldfydu;a wOHdmkh ;uhs wmg wdNrKhla fjkafk' ta ksid fyd|g ys;,d n,,d ;uhs bÈßh .ek ;SrK .kak ´fk'

Tn wOHdmkh ,enqfj fldfyo@

.ïmy isßu,a Whfk Ôj;afjk uu wOHdmkh ,enqfj .ïmy r;akdj,S nd,sld úoHd,fhka'Wiia fm<g lf<a ffcj moaO;s ;dlaIKh'

fï fjk fldg Tfí ch.%ykh .ek fudkjf.a m%;spdrhla o ,efnkafk@

f.dvla by< m%;spdr ,efnkjd' uu rEmjdyskS rE lsre< fjkqfjka ;r. jeÿkd' tys§ ug ysñjqfKa fyd|u flaI l,HdKhg ysñ ch.%ykh muKla jqK;a kj,sh ckm%sh l=ußh f,i fï ,o ch.%ykh;a iuÕska fï jk úg;a f.dvla fyd| m%;spdr ,efnkjd' ta iïnkaOfhka kj,shg f.dvla ia;=;shs'

;dreKH lshkafk yeÕ=‍ïnrj ;Skaÿ ;SrK .kakd" jhila' ta fid÷re ;dreKHfha miqjk Tng fldfyduo ta yeÕSï oefkkafk@

;reK jhfi miqjk wmg tl tl úÈfh yeÕSï tkjd' tal yefudagu fmdÿ fohla' ta jqK;a yeÕSïj,g wkqj ;Skaÿ ;SrK fkdf.k nqoaêhg bv §,d fyd|g ys;,d l< hq;= foa ;SrKh lf<d;a wfma Ôú; w¾:j;a lr .kak mq¿jka' wkd.;h yod.kak mq¿jka' ta yskaod yoj;g fkdj nqoaêhg uq,a ;ek §,d lghq;= lrkak lshk m‚jqvh ux ;dreKHhg fokak leue;shs'

wdorh .ek fudlo ys;kafk@

´fku flfkl=f. Ôúf;ag wdorh f.dvla jeo.;a' ta wdorh ksid wms f.dvdla Yla;su;a fjkjd' fyd|u WodyrKh uf. wïud ;d;a;d' ta fokakf. wdorh ;uhs udj Ôj;a lrjkafk' hqoaOhlg hkak jqK;a ta wdorh ug f,dl= Yla;shla'

ika;=Idg fma%uŒh wdrdOkd ,eì,d keoao@

wdrdOkd tkjd' ;ju uf.a jhi;a tlal ux tajd ms<s.kafk kE' fudlo ta jf.a wdorhla ms<s.kak l,ska wmgu lsh,d ia:djr;ajhla yod.;af;d;a ;uhs ta wdorh w¾:j;a fjkafk' wdorh lshk foa tl tl úÈhg wm yuqjg tkjd' wfma fmkqug" wms <Õ ;sfnk foaj,g flfkla wdofrhs lshkak mq¿jka' ta;a wms wfma wïu,d tlal bkak ld,h fndfydu fláhs' Ôúf;a jeä ld,hla f.jkak fjkafk wfma iylre iuÕska' b;ska bÈß ld,hu tlaj Ôj;afjkak .kakd ;SrKh .kak ´fk wms yß ;ekg weúÈka' wfma wkd.; u. yod.;a;g miafi' ta ;SrKh yßu nqoaêu;aj .; hq;= ;SrKhla'

bÈßh .ek fudk jf.a n,dfmdfrd;a;= o ;sfhkafk@

ux wo fu;ek bkafk kj,sh ksid' ljodj;a kj,sh wu;l lrkafk keye' kj,sh;a tlal biairyg tlaj .ukla hkak f,dl= n,dfmdfrd;a;=jla ;sfhkjd' ta jf.u fï fj,dfj cd;sl rEmjdyskshg ia;=;s lrkak ´fk' cd;sl rEmjdysksh ksid ;uhs ug kj,sh l=ußh fjkak mq¿jka jqfKa' we;a;gu kj,sh l=ußh fjkak mq¿jka jqKq tl ;uhs ux ,nk f,dl=u i;=g' udj fï ;ekg Tijd ;nmq kj,sh mdGlhka yefudagu f.dvla ia;=;shs'


;udr m;srK